Vi kraqa slides and presentations

Prezentacja Lucyny Frank i Eweliny Kroczek wygłoszona na VI KraQA, 27.10... October 29, 2014