ZR EZR rozhovory

67 %
33 %
Information about ZR EZR rozhovory
Entertainment

Published on November 16, 2007

Author: Boyce

Source: authorstream.com

Uplatňovanie zamestnaneckých rád na Slovensku:  Uplatňovanie zamestnaneckých rád na Slovensku Výsledky prieskumu Viera Škvarková - Ľudovít Czíria Inštitút pre výskum práce a rodiny Časť I Pôsobenie zamestnaneckých rád v zamestnávateľských subjektoch SR:  Časť I Pôsobenie zamestnaneckých rád v zamestnávateľských subjektoch SR Ciele prieskumu získať informácie o uplatňovaní inštitútu zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka (ďalej ZR) u zamestnávateľov na Slovensku identifikovať existujúce problémy súvisiace so zriaďovaním a činnosťou ZR u zamestnávateľa Zdroje informácií štatistické údaje o vytvorených ZR (výberové zisťovanie TREXIMA, a.s.) konzultácie so zástupcami organizácií združujúcich zamestnancov a zamestnávateľov a inšpektormi práce prieskum v organizáciách uskutočnený formou dotazníkov (základné údaje o ZR poskytlo 25 organizácií, podrobnejšie informácie o skúsenostiach s pôsobením ZR 17 zamestnávateľov, 19 zástupcov zamestnancov a 3 zástupcovia odborových organizácií pôsobiacich súbežne so ZR u zamestnávateľa) Uplatnenie inštitútu ZR u zamestnávateľov v SR:  Uplatnenie inštitútu ZR u zamestnávateľov v SR ZR boli zriaďované najmä v rokoch 2002 a 2003 v organizáciách strednej veľkosti (50 – 249 zamestnancov) v ekonomicky silných odvetviach (poisťovníctvo, počítačové činnosti, elektrotechnika, strojárstvo a pod.) Príčiny nízkej úrovne uplatňovania ZR :  Príčiny nízkej úrovne uplatňovania ZR takmer 80 % podnikov v SR sú mikropodniky, kde je malý predpoklad uplatnenia inštitútu zástupcu zamestnancov zamestnanci nemajú záujem vykonávať funkciu zástupcu zamestnancov (obava z konfliktu so zamestnávateľom a zo straty zamestnania) pri rozhodovaní o vytvorení funkcie zástupcu zamestnancov zamestnanci skôr uprednostnia pred ZR odbory, ktoré majú väčšie kompetencie pri vyjednávaní v mzdovej a sociálnej oblasti uplatnenie inštitútu ZR nepodporujú ani negatívne skúsenosti z praxe Poznatky z praxe – príčiny problémov:  Poznatky z praxe – príčiny problémov Nedostatočne jasné vymedzenie právomocí ZR v Zákonníku práce (z pohľadu ZR) Nedostatok informácií o ZR v médiách Vytváranie ZR na podnet zamestnávateľa Podporovanie jedného zo zástupcov zamestnancov zo strany zamestnávateľa pri súbežnom pôsobení ZR a odborov v organizácii Závislosť na zamestnávateľovi vyplývajúca z priameho zamestnaneckého vzťahu s organizáciou Poznatky z praxe – príčiny problémov pokračovanie:  Poznatky z praxe – príčiny problémov pokračovanie Finančná závislosť ZR na zamestnávateľovi (absencia vlastných finančných prostriedkov napr. na zabezpečenie vzdelávania pre zástupcov zamestnancov) Nevytváranie primeraných podmienok pre činnosť ZR zo strany zamestnávateľa (vykonávanie funkcie iba v mimopracovnom čase, bez nároku na mzdu, bez možnosti využívať kancelársku techniku apod.) Nezáujem zamestnancov o činnosť ZR, nedostatočná podpora ZR Poznatky z praxe - následky:  Poznatky z praxe - následky Nedostatočná osobná angažovanosť pri presadzovaní záujmov zamestnancov Neznalosť vlastných kompetencií, spory pri deľbe kompetencií (ak ZR a odbory pôsobia popri sebe) Súperenie ZR a odborov, absencia spolupráce medzi zástupcami zamestnancov, ktorí pôsobia u jedného zamestnávateľa Nízka úroveň právneho vedomia ZR Neschopnosť presadzovať záujmy zamestnancov, pomôcť im pri riešení problémov Ustupovanie zamestnávateľovi Nedostatočná aktivita ZR Strata