Zorgverzekeraars: duurzaam het hoofd bieden aan wijzigingen in wet/ en regelgeving

50 %
50 %
Information about Zorgverzekeraars: duurzaam het hoofd bieden aan wijzigingen in wet/ en...
Business & Mgmt

Published on March 16, 2014

Author: FreekHermkens

Source: slideshare.net

 insurance l Freek Hermkens Zorgverzekeraars: duurzaam het hoofd bieden aan wijzigingen in wet- en regelgeving De markt van zorgverzekeraars is continu aan verandering onderhevig. Wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de invoering van de ‘Basisverzekering’ en WIA, eisen nogal wat van de bedrijfsvoering van zorgverzekeraars. Hoe kunnen zorgverzekeraars ervoor zorgen dat ze deze veranderingen eenvoudig kunnen doorvoeren, dat hun processen goed op orde en beheerd blijven, dat de flexibiliteit behouden blijft en dat ze blijven voldoen aan de steeds wijzigende wet- en regelgeving? Met een juist geïmplementeerde combina- tie van de RuleWise® aanpak en de BPM- cyclus kunnen zorgverzekeraars duurzaam het hoofd bieden aan deze problematiek. De kern van deze aanpak richt zich op het expliciet maken van wat impliciet besloten ligt in wet- en regelgeving. De aanpak is een analyse en vertaling van veelal abstrac- te teksten naar een eenduidig integraal wetsmodel, waarbij tevens de interpretaties van de organisatie zijn weergegeven. Een wetsanalist stelt aan de expert vragen en legt de interpretaties vast in het model. Ook de beslissingen die hierbij worden ge- nomen, worden er in vastgelegd. Door het opstellen van een integraal wetsmodel zijn regels, voortkomend uit wet- en regelge- ving, goed beheer- en beheersbaar. Vanuit dit integrale wetsmodel worden eisen voor de bedrijfsinrichting opgesteld. Deze eisen kunnen betrekking hebben op processen, producten, systemen, communicatie & voorlichting. Kernpunt van de RuleWise® aanpak is dat, na verankering van de eisen in de genoemde bedrijfsaspecten, er een traceerbaar pad is gelegd naar de bron. Bij wijzigingen in wet- en regelgeving of van de bedrijfsinrichting wordt zo direct zicht- baar wat de impact hiervan is. De analyse van een wet- of regelgeving ver- loopt volgens deze aanpak in drie stappen: • Structuuranalyse, • taalanalyse en ten slotte • integratie. Allereerst worden tijdens de structuur- analyse ankers in de wet- en regelgeving aangebracht die het mogelijk maken de gegevens naar de juiste juridische bron te herleiden. In geval van wetswijzigingen kunnen dan eenvoudig de juiste structuur- blokken en juiste consequenties geselec- teerd en op impact beoordeeld worden. Vervolgens worden tijdens de taalanalyse door de wetsanalist, met toolondersteu- > 1 figuur 1 - Bron: O&i 2005 nov. 06

