Zarzadzanie wiedza dla zarządzania kryzysowego

50 %
50 %
Information about Zarzadzanie wiedza dla zarządzania kryzysowego
Technology

Published on March 4, 2014

Author: Cognitum

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja przygotowana przez dr Aleksandrę Zięba oraz dr Pawła Kapłańskiego na IV Ogólnopolski Kongres Analityków Informacji, który odbył się w Warszwie w dniu 26 lutego 2014 r.

Zarządzanie Wiedzą dla Zarządzania Kryzysowego dr Aleksandra Zięba dr Paweł Kapłański

Przedsięwzięcia w całości zrealizowane w 2013 roku: •Wykonanie ekspertyzy dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pt. „Perspektywy rozwoju Sojuszu Północnoatlantyckiego” •Grant z Europejskiej Fundacji Klimatycznej na wydanie tematycznego numeru „e-Politikonu” • pt. „Klimat i Polityka”

Stałe projekty Ośrodka: - wydawanie kwartalnika naukowego OAP UW •wydawany od stycznia 2012 r. •5 punktów w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (od 17.12.2013) •20 redaktorów tematycznych, 35 recenzentów zewnętrznych (3 zagranicznych) •numery wydane w 2013 roku:

Stałe projekty Ośrodka: Do 31 grudnia 2013 r. w Bibliotece OAPu znalazły się: •183 artykuły naukowe •105 abstraktów publikacji książkowych •Artykuły i abstrakty podzielone wg specjalizacji OAP UW – jakość rządzenia, społeczeństwo obywatelskie, integracja europejska, współczesne wyzwania i zagrożenia, stosunki międzynarodowe, komunikacja polityczna •Aktualizacje Biblioteki OAPu – wysyłane w newsletterach OAP UW

LABORATORIUM http://laboratoriumpsg.weebly.com/index.html I: Modelowanie, budowanie wymagań oraz prognozowanie w oparciu o sytuację prawną, system polityczny, procesy społeczne w zarządzaniu partiami politycznymi (także firmami) II. Modelowanie, ewaluacja, usprawnianie bezpieczeństwa i procesów zarządzania kryzysowego III.Analiza i tworzenie narzędzi do ewaluacji efektywności i wspomagania procesów decyzyjnych w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), a także innych instytucjach publicznych i pozarządowych IV. Modelowanie, usprawnianie, ewaluacja, procesów zarządzania społecznego

WIRTUALNY SCHEMAT URZĘDU • Programu „Dla rozwoju Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego, • Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu • Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju dla Mazowsza, Działanie: 2:2 Rozwój e-usług

CELE WSU • Podniesienie jakości usług urzędu bez konieczności fizycznej okupacji dla obywateli Mazowsza. • Wewnętrzny mechanizm kontroli właściwego administrowania w działaniach oraz w razie potrzeby, WSU zaproponuje środki, aby usprawnić podejmowane działania. Pobudzenie najwyższych standardów administracji. • Sprawnie działający system z zasobami wiedzy dotyczących struktury, kompetencji i dobrych praktyk. • Usprawnienie wyników administrowania poprzez skierowanie uwagi na obszary wymagające poprawy. • Użyteczny przewodnik i źródło informacji dla pracowników sektora publicznego

Charakterystyka systemu zarządzania kryzysowego • Jasno określona struktura organizacyjna • Kwestie prawne i dokumentacja • Różne rodzaje informacji: czas (informacje mogą różnić się w czasie), przestrzeń, agregacja • Różne wymagania dostępu do informacji i jej postrzegania (przez różne podmioty) • Działania ratunkowe: presja czasu, zwykle brak niezbędnych środków, czynnik ludzki

Rodzaje wiedzy www.cognitum.eu/semantics Cognitum | Semantics

Cele Systemu Zarządzania Wiedzą w Zarządzaniu Kryzysowym • • • • • • Identyfikacja i analiza nowego ryzyka Koordynacja i wymiana informacji między koordynatorem, np. na szczeblu gminy lub na poziomie regionalnym, służb ratowniczych i obywateli Kwestie informacyjne z publicznym udziałem: system alarmowy, fora, platforma edukacyjna, monitoring opinii, analizy Szkolenie i platforma symulacja Interfejsy - platforma komunikacyjna : stały kontakt między podmiotami koordynacyjnych, bez dodatkowej warstwy UI użytkownika (+ szkolenie) CNL zmusi aktorów koordynacji do używania dokładnych instrukcji, ściśle określonych i znormalizowanych terminologii - wpływ na kulturę organizacyjną www.cognitum.eu/semantics Cognitum | Semantics

Zadania • Dematerializacja informacji • Wymiana danych w czasie rzeczywistym • Monitoring infrastruktury telekomunikacyjnej (usprawnienie przesyłania danych, szczególnie graficznych/kompresacja, zaprojektowanie niezawodnych protokołów transmisji i mobilności) • Depersonifikacja wiedzy i procesów przetwarzania • Wirtualizacja procesów informacyjnych i struktur organizacyjnych. • Wykorzystanie potencjału intelektualnego poszczególnych podmiotów ZK do wprowadzania nowej wiedzy • Stałe monitorowanie najbardziej istotnych procesów www.cognitum.eu/semantics Cognitum | Semantics