dôvery zamestnancov a rešpektu zo strany zamestnávateľa Názory ZR :  Názory ZR Závery:  Závery Napriek problémom vznikajúcim v praxi väčšina zástupcov zamestnancov (89,5 %) a zamestnávateľov (82,4 %) vníma inštitút ZR z hľadiska jeho užitočnosti kladne v dôsledku činnosti ZR sa zlepšila najmä výmena informácií medzi zamestnávateľom a zamestnancami, čo konštatovali zástupcovia zamestnancov (57,9 %) aj zamestnávatelia (58,8 %) Čo predovšetkým treba urobiť pre širšie uplatnenie ZR a zefektívnenie ich činnosti u zamestnávateľa zvýšiť informovanosť o ZR v médiách, vysvetľovať význam ZR pre zamestnancov aj zamestnávateľa, funkciu ZR a jej možnosti pri presadzovaní záujmov zamestnancov a potrebu spolupráce ZR s odbormi propagovať potrebu vzdelávania členov ZR a zamestnaneckých dôverníkov, vyriešiť otázku financovania školení zástupcov zamestnancov legislatívne upraviť povinnosť zamestnávateľa poskytnúť ZR primeraný čas na výkon funkcie zástupcu zamestnancov Časť 2 Prieskum uplatňovania Európskych zamestnaneckých rád :  Časť 2 Prieskum uplatňovania Európskych zamestnaneckých rád Subjekty prieskumu Volkswagen Slovakia, a.s. – dlhé pôsobenie v SR a zastúpenie v EZR už pred vstupom SR do EÚ Slovnaft, a.s. MOL – vznik novej EZR v novom členskom štáte EÚ Slovak telekom, a.s. – vstup do EZR Deutsche Telekom po vstupe SR do EÚ Hlavné výsledky prieskumu:  Hlavné výsledky prieskumu Zapojenie sa zástupcov zo Slovenska do EZR prebehlo bez problémov a konfliktov s manažmentov firiem Zamestnancov tam zastupujú výhradne odbory; na nominovaní participovali aj odborové zväzy Zástupcovia zo SR sú celkovo spokojní s účasťou v činnosti EZR Zlepšuje ich informovanosť o budúcom vývoji vo firme; bez účasti v EZR by pravdepodobne nemali prístup k takým informáciám Poznatky z EZR obory využívajú pri kolektívnom vyjednávaní Doteraz nepociťujú žiadne technicko-organizačné problémy v súvislosti s ich účasťou v EZR; jazyková bariéra sa doteraz prekonáva prekladaním a tlmočením Hlavné výsledky prieskumu -pokračovanie:  Hlavné výsledky prieskumu -pokračovanie EZR sú dobrým fórom pre poskytovanie informácií a čiastočne aj pre prerokovania Nemožno ich však považovať za miesto kde sa dá aj „vyjednávať“ Pôsobenie v EZR však zatiaľ výraznejšie neovplyvnilo existujúce zamestnanecké vzťahy najmä kolektívne vyjednávanie v podnikoch na Slovensku Cez zapojenie sa do EZR materská spoločnosť pôsobí na formovanie organizačnej kultúry najmä rozvíjanie sociálneho dialógu v podniku na Slovensku Výhody EZR prevažujú nad nevýhodami ako sú zvýšené náklady, strávený čas a pod.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pôsobenie zamestnaneckých rád u zamestnávateľa

Uplatnenie inštitútu ZR uzamestnávateľov v SR Ukazovateľ TREXIMA, a.s. IVPR r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 Počet organizácií v prieskume ...
Read more

www.ucl.ac.uk

FRENCH A 45 EZR . La propriété : ... HISTORY 82 zr STE . Omnia disce : medieval studies in memory of Leonard Boyle, O.P. / edited by Anne J. Duggan, Joan Gre
Read more

ifp-08.ifp.uiuc.edu

Írán persky ایران původně Árjan neboli země Árjů je muslimský stát v Přední Asii dříve nazývaný Persie Na západě sousedí s Irákem ...
Read more

Václav Urban - Názory Aktuálně

Rozhovory; Názory Aktuáln ...
Read more

Karel Hvížďala - Názory Aktuálně

Čtvrt roku po úmrtí spisovatele a nakladatele Josefa Škvoreckého vychází kniha rozhovorů, které s ním a jeho ženou Zdenou vedl publicista Karel ...
Read more

www.ereading.cz

Pameti_a_uvahy_-_nahled O%/§O%/§ BOOKMOBI - #`
Read more