Wymogi związane z realizacją z realizacją inwestycji na obszarach Natura 2000

50 %
50 %
Information about Wymogi związane z realizacją z realizacją inwestycji na obszarach Natura...
tzw

Published on March 5, 2008

Author: nowedrogirozwojupl

Source: slideshare.net

Wymogi związane z realizacją z realizacją inwestycji na obszarach Natura 2000 Anna Liro Ministerstwo Środowiska

Podstawy prawne Dyrektywa 79/409/EEC w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia) Dyrektywa 92/43/EEC w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa)

Dyrektywa 79/409/EEC w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia)

Dyrektywa 92/43/EEC w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa)

Cele tworzenia sieci Natura 2000 Ochrona zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego Podejmowanie działań pozwalających na zachowanie siedlisk przyrodniczych i gatunków w stanie sprzyjającym ich ochronie lub odtworzeniu takiego stanu Tworzenie spójnego funkcjonalnie systemu obszarów ochrony przyrody na całym terytorium UE

Ochrona zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego

Podejmowanie działań pozwalających na zachowanie siedlisk przyrodniczych i gatunków w stanie sprzyjającym ich ochronie lub odtworzeniu takiego stanu

Tworzenie spójnego funkcjonalnie systemu obszarów ochrony przyrody na całym terytorium UE

Przedmiot ochrony sieci Natura 2000: siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt: zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu rzadkie endemiczne mające niewielki areał występowania stanowiące doskonałe przykłady typowych cech dla 9 regionów biogeograficznych Europy

siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt:

zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu

rzadkie

endemiczne

mające niewielki areał występowania

stanowiące doskonałe przykłady typowych cech dla 9 regionów biogeograficznych Europy

Wyzn a czanie obszarów Natura 2000 w oparciu o kryteria naukowe względy ekonomiczno-społeczne nie mogą być powodem niewyznaczenia obszaru (orzeczenia ETS) z punktu widzenia UE, a nie danego państwa członkowskiego

w oparciu o kryteria naukowe

względy ekonomiczno-społeczne nie mogą być powodem niewyznaczenia obszaru (orzeczenia ETS)

z punktu widzenia UE, a nie danego państwa członkowskiego

Stan sieci Natura 2000 480 obszarów Natura 2000 = 18,27% całkowitej powierzchni kraju (16,81% powierzchni lądowej kraju)

Status obszarów Natura 2000 124 obszary ptasie wyznaczone w drodze rozporządzenia 189 obszarów siedliskowych zatwierdzonych przez KE 175 obszarów siedliskowych zatwierdzonych przez KE do końca 2008 r.

124 obszary ptasie wyznaczone w drodze rozporządzenia

189 obszarów siedliskowych zatwierdzonych przez KE

175 obszarów siedliskowych zatwierdzonych przez KE do końca 2008 r.

Obszary potencjalne Kompletność sieci – 50% 15 IBA 101 obszary potencjalne na tzw. Shadow list Wyniki inwentaryzacji - nowe dane Zakończenie tworzenia sieci 2008 r.

Kompletność sieci – 50%

15 IBA

101 obszary potencjalne na tzw. Shadow list

Wyniki inwentaryzacji - nowe dane

Zakończenie tworzenia sieci 2008 r.

Potencjalne obszary ptasie (wg IBA)

Potencjalne obszary siedliskowe (wg. Shadow list 2006)

Naruszenia prawa wspólnotowego 3 Wezwania do usunięcia naruszenia, w tym: 2 niepełne transpozycje prawa (dyrektywy Rady 79/409/EWG i 92/43/EWG) 1 zbyt mała liczba wyznaczonych obszarów Natura 2000 1 Uzasadniona opinia – obszary siedliskowe 1 Skarga ETS – obszary ptasie

3 Wezwania do usunięcia naruszenia, w tym:

2 niepełne transpozycje prawa (dyrektywy Rady 79/409/EWG i 92/43/EWG)

