Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Ševčenkova 35 v školskom roku 2014/2015

100 %
0 %
Information about Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Ševčenkova 35 v školskom...
Education

Published on February 14, 2014

Author: Promospravy

Source: slideshare.net

ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským Dolupodpísaný zákonný zástupca žiadam o prijatie môjho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy ŠEVČENKOVA 35 Bratislava – Petržalka v školskom roku 2014/2015 od ...................................................................... Meno, priezvisko dieťaťa: ............................................................................................................................. Dátum narodenia:............................................................. Miesto narodenia: ................................................... Bydlisko:...................................................................................................PSČ: ................................................ Dieťa toho času navštevuje/nenavštevuje * MŠ na ulici:.................................................................................. Meno, priezvisko matky: ................................................................................................................................ Trvalé bydlisko: .......................................................................................................... tel.č.: ........................... Prechodné bydlisko: ......................................................................................................................................... Adresa zamestnávateľa:................................................................................................tel.č.: ........................... e-mail: ............................................................................................................................................................... Meno, priezvisko otca: ................................................................................................................................... Trvalé bydlisko: ......................................................................................................... tel.č.: ............................ Prechodné bydlisko .......................................................................................................................................... Adresa zamestnávateľa:........................................................................................ ......tel.č.: ............................ e-mail: ............................................................................................................................................................... Korešpondenčná adresa zákonného zástupcu: .................................................................................................. . .......................................................................................................................................................................... Súrodenci dieťaťa: Meno, priezvisko * nehodiace sa prečiarknuť Rok narodenia Navštevuje MŠ/ZŠ (adresa)

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa: . .......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... V Bratislave dňa: .............................................. . ............................................................................... Pečiatka, podpis lekára V prípade prijatia môjho dieťaťa do materskej školy sa zaväzujem, že budem dodržiavať školský poriadok materskej školy, riadne a včas uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy podľa §28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie podľa § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Som si vedomá/ý, že v prípade porušovania školského poriadku školy môže riaditeľka materskej školy, po predchádzajúcom písomnom upozornení, vydať rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávame súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v súlade s § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Prehlasujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné. V Bratislave dňa: .............................................. ................................................................. podpis zákonných zástupcov Prijala dňa: .............................................. podpis riaditeľky MŠ..................................................... Číslo: ................................................................ MŠ: ...................................................................

Add a comment

Related presentations

Related pages

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy ...

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Ševčenkova 35 v školskom roku 2014/2015
Read more

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy ...

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Ševčenkova 35 v školskom roku 2015/2016. 1 Flares Facebook 0 Google+ 1 Twitter 0 LinkedIn 0 ...
Read more

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

... v školskom roku ... ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY ... PC Other titles: ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY ...
Read more

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ :: horova-slniecko

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO M ... do materskej školy. Deti príjímame v mesiaci marec k novému školskému roku. Žiadosť o prijatie dieťaťa si ...
Read more

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY ... v školskom roku ... na spracovanie osobných údajov dieťaťa pre potreby školy v súlade s ...
Read more

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

... v školskom roku ... ŽiadosŤ o prijatie dieŤaŤa do materskej ... ŽiadosŤ o prijatie dieŤaŤa do materskej Školy ŽiadosŤ o prijatie ...
Read more

Zápis detí do materskej školy v šk. roku 2015/2016 ...

Oznámenie o zápise detí do materskej školy v školskom roku 2015/2016 ... Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ...
Read more

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY ... doba 482 v školskom roku ... závažného porušovania školského poriadku materskej školy
Read more

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Žiadosť o prijatie dieťaťa na ... Nové Sady 176 v školskom roku 2015 ... o prijatí dieťaťa do materskej školy zrušené ...
Read more

P R I H L Á Š K A - Základná škola s materskou ...

Ž I A D O S Ť. na prijatie dieťaťa na ... do Materskej školy (MŠ) v školskom roku ... rozhodnutie o umiestnení dieťaťa v ...
Read more