Xerrada Orientació 2014 - Batxillerat

50 %
50 %
Information about Xerrada Orientació 2014 - Batxillerat
Education

Published on February 17, 2014

Author: iesintermunicipal

Source: slideshare.net

Description

Presentació que es va oferir a les famílies sobre les sortides acadèmiques desprès del Batxillerat el febrer de 2014.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA

Atur a Catalunya (2013) Sense estudis Educació primària ESO CFGM CFGS Estudis universitaris 8.835 83.358 381.520 55.022 38.244 49.640 1% 13 % 62 % 9% 6% 8% Total 633.871 (23,85 % població) 16 a 24 anys 25 a 54 anys 54 anys o més 53,88 % 21,81 % 18,00 %

SORTIDES ACADÈMIQUES Quina informació cal tenir present per poder triar: 1. Capacitats i aptituds del fill/a 1. Nivell acadèmic 2. Motivació i hàbits d’estudi o treball 2. Coneixement de les sortides acadèmiques i professionals 3. Preferències del fill/a

SISTEMA EDUCATIU ACTUAL

BATXILLERAT ESTUDIS: Teòrics i adreçats a estudis posteriors (Universitat o CFGS) Ensenyament no-obligatori 2 cursos: 1r i 2n BATXILLERAT Escolarització màxima de 4 anys L'alumne/a escull modalitat al començament del BATXILLERAT Pot canviar de modalitat al passar a 2n Batxillerat Disseny curricular: 1r Batxillerat MATÈRIES COMUNES MATÈRIES MODALITAT Tutoria Treball de recerca 13 hores 16 hores 1 hora 2n Batxillerat 13 hores 16 hores 1 hora

BATXILLERAT MODALITATS DE BATXILLERAT •Ciències i Tecnologia •Humanitats i Ciències Socials •Arts (IES MILÀ i FONTANALS – VILAFRANCA) AVALUACIÓ Les qualificacions són de l’1 al 10 sense decimals 1r Batxillerat 1r T 2n T 3r T 2n Batxillerat Curs 4t T 5è T 6è T Curs

Matèries comunes Matèria 1r curs 2n curs CATALÀ 2 hores 2 hores CASTELLÀ 2 hores 2 hores ANGLÈS 3 hores 3 hores FILOSOFIA I CIUTADANIA 2 hores CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI 2 hores EDUCACIÓ FÍSICA 2 hores HISTÒRIA 3 hores HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 3 hores

ITINERARIS IMPARTITS A L’ESCOLA 1. CIÈNCIES I TECNOLOGIA Matèries de modalitat CIENTÍFIC BIOSANITARI TECNOLÒGIC I TECNOLÒGIC II 1r i 2n curs 1r i 2n curs 1r i 2n curs 1r i 2n curs MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES FÍSICA QUÍMICA FÍSICA FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA TECNOLOGIA INDUSTRIAL BIOLOGIA CIÈNCIES TERRA QUÍMICA TECNOLOGIA INDUSTRIAL DIBUIX TÈCNIC

2. HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Matèries de modalitat SOCIAL HUMANÍSTIC 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs LLATÍ LLATÍ MATEMÀTIQUES APLI. C. SOCIALS MATEMÀTIQUES APLI. C. SOCIALS LITERATURA CASTELLANA LITERATURA CATALANA ECONOMIA i DIRECCIÓ EMP. ECONOMIA i DIRECCIÓ EMP. HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMP. GEOGRAFIA HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMP. GEOGRAFIA FRANCÈS o PSICOLOGIA Hª de l’ART o LIT. UNIVERSAL FRANCÈS o PSICOLOGIA Hª de l’ART o LIT. UNIVERSAL

 Passar de 1r a 2n de Batxillerat •  Caldrà la qualificació positiva amb 2 excepcions com a màxim. • Amb més de 4 només existeix l'opció de repetir (1r de Batxillerat) o fer un (CFGM) • Amb 3 o 4 existeixen dues possibilitats: •Repetir el curs complet (1r Batxillerat), renunciant a les matèries aprovades en el curs anterior. •Matricular-se de les matèries pendents de (1r Batxillerat).