 ning, interpretaties per zin aangemaakt en voorgelegd aan de juridische expert om de strekking ervan te controleren en expliciet en eenduidig vast te leggen. Onduidelijk- heden, onjuistheden en ongerijmdheden worden aan de juridische expert terug- gekoppeld en door hem of haar opgelost. Beslissingen hierover worden vastgelegd. Tenslotte worden, tijdens de integratiefase, al deze deelmodellen tot één samenhan- gend, consistent en volledig model omge- vormd (zie figuur 1 op vorige pagina voor een schematische weergave hiervan). Door middel van formele beschrijvingen van de wet- en regelgeving heeft een controle plaatsgevonden op potentiële problemen die organisaties tegen kunnen komen wanneer ze de wetten en regels ten uitvoer brengen. Ook is inzicht verkregen in de gevolgen van het implementeren van wet- en regelgevingen. Business Proces Management cyclus (BPM-cyclus) Aan de basis van inzicht in processen en de mogelijkheid om verbeteringen door te voeren, staat procesmanagement en proces denken. Procesmanagement is geen nieuw onderwerp, maar komt de laatste jaren wel prominenter naar voren in organisaties, met name onder de naam Business Process Management (BPM). De BPM-cyclus vormt een goed referentie- kader om zorgverzekeraars procesgericht te laten werken. Het toepassen van de BPM-cyclus zorgt namelijk dat er continue aandacht is voor het verbeteren van de inrichting van de processen en dat de uit- voering voldoet aan de gestelde eisen. Dit betekent aandacht geven aan alle aspec- ten ((be-)sturen, integreren, ontwerpen, implementeren en uitvoeren van processen) van de BPM–cyclus. De BPM-cyclus stelt organisaties in staat hun eigen complexe werkelijkheid inzichtelijk te maken en de processen via procesmanagement te relateren aan de gewenste richting van de organisatie. BPM en de BPM-cyclus bieden een kapstok voor onderwerpen die aandacht vragen van managers: procesoptimalisatie, kwaliteitsmanagement, kostenreductie en voldoen aan wet- en regelgeving. Het product- en dienstaanbod van zorgverze- keraars is grotendeels gebaseerd op en ge- dicteerd door externe wet- en regelgeving (bijvoorbeeld: AWBZ, ZVW). De ‘vertaal- slag’ van externe wetten naar beleid- en kaderstellende regelgeving en verdere cas- cadering, langs de hiërarchie, hiervan tot procesontwerp en -inrichting, is gevoelig voor interpretatieverschillen en afwijkende begripsdefinities. Een formele beschrijving met unieke interpretatie van de wetgeving biedt hierin perspectief. Binnen het aspect besturen van BPM-cyclus komt het beleid tot stand (met behulp van de RuleWise® aanpak) en worden de randvoorwaarden voor processen gedefinieerd. Vanuit wet- en regelgeving worden randvoorwaarden voor processen opgesteld. Op dit punt ra- ken RuleWise® aanpak (Rule Management) en de BPM-cyclus elkaar. RuleWise® in combinatie met de BPM-cyclus Door het in kaart brengen van processen en gelijktijdige afstemming op wet- en re- gelgeving zorgt één actie ervoor dat zowel de processen als de wet- en regelgeving beheersbaar, hanteerbaar en toepasbaar worden gemaakt. In onderstaande figuur is duidelijk de koppeling te zien hoe mid- dels de BPM-cyclus wet- en regelgeving vertaald kan worden vanuit visie en beleid (besturen) naar het beheersen en beheren hiervan (uitvoering). Daarnaast zorgt het ‘model’ voor terugkoppeling voor het, waar nodig, aanpassen van wet en regelgeving op basis van praktijk ervaringen. Ook wordt duidelijk welke specificaties niet vertaald kunnen worden naar processen en dan kan daar actie op uitgezet worden. Het ‘model’ zorgt voor een constante afstemming tussen processen (uitvoeren) en geldende wet- en regelgeving. insurance l > 1 figuur 2: Business Proces Management cyclus - Bron: Effectief Procesmanagement (J. Tolsma en D. de Wit, 2005) 1 Freek Hermkens nov. 06

