Zeeuwse Bibliotheek Jaarverslag 2008

100 %
0 %
Information about Zeeuwse Bibliotheek Jaarverslag 2008

Published on August 2, 2009

Author: zbdigitaal

Source: slideshare.net

Description

Het jaarverslag van de Zeeuwse Bibliotheek over 2008

Jaarverslag 2008 Foto: Peter Buteijn

Jaarverslag 2008 De Zeeuwse Bibliotheek & Bezoekers Aanpassing van de openingstijden was één van de belangrijke ver- anderingen in 2008. Sinds augustus 2008 is de bibliotheek op maandag- avond gesloten en op zaterdag- middag (behalve in juni, juli en augustus) tot 16.00 uur geopend. De daling van het aantal bezoekers in de eerste helft van het jaar werd tot staan gebracht en uit- eindelijk werden 365.021 bezoeken geregistreerd, een daling van 3,1%. De cijfers over het gebruik van de website zijn door een ander statis- tiekprogramma niet meer vergelijk- baar met eerdere jaren. Er werden 374.303 bezoeken aan de website www.zeeuwsebibliotheek.nl gebracht waarbij 879.108 pagina’s werden bekeken. Naast toename van het gebruik van Beeldbank Op 6 oktober bracht HKH Prinses Laurentien een bezoek aan de Zeeland (11%), zijn ook de cijfers van satellietsites en van Zeeuwse Bibliotheek. Foto: Juul Timmerman samenwerkingsprojecten zoals Geschiedeniszeeland.nl en Krantenbankzeeland.nl indrukwekkend. Deze laatste Oud-bezit en bijzondere collecties nieuwkomer trok 180.022 bezoekers die bij elkaar In 2008 ontving de ZB enkele belangrijke schenkingen 921.459 pagina’s raadpleegden. van onder andere Jos Swiers en Johanna Kruit. Mevrouw Steketee uit Vlissingen schonk de ZB een grote collectie maritieme publicaties en de heer Polder- De Zeeuwse Bibliotheek & Mediabeleid mans uit Scheveningen schonk een collectie van circa Naast het bieden van lees-, luister-, kijk- en speelplezier 1200 boeken. Uiteraard kocht de ZB ook zelf aan. Zo als openbare bibliotheek voor Middelburg voert de werd op een veiling in Brussel de hand gelegd op een ZB als brede wetenschappelijke bibliotheek taken bijzondere Zeeuwse boekband uit de 18e eeuw uit voor alle inwoners van de provincie Zeeland. De waarop het wapen van Zeeland in blindstempeling mogelijkheden om via internet gebruik te kunnen met scheepjes en meerminnen op het voorplat. maken van digitale informatiebestanden van de ZB, De ZB kreeg twee waardevolle bruiklenen in beheer: heeft in 2008 opnieuw gezorgd voor een betere ver- de muziekcollectie van Jan Morks (waaronder eerder spreiding en toename in het gebruik van weten- verloren gewaande muziekwerken) van het Middelburgs schappelijke informatie. Onverminderd blijft de ZB ook Muziekkorps en de cultuurhistorisch zeer waardevolle bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe digitale collecties van de Provinciale Zeeuwse Courant. bestanden. Naast eerder genoemde Krantenbank- Van deze laatste worden de foto’s met voorrang zeeland.nl werd in september de, samen met de gedigitaliseerd en op de Beeldbank Zeeland geplaatst. Stadsbibliotheek Haarlem ontwikkelde, internetsite Ook is overeengekomen dat de ZB het recht heeft de www.orgelmuziekweb.nl gelanceerd. Een serieuze bij- kranten te digitaliseren en via de Krantenbank op inter- drage aan de ontsluiting van informatie op het gebied net aan te bieden. van de grote Nederlandse orgelcultuur. De Zeeuwse Bibliotheek Zeeuws Documentatiecentrum & Informatiefunctie Een belangrijke activiteit voor Geschiedeniszeeland.nl Door de aanmeldingen voor het gebruik van gratis was het opstellen van de Canon van Zeeland. De drie internet is het aantal huishoudelijke aanvragen aan- initiatiefnemers, de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, zienlijk toegenomen. De afname van het aantal het Zeeuws Archief en de ZB trokken hiermee veel inhoudelijke vragen wijst op toegenomen zoek- bezoekers naar de site. Ook het middel van prijsvragen vaardigheid van het publiek, maar is mogelijk ook om aandacht te genereren heeft goed gewerkt. een gevolg van een modern fenomeen waarbij men Achter de schermen is hard gewerkt om ook de collec- sneller tevreden lijkt met het gevonden antwoord. ties van musea en archieven aan te sluiten en digitaal te ontsluiten. De toetreding van deze nieuwe deelnemers 2007 2008 moet in 2009 leiden tot een aanzienlijke verbreding Huishoudelijke vragen 88.166 100.269 van het aanbod van het webportaal. Inhoudelijke vragen 43.966 36.946