1 zbyt mała liczba wyznaczonych obszarów Natura 2000

1 Uzasadniona opinia – obszary siedliskowe

1 Skarga ETS – obszary ptasie

Zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000: Art. 6 DS. najważniejszy przepis określający zasady: ochronę zasobów przyrodniczych w całej UE gospodarowania na obszarach Natura 2000 6.1 działania ochronne (m. in. plan ochrony) 6.2. unikanie zniszczeń siedlisk i populacji gatunków

Art. 6 DS. najważniejszy przepis określający zasady:

ochronę zasobów przyrodniczych w całej UE

gospodarowania na obszarach Natura 2000

6.1 działania ochronne (m. in. plan ochrony)

6.2. unikanie zniszczeń siedlisk i populacji gatunków

Zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000: 6.3 – procedura ocen Nakłada obowiązek przeprowadzenia właściwej oceny wpływu przedsięwzięcia/planu na obszary Natura 2000 - procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko, który może mieć: negatywny wpływ sam lub w połączeniu z innymi planami i przedsięwzięciami określa okoliczności, w których plany i przedsięwzięcia mogą być zatwierdzane 6.4 – procedura podejmowania decyzji Umożliwia realizację inwestycji znacząco negatywnie oddziaływujących na obszary Natura 2000 pod warunkami: wykazanie NIP brak rozwiązań alternatywnych zapewnienie kompensacji przyrodniczej

6.3 – procedura ocen

Nakłada obowiązek przeprowadzenia właściwej oceny wpływu przedsięwzięcia/planu na obszary Natura 2000 - procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko, który może mieć:

negatywny wpływ sam lub w połączeniu z innymi planami i przedsięwzięciami

określa okoliczności, w których plany i przedsięwzięcia mogą być zatwierdzane

6.4 – procedura podejmowania decyzji

Umożliwia realizację inwestycji znacząco negatywnie oddziaływujących na obszary Natura 2000 pod warunkami:

wykazanie NIP

brak rozwiązań alternatywnych

zapewnienie kompensacji przyrodniczej

Art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody - jedyne ograniczenie obowiązujące na obszarach N2000 Na obszarach Natura 2000 zabrania się podejmowania działań, które mogą w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, z zastrzeżeniem art. 34

Na obszarach Natura 2000 zabrania się podejmowania działań, które mogą w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, z zastrzeżeniem art. 34

Art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody Projekty planów i projekty zmian do przyjętych planów oraz planowane przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, a które mogą na te obszary znacząco oddziaływać , wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ocenie oddziaływania podlegają nie tylko plany i przedsięwzięcia lokalizowane w granicach obszaru Natura 2000, ale również wszelkie działania, które są realizowane poza nimi, a mogą na nie znacząco oddziaływać.

Projekty planów i projekty zmian do przyjętych planów oraz planowane przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, a które mogą na te obszary znacząco oddziaływać , wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Ocenie oddziaływania podlegają nie tylko plany i przedsięwzięcia lokalizowane w granicach obszaru Natura 2000, ale również wszelkie działania, które są realizowane poza nimi, a mogą na nie znacząco oddziaływać.

Przedsięwzięcia i plany: Przedsięwzięcie – prace budowlane oraz inne ingerencje w środowisko naturalne, Plan – plany zagospodarowania przestrzennego, plany sektorowe, strategie rozwoju regionalnego itp., ustalające ramy dla późniejszych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcie – prace budowlane oraz inne ingerencje w środowisko naturalne,

Plan – plany zagospodarowania przestrzennego, plany sektorowe, strategie rozwoju regionalnego itp., ustalające ramy dla późniejszych przedsięwzięć.