Per obtenir el títol de Batxillerat - Caldrà tenir 1r i 2n amb qualificació positiva de totes les matèries. - Qualificació Final de BATXILLERAT = Mitjana aritmètica de totes les matèries de 1r i 2n (90 %) + Treball de recerca (10%) Treball de recerca -Treball escrit adequat al nivell dels alumnes. -Temps de realització: de febrer a desembre (part escrita) -Avaluació - Feina constant i metòdica (4 punts) - Implicació i coherència del treball (4 punts) - Exposició oral (2 punts)

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS     - Accés als GRAUS UNIVERSITARIS amb el títol de Batxillerat (Prèvia superació de les P.A.U.)         - Accés als CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR amb el títol de Batxillerat   - Accés al MÓN LABORAL (Oposicions a entitats públiques)

PROVA PER L'ACCÉS A L’UNIVERSITAT (P.A.U.) Prova general (obligatòria) 1.Exercici llengua catalana i literatura 2.Exercici llengua castellana i literatura 3.Exercici llengua estrangera 4.Exercici Història o Història de la Filosofia 5.Exercici d’una matèria de modalitat de 2n Batxillerat Durada: 1 hora i mitja per a cada exercici Qualificació: mitjana aritmètica dels 5 exercicis

Superació de la PAU Mitjana aritmètica exercicis fase general: ≥ 4 Nota d’accés: 60 % nota batxillerat 40 % nota fase general Resultat final: ≤ 5 Validesa indefinida

Prova específica (voluntària) 1. Exercicis de matèries de modalitat de 2n Batxillerat (llevat de l’escollida en la prova general) 2. Cada estudiant construeix el seu patró de prova 3. Qualificació per matèria ≥ 5 Nota d’admissió en funció dels estudis a cursar Nota: 0,6 NMB + 0,4 QFG + a*M1 + b*M2 M1, M2 = dues millors qualificacions matèries modalitat a, b = paràmetres ponderació (0,1 – 0,2)

PAULA FG FE CS Química 6,5 0,2 Ll. Cast. 5,5 Física 4,5 0,2 Anglès Biologia 7,5 0,2 Ll. Cat. 7 6 1,3 1,5 Història 7,5 Mates 8,5 Nota FG 6,9 Exp. Bat 7,8 Nota Accés 7,44 Mat. ponderades 2,8 Nota admissió 10,24

Notes de tall • Llei de l’oferta i demanda (Universitat = oferta; Alumnat = demanda) •Cada carrera universitària té un màxim d’alumnes. •S’omplen les carreres universitàries a partir de la millor qualificació. • Tenint en compte les opcions demanades pels alumnes (juny-juliol). • Últim alumne incorporat, determina la Nota de Tall d’aquell curs o any

Notes de tall més altes: CURS 2013-14 Física/Matemàtiques (UAB) Física/Matemàtiques (UB) Medicina (UB) Medicina (UAB-UPF) Enginyeria física (UPC) Medicina (UAB) Enginyeria en tecnologies aeroespacials (UPC) Medicina (URV) Medicina (UdL) Medicina (UdG) Física/Química (UAB) Estudis internacionals d’economia i empresa (UPF) Ciències biomèdiques (UAB) Administració i direcció d’empreses/Economia i Dret (UPF) Biologia humana (UPF) Ciències biomèdiques (UB) Genètica (UAB) Graduats Universitaris: 405 Nota de tall: 5,000 12,900 12,558 12,408 12,342 12,142 12,086 12,076 12,013 12,000 11,990 11,906 11,846 11,802 11,708 11,610 11,608 11,532 175 Graus

