Yangın Eğitimi

50 %
50 %
Information about Yangın Eğitimi
Education

Published on March 7, 2014

Author: referanskariyervebilisimmerkezi

Source: slideshare.net

Description

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Katılımcısı Selçuk ÖNAL'ın bitirme sunumu.

Yangın Eğitimi Selçuk Önal

YANGIN

YANMA NEDĠR ? Maddenin, ısı ve oksijenle birleĢmesi sonucu oluĢan kimyasal bir olaydır . Yanma olayının oluĢabilmesi için yandaki Ģekilde görüldüğü gibi yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir . Bu olaya “Yangın Üçgeni” adı verilir . YANGIN NEDĠR ? Yararlanmak amacı ile yakılan ateĢ dıĢında oluĢan ve denetlenemeyen yanma olayına YANGIN denir . ISI

YANGIN TÜRLERĠ A TÜRÜ YANGIN Yanıcı katı maddeler ( odun, kömür kağıt, ot, dokumalar vb.) , yangıdır . B TÜRÜ YANGIN Yanıcı sıvı maddeler (benzin,benzol, makine yaları, tiner yağlı boya, alkol vb.) yangınıdır , . C TÜRÜ YANGIN Yanıcı gaz maddeler (metan, propan, bütan LPG, asetilen,doğalgaz, hidrojen vb.) yangınıdır . D TÜRÜ YANGIN Yanabilen hafif metaller(alüminyum, magnezyum, sodyum vb.)yangınıdır .

Yangın söndürme Yöntemleri BĠLĠNDĠĞĠ GĠBĠ YANMANIN OLABĠLMESĠ ĠÇĠN 3 UNSURA ĠHTĠYAÇ VARDIR. SÖNDÜRME ĠÇĠN DE BU 3 UNSURDAN BĠRĠNĠ ORTADAN KALDIRMAYA ĠHTĠYACIMIZ VARDIR.  OKSĠJENĠNĠ KESMEK (BOĞMAK)  ISIYI ORTADAN KALDIRMAK YANĠ SOĞUTMAK  YANICI MADDEYĠ ORTADAN KALDIRMAK (YANICI MADDEYĠ ORTADAN KALDIRAMAYIZ FAKAT KÜÇÜLTME ĠMKANIMIZ VARDIR. SÖNDÜRMEYĠ GERÇEKLEġTĠREBĠLMEK ĠÇĠN ĠLK MÜDAHALE ARAÇLARI OLAN TAġINABĠLĠR SÖNDÜRME CĠHAZLARI KULLANILIR.

SÖNDÜRME MADDELERĠ Kuru Tozlar  Karbondioksit Holojen hidrokarbon (elektrikelektronik cihazların yangınlarında kullanılır.)  Su  Köpük

YANGIN NEDENLERĠ Yangın tamamen insan hatalarından meydan gelmektedir. T edbirsizlik  Kıvılcım  Sigara ve kibrit  Bilgisizlik  Elektrik  Sabotaj  Ġhmal  Kazalar

YANGIN SAFALARI Bir yangının ilk safhaları, yangının başlangıç safhası olarak değerlendirilir.  Isınan gazların yükselmesi  YaklaĢık %20 oksijenli hava Yarım yanmış gazlar tavan hizasında toplandığında flameover öncesi durumu oluşur. Serbest yangın Duman ve aĢırı ısınmıĢ gazların tavan hizasında toplanması

YANGIN SAFALARI Flameover Flashover Backdraft

TEHLĠKELER Yangının Büyüme Hızı Yüksek Sıcaklık T ehlikesi Yangın BileĢenlerinin Yangının yayılmasına Etkileri, Yangının Safhalarındaki T ehlikeler , Zehirli Gazların OluĢturduğu Solunum Zorluğu T ehlikesi, Patlama T ehlikesi, Çökme T ehlikesi, Elektrik T ehlikesi ve Kimyasal T ehlike.

ACĠL DURUM EKĠPLERĠ

SÖNDÜRME EKĠBĠ BĠNA VE TESĠSLERDE ÇIKABĠLECEK YANGINLARA,MEVCUT ARAÇ VE GEREÇLERLE ANINDA MÜDAHALE EDEN ,YANGININ YAYILMASINI ÖNLEYEN SÖNDÜREN,BĠR EKĠPBAġI YÖNETĠMĠNDE YETERLĠ SAYIDA PERSONELDEN MEYDANA GELEN EKĠPTĠR.

SÖNDÜRME EKĠBĠ ÇIKACAK YANGINA DERHAL MÜDAHALE ETMELĠ, YANGINI SÖNDÜRMELĠ VE YAYILMASINA MANĠ OLMALI. MEVCUT YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ VE GEREÇLERĠNĠN AYLIK KONTROLLERĠNĠ YAPMALI,MEYDANA GELEN AKSAKLIKLARI ĠDAREYE BĠLDĠRMELĠ. YANGIN ESNASINDA VE SONRASINDA YANGINDAN KORUNMA AMĠRĠNĠN VERECEĞĠ EMĠRLERĠ YERĠNE GETĠRMELĠ.  YANGIN TEDBĠRLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ EĞĠTĠM VE TATBĠKATLARA KATILMALI.

