Zaštićena prirodna dobra Srbije-Gornje podunavlje

50 %
50 %
Information about Zaštićena prirodna dobra Srbije-Gornje podunavlje
Education
iba

Published on February 28, 2014

Author: enchi88

Source: slideshare.net

Description

Zaštićena prirodna dobra Srbije sa detaljnim opisom Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje.

Заштићена природна добра Србије

национални паркови паркови природе предели изузетних одлика резервати природе специјални резервати природе споменици природе природне реткости

На подручју Србије, стручна организација која обавља послове на пољу заштите је Завод за заштиту природе Србије. До данас је у Србији заштићен велики број природних добара од који су 5 национални паркови, 72 резервати, 16 паркови природе, 16 предели изузетних одлика, 312 споменици природе, 168 простори историјске вредности Закон о заштити природе Закон о заштити животне средине

Активности човека на подручју заштићеног природног добра? • Заштита угрожених биљних и животињских врста • Заштита станишта • Научно-истраживачки рад • Културне делатности • Образовне делатности • Туристичко-рекреативне делатности • Мониторинг

Специјални резерват природе „Горње Подунавље“

Очуван ритски комплекс са специфичним природним, културно-историјским, туристичким и др. вредностима Горње Подунавље је заштићено као: Специјални резерват природе (СРП) 2001. година (природно добро од изузетног значаја- I категорија) Рамсарско подручје Подручја од међународног значаја за птице (IBA) Међународно значајна подручја за биљке (IPA) Одабрана подручја за дневне лептире (PBA) Део је ЕМЕРАЛД мреже Потенцијални резерват биосфере (UNESCO програм MaB-Man and Biosphere)

Географски положај

Хидролошке карактеристике •Подземене и површинске воде (Дунав, Киђош, Белики бачки канал, Бајски канал, Дунавци и др.) •Комплекс низијских и ритских шума испресецаних каналима и рукавцима А-Бајски канал Б-Велики бачки канал

Природне вредности резервата-флора и вегетација •Типови вегетације заступљени у резервату су: •водена и мочварна вегетација, •рудерална вегатација, •ливадска вегетација, •шумска вегетација. •Ендемске и реликтне врсте

Змијски љутић Кукурјак Закржљала перуника Смрчица Бели локвањ Жути локвањ

Садлеров различак Мочварни каћунак Пурпурни каћунак Гороцвет

Животињски свет Ентомофауна Преливалица Шаран Ихтиофауна Златни караш Штука Лињак Смуђ

Херпетофауна Црвенотрби мукач Велики подунавски мрмољак Белоушка Барска корњача Смук Зелембаћ Обична чешљарка

Животињски свет Орнитофауна Црна рода Велика бела чапља Орао белорепан Жута чапља Гак

Куна златица Куна белица Јазавац Териофауна Дивља мачка Видра Ловна дивљач

• Утврђивање режима заштите

Угроженост и мере заштите • Утицај човекових активности (антропизација) • Загађење ваздуха, земљишта, воде, утицај на биљни и животињски свет

Културно-историјске вредности и екотуризам • Бачки моноштор, Купусина, Сонта

• Екотуризам

Add a comment

Related presentations

Related pages

Zaštićena prirodna dobra - Specijalni rezervat prirode ...

Zaštićena prirodna dobra. Spezialisiertes Naturreservat "Gornje Podunavlje"
Read more

Zaštićena prirodna dobra - JP Vojvodinašume, ŠG Sombor

Zaštićena prirodna dobra. Regional park "Gornje Podunavlje" ... Regional park "Gornje Podunavlje" represents a remarkable area, ...
Read more

Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje

Prirodna dobra; Izgrađena dobra; ... Čovek od davnina nastanjuje ovo područje i zato Gornje Podunavlje treba promatrati u kontekstu sadejstva prirode i ...
Read more

Proširiti zaštićena prirodna dobra - YouTube

... godine je planirano da se već zaštićena prirodna dobra uz ... prirode Gorne podunavlje u Srbiji.Na Paliću prilikom ...
Read more

Prirodna dobra - Klaster turizma Apatin

Prirodna dobra; Izgrađena dobra; ... Specijalni rezervat prirode "Gornje podunavlje" predstavlja jedno od poslednjih velikih poplavnih područja na tlu ...
Read more

Завод за заштиту природе Србије -

Zaštićena područja predstavljaju zaštićena prirodna dobra, pored zaštićenih vrsta i pokretnih zaštićenih prirodnih dokumenata.
Read more

Gornje Podunavlje - Home page - Гимназија ...

Gornje Podunavlje. Gornje Podunavlje ... Smeštena u tri države, ova ekološki jedinstvena celina je prepoznatljiva kroz tri zaštićena prirodna dobra, ...
Read more

::JP "Srbijašume" Beograd:: - ::JП "Србијашуме ...

Zaštićena prirodna dobra. Obaveštenje za javnost - "Šuma Košutnjak" Predlog plana upravljanja za SP "Šuma Košutnjak" Obaveštenje za javnost.
Read more

Gornje Podunavlje - priroda - Гимназија ...

Ova prirodna celina obuhvata tri zaštićena dobra: ... Nacionalni park Dunav-Drava u Mađarskoj i Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje u Srbiji ...
Read more