Negatywny wpływ na gatunki i siedliska chronione w sieci Natura 2000 mogą mieć: Przedsięwzięcia z grupy I i II (art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 Poś) określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu OOŚ (Dz. U. nr 257, poz. 2573) Inwestycje nie objęte ww. rozporządzeniem, tzw. III grupa (art. 51 ust 1 pkt 3 Poś)

Przedsięwzięcia z grupy I i II (art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 Poś) określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu OOŚ (Dz. U. nr 257, poz. 2573)

Inwestycje nie objęte ww. rozporządzeniem, tzw. III grupa (art. 51 ust 1 pkt 3 Poś)

Zasady oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 Ocena z punktu widzenia celów ochrony obszaru Natura 2000 (w tym integralność obszaru), Ocena zgodnie z zasadą przezorności: procedurę OOŚ przeprowadza się nie tylko w przypadku pewnego wystąpienia znaczącego oddziaływania, ale również gdy istnieje podejrzenie jego wystąpienia, wątpliwości musza być interpretowane na korzyść ochrony środowiska, a nie na korzyść inwestycji, Ocena wpływu samej inwestycji oraz w powiązaniu z innymi planami lub projektami (oddziaływanie skumulowane).

Ocena z punktu widzenia celów ochrony obszaru Natura 2000 (w tym integralność obszaru),

Ocena zgodnie z zasadą przezorności:

procedurę OOŚ przeprowadza się nie tylko w przypadku pewnego wystąpienia znaczącego oddziaływania, ale również gdy istnieje podejrzenie jego wystąpienia,

wątpliwości musza być interpretowane na korzyść ochrony środowiska, a nie na korzyść inwestycji,

Ocena wpływu samej inwestycji oraz w powiązaniu z innymi planami lub projektami (oddziaływanie skumulowane).

Etapy oceny oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000 Etap I oceny –przedsięwzięcie podlega odpowiedniej ocenie – screening – podjęcie decyzji czy istnieją potencjalne negatywne skutki dla zachowania spójności sieci N2000, czy należy przeprowadzić OOŚ (opis projektu, charakterystyka obszaru podlegającego oddziaływaniom, ocena znaczenia tych oddziaływań) Etap II oceny – przeprowadzenie właściwej oceny wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 pod kątem utrzymania celów ochrony obszaru i zachowania spójności sieci wraz z wykonaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Etap III – ocena rozwiązań alternatywnych Etap IV – ocena w przypadku braku zadowalających rozwiązań alternatywnych – wykazanie nadrzędnego interesu publicznego oraz ocena środków kompensujących

Etap I oceny –przedsięwzięcie podlega odpowiedniej ocenie – screening – podjęcie decyzji czy istnieją potencjalne negatywne skutki dla zachowania spójności sieci N2000, czy należy przeprowadzić OOŚ (opis projektu, charakterystyka obszaru podlegającego oddziaływaniom, ocena znaczenia tych oddziaływań)

Etap II oceny – przeprowadzenie właściwej oceny wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 pod kątem utrzymania celów ochrony obszaru i zachowania spójności sieci wraz z wykonaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Etap III – ocena rozwiązań alternatywnych

Etap IV – ocena w przypadku braku zadowalających rozwiązań alternatywnych – wykazanie nadrzędnego interesu publicznego oraz ocena środków kompensujących

Znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000: działania powodujące długotrwały spadek liczebności populacji, działania powodujące zmniejszenie zasięgu występowania gatunku, działania powodujące zmniejszenie powierzchni siedliska przyrodniczego bądź obszaru, działania zmieniające strukturę zbiorowiska (składu gatunków), działania powodujące bezpośrednie lub pośrednie zmiany w fizycznej jakości środowiska (w tym warunków hydrologicznych) lub siedliska przyrodniczego wewnątrz obszaru, działania powodujące zmiany w spójności jednego lub kilku obszarów Natura 2000 (np. tworzące bariery ekologiczne pomiędzy obszarami, siedliskami lub zmniejszające zdolność obszaru do pełnienia funkcji „źródła” dla migrujących i emigrujących gatunków),

działania powodujące długotrwały spadek liczebności populacji,

działania powodujące zmniejszenie zasięgu występowania gatunku,

działania powodujące zmniejszenie powierzchni siedliska przyrodniczego bądź obszaru,

działania zmieniające strukturę zbiorowiska (składu gatunków),

działania powodujące bezpośrednie lub pośrednie zmiany w fizycznej jakości środowiska (w tym warunków hydrologicznych) lub siedliska przyrodniczego wewnątrz obszaru,

działania powodujące zmiany w spójności jednego lub kilku obszarów Natura 2000 (np. tworzące bariery ekologiczne pomiędzy obszarami, siedliskami lub zmniejszające zdolność obszaru do pełnienia funkcji „źródła” dla migrujących i emigrujących gatunków),

