Xuat huyet nao

29 %
71 %
Information about Xuat huyet nao
Education

Published on March 19, 2014

Author: ngoxuandinh

Source: slideshare.net

Description

XUAT HUYET NAO

XU T HUY T NÃO T PHÁTẤ Ế Ự I. CH N ĐOÁN XU T HUY T NÃO:Ẩ Ấ Ế 1. Tri u ch ng kinh đi n:ệ ứ ể - Kh i phát đ t ng t các tri u ch ng th n kinh khu trú.ở ộ ộ ệ ứ ầ - Di n ti n t vài phút đ n nhi u gi .ễ ế ừ ế ề ờ - Đau đ u, ói, suy gi m ý th c, tăng HA, đ ng kinh.ầ ả ứ ộ 2. B nh s :ệ ử - Đi u tra b nh s qua gia đình b nh nhân hay tuy n tr c, ch n th ng đ u, cácề ệ ử ệ ế ướ ấ ươ ầ y u t nguy c m ch máu nh cao HA, s d ng thu c kháng đông, u ng r u, hayế ố ơ ạ ư ử ụ ố ố ượ nh ng r i lo n đông máu trong ti n s .ữ ố ạ ề ử 3. Nguyên nhân th ng g p:ườ ặ - Tăng HA: Tăng HA c p tính, tăng HA m n tính.ấ ạ - Tăng cung l ng máu não c p tính: Sau ph u thu t c t b l p áo trong c a đ ngượ ấ ẫ ậ ắ ỏ ớ ủ ộ m ch c nh, sau đi u ch nh khi m khuy t tim b m sinh c a tr em, nhũn nãoạ ả ề ỉ ế ế ẩ ủ ẻ chuy n xu t huy t (có th khu ch tán hay nhi u , có th là kh i máu t lan r ng),ể ấ ế ể ế ề ổ ể ố ụ ộ sau c n nh c đ u Migraine, sau g ng s c sinh lý quá m c, sau ph u thu t l y điơ ứ ầ ắ ứ ứ ẫ ậ ấ m t d d ng đ ng tĩnh m ch phá v áp l c đ đ y bình th ng.ộ ị ạ ộ ạ ỡ ự ổ ầ ườ - D d ng m ch máu não: V d d ng đ ng tĩnh m ch, v phình m ch, v nh ng viị ạ ạ ỡ ị ạ ộ ạ ỡ ạ ỡ ữ phình m ch, v nh ng u tĩnh m ch.ạ ỡ ữ ạ - B nh m ch máu: B nh m ch máu thoái hóa d ng b t, ho i t d ng Fibrine, thoáiệ ạ ệ ạ ạ ộ ạ ử ạ hóa m kính, viêm đ ng m ch não.ỡ ộ ạ - U não nguyên phát ho c di căn.ặ - R i lo n đông máu: Do s d ng thu c, b nh nhân đang đi u tr kháng đông, dùngố ạ ử ụ ố ệ ề ị thu c tiêu s i huy t; dùng thu c ch ng k t t p ti u c u.ố ợ ế ố ố ế ậ ể ầ - Do b nh ung th b ch c u.ệ ư ạ ầ - Do gi m s l ng ti u c u.ả ố ượ ể ầ - Do nhi m trùng h th n kinh trung ng: N m, u h t, viêm não Herpex Simplex.ễ ệ ầ ươ ấ ạ - Huy t kh i xoang, tĩnh m ch n i s .ế ố ạ ộ ọ - Thu c gây nghi n.ố ệ - Sau ch n th ng đ u.ấ ươ ầ - Sau ch ng kinh gi t.ứ ậ - Sau ph u thu t.ẫ ậ 4. Ch n đoán kh n c p:ẩ ẩ ấ a. Các xét nghi m c n làm:ệ ầ - Công th c máu, t c đ l ng h ng c u.ứ ố ộ ắ ồ ầ - aPTT, INR. - Test VDRL. - Fibrinogen. - ECG và Echo tim. - HIV. - Ki m tra thu c.ể ố - Đ ng huy t, đi n gi i đ , ch c năng th n.ườ ế ệ ả ồ ứ ậ

