Zmiany wsparcia oze_niemcy_szczegoly

50 %
50 %
Information about Zmiany wsparcia oze_niemcy_szczegoly

Published on February 27, 2014

Author: jakubtabor

Source: slideshare.net

Planowane zmiany w systemie wsparcia w Niemczech Załącznik do założeń reformy systemu wsparcia OZE Przyjęte przez niemiecki rząd 23.01.2014 r. Wdrożenie nowej ścieżki rozwoju OZE Wiatr Offshore   Do 2020 r. sterowanie wzrostem mocy przez umowę przyłączenia do sieci Do 2030 r. wdrożenie mechanizmu przetargowego lub innego bardziej efektywnego pod względem kosztów Wiatr Onshore Krok 1 Sterowanie ilością przez tzw. ruchomy pułap (atmender Deckel), który polega na prowadzeniu systemu wsparcia tak, aby zapewnić zrównoważony wzrost mocy przy systematycznym ograniczaniu wysokości wsparcia (tzw. degresji). Według tego mechanizmu degresja wsparcia będzie przebiegała w sposób następujący:  Okres odniesienia – 12 mies. z rozliczeniem kwartalnym (podobnie jak przypadku istniejącego mechanizmu redukcji wsparcia dla PV)  Wzrost mocy przyłączeniowej obserwowanym czasie znajduje odniesienie w redukcji wsparcia dla urządzeń oddanych do użytku 12 mies. później.  Redukcja wsparcia (degresja) odbywa się w cyklu kwartalnym (na początku każdego kwartału).  Korytarz docelowy wynosi 2,4 – 2,6 GW. Przy wzroście mocy przyłączenia degresja wsparcia wynosi 0,4 % kwartalnie, to odpowiada degresji 1,59% rocznie.  O ile nastąpi zaburzenie wzrostu mocy poza ustalony korytarz (zarówno ponad – jak i poniżej ustalonych progów) nastąpi dostosowanie poziomu degresji. Modyfikacja będzie się odbywała stopniowo w odniesieniu do 200 MW – początkowo 2 razy (200 MW) po 0,1 %, później trzy razy po 0,2% w dół lub w górę w zależności od postępu.

Krok 2 Bezpośrednie sterowanie ilością przez przetargi (patrz niżej) Energetyka solarna Kontynuacja dotychczasowego systemu wsparcia - sterowanie ilością przez ‘ruchomy pułap’. Biomasa Sterowanie ilością przez mechanizm polegający na automatycznym wzroście degresji do 5%, jeżeli w danym roku zostanie zainstalowanej więcej niż 100 MW nowej mocy. Mechanizm degresji zostanie ukształtowany w sposób następujący:  Dotychczasowa degresja będzie przebiegała w cyklu kwartalnym i będzie modyfikowana na początku kwartału – zasadniczo degresja wynosi 0,5% na kwartał  Degresja zwiększy się do 1,27 % na kwartał, jeżeli wzrost w obserwowanym okresie będzie większy niż 100 MW (okres obserwacji 12 mies, w rozliczeniu kwartalnym)  Wzrost mocy przyłączeniowej obserwowanym czasie decyduje o wysokości redukcji wsparcia dla urządzeń oddanych do użytku 12 mies. później. Energetyka wodna i geotermia Mając na uwadze obecny rozwój rynku nie ma konieczności wdrażania mechanizmów mających na celu sterowanie ilością. Rejestr urządzeń Dla realizacji powyższych zmian systemu wsparcia zostanie stworzony rejestr instalacji, którego celem będzie gromadzenie informacji nt. funkcjonowania urządzeń – pozwoleń, przyłączenia do sieci, wyłączeń i rozbudowy. Jego celem będzie zwiększenie transparentności – dane będą na bieżąco aktualizowane i publikowane. Rejestr zostanie uruchomiony równolegle z wejściem znowelizowanej ustawy OZE w życie. Integracja OZE Obowiązkowe bezpośrednie wprowadzenie na rynek Obowiązkowe będzie wdrożenie tzw. premii rynkowej (Vermarktungsprämie). Wdrażanie tego instrumentu będzie następowało stopniowo tak, aby firmy