Działania minimalizujące Mogą ograniczyć lub wykluczyć negatywny wpływ przedsięwzięcia: przejścia i przepusty dla zwierząt, przepławki dla ryb ekrany akustyczne (inwestycje liniowe) / nasadzenia roślinności wygrodzenie drogi prowadzenie budowy poza okresem lęgowym ptaków, poza okresem zimowania, przelotu wybór najmniej szkodliwego sprzętu /materiałów/technik budowlanych

Mogą ograniczyć lub wykluczyć negatywny wpływ przedsięwzięcia:

przejścia i przepusty dla zwierząt, przepławki dla ryb

ekrany akustyczne (inwestycje liniowe) / nasadzenia roślinności

wygrodzenie drogi

prowadzenie budowy poza okresem lęgowym ptaków, poza okresem zimowania, przelotu

wybór najmniej szkodliwego sprzętu /materiałów/technik budowlanych

Art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody 1) Jeżeli za realizacją inwestycji przemawiają wymogi nadrzędnego interesu publicznego , w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, 2) i wobec braku rozwiązań alternatywnych, 3) właściwy miejscowo wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego , 4) może zezwolić na realizację planu lub przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 5) zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2. Zezwolenie na realizację inwestycji jest wydawane w formie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, tzw. decyzji środowiskowej (art. 35a uop)

1) Jeżeli za realizacją inwestycji przemawiają wymogi nadrzędnego interesu publicznego , w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym,

2) i wobec braku rozwiązań alternatywnych,

3) właściwy miejscowo wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego ,

4) może zezwolić na realizację planu lub przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,

5) zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zezwolenie na realizację inwestycji jest wydawane w formie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, tzw. decyzji środowiskowej (art. 35a uop)

Art. 34. ust. 2 ustawy o ochronie przyrody Jeżeli na obszarze Natura 2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym można zezwolić na realizację inwestycji wyłącznie w celu: ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, inne wymogi NIP po uzyskaniu opinii KE.

Jeżeli na obszarze Natura 2000 występuje

siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym

można zezwolić na realizację inwestycji wyłącznie

w celu:

ochrony zdrowia i życia ludzi,

zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,

uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego,

inne wymogi NIP po uzyskaniu opinii KE.

Nadrzędny Interes Publiczny ochrona fundamentalnych wartości związanych z życiem obywateli: zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo publiczne, korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla środowiska spełnienie celów interesu społecznego i gospodarczego, np. wypełnienie obowiązków związanych z usługami publicznymi: transport, energia, komunikacja, usługi komunalne określone przez władze krajowe uzasadnione cele polityki społeczno-gospodarczej: zdrowie, edukacja, usługi komunalne oparty na dowodach ma względy przeważające w stosunku do obszaru chronionego ma charakter długofalowy

ochrona fundamentalnych wartości związanych z życiem obywateli: zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo publiczne, korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla środowiska

spełnienie celów interesu społecznego i gospodarczego, np. wypełnienie obowiązków związanych z usługami publicznymi: transport, energia, komunikacja, usługi komunalne

określone przez władze krajowe uzasadnione cele polityki społeczno-gospodarczej: zdrowie, edukacja, usługi komunalne

oparty na dowodach

ma względy przeważające w stosunku do obszaru chronionego

ma charakter długofalowy

Rozwiązania alternatywne Przed wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji należy ustalić, czy istnieją rozwiązania alternatywne („technicznie” wykonalne), które w większym stopniu zapewnią spójność obszaru Natura 2000 Kryteria ekonomiczne nie mogą być postrzegane jako nadrzędne nad kryteriami ekologicznymi Może to być np. wariantowanie lokalizacji lub przebiegu, skali lub wielkości przedsięwzięcia, metod budowy, zmiana techniki eksploatacji, metody likwidacji przedsięwzięcia po zakończeniu eksploatacji itp.