KURTARMA EKĠBĠ YANGIN ANINDA MEYDANA GELEN PANĠK VE KARIġIKLIĞI ÖNLEMELĠ. YANGINDAN KURTARILAN MALZEMEYĠ TESLĠM ALMALI,BU MALZEMEYĠ MUHAFAZA ETMELĠ. YANGINDAN SONRA TESLĠM ALINAN MALZEMENĠN ĠLGĠLĠLERE ĠADESĠNĠ YAPMALI. YANGINDAN KORUNMA AMĠRĠNĠN VERECEĞĠ EMĠRLERĠ YERĠNE GETĠRMELĠ. YANGIN TEDBĠRLERĠ KONUSUNDA EĞĠTĠM VE TATBĠKATLARA KATILMALI.

ĠLKYARDIM EKĠBĠ  YANGIN ESNASINDA VE MALZEME KURTARMA SIRASINDA YARALANAN VE HASTALANAN ŞAHISLARA İLKYARDIM YAPMALI.  GEREKTİĞİNDE DİĞER EKİPLERE YARDIM ETMELİ.  YANGINDAN KORUNMA AMİRİNİN VERECEĞİ EMİRLERİ YERİNE GETİRMELİ.  YANGIN TEDBİRLERİ İLE İLKYARDIM KONUSUNDA YAPILAN EĞİTİMLERE KATILMALI.

Yangın Esnasında 1.TELAġLANMAYINIZ 2.BULUNDUĞUNUZ YERDE YANGIN ĠHBAR DÜĞMESĠ VARSA ONA BASINIZ. 3.ĠTFAĠYE TEġKĠLATINA 110’A TELEFON EDĠNĠZ. 4.YANGIN YERĠNĠN ADRESĠNĠ EN KISA VE DOĞRU ġEKĠLDE BĠLDĠRĠNĠZ 5.YANGINI ÇEVRENĠZDEKĠLERE DUYURUNUZ 6.ĠTFAĠYE GELĠNCEYE KADAR YANGINI SÖNDÜRMEK ĠÇĠN ELDE MEVCUT VASITA VE ĠMKANLARDAN FAYDALANMAYA ÇALIġINIZ. 7.YANGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK ĠÇĠN KAPI VE PENCERELERĠ KAPATINIZ 9.BUNLARI YAPARKEN KENDĠNĠZĠ VE BAġKALARINI TEHLĠKEYE ATMAYINIZ.

SÖNDÜRÜCÜLER Pimi Çek Ateşe Tut Sık Süpür

YANGIN TÜPÜ KULLANIM DOĞRU YANLIġ RÜZGARI ARKANA AL CĠHAZI ALEVĠN DĠBĠNE TUT CĠHAZI YANGININ DOĞDUĞU YERE TUT EVVELA ÖNÜ SONRA ĠLERĠYĠ SÖNDÜR YANGIN TAMAMEN SÖNMEDEN AYRILMA CĠHAZI OMUZ HĠZASINA AS

Add a comment

Related presentations

Related pages

Yangın Eğitimi - Yangın Güvenlik Eğitimi ve Danışmanlığı

Yangın Eğitimi ve Danışmanlığı Hizmetleri ... Evinizde veya işyerinizde Yangın Söndürme cihazı var mı?? Fikrim yok
Read more

Temel Yangın Eğitimi - YouTube

AKUT Var Hayat Var - Yangın Söndürücü Tüplerin Çeşitleri Nelerdir? - Duration: 3:02. AKUT Arama Kurtarma Derneği 7,228 views
Read more

Yangın Sertifikası | Yangın Eğitimi | Yangın Kursu ...

Yangın Sertifikası Eğitimleri ve yangın söndürme kursu ile ilgili teknik bilgiler içermektedir.
Read more

SARIZEYBEK Yangın Eğitimi Merkezi İzmir | Yangın Eğitimi ...

Yangın eğitimi İzmir. Yangın eğitimi, yangın tatbikatı, acil durum eğitimi gibi yangın eğitimleri veren İzmir Yangın Eğitimi Merkezi.
Read more

Yangın Eğitim Okulu

Yangın eğitimi, acil durum eğitimi, yangın ve acil durum tatbikatı, yangın danışmanlık hizmetleri
Read more

Dönüşüm Yangın Eğitim Merkezi - donusumyangin.com

İleri Yangın Eğitimi. İşletmede görevli yangın ekibini olası yangınların önlenmesi, söndürme ve kurtarma konusunda eğiterek, ...
Read more

Temel Yangın Eğitimi - Mavi Akademi - Bursa, İstanbul

Temel Yangın Eğitimi Gerekçe. BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ? Birçok afette ve olayda en tehlikeli müdahale şekli; yetersiz bilgi ve yanlış ...
Read more

Yangın Danışmanlığı, Eğitim ve Mühendislik Hizmetleri

Kurumsal firmalara yangın eğitimi ve yangın danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
Read more

Yangın Eğitimlerimiz - KURTARAN

YANGIN EĞİTİMLERİMİZ. Teorik Yangın Eğitimi (4 Saat) Nedir? Mevcut personele yangın kültürünü,yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin ...
Read more

YANGIN EĞİTİMİ POWEREX - YouTube

YANGINLA MÜCADELE YANGIN SINIFLARI YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI.
Read more