Yüksek frekanslı trading (HFT) teknolojileri

50 %
50 %
Information about Yüksek frekanslı trading (HFT) teknolojileri
yft

Published on December 14, 2016

Author: HarunOzkan2

Source: slideshare.net

1. Fintech ve Sermaye Piyasalarına Etkisi Y¨uksek frekanslı trading teknolojileri Harun ¨Ozkan 8 Kasım 2016 Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 1 of 15

2. Y¨uksek frekanslı trading (YFT) Yatırım de˘gil, trading: seansı ¨onceden saptanmı¸s bir pozisyonda tamamlama -dinamik ve kısıt altında optimizasyon. Makina ile trading (“Rejim” de˘gi¸smedik¸ce insan m¨udahalesi yok). D¨u¸s¨uk gecikme s¨uresi -low latency. (Milisaniye d¨uzeyi d¨u¸s¨uk gecikme de˘gil!). Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 2 of 15

3. D¨u¸s¨uk gecikme (!) Br¨uksel-Aachen g¨uvercini, teflgraf hatları, Edison’un telgrafı. Laughlin, G., Aguirre, A., Grundfest, J., 2013. Information Transmission between Financial Markets in Chicago and New York. Rock Center for Corporate Governance at Stanford University. Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 3 of 15

4. D¨u¸s¨uk gecikme s¨uresi trading motivasyonları Making-the-spread En iyi satımdan satmak , en iyi alımdan almak. Problem: C¸ok hızlı karar ve i¸slem. Piyasa yapıcısı Rekabet¸ci ama kˆarlı spreadler. Problem: Pozisyon almadan ve zararsız g¨un¨u tamamlama. Algoritmik trading ˙I¸slemi optimal fiyatta ve hacimde ger¸cekle¸stirmek ister. Problem: ¨Ol¸cekleme ve zamanlama Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 4 of 15

5. FPGA (Field-programmable gate array) C¸ok spesifik i¸slevleri yerine getirmek ¨uzere tasarlanmı¸s mantıksal devreler. Avantajları Hızlı! Tutarlı (standart sapması sıfıra yakın) Dezavantajları Programlama maliyetli ve vakit alıcı. Algoritmalarda de˘gi¸siklik yapmak daha zor. K¨ut¨uphane, kod par¸caları ve eri¸silebilir kaynak g¨orece az. Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 5 of 15

6. Uygulama geli¸stirme s¨uresi ve i¸slem gecikme Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 6 of 15

7. Hibrid ve saf FPGA mimariler Hibrid mimari: CPU + NIC + FPGA Offload PCIe bus transfer zamanı oynak. Memory copy var Cache atlama olabilir Jitter var FPGA mimari Bus copy yok Memory copy yok Cache atlama yok Paralel uygulama Jitter sıfıra yakın (tutarlı). Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 7 of 15

8. Kurumların problemi Hangi teknoloji bana uygun? Trading problemini saptama. D¨u¸s¨uk-gecikme ihtiyacını saptama. Nasıl yatırım yapmalıyım? In-house ya da partner modelleri. Yerli ya da yabancı Kolokasyon. Karar verme fakt¨orleri Trading ihtiyacını do˘gru konumlandırma. Di˘ger kurumların ne yaptı˘gı. Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 8 of 15

9. S¸ahin-g¨uvercin problemi olarak kolokosyon kararı. S¸ahin-g¨uvercin oyunu: k¨ot¨u (suboptimal) denge. v: toplam arbitraj fırsatları, c: kolokasyonda yer alma maliyeti. Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 9 of 15

10. Konumlandırma Pozisyon tutma s¨uresi UzunKısa D¨u¸s¨uk ˙I¸slemgecikmes¨uresi(latency) Y¨uksek Y¨uksek frekanslı trading Algoritmik / elektronik trading Geleneksel uzun vadeli yatırım Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 10 of 15

11. Makinalar ile trading Algoritma hataları ¸cok tehlikelidir: insanlar sehven, makinalar sistematik olarak hata yapar. Karma¸sıklık arttık¸ca hata riski ¨ustel olarak artar. Basitten adım adım karma¸sı˘ga giden ¸sema izlenmeli. Sa˘glıklı bir backtesting ¸seması (data snooping bias, overfitting, cherry picking). Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 11 of 15

12. Algoritmik trading ve veri yapıları Algoritmik tradingdeki artı¸s mesaj hacmini ve hızını ¸cok artıracak. (Halihazırda GARANT˙I pay senedi i¸cin g¨unde ortalama 56 bin mesaj gelmekte). Veriyi temizlemeye harcanan zaman artacak. (%/80-%/20 kuralı) Backtesting: limit-order-book’u ge¸cmi¸se d¨on¨uk ‘`ın¸sa” etmek. Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 12 of 15

13. TAQ ve ITCH (Trade ve emir) TAQ verisi (emir) row_number action bid_or_ask order_count price quantity signal_time 2015-01-02 16:30:26 3 u b 25 9.41 184890 1.420209e+15 2015-01-02 16:30:50 1 u b 5 9.43 86733 1.420209e+15 2015-01-02 16:30:50 2 u b 16 9.42 151982 1.420209e+15 2015-01-02 16:31:08 1 u b 4 9.43 85503 1.420209e+15 ... TAQ verisi (trade) bid_or_ask trade_no price quantity signal_time 2015-01-02 10:08:58 1 39399 9.48 7500 1.420186e+15 2015-01-02 10:09:02 0 39471 9.49 2 1.420186e+15 2015-01-02 10:09:20 1 39871 9.48 2 1.420186e+15 ... ITCH verisi (trade ve emir) type,time,id,price,size,type A,34507486.630608,162427,1.03,2,BUY T,34508699.967727,163388,1.03,50,BUY C,34508700.276665,163389,1.04,2200,SELL ... A: Emir, T: Trade, C: ˙Iptal Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 13 of 15

14. “Elektronik yatırım deste˘gi” ve modelleme C¸ok hızlı olmak yetmez; YFT bir ekosistem olarak d¨u¸s¨un¨ulmeli. Elektronik yatırım deste˘gi B¨uy¨uk veri (big data) Niteliksel veri ve i¸cerik analizi (haber, twitter vb.) modellemesi. Makina ¨o˘grenimi (Machine learning) D¨u¸s¨uk frekanslı fiyat verisinde daha anlamlı olan geleneksel zaman serisi parametrizasyonuna (getiri, volatilite) ilaveten g¨ur¨ult¨u (noise), sı¸crama (jump) gibi daha y¨uksek frekanslı veride anlamlı olan parametrizasyonlar. Limit-order-book’a ¨ozg¨u modelleme ve parametrizasyon Kuyruk s¨ure¸cleri (queueing processes) yakla¸sımı. G¨uni¸ci emir miktar ve hacmi periodisitesi Emir ger¸cekle¸sme oranları (hit ratio) Beklenen s¨ureler (emir ger¸cekle¸sme s¨uresi, kademe de˘gi¸sim s¨uresi vb.) Kategorik veriler ve i¸cerik analizi (haber, twitter vb.). HMM (Hidden Markov Models) t¨ur¨u rejimlere dayalı analizlerin kullanımı. Algoritmanın olu¸sturulmasında kullanılan enformasyon k¨umesi (F) hızla artıyor. Fakt¨or se¸cim modellerin kullanımı: machine learning. Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 14 of 15

15. Te¸sekk¨urler. Harun ¨Ozkan Y¨uksek Frekanslı trading teknolojileri 8 Kasım 2016 15 of 15

Add a comment