Przed wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji należy ustalić, czy istnieją rozwiązania alternatywne („technicznie” wykonalne), które w większym stopniu zapewnią spójność obszaru Natura 2000

Kryteria ekonomiczne nie mogą być postrzegane jako nadrzędne nad kryteriami ekologicznymi

Może to być np. wariantowanie lokalizacji lub przebiegu, skali lub wielkości przedsięwzięcia, metod budowy, zmiana techniki eksploatacji, metody likwidacji przedsięwzięcia po zakończeniu eksploatacji itp.

Kompensacja przyrodnicza Rozwiązanie ostateczne, Stosowane, gdy „zawiodą” inne rozwiązania (alternatywne i minimalizujące), a przedsięwzięcie musi być zrealizowane, Nie powiązane z przedsięwzięciem, Mają charakter długofalowy, Należy je wdrażać przed wystąpieniem szkody na skutek realizacji przedsięwzięcia.

Rozwiązanie ostateczne,

Stosowane, gdy „zawiodą” inne rozwiązania (alternatywne i minimalizujące), a przedsięwzięcie musi być zrealizowane,

Nie powiązane z przedsięwzięciem,

Mają charakter długofalowy,

Należy je wdrażać przed wystąpieniem szkody na skutek realizacji przedsięwzięcia.

Działania kompensujące Odtworzenie - rekonstrukcja siedliska Poprawa wartości biologicznej siedliska Powyższe działania mogą być realizowane na istniejących obszarach Natura 2000 lub na terenach, które zostaną włączone do sieci. Objęcie ochrona siedliska poprzez utworzenie lub powiększenie obszaru Natura 2000

Odtworzenie - rekonstrukcja siedliska

Poprawa wartości biologicznej siedliska

Powyższe działania mogą być realizowane na istniejących obszarach Natura 2000 lub na terenach, które zostaną włączone do sieci.

Objęcie ochrona siedliska poprzez utworzenie lub powiększenie obszaru Natura 2000

Zasady kompensacji: zachowanie proporcji w stosunku do siedlisk i gatunków ulegających negatywnym wpływom – 1:1, zalecane powyżej 1 ten sam region biogeograficzny w obrębie tego samego Kraju Członkowskiego najbliższa odległość od siedliska, które uległo zniszczeniu zapewnienie funkcji obszaru kompensacji porównywalnych do funkcji spełnianych pierwotnie dostosowanie do konkretnego negatywnego oddziaływania na dane gatunki i siedliska (odpowiednia do straty wywołanej inwestycją) określony harmonogram jej realizacji: terminy, monitoring musi być skuteczna i wykonalna

zachowanie proporcji w stosunku do siedlisk i gatunków ulegających negatywnym wpływom – 1:1, zalecane powyżej 1

ten sam region biogeograficzny w obrębie tego samego Kraju Członkowskiego

najbliższa odległość od siedliska, które uległo zniszczeniu

zapewnienie funkcji obszaru kompensacji porównywalnych do funkcji spełnianych pierwotnie

dostosowanie do konkretnego negatywnego oddziaływania na dane gatunki i siedliska (odpowiednia do straty wywołanej inwestycją)

określony harmonogram jej realizacji: terminy, monitoring

musi być skuteczna i wykonalna

Działania kompensacyjne Koszty działań kompensacyjnych ponosi inwestor Powinny wykraczać poza normalne działania wymagane w celu ochrony obszaru Natura 2000 Mogą być sfinansowane ze środków UE (koszt kwalifikowany) KE musi być powiadamiana o prowadzonych kompensacjach

Koszty działań kompensacyjnych ponosi inwestor

Powinny wykraczać poza normalne działania wymagane w celu ochrony obszaru Natura 2000

Mogą być sfinansowane ze środków UE (koszt kwalifikowany)