- XQ tim ph i.ổ b. CT Scan s não không c n quangọ ả : · Hình nh tăng đ t phát trong nhu mô não v i có hay không có hi u ngả ộ ự ớ ệ ứ choán ch .ỗ · Tính th tích kh i máu t .ể ố ụ · Tính th tích kh i máu t theo công th c: AxBxC/2 (trong đó A,B,C là đ ngể ố ụ ứ ườ kính c a kh i máu t trong m t không gian 3 chi u).ủ ố ụ ộ ề · Trung bình kích th c kh i máu t gi m kho ng 0,75 mm/ngày, đ m đướ ố ụ ả ả ậ ộ gi m kho ng 2 ĐV CT/ngày, thay đ i ít trong 2 tu n đ u.ả ả ổ ầ ầ · V trí xu t huy t th ng g p: Th vân, đ i th , c u não, ti u não, ch t tr ngị ấ ế ườ ặ ể ồ ị ầ ể ấ ắ c a não, thân não…ủ c. MRI: Không là ph ng ti n l a ch nươ ệ ự ọ đ kh o sát ban đ u, u đi m cho xu tể ả ầ ư ể ấ huy t não giai đo n bán c p, mãn.ế ạ ấ II. ĐI U TR XU T HUY T NÃO C P:Ề Ị Ấ Ế Ấ 1. Khí đ o và Oxy:ạ - B o v khí đ o và thông khí đ y đ .ả ệ ạ ầ ủ - Th Oxy qua mũi 3 lít/phút.ở - Ch đ nh đ t n i khí qu n khi có suy hô h p Pỉ ị ặ ộ ả ấ O2 <60mm Hg hay PCO2 >50 mmHg) ho c có nguy c hítặ ơ s c, ng a hít d ch d dày. b nh nhân đ t n i khíặ ừ ị ạ Ở ệ ặ ộ qu n ph i đ t sonde mũi-d dày hay mi ng-d dày và theo dõi áp su t c a khóa/6ả ả ặ ạ ệ ạ ấ ủ gi . Tr ng h p hôn mê kéo dài hay có bi n ch ng ph i: Xem xét m khí qu n sauờ ườ ợ ế ứ ổ ở ả 2 tu n.ầ 2. D ch truy n :ị ề - B sung 2 lít Nacl 0,9%/ngày.ổ - Thêm Mannitol 1g/kg hay NaCl 3%(50 ml truy n trong 10 phút) khi có tình tr ngề ạ di l ch đ ng gi a trên CTệ ườ ữ và tình tr ng b nh nhân x u đi nhanh.ạ ệ ấ - Dinh d ng: Nên nuôi ăn qua đ ng ru t sau 2 ngày.ưỡ ườ ộ 3. Đi u tr HAề ị : - Tăng huy t áp:ế · Không dùng thu c h áp khiố ạ MAP <130 mm Hg. · MAP liên t c >130 mmHg: Dùng thu c h áp.ụ ố ạ Labetalol t 5-40 mg/ IV trong 15 phút (t i đa <200 mg/gi ).ừ ố ờ Dùng các thu c h áp đ ng u ng : Ch n Calxi, ch n Beta , úc ch men chuy n .ố ạ ườ ố ẹ ẹ ế ể - Gi mả huy t áp:ế · Bù d ch đ ng tr ng (NaCl 0,9%).ị ẳ ươ · Dopamine: 2-20 mg/kg/phút. · Phenylephrine: Bolus tĩnh m ch 200 mg, duy trì truy n 2-10 mg/kg/phút.ạ ề · Norepiephrine: 0,05-0,2 mg/kg/phút, ch nh li u cho đ n khi đ t hi u qu .ỉ ề ế ạ ệ ả 4. Đi u tr tăng áp l c n i s :ề ị ự ộ ọ - Đ t Monitor theo dõi áp l c n i s : ch a th c hi n t i b nh vi nặ ự ộ ọ ư ự ệ ạ ệ ệ - Đi u tr áp l c th m th u: Mannitol 20% (0,25-0,5/kg/4 gi ) th i gian 3-5 ngày,ề ị ự ẩ ấ ờ ờ có th dùng k t h p v i Furosemide 10 mg/2-8 gi , ch dùng l i ni u th m th u khiể ế ợ ớ ờ ỉ ợ ệ ẩ ấ tình tr ng b nh nhân x u đi nhanh chóng, có kh năng t t não, không dùng phòngạ ệ ấ ả ụ