Interbibliothecair leenverkeer Jeugd, jongeren en onderwijs De invoering van het “nieuwe reserveren”, waar- Opnieuw werden verschillende activiteiten voor jeugd door klanten van de ZB materiaal bij andere biblio- en jongeren, zoals De Nationale Voorleeswedstrijd, theken kunnen aanvragen ook als het in de eigen door de ZB ondersteund en georganiseerd. De collectie aanwezig is, veroorzaakte afgelopen jaar Onderwijsbibliotheekdienst zag het aantal uitleningen opnieuw een stijging van het aantal IBL-aanvragen. stijgen met ruim 9% tot 57.311. Ook in Schoolbieb.nl werd veel geïnvesteerd, onder meer door dossiers te 2007 2008 maken over allerlei onderwerpen binnen de vakken IBL-aanvragen totaal 26.751 28.931 Klassieke talen en Levenbeschouwing. Een hoogte- Reserveringen 12.599 16.048 punt in 2008 was het bezoek op 6 oktober van HKH Prinses Laurentien aan de ZB. In gezelschap van minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt De Zeeuwse Bibliotheek & Uitleen en Leden woonde zij de feestelijke startmanifestatie van het Ook de Zeeuwse Bibliotheek kon zich niet onttrekken Zeeuws Aanvalsplan Laaggeletterheid bij. aan de landelijke trend waarbij het aantal uitleningen Presentaties van leesbevorderingprojecten als Bazar, daalde. De daling deed zich in alle categorieën voor. het landelijke project Kunst van LeZen en door leer- lingen van de Christelijke Scholengemeenschap 2007 2008 Walcheren uitgevoerde poëzieactiviteiten rond Uitgeleende publicaties 607.509 572.140 lezen, film, kunst en rap maakten grote indruk. Leden De Zeeuwse Bibliotheek & Bibliobussen In tegenstelling tot het aantal uitleningen steeg het In 2008 is het succes van de vernieuwing van het aantal leden in 2008 tot 27.680 (plus 1.279). Met bibliobusconcept een vaststaand feit geworden. Een name studenten van de Hogeschool Zeeland en de aantal gemeenten heeft besloten tot uitbreiding Roosevelt Academy zorgen voor de ledengroei. van sta-uren. Nieuwe samenwerkingspartners zoals De cijfers versterken het beeld dat de bibliotheek de woningcorporaties Woonburg en Zeeuwland steeds meer voor andere diensten wordt gebruikt meldden zich aan voor diensten in de Biblioservicebus. dan voor het voornamelijk lenen van materialen. Sinds februari staat de Biblioservicebus ook in de De dienstverlening van de ZB werd bij het (vierjaarlijkse) Middelburgse wijken Griffioen en Klarenbeek. gehouden klantenonderzoek gewaardeerd met het Bijzonder is de aanwezigheid van adviseurs van de mooie rapportcijfer 7,9. Rabobank en van de Stichting Welzijn Middelburg in de bus om klanten te helpen en te adviseren op financieel en sociaal-maatschappelijk gebied. Succesvol De Zeeuwse Bibliotheek & lijkt ook het nieuwe concept van de Onderwijsservice- Ondersteuning bibliotheken, bus. De ZB heeft inmiddels twee haalbaarheids- onderzoeken laten uitvoeren met een veelbelovende onderwijs en doelgroepen positieve uitkomst. Als Provinciale Service Organisatie (PSO) fungeert de De vier Zeeuwse bibliobussen organiseerden in 2008 ZB zowel als backoffice alsook als de ondersteuner opnieuw tal van (leesbevorderende) activiteiten en van verschillende facilitaire taken voor bibliotheken, het aantal leden steeg tot 9.106. Het aantal uitleningen scholen en instellingen. Voor de ontwikkeling van de daalde licht tot 289.029. samenwerkingsagenda tussen de Zeeuwse basisbibliotheken is per april 2008 een program- mamanager aangesteld. Door het gezamenlijke Zeeuwse bibliotheekwerk is de Agenda voor de Toekomst vastgesteld en op 10 juni kon het samen- werkingsconvenant tussen de bibliotheken worden onder- tekend. Gemeenschappelijke strategie en beleidsuitgangspunten voor de komende jaren zijn vastge- steld. De focus ligt de komende jaren op projectmatige uit- voering onder regie van het Directieberaad Zeeuwse Bibliotheken (DZB). Foto: D.J. Gjeltema

