คำควรระวัง You didn't mean it, did you?

50 %
50 %
Information about คำควรระวัง You didn't mean it, did you?

Published on June 7, 2016

Author: ajmuu9

Source: slideshare.net

1. You didn’t mean it, did you? คุณไมไดหมายความอยางนั้นจริงๆ ใชไหม/ คุณไมไดตั้งใจวาจะพูดอยางนั้นใชไหม - คําควรระวัง - โปรดใชวิจารณญาณในการอาน : - )

2. 1. goats • ไดยินเสียงคนจัดรายการทางวิทยุ บอกวา “ไมใชคะ ไมตองตกใจ แพะคะ ที่ชวยตัดหญา g-o-a-t-s คะ เลี้ยงแพะไว ใหแพะกินหญา จะไดไม ตองตัดหญา ไมใชใหผีเลี้ยงคะ” • ไดยินกลางคัน ไมรูวากอนหนานั้น เขาพูดอะไรกัน นึกแปลกอยูวา ทําไมตองสะกดคําในภาษาอังกฤษดวย แตเอาสองบวกสองเปนสี่ เขาใจ วา อาจมีการอานหัวขาวเปนภาษาอังกฤษ แลวคงมีคนฟงสงสัย ไดยินคํา วา goats แลวนึกถึงคําวา ghosts (ซึ่งแปลวา ผี) ซึ่งออกเสียง คลายๆ กันสําหรับคนฟง เลยตองชี้แจงดวยการสะกดใหฟง

3. 1.1 ghosts • อันที่จริง แพะ (หลายตัว) goats ออกเสียงประมาณ โกท-ส สวนผี (หลายตัว) ออกเสียงวา โกส-ท-ส ghosts คือตองมีเสียง s กอน เสียง t แตภาษาไทยเรา ไมออกเสียงพยัญชนะทายคํา หลายๆ คําเลย เหมือนกันไปหมด

4. 2. ask และ asks • เสียงทายอยางนี้ทําใหนึกถึง คําที่ออกเสียงทายยากอื่นๆ อยางเชน ask ตองออกเสียงประมาณ อาส-ค พอเปนกริยาบุรุษที่สามเอกพจน asks ยิ่งหนักเขาไปอีก กลายเปน อาส-ค-ส แตก็ไมเทาไร

5. 2.1 disk • ที่นาวิตกหนอยคือคําวา disk (แผนดิสก) ภาษาไทยก็สะกด ดิสก หรือ ดิสค ก็แลวแต ซึ่งควรจะออกเสียง ดิ๊ส-ค แตความที่ออกยาก เลย ออกเปน ดิ๊ก-ส ฟงแลวสะกดกลับไปเปนภาษาอังกฤษไดวา dicks (คํานี้เปน slang แปลวา จู มี s ขางทายเทากับหลายอัน) ไมวากัน ออกยากจริงๆ เอาเปนวา ออกเสียงเปนแมกด คือ ดิ๊ด จะปลอดภัยกวา ตองการหัดเสียงขางทาย ถาคิดวาสนุก ลองออกเสียงชัด ๆ กอน คือ ออกใหเปน ดิ๊ด-เสอะ-เคอะ แลวคอยๆ ลดเสียงลงจนเหลือ ดิ๊ส-ค ใน ที่สุด

6. 3. streetwalker • ที่เลามา เปนเรื่องการออกเสียง แตคําอื่นๆ ที่เปนปญหาเหมือนกัน ใน แงของความหมายคือ • คนเดินถนน ภาษาอังกฤษ คือคําวา pedestrian ประมาณวาคน ละกลุมกันกับพวก motorist คนที่ใชยานยนต • แตอยาไปบอกใครทีเดียววา I am a streetwalker. เมื่อ ตองการบอกวา ฉันเปนคนเดินถนน เพราะ streetwalker แปลวา ผูขายบริการทางเพศที่เดินไปมาตามถนนเพื่อดึงดูดลูกคา

7. 4. exhibitionist • สําหรับคนที่ไมไดหาลูกคาตามถนนอยางที่วา แตเปนพวกที่ชอบอวด หรือโชว (ของสงวนสวนตัว) เรียกวา exhibitionist คํานี้มาจาก exhibitionism ตองการรายละเอียด เชิญกูเกิ้ลตอตามอัธยาศัย