GRAUS UNIVERSITARIS Són estudis que tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional. Els títols de grau són de 240 crèdits (mínim d'estudis de 4 anys). Excepcionalment, els graus amb condicions poden tenir més crèdits i suposar un període d'estudis més ampli. El títol oficial: Graduat/ada. Tots els graus s'adscriuen a alguna d'aquestes branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura. Els plans d'estudi de grau contindran com a mínim les activitats formatives següents: matèries bàsiques, obligatòries i optatives, pràctiques externes i un treball de fi de grau

MÀSTERS UNIVERSITARIS Els estudis de màster universitari es configuren íntegrament, per primera vegada, com una etapa d’estudis amb ple reconeixement oficial, validesa que, fins ara en aquest nivell, només tenien els estudis de doctorat. Són estudis universitaris que tenen com a finalitat l’adquisició per part de l’estudiant d’una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. S’hi accedeix després d’haver cursat els estudis de grau. També hi pot tenir accés qualsevol persona que tingui un títol universitari oficial, és a dir, llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a i també diplomat/ada, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a. Per obtenir el títol de màster universitari caldrà haver fet entre 60 i 120 crèdits, que equivalen a un període d’estudis d’1-2 anys.

Adreces d’interès http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar http://www.edu365.cat/ http://www.gencat.cat/temes/cat/educacio.htm http://www.xtec.cat/web/curriculum/curriculum Informació notes de tall http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.7f9c2004924f29 cf642d3010b0c0e1a0/? vgnextoid=c8f2b8f450c3b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD Universitats catalanes http://www.ub.edu http://www.uab.cat http://www.upc.cat http://www.udl.cat http://www.udg.cat http://www.urv.cat http://www.url.cat http://www.uvic.cat http://www.uic.es http://www.upf.cat http://www.uoc.cat http://www.uao.cat Universitats de l’estat espanyol http://www.universidad.es/es/en-espana/estudiar-en-espana/universidades-de-espana Ponderacions selectivitat 2013-2014-2015 http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/? vgnextoid=5fca330784d69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

AGRAÏM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA BONA NIT

Add a comment

Related presentations

Related pages

Xerrada Orientació 2014 - Cicles Formatius i CAS - Education

Presentació orientació cicles formatius, pau i universitat famílies i alumnat 2n batxillerat, febrer 2015
Read more

XERRADA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA A 1r BATXILLERAT

XERRADA D’ORIENTACIÓ ... Fins aquest curs 2014-15 els que tenien tres o quatre ... XERRADA ORIENTACIó 1r Batxillerat 1415 ...
Read more

XERRADA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA SEGON BATXILLERAT

XERRADA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA SEGON BATXILLERAT IES Joan Ramisi Ramis Desembre 2014
Read more

Xerrada orientació IES Sales - YouTube

Batxillerat, cicles formatius o ... Xerrada orientació IES Sales ... Accidentes Fatales de Transito En Vivo 2014 HD - Duration: 10:24.
Read more

Xerrada d’orientació per a 2n de Batxillerat - Escola ...

Xerrada d’orientació per a 2n de Batxillerat 19 nov. 2015, ... va portar a terme una xerrada per a les famílies dels alumnes de 2n de Batxillerat.
Read more

Batxillerat - Àgora

Xerrada orientació 4t ESO 2. ... 1r Batxillerat; 2n Batxillerat. 3. Recerca - Treballs recerca. 4. Superació batxillerat . ... -Fulletó PAU 2013-2014
Read more

Xerrada Orientació 2n Batx. | Casp

Xerrada Orientació 2n Batx. Batxillerat. dl. 04 abr. Sala Sagarra. 19:30 h. "Els estudis universitaris a Catalunya en el marc del pla Bolonya" a càrrec ...
Read more

Xerrada: Orientació universitària | AMPA Ipsi

You are here Xerrada: Orientació universitària. ... a complementar la informació de pares i alumnes del segon cicle d’ESO i de Batxillerat. ...
Read more