 insurance l RuleWise® maakt niet alleen inzichtelijk wat de wet voorschrijft, maar ook de inter- pretaties daarvan door de beleidsmakers. Belangrijk pluspunt is dat ook beleid dat niet aan de wet gerelateerd is, kan worden opgenomen. Dit resulteert in een raamwerk van beleid en regelgeving dat bruikbaar is voor ontwerp en uitvoering en dat naar de bron te herleiden is. Ontwerp- en imple- mentatiebeslissingen kunnen hierdoor bin- nen zeer korte tijd teruggekoppeld worden aan de beleidsmakers en de wetgever. Aan- toonbaar voldoen aan wet- en regelgeving en beheersbare (beleids-)specificaties voor ontwerp en inrichting zijn hiervan het grote voordeel. Daar komt nog bij dat in een complexe en instabiele omgeving wijzigin- gen in wet- en regelgeving sneller en beter beheerst doorgevoerd kunnen worden. In- dien in kaart gebracht, is het volkomen dui- delijk waar de veranderingen betrekking op hebben en welke impact dat op de diverse beschrijvingen en toepassingen (processen, systemen, werkinstructies, enz.) heeft. Met RuleWise® wordt aangegeven WAT er vanuit wet- en regelgeving moet veranderen in bedrijfsvoering en procesmanagement. BPM vormt het instrumentarium HOE je die veranderingen kunt implementeren. In combinatie kan de organisatie procesmatig worden aangestuurd in overeenstemming met de wet. Het is zelfs denkbaar om enige sturing te geven aan de wetgeving. Conclusie Het gevoel van veel zorgverzekeraars, een speelbal te zijn van politiek Den Haag en de onmacht om tijdig aan alle veranderin- gen te voldoen, is wellicht terecht, maar niet onoplosbaar. De doorvertaling en implementatie van wet- en regelgeving is beheersbaar, eenduidig en uniform te maken. In combinatie met BPM sluit de bedrijfsvoering naadloos aan op wet- en regelgeving en is rechtmatigheid eenvou- dig aan te tonen. Daarmee is het ook voor zorgverzekeraars mogelijk om ‘het heen en weer geslingerd worden door de wet’, om te vormen naar ‘het sturen van de organisatie met de wet in de hand’. Literatuur: F. Hermkens (2006), Impact, O&i, Utrecht. J. Tolsma en D de Wit (2005), Effectief procesmanage- ment, Eburon, Delft. De auteur, drs. F. (Freek) J.A. Hermkens is adviseur bij O&i (www.oi.nl) en te bereiken onder f.hermkens@oi.nl. 1 figuur 3 - Bron: O&i 2005 >l nov. 06

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Zorgverzekeraars: duurzaam het hoofd bieden aan ...

Download Zorgverzekeraars: duurzaam het hoofd bieden aan wijzigingen in wet/ en regelgeving
Read more

Duurzaam hoofd bieden aan wet en regelgeving - Business

Download Duurzaam hoofd bieden aan wet en regelgeving. ... duurzaam het hoofd bieden aan wijzigingen ... Zorgverzekeraars: duurzaam het hoofd bieden ...
Read more

Wet- en Regelgeving Applicatie van Audice

Met de Wet- en Regelgeving Applicatie kunnen bedrijven duurzaam het hoofd bieden aan ... en regelgeving. Eventuele wijzigingen in wet- en ...
Read more

Wet- en Regelgeving — Z-Index

... overzicht van de implementatie richtlijnen > Wet- en Regelgeving ... bieden wij aan in de G ... en zorgverzekeraars, het ...
Read more

Regelgeving in de Praktijk - Cutting Through Complexity ...

met de vereisten in de regelgeving en de ... van voorzieningen en dotatie aan het ... van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd ...
Read more

Zorgverzekering (Nederland) - Wikipedia

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was circa ... (extra) eigen risico aan te bieden. ... PS-special Zorgverzekeringswet en Wet op de ...
Read more

Zorgverzekeringswet - Wikipedia

... aan het SEZ of aan zorgverzekeraars. ... te bieden een naturapolis aan de ... het wetsvoorstel enigszins aan te passen en op ...
Read more

Goedkope zorgverzekering 2016 vergelijken in Nederland

Op basis van jouw zorgwensen berekenen wij welke zorgverzekeringen hier aan voldoen en ... en het product dat het best bij ... Zorgverzekeraars bieden ...
Read more

Webservice rondom Wet- en Regelgeving — Z-Index

Webservice rondom Wet- en Regelgeving Prijzen ... Deze gegevens bieden wij aan in de G ... apothekers en zorgverzekeraars, het bedrijfsleven en de ...
Read more