mogły się do tego rozwiązania dostosować. Energie wyprodukowana w następujących urządzeniach będzie musiała być wprowadzona na rynek:  Od wejścia w życie znowelizowanej ustawy wszystkie nowe urządzenia powyżej 500 kW  Od 2016 r. wszystkie nowe urządzenia powyżej 250 kW  Od 2017 r. wszystkie nowe urządzenia powyżej 100 kW Tzw. premia zarządzająca (Managementprämie) zostanie zlikwidowana. Koszty związane z wprowadzaniem energii na rynek zostaną pokryte z opłaty, która wyniesie ok. 0,2 ct/kWh, a dla instalacji solarnych i wiatrowych 0,4 ct/kWh – ze względu na wyższe koszty bilansowania dostaw. Runda przetargowa Pierwsza runda przetargowa zostanie przeprowadzona najpóźniej w 2017 r. Zanim nastąpi przestawienie systemu wsparcia przeprowadzony zostanie co najmniej jeden przetarg pilotażowy, którego celem będzie zebranie doświadczeń. W nowej ustawie OZE zostaną określone podstawy mechanizmu przetargowego dla instalacji PV wolnostojących, które po wejściu w życie nowej ustawy OZE zostaną uszczegółowione w odpowiednim rozporządzeniu. W pilotażu przetargowym rocznie procedurze przetargowej będzie poddane 400 MW PV i docelowo całkowita dostępna moc wolnostojących PV powinna być poddana procedurze przetargowej. Wsparcie Wiatr onshore  Premie za repowering i świadczenie usług systemowych zostaną zlikwidowane  W ramach tzw. modelu odniesienia (Referenzertragmodell) nadmierne wsparcie dla instalacji zlokalizowanych w szczególnie wietrznych rejonach zostanie zmniejszone (początkowe wsparcie zostanie ustalone zostanie w formie prawnej na 5 lat, później będzie weryfikowana jakość lokalizacji pod względem warunków wiatrowych i kontynuacja wsparcia nastąpi po ich weryfikacji.  Jeżeli warunki wiatrowe osiągną poziom 77,5% modelu referencyjnego wsparcie tzw. początkowe zostanie przyznane na kolejne 15 lat, jeżeli przekroczą 130% wsparcie początkowe zostanie zredukowane do 5 lat, a później osiągnie poziom 4,95 ct/kWh. Miedzy tymi dwoma wartościami jakości modelu odniesienia wsparcie będzie redukowane linearnie.  W tych stawkach zawarte są już koszty bezpośredniego wprowadzenia na rynek  W efekcie wsparcie zostanie przyznane na 20 lat jednak w 2015 r. w najbardziej wietrznych miejscach będzie o 10 – 20 % niższe w porównaniu z rokiem 2013.  Ponadto system wsparcia będzie opierał się na mechanizmie ‘ruchomego pułapu’. Wiatr offshore

    Mechanizm kompresji (Stauchungsmodell) będzie wydłużony o dwa lata do 31 grudnia 2019 r. Na nowo zostaną określone stopnie degresji. Celem jest uwzględnienie postępu technologicznego i jednocześnie zapewnienie i stopniowe podwyższanie atrakcyjności modelu podstawowego. Model kompresji o 2017 – 19 ct/kWh o 2018 – 18 ct/ kWh o 2019 - 17 ct/ kWh Model podstawowy - roczne obniżanie wsparcia o 0,5 ct/kWh od roku 2017 tzn. o w roku 2017 15 ct/kWh o w roku 2018 14,5 ct/kWh do tego każdorazowo wsparcie 0,4 ct/kWh za bezpośrednie wprowadzenie na rynek. Pozostałe uwarunkowania, wytwarzanie i użycie prądu na własne potrzeby      Producenci prądu na własne potrzeby będą uczestniczyli w kosztach rozbudowy OZE. Producenci prądu na własne potrzeby z nowych instalacji poniosą 90 % kosztów OZE (tzw. Umlage). Koszt zostanie zredukowany, do 70% jeżeli prąd został wytworzony w nowych urządzeniach wykorzystujących energię odnawialną, kogenerację lub gaz kopułowy (kuppelgas). Dla starszych urządzeń zostanie utrzymane zwolnienie z kosztów OZE z 2013 r. w wysokości 5,28 C/kWh. Zostanie wprowadzona granica minimalna – zarówno stare jak i nowe urządzenia z zainstalowaną mocą do 10 kW i do 10 MWh rocznie wytworzonego prądu nie muszą ponosić kosztów OZE.

Add a comment