Zaman Yönetimi

50 %
50 %
Information about Zaman Yönetimi
Business & Mgmt

Published on February 26, 2014

Author: yesimoktem

Source: slideshare.net

ZAMAN YÖNETİMİ YeĢim ÖKTEM Sunum Yöntem ve Teknikleri

Newton'a göre "zaman tek yönde durmaksızın akar". Einstein'a göre ise, “zaman olayları oluĢuna göre sıralayan ve olaylara anlam veren bir boyuttur“.

 Zaman, insan yaĢamının yerine göre uzun ya da kısa süreli, yenilenmesi olanaksız, baĢlangıcı ve sonu belli, saat ile ölçülebilen bir bölümüdür" (Tezcan,1982).

BİR SENE’nin değerini anlayabilmek için sınıfta kalan bir öğrenciye sorun. BİR AY’ın değerini anlayabilmek için, prematüre bir bebek dünyaya getiren anneye sorun. BİR HAFTA’nın değerini anlayabilmek için haftalık bir derginin editörüne sorun. BİR SANİYE’nin değerini anlayabilmek için, bir kazayı kıl payı atlatan bir adama sorun. 3

 21 yıl uyuyarak  14 yıl çalıĢarak  7 yıl kiĢisel bakım faaliyetleri ile uğraĢarak  6 yıl yemek yiyerek  6 yıl seyahat ederek  5 yıl kuyrukta bekleyerek 4

4 yıl öğrenerek  3 yıl toplantılara katılarak  2 yıl arayıp kendisini bulamayanları arayarak  1 yıl kayıp eĢyaları arayarak  3 yıl diğer faaliyetlerle uğraĢarak ömrünü tüketiyor. 5

Amaçlarınızı, sorumluluklarınızı, zevklerinizi ve sosyal yaĢamınızın içerdiği bütün etkinliklerinizi bir arada yürütebilecek bir biçimde planlamaktır.

Zaman yönetimi süreci genel olarak sekiz aĢamadan oluĢmaktadır. *Zaman Kullanım Analizi *Zaman Problemlerini Tanımlama *Kendini Tanımlama 7

*Amaç ve Öncelikleri Belirleme *Program Hedeflerini Uygulama Planına Aktarma *Günlük Programlar ve Rehberler Hazırlama *Zaman Yönetimi Tekniklerini GeliĢtirme *Sürecin Ġzlenmesi ve Yeniden Analiz Etme. 8

Gün içinde zihinsel ve bedensel performansın en düĢük, en yüksek olduğu zamanlar vardır. Bunlar vücudun biyolojik ritmini oluĢturur. 9

*Sabah Tipleri *Öğleden Sonra Tipleri *Her Zaman Hazır Tipler

%100 %50 %0 Sabah Öğle AkĢam Grafik 1.Ġnsanın Gün Ġçerisindeki Tipik Enerji Dağılımı (Kaynak:Haynes, 1999) 11

%100 %0 Sabah Grafik 2.Enerji çemberi Öğle AkĢam 12

 *KiĢisel Nedenler  *DıĢsal Nedenler  *Örgütsel Nedenler  *Mekanik Nedenler 13

Acil *Belli bir tarihe yetiĢmesi gereken iĢler Önemli *Krizler *Çözüm bekleyen sorunlar *Amaca hizmet etmeyen telefonlar/ziyaretler *Popüler etkinlikler *Bazı rapor ve toplantılar Önemli Olmayan Acil Olmayan *DüĢünmek *Planlama *Bakım yapma *Yenilenme *ĠliĢkileri geliĢtirme *’KaçıĢ’ etkinlikleri *AĢırı TV izleme 14

Sorumlulukl arı, amaçları ve öncelikleri belirleyin. Gereksiz faaliyetleri eleyin. Mümkün olduğunca dağıtım yapın. Haftalık ve günlük zamanızı planlayın. Beklenmedik olaylar için boĢluk bırakın. ġekil 1. Zaman Kontrol Evreleri (Kaynak:Sönmez, 2012) Zirvedeki enerjinizi optimum kullanın. Engelleri mümkün oldukça azaltın. 15

*Zamanı denetleyebilir ve yönetebilirsiniz. *ĠĢlerinizi daha hızlı ve daha iyi yapabilirsiniz. *BoĢ zaman artacağı için, zamandan tasarruf ederek rahatlama olanağınız olacaktır. 16

 Zamanınızı daha iyi yönetme kabiliyetini edinmek, bir bakıma kısa vadeli olan ömrünüze ve bedeninize karĢı olan sorumluklarınızı yerine getirmekle eĢ değerdir. 17

Bazıları ömrünü sağ sola koĢturarak ve devamlı bir Ģeyler yapmak için didinerek geçiriyor. Ama unuttuğunuz bir Ģey var. Aslında vaktiniz çok! Tek yapmanız gereken, vaktinizi sizi ilgilendirmeyen iĢlerden kurtarmak.  18

Yarın bambaĢka bir insan olacağım diyorsanız.Yarını beklemeyin hemen baĢlayın. Dünya 3 gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti.Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bilin.

DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER…

Add a comment

Related presentations

Related pages

Zaman Yönetimi | XING

Önemli olan; hayatta "en çok şeye sahip olmak" değil, "en az şeye ihtiyaç duymaktır.
Read more

Zaman Yönetimi - YouTube

Zaman Yönetimi-İzmir Kariyer Merkezi Ahmet TOKERİ ... Mehmet Auf - Kisisel Gelisim - Zaman Yonetimi 1 - Duration: 7:40. Sunzaq ...
Read more

Zaman Yönetimi | islamiKariyer.com

Almanca dil kursundayım. Hoca çok disiplinli biriydi. Bilhassa zaman açısından hiç müsamahası yoktu. Bir hafta boyunca, kimin ne kadar dakika geç ...
Read more

zaman yönetimi auf deutsch übersetzen | Deutsch-Tuerkisch ...

Deutsch-Tuerkisch.net: 'zaman yönetimi' auf deutsch übersetzen. zaman yönetimi deutsch türkische übersetzung. zaman yönetimi in deutsch.
Read more

Zaman Yönetimi » | Proje Yönetimi

Zaman, insanın duyu organlarıyla algılayamadığı fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan bir olgu ve gerçektir.
Read more

Zaman Yönetimi - Mary Kay - YouTube

Zaman Yönetimi-İzmir Kariyer Merkezi Ahmet TOKERİ - Duration: 25:48. ... Mehmet Auf - Kisisel Gelisim - Zaman Yonetimi 1 - Duration: 7:40.
Read more

Zaman Yönetimi Eğitimi - Kişilik Envanterleri

Zaman yönetimi eğitiminin amacı, zamanı yönetebilme becerisine ne ölçüde sahip olup olmadığınızı belirlemek, zamanı yönetmede size engel ...
Read more

Zaman Yönetimi - Bilkent Universitesi - Saglik Merkezi

IX. ZAMAN YÖNETİMİ . Z aman aslında herkes için sabittir, diğer bir deyişle herkes için günde 24, haftada 168 saat vardır.
Read more

Zaman Yönetimi: Amazon.de: Cemil Güzel: Fremdsprachige Bücher

Zaman Yönetimi: Amazon.de: Cemil Güzel: Fremdsprachige Bücher. Amazon.de Prime testen Fremdsprachige Bücher. Los. Alle Kategorien ...
Read more