KE musi być powiadamiana o prowadzonych kompensacjach

Przedstawienie informacji do Komisji Europejskiej: informacje dotyczące działań kompensujących muszą być zawsze przekazywane do KE, w przypadku znaczącego negatywnego oddziaływania na siedliska i gatunki priorytetowe przy innym NIP niż zdrowie, bezpieczeństwo powszechne i korzystne następstwa dla środowiska - wymagane jest uzyskanie opinii KE, Formularz Komunikacyjny – działania kompensujące przyjęte w myśl art. 6(4) DS.

informacje dotyczące działań kompensujących muszą być zawsze przekazywane do KE,

w przypadku znaczącego negatywnego oddziaływania na siedliska i gatunki priorytetowe przy innym NIP niż zdrowie, bezpieczeństwo powszechne i korzystne następstwa dla środowiska - wymagane jest uzyskanie opinii KE,

Formularz Komunikacyjny – działania kompensujące przyjęte w myśl art. 6(4) DS.

Najczęstsze nieprawidłowości przy ocenie wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 niedostateczna ocena występowania siedlisk i gatunków (brak inwentaryzacji), ogólne przedstawienie wpływu bez podania szczegółowych wartości np. powierzchni utraconych siedlisk, pomijanie oddziaływania skumulowanego, zła interpretacja nadrzędnego interesu publicznego lub jej brak, brak rozwiązań alternatywnych lub nieprawidłowe wariantowanie przedsięwzięć , mylenie działań łagodzących z działaniami kompensującymi, niedostosowanie działań kompensujących do poniesionych strat, kompensacja przyrodnicza wykonywana po realizacji przedsięwzięcia.

niedostateczna ocena występowania siedlisk i gatunków (brak inwentaryzacji),

ogólne przedstawienie wpływu bez podania szczegółowych wartości np. powierzchni utraconych siedlisk,

pomijanie oddziaływania skumulowanego,

zła interpretacja nadrzędnego interesu publicznego lub jej brak,

brak rozwiązań alternatywnych lub nieprawidłowe wariantowanie przedsięwzięć ,

mylenie działań łagodzących z działaniami kompensującymi,

niedostosowanie działań kompensujących do poniesionych strat,

kompensacja przyrodnicza wykonywana po realizacji przedsięwzięcia.

Add a comment

Related pages

Ptasiek ebook download : New Castle Community Media Center ...

2008-03-05 · Wymogi związane z realizacją z realizacją inwestycji na obszarach Natura 2000 Anna Liro Ministerstwo Środowiska
Read more

VII. Narzędzia osiągania celów | Natura 2000 a turystyka

Środowiskowe wymogi realizacji inwestycji na ... społeczeństwa związane z ... na obszarach Natura 2000) Wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej ...
Read more

V. GOSPODAROWANIE WODAMI A NATURA 2000 W ŚWIETLE ...

... na obszarach Natura 2000. Na ... związane z realizacją celów ... wiązało z realizacją niektórych inwestycji ...
Read more

Inwestycje na obszarach Natura 2000 | ecoPress

... uproszczenie procedur związanych z realizacją ... inwestycji środowiskowych na ... na obszarach Natura 2000 ...
Read more

Możliwości formalno-prawne eksploatacji złóż kopalin ...

... kopalin w dolnośląskich obszarach Natura 2000 ... Wymogi związane z realizacją inwestycji na obszarach ... inwestycji a sieć Natura 2000 ...
Read more

Natura 2000 – praktyczne refleksje - liderzy Natury

Na obszarach Natura 2000 generalnie ... Zagrożenie związane z realizacją planów ... Europejskie wymogi ochrony obszaru Natura 2000 wymogi ...
Read more

obszry natura 2000

Wymogi związane z realizacją z realizacją inwestycji na obszarach Natura 2000 Anna Liro Ministerstwo Środowiska.
Read more

Czy na obszarze Natura 2000 można realizować inwestycje ...

Czy na obszarach sieci Natura 2000 nie można prowadzić inwestycji i ... Czy na obszarze Natura 2000 można ... związku z jej realizacją ...
Read more

WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM INWESTYCJI ...

... ochrony m.in. siecią obszarów Natura 2000. ... z uwagi na możliwość wystąpienia ... związane z kolizją tych inwestycji z wodami ...
Read more