De Zeeuwse Bibliotheek & van de Toekomst; Een veranderend klimaat voor Culturele activiteiten landbouw en voedsel kwamen letterlijk zeer spraak- 2008 was het jaar van het Religieus Erfgoed. Mede makende stellingen aan bod. Vanuit de thematiek dankzij subsidies van de Stichting Cultureel Erfgoed werden drukbezochte en levendige debatten, expert- Zeeland en Nieuw Zout kon de Zeeuwse Bibliotheek meetings, excursies en een zeer enthousiast kinder- verschillende tentoonstellingen organiseren onder de college georganiseerd. Ook kwam in een bomvolle Aula titel Zichtbaar geloven. De exposities 400 jaar Nadere het literaire werk van Louise Fresco uitgebreid aan bod. Reformatie en Zeeland 1608 – 2008 en De Gereformeerde Gezindte in Zeeland anno 2008 trokken zeer veel belang- stelling. Naast exposities van tal van kunstenaars op Zeeuwse Bibliotheek & uitnodiging van de Jan van Leeuwenstichting werd de Samenwerkingpartners tentoonstelling Zeeuwse poster van 1841 – 2006 in In 2008 heeft de Zeeuwse Bibliotheek intensief samen samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst mogen werken met onder andere: Provincie Zeeland, Zeeland georganiseerd. Literaire lezingen werden in Gemeente Middelburg, Zeeuwse openbare bibliotheken, samenwerking met Stichting Literaire Activiteiten Zeeuwse gemeenten, Koninklijk Zeeuws Genootschap Zeeland, de Hogeschool Zeeland en de Roosevelt der Wetenschappen, Zeeuws Archief, de Drvkkery, Academy gehouden. Een grote publiekstrekker was de Provinciale Zeeuwse Courant, Omroep Zeeland, Radio lezing van ds. Klaas Hendrikse over zijn veel besproken Cool FM, Zeeuws Tijdschrift, Roosevelt Academy, boek Geloven in een God die niet bestaat. Voor de Stichting Scoop, Hogeschool Zeeland, Stichting Cultureel tweede keer werd als opening van het culturele seizoen Erfgoed Zeeland, Nieuw Zout, Zeeuws Museum, Von de Culturele Informatiemarkt gehouden in de ZB en Brucken Fock fonds, Jan van Leeuwenstichting, SLAZ, in oktober werd gestart met in de ZB ontwikkelde WSF-bibliotheken, universiteitsbibliotheken in binnen- filmcolleges, waar een voor de bibliotheek nieuw en buitenland, Koninklijke Bibliotheek, Vereniging publiek op af komt. De ‘debatfunctie’ van de ZB kreeg van Openbare Bibliotheken, Speel-o-theek, SURFnet, onder meer in mei vorm door de organisatie van het Zeelandnet, ISS Facility Services, Stichting Historisch debat Persvrijheid in het kader van de uitreiking van Onderzoek Zeeland, NBD/Biblion, LogicaCMG, Raaf de Four Freedom Awards in Middelburg. Als derde Open Systems, Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland, gast van het zeer succesvolle programma Standplaats Zeeuwse Muziekschool, Roosevelt Study Center, Zeeland ontving de Zeeuwse Bibliotheek in maart Kunsteducatie Walcheren, Universiteit van Amsterdam prof. dr. ir. Louise Fresco. Onder het thema Zee+land en de Rabobank. Standplaats Zeeland ontving in maart prof. dr. ir. Louise Fresco. Er werd onder andere een zeer enthousiast kindercollege georganiseerd. Foto: Sip Beth Bestuurssamenstelling In verband met de omvorming van de rechtsvorm van de Zeeuwse Bibliotheek per 1 januari 2008 van gemeenschappelijke regeling in een stichting, kent de ZB thans als stichting een Raad van Toezicht Stichting Zeeuwse Bibliotheek. Voorzitter: de heer ir. P.G. Boerma. Vice-voorzitter: de heer drs. G.A. Egas Repáraz. Leden: mevrouw A.C. de Bruijn, mevrouw drs. G.K.T. van der Giessen, de heer drs. C.L. de Hooge MBA, mevrouw drs. M. Wisse-Roelse en de heer mr.drs. R. Zomer. Bestuurder: de heer dr. J.A. Brandenbarg. Uitgave: Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, 2009. Druk: Repro Zeeuwse Bibliotheek. Contact: Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg. Tel 0118-654000. www.zeeuwsebibliotheek.nl.