ng a (theo dõi và duy trì áp l c th m th u huy t thanh >320 mOsm/ L).ừ ự ẩ ấ ế - Tăng thông khí: Nh ng b nh nhân không có hi n t ng t t não, duy trì Paữ ệ ệ ượ ụ CO2 >35 mmHg. V i nh ng b nh nhân có bi uớ ữ ệ ể tăng áp l c n i s , có d u hi u t t não dùngự ộ ọ ấ ệ ụ bi n pháp tăng thông khí nh làệ ư l bi n pháp t m th i, duy trì PaCOệ ạ ờ 2 <35 mmHg. - N u tăng áp l c n i s không ki m soát đ c b ng các ph ng pháp trên, cóế ự ộ ọ ể ượ ằ ươ thể gây hôn mê b ng Barbiturat hay Thiopental.ằ - N u b nh nhân mê, kh i máu t khu trú t i thùy não có đ y l ch đ ng gi a trênế ệ ố ụ ạ ẩ ệ ườ ữ CT Scan, xem xét h i ch n Ngo i Th n kinh đ ph u thu t l y máu t .ộ ẩ ạ ầ ể ẫ ậ ấ ụ 5. Các đi u tr n i khoa khác:ề ị ộ - Gi thân nhi t c th m c bình th ng, nh ng b nh nhân s t dùng h s t duyữ ệ ơ ể ở ứ ườ ữ ệ ố ạ ố trì thân nhi t <38ệ oC b ng các thu c h s t nh Acetaminiphen (650 mg/ 4-6 gi ),ằ ố ạ ố ư ờ Ibuprofen 400-600 mg/4-6 gi .ờ - Đi u tr an th n (Benzodiazepine) nh ng b nh nhân v t vã, kích thích.ề ị ầ ở ữ ệ ậ - Gi đ ng huy t b nh nhân trong giai đo n c p m c <120 mg%.ữ ườ ế ệ ạ ấ ở ứ 6. Đi u tr chuyên bi t:ề ị ệ - Đi u tr d phòng co gi t nh ng tr ng h p có xu t huy t l n thùy não vàề ị ự ậ ữ ườ ợ ổ ấ ế ớ ở nh ng b nh nhân có bi u hi n tăng áp l c n i s . Thu c dùng: Phenytoin 10-20ữ ệ ể ệ ự ộ ọ ố mg/kg/li u t i, sau đó 300 mg/ngày, th i gian 1 tháng v i b nh không co gi t, nh ngề ả ờ ớ ệ ậ ữ b nh nhân đã có co gi t, có th kéo dài th i gian đi u tr t 3-6 tháng.ệ ậ ể ờ ề ị ừ - V i nh ng b nh nhân đ c xác đ nh nguyên nhân xu t huy t não do r i lo nớ ữ ệ ượ ị ấ ế ố ạ đông máu do b nh gan hay do dùng Warfarin (sau khi đã hoàn thành các xét nghi mệ ệ PT, aPTT, công th c b ch c u và đ m ti u c u) dùng:ứ ạ ầ ế ể ầ Huy t t ng t i đông l nh 15 ml/kg (kho ng 4- 6 túi).ế ươ ươ ạ ả Vitamine K 10 mg/IV ch m trong 10 phút. Ki m tra l i PT sau khi truy n huy tậ ể ạ ề ế t ng t i đông l nh và có th nh c l i li u dùng cho đ n khi PT<1,5 so v iươ ươ ạ ể ắ ạ ề ế ớ ch ng.ứ - V i nh ng b nh nhân đ c xác đ nh xu t huy t não sau dùng Heparine (sau khiớ ữ ệ ượ ị ấ ế đã hoàn t t các xét nghi m: Đ m ti u c u, công th c máu, PT, aPTT), ti n hànhấ ệ ế ể ầ ứ ế đi u tr :ề ị Protamine 25 mg 1mg/100 U c a Heparine. Ki m tra l i aPTT sau 10 phút n u aPTTủ ể ạ ế v n kéo dài ti p t c Protamine Sulfatẫ ế ụ 10 mg/IV. Ti p t c cho đ n khi aPTT tr l iế ụ ế ở ạ bình th ng.ườ - V i nh ng b nh nhân xu t huy t não sau dùng tiêu s i huy t: Sau khi đã hoàn t tớ ữ ệ ấ ế ợ ế ấ các xét nghi m: PT, aPTT, ti u c u, công th c b ch c u, Fibrinogen,và chu n b đ :ệ ể ầ ứ ạ ầ ẩ ị ủ Nhóm máu và 4 đv máu toàn ph n, 12 túi Cryoprecipitate và 6 đv ti u c u: Truy nầ ể ầ ề Cryoprecipitate và ti u c u.ể ầ 7. ĐI U TR PH U THU T:Ề Ị Ẫ Ậ a. Không ch đ nh ph u thu t:ỉ ị ẫ ậ -Xu t huy t nh hay thi u sót th n kinh nh .ấ ế ỏ ế ầ ẹ - B nh nhân có tình tr ng hôn mê sâu (Glasgow <4)ệ ạ - B nh r i lo n đông máu tr m tr ng hay có nh ng b nh n i khoa khác tr m tr ng.ệ ố ạ ầ ọ ữ ệ ộ ầ ọ - Nh ng b nh nhân tu i >75.ữ ệ ổ - Xu t huy tấ ế sâu (h ch n n, đ i th ).ạ ề ồ ị b. Có th có ch đ nh ph u thu t:ể ỉ ị ẫ ậ