Planowany efekt dla osób zaangażowanych do pracy w CZK • • • • • • • • • • realizacja tych samych zadań, ale mniejszym nakładem sił lepsza organizacja własnej pracy lepsze wyniki w pracy mniej chaosu i stresu większe zadowolenie z pracy większa motywacja czas na realizację zadań "wyższego" rzędu mniejsza presja w pracy i nacisk na wydajność mniej błędów popełnianych podczas realizacji zadań szybsze osiąganie celów zawodowych www.cognitum.eu/semantics Cognitum | Semantics

ZK komponenty System zapobiegania Charakterystyka kryzysu www.cognitum.eu/semantics Analizowany świat Cognitum | Semantics

ZK osiągnięte elementy Meta-ontologii • Struktura organizacyjna: role (podmioty i jednostki) i ich wzajemne powiązania • Obowiązki podmiotów do niektórych zadań w określonej sytuacji • Alarmy o sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach, • Informacje o zdarzeniach kryzysowych, skutkach, zagrożeń i niebezpieczeństw • Inne / procedury, które są wykonywane w określonych sytuacjach podczas zapobiegania, przygotowania, reagowania na kryzys i odzysku • Zasoby, urządzenia i sprzęt przydatny do wykonywania działań ratowniczych www.cognitum.eu/semantics Cognitum | Semantics

Model Zarządzania Kryzysowego www.cognitum.eu/semantics Cognitum | Semantics

EM Meta-ontology www.cognitum.eu/semantics Cognitum | Semantics

Model - CNL www.cognitum.eu/semantics Cognitum | Semantics

Umotywowane wnioskowanie CNL results: www.cognitum.eu/semantics Cognitum | Semantics

Wykonywane i przyszłe zadania  Angielska wersja CNL dla OWL • Opracowanie SWRL reguł w CNL • Integracja GIS z meta- wiedzą  Zebranie procedur ZK w celu zakodowania w CNL • Praca nad CNL w języku polskim  Praca nad CNL adresowanym do innych dyscyplin: koordynacji polityk unijnych na szczeblu narodowym; zbiór dobrych praktyk dla onkologii. www.cognitum.eu/semantics Cognitum | Semantics

Ontorion Semantic Knowledge Management Framework Abox Tbox Rules CNL Console (Desktop or Web) Executors modularizator Reasoner: Hermit Pellet Racer … Automatic UI (Desktop or Web)

noSQL wdrożenie www.cognitum.eu/semantics Cognitum | Semantics

New event X12-1234-A Event is a Communication-Disaster. Tanker induces Black-Smoke. Tanker induces Sick-Children-Result. Are people injured? Risk of dangerous substance involved. Ambulance will be called. Special Fire-Fighters squad will be called. Risk of unavailable team. click on item to learn the details 1 enter where? / / Done OAP UW

Kontakt Ośrodek Analiz Politologicznych UW                                       ul. Nowy Świat 67 00-927 Warszawa Polska tel: +48 22 552 37 32 a.zieba@uw.edu.pl p.kaplanski@cognitum.eu www.cognitum.eu

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Zarzadzanie wiedza dla zarządzania kryzysowego - Technology

1. Zarządzanie Wiedzą dla Zarządzania Kryzysowego dr Aleksandra Zięba dr Paweł Kapłański ; 2 ...
Read more

Wiedza o zagrożeniach | Wydział Bezpieczeństwa i ...

Wiedza o zagrożeniach. ... Dlatego właśnie Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) ... informacja dla hodowców trzody chlewnej.
Read more

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (S-ZBK ...

Edukacja dla nowej gospodarki ... samorządowego oraz zarządzania kryzysowego. Nabyta wiedza i umiejętności powinny ... Zarządzania Kryzysowego ...
Read more

Zarządzanie kryzysowe - rola i zadania organów ...

... w obszarze zarządzania. Dla przykładu strajk ... zarządzania kryzysowego w Polsce SYSTEM ... Wiedza spełnia bardzo ...
Read more

Zarządzanie kryzysowe w praktyce - Szkolenia.com

Jak tworzyć strukturę ramową zarządzania kryzysowego ... np. w kierunku realizacji wymagań dla zakładów ... Wiedza i umiejętności w ...
Read more

Skuteczne zarządzanie kryzysowe | Księgarnia FabrykaWiedzy.com

Kompleksowo charakteryzuje teorię zarządzania kryzysowego oraz koncepcje ... » Zarzadzanie ... FabrykaWiedzy.com jest Wydawnictwo Wiedza i ...
Read more

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe – Instytut ...

Opis studiów: Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa samorządowego oraz zarządzania kryzysowego. Nabyta wiedza ...
Read more

Zarządzanie kryzysowe – Wikipedia, wolna encyklopedia

Praktyka zarządzania kryzysowego w Polsce jest krytykowana za resortowość, upolitycznienie i nieskuteczność w przypadkach katastrof naturalnych. Fazy ...
Read more

Zarządzanie kryzysowe - Wyższa Szkoła Handlu i Usług w ...

Narodowy system zarządzania kryzysowego to ... Dostrzegając narastającą potrzebę przygotowania specjalistycznych kadr dla potrzeb zarządzania ...
Read more