Add a comment

Related pages

Jaarverslag 2008 - dezb.nl

Jaarverslag 2008 De Zeeuwse Bibliotheek & Bezoekers Aanpassing van de openingstijden was één van de belangrijke ver-anderingen in 2008. Sinds augustus
Read more

Zeeuwse Bibliotheek Jaarverslag 2008 - Education

1. Jaarverslag 2008 Foto: Peter Buteijn . 2. Jaarverslag 2008 De Zeeuwse Bibliotheek & Bezoekers Aanpassing van de openingstijden was één van de ...
Read more

Mijns Inziens » Zeeuwse Bibliotheek: jaarverslag 2008

M.I. Webwerk schrijft. Adviseert. Beheert en levert websites. Onderhoudt communities. Verzamelt verhalen. Promoot digitaal erfgoed. ZZP.
Read more

De Zeeuwse Bibliotheek & Bezoekers 9 0 2 a e r a

De Zeeuwse Bibliotheek & Bezoekers 9 ... gebouw (zie de foto’s in dit jaarverslag) ... 4,9% minder dan in 2008.
Read more

Scoop - Wiki Zeeuwse Bibliotheek

Verbinding Zeeuwse Bibliotheek en Scoop (Middelburg, 2010). -Broos, L., ... -_____, Jaarverslag 2008 (Middelburg, 2009). -_____, Scoop ...
Read more

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen jaarverslag 2010 2011 ...

Zeeuwse Bibliotheek Jaarverslag 2008 Het jaarverslag van de Zeeuwse Bibliotheek over 2008 Jaarverslag Bibliotheek AVV 2014 Bibliotheek AVV werkzaam ...
Read more

JAARVERSLAG 2013 DE ZEEUWSE OMBUDSMAN

Jaarverslag Zeeuwse ... -lid Raad van Toezicht Zeeuwse Bibliotheek ... Sinds de vaststelling van de klachtregeling Zeeuwse Ombudsman in 2008 ...
Read more

Caesuur jaarverslag 2 0 0 8 by ruimteCAESUUR - issuu

Caesuur jaarverslag 2 0 0 8 ... beeldend kunstenaar en sportman is op 26 november 2008 gestorven Onze wereld is een stuk ... ZEEUWSE VOORRONDE 19 april ...
Read more

LM-jaarverslag-2008 by Lokaalmondiaal - issuu

Title: LM-jaarverslag-2008, Author: Lokaalmondiaal, Name: lm-jaarverslag-2008, Length: 88 pages, Published: 2011-03-17T00:00:00.000Z.
Read more