8. 5. Exhibition - exhibitor • คําศัพทคลายๆ กันคือ คําวา exhibition ซึ่งแปลวา นิทรรศการ หรืองานแสดงสิ่งตางๆ นั่นเอง เชน art exhibition และ trade exhibition (trade show หรือ trade fair ก็ เรียก) ในงานแสดงสินคา จะมีผูผลิต ผูขาย ที่นําสินคาหรือผลิตภัณฑ ของตน (goods or products) ไปแสดง (คือเปนผูเขารวม งาน) ไปออกรานหรือตั้ง booth คนเหลานี้ เรียกวา exhibitor สวนคนที่ไปเที่ยวชมงาน ก็เปน visitor

9. 6. exhibit • มีคํานามอีกคําหนึ่งคือ exhibit หมายถึงของที่นํามาแสดง แตมัก หมายถึง พยานหลักฐานที่นํามาแสดงในศาล เชน อาวุธที่เก็บไดจากที่ เกิดเหตุ เปนตน หรือหมายถึงสิ่งที่แสดงอยูในพิพิธภัณฑประวัติศาสตร หรือนิทรรศการทางการแพทย

10. 7. Silent ‘h’ • ออ คําในชุดนี้ ไมออกเสียง h บอกไวเลย เวลาออกเสียงจะไดไม ลําบาก เชน คําหลังนี้ ออกงายๆ วา เอกซิบิท

11. 8. crab vs. crap • คําถัดไปที่ควรระวังทั้งในการออกเสียง และการเขียน คือ คําวา crab แปลวา ปู สัตวทะเลชนิดหนึ่ง (ออกเสียงยาวหนอย) เสียงทายคือ b แต ถาเขียนผิด ออกเสียงผิดเปน crap (ออกเสียงสั้น เสียงทาย p) โปรด ทราบวา คําหลังนี้ แปลวา ขี้ มักใชในสํานวนชวนเซ็งวา

12. 8.1 สํานวน crap • That’s crap! แยพอๆ กับคําวา That’s bullshit! คือ (สิ่ง ที่พูดมาหรือไดยินมานั้น) ไมเขาทา ไรสาระ งี่เงา เลอะเทอะ • อีกสํานวนหนึ่งคือ Cut the crap! คนที่พูดอยางนี้ตองเจา อารมณและกําลังหงุดหงิดขนาดหนัก ชนิดที่ขี้เกียจฟงอะไรตางๆ นานา และกําลังสั่งใหคนที่กําลังอาจจะพยายาม (ชักแมน้ําทั้งหา) ใหพูดเขา ประเด็นทันที หรือหยุดอารัมภบทไดแลว อยาไปพูดอยางนี้กับใครเพราะไมสุภาพ ไมนารักเลย และหวังวา จะไม มีใครมาพูดอยางนี้กับเรา

13. 9. pee - piss • ไหนๆ ก็ไหนๆ พูดเรื่องหนักแลว ก็พูดเรื่องเบาดวยละกัน นั่นคือคําวา pee คํานี้แปลวา ฉี่ เห็นตัวอยางประโยค วา สุนัขกําลังฉี่ใสพรม ก็ ใชคํานี้ดวย คํานี้ มาจากอักษรตัวตนของคําวา piss ซึ่งมาจากคําใน ลาตินที่คอนขางจะหยาบคายอีกตอหนึ่ง แปลเหมือนกัน เปนกริยาก็ได คํานามก็ได

14. 10. pissed และ piss off • ถาใช pissed อยางเชน He’s pissed. ในอังกฤษ จะ แปลวา เขาเมามาก สวนในอเมริกา แปลวา โกรธมาก • ถาจะจําความหมาย อาจจะจําไววา เมื่อสามี pissed แบบอังกฤษ กลับมาบาน ภรรยาคง pissed แบบอเมริกัน (บรรทัดนี้พูดเลน) • Piss off! เปนสํานวน ประโยคคําสั่ง (อยางโกรธๆ และไม พอใจ) ประมาณ “ไปใหพน!”

15. 11 • หลายคําตางๆ ที่พูดถึงวันนี้ เปนคําที่ไมคอยสุภาพ ไมไดบอกมาใหใช แตบอกไวใหรู

Add a comment