- Nh ng t n th ng có tri u ch ng, v i hi u ng choán ch , phù hay di l ch l nữ ổ ươ ệ ứ ớ ệ ứ ỗ ệ ớ (>1cm) đ ng gi a trên hình nh h c.ườ ữ ả ọ - Kh i máu t kích th c v a ³30 cc bán c u, ³10cc bán c u ti u não.ố ụ ướ ừ ở ầ ở ầ ể - Bi u hi n tăng áp l c n i s m c dù đã đi u tr (đi u tr n i khoa th t b i).ể ệ ự ộ ọ ặ ề ị ề ị ộ ấ ạ - Tình tr ng b nh x u đi.ạ ệ ấ - V trí ph u thu t thu n l i: thùy não, ti u não, bao ngoài, bán c u không tr i.ị ẫ ậ ậ ợ Ở ể ầ ộ - B nh nhân còn tr .ệ ẻ Ch đ nh ph u thu t cho xu t huy t ti u não: B nh nhân v i GCS <13 ho c kh i máuỉ ị ẫ ậ ấ ế ể ệ ớ ặ ố t ³4 cm đ ng kính.ụ ườ III.PHÒNG NG A XU T HUY T NÃO:Ừ Ấ Ế 1. Đi u tr cao huy t áp, duy trì m c HA <140/90 mmHg.ề ị ế ứ 2. Ki m soát đi u tr kháng đông c n th n khi b nh nhân dùng Haparin hay Warfarine.ể ề ị ẩ ậ ệ 3. Rà soát nghiêm ng t tiêu chu n b nh nhân tham gia đi u tr tiêu huy t kh i trênặ ẩ ệ ề ị ế ố nh ng b nh nhân nh i máu c tim c p hay đ t qu thi u máu não c p.ữ ệ ồ ơ ấ ộ ỵ ế ấ 4. Tránh dùng r u, nh ng ch t gi ng giao c m có th là nguy c xu t huy t não.ượ ữ ấ ố ả ể ơ ấ ế

Add a comment

Related presentations

Related pages

Nguyên nhân, triệu chứng bệnh xuất huyết não

xin hoi bac si nam nay con 18tuoi .bi benh xuat huyet nao và gép sọ roi xin hỏi bs có bị tại phát nua không .cam ơn bs. Reply.
Read more

Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị xuất huyết não - VnExpress

Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị xuất huyết não và đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện ở nước Pháp. - VnExpress
Read more

Xuất huyết não - yduoctinhhoa.com

yduoctinhhoa.com Xuất huyết não, Điều hoà tạng phủ, chủ trị tận gốc
Read more

xuất huyết não - VnExpress

xuất huyết não - Đau đầu dữ dội đến mức ngã, yếu nửa người trái, người đàn ông 51 tuổi (TP HCM) được bác sĩ chẩn ...
Read more

Xuất huyết não ,Tai biến mạch máu não phân loại và điều ...

Xuất huyết não - Tai biến mạch máu não A .TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới, tai biến ...
Read more

Điều trị xuất huyết não như thế nào? an toàn và hiệu quả ...

Xuất huyết não chiếm rất nguy hiểm vì nguy cơ tử vong rất cao, đòi hòi phải có phương pháp phòng chống và điều trị hợp ...
Read more

Xuất huyết não có chữa được không

Xuất huyết não thường để lại nhiều di chứng cho người bệnh. Hai di chứng quan trọng hay gặp nhất ở người bị xuất ...
Read more

Tai biến mạch máu não, Xuất huyết não não và thuốc điều ...

Tai biến mạch máu não, Xuất huyết não não và thuốc điều trị Tai biến mạch máu não (TBMMN) là một thuật ngữ chung để ...
Read more

Xuất huyết não | Hồi phục sau xuất huyết não

Xuất huyết não và khả năng hồi phục. Thua bac si, Me cua em benh xuat huyet nao , nam vien cach day 2 tuan trong tinh trang hon me, nhung hien ...
Read more

[Tổng quan] Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cấp cứu bệnh ...

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT NÃO ThS. BS. Lương Quốc Chính Khoa Cấp cứu – Bệnh ...
Read more