Zainal abidin slides and presentations

Ma iyatullah Cinta Segitiga - Zainal Abidin May 31, 2014

Olimpiade Sains, Seni dan Olahraga Kemdikbud RI - Zainal Abidin March 10, 2014

Teori Kinetik Gas - Zainal Abidin March 8, 2014

Pengantar Ilmu Kebumian - Zainal Abidin March 5, 2014