Worship Living God

100 %
0 %
Information about Worship Living God
Spiritual

Published on March 9, 2014

Author: ShaveenFernando1

Source: slideshare.net

Description

Little bit about Worshiping - නමස්කාරය in SInhala

08/03/2014 ෙයසායා 55: 6 ස්වා වහ ෙස ස බෙව ට උ වහ ෙස ෙස යා, උ වහ ෙස ළංව උ වහ ෙසට යා ඤා කරප ලා ශ Shaveen : 0772428428, shaveen428@gmail.com 1 ශංසා හා නමස්කාරය 1. නමස්කාරය 2. භාරං ය හා ෙසවෙ හැ 3. භාරං ෙසවය හා ත ාග Shaveen ශ - 0772428428 , shaveen428@gmail.com ම 3 Praise & Worship 4 1

08/03/2014 -Practice තෙල ත එ දැ ම - Talent show සං තය -Music සංගය -Concert ෙන දාස්වාදය -Entertainment ද ශනය -Show ෂණය -Observation ස දාය ෙහ චා මය -Ritual ගැ ම ලබාගැ ම … -get recognition ව ශංසා හා නමස්කාරය ය ම ද? 5 6 • ෙද ෙවත පමණ යාකාරකම ෙය ආ ක • ෙද ය වහ ෙසෙ ණ ව ණනා ම / (worthiness of God) • අපෙ තයට නව පණ ලබා ගැ ම ෙන ව , අපෙ අවශ තාවය ස රා ගැ ම ෙන ව නැත • ම 7 (ලබා ගැ ම ෙන ව) 8 2

08/03/2014 එ දර 14:7 ඔ මහ ශ දය කතාකර : ෙද ය වහ ෙසට භය , උ වහ ෙසට ෙග රව ප ලා: ම සාද උ වහ ෙසෙ ශ්චෙ පැය පැ ණ පැ ණ ඇත. අහස ෙප ෙළ ව , ද , ජල උ ප මැ තැන වහ ෙසට නමස්කාර කරප ලා ය ය. ඇ අ ශංසා හා නමස්කාර කර ෙ තාව ය 96:9 ධකෙ අලංකාරෙය ස්වා ට නමස්කාරකාර කර . ෙප ෙළ ෙ ය ෙල උ වහ ෙස ඉ ෙය ෙව ල ෙර ම 14:11 … මා ව ව සැබෑවා ෙසම සෑම දණ ස් මට නම ෙ ය, සෑම ද ෙද ය වහ ෙසට පසංසා කර ෙ ය. යා ස්වා වහ ෙස යනෙසකැ යා ෙ 9 තාව ය 22:26 යටහ ඇ ෙත අ භව ෙක ට තෘ යට පැ ෙණ නා ය. ස්වා ෙස ය ෙන උ වහ ෙසට පසංසා කර නා ය. ඹලාෙ ත සදා ක ව ෙ වා. තාව ය 135:20 ස්වා ස්වා ට පසංසා කර 10 අ කාටද ශංසා හා නමස්කාර කර ෙ ෙකෙර භය ඇ ෙත , තාව ය 150 :1 තාව ය 150 :6 ස්ම ඇ පසංසා ෙකෙර වා. ස්වා ය ෙල ම ස්වා ට පසංසා කර ට ස්වා 11 ට පසංසා කර . 12 3

08/03/2014 අෙ / ඔෙ / මෙ ස්වා යා ක ද ? නමස්කාර කර ෙ මෙත 6:24 ස්වා ව ෙදෙදෙන ටෙසවය කර ට ෙව ට වන. ම සාද ඔ එ ෙකෙන ට ෛවර අෙන අයටපියව ෙ ය, ෙන ෙහ එ අෙය ට ඇ අ අය ෙහළා ද ෙ ය. ඔබ අසා දැනගත ක ද? මම / අ ශ්නය 13 මෙ / අෙ ස්ව පය ෙම න වෙ ද ? 14 ෙකෙසද නමස්කාර කල ෙ යාව 15 16 4

08/03/2014 ක ෙකෙසද නමස්කාර කල ෙක ෙල ස් 3:16 දැන ක ෙද ෙය හා 4:24 ෙද ය වහ ෙස ආ මය ය. උ වහ ෙසට නමස්කාර කර න ආ මෙය ද සැබෑ කෙම ද නමස්කාර කළ ය ෙසක. ඹලා කාව දක ව දආ ක ව ද එ ෙනකාට උග ව , ඹලාෙ වල අ ගහය ඇ ව ෙද ය වහ ෙසට කා කරප ලා. එ ස 5:19 … කා ව දක ව දආ ක ව ද එ ෙනකාට කතා ෙක ට, ව ස්වා වහ ෙසට ගායනාද කාද කර … ෙක ෙල ස් 3:24 ඹලා කරන ෙක ෙත කරප ලා. ඹලාෙ තාව ය 150 : 3 ෙහ රණෑ ශ දෙය උ වහ ෙසට පසංසා කර . ඩා ණාව හා මහ ණාෙව උ වහ ෙසට පසංසා කර . ණා ත හා නලාෙව උ වහ ෙසට පසංසා කර . 4 රබාෙන හා නැ ෙම උ වහ ෙසට පසංසා කර . 5 මහා ශ ද ෙදන අ ත උ වහ ෙසට පසංසා කර . උස් ෙදන අ ත උ වහ ෙසට පසංසා කර . ෙහෙ නැම (සං තය / ම ෂ ය ට ෙන ව ස්වා වහ ෙසට ෙම ආ මයාණ ෙග ණ , කා ව දක ව දආ ක කා ෙන මැ ව ) එ ස 6:6 ම ෂ ය ස කර න ෙම ෙප මට වැඩ ෙන ෙක ට, කිස් ස්වහ ෙසෙ ෙම ෙද ය වහ ෙසෙ කැමැ ත කරප ලා. 13:15 එබැ ෙද ය වහ ෙසෙ නාමයට ස් කරන ෙත වල ඵල වන පසංසාව ජාව උ වහ ෙසම කරණ ෙක ටෙගන තරම ෙද ය වහ ෙසට ඔ කර එ දර 4:8 ඔ ද: යා ධය, ධය, ධය යැ ෙදය යාව ෙක ෙල ස් 3:17 තවද ඹලා වචනෙය ෙහ කියාෙව ෙහ ෙම ක කරත , ය ලම ස්වා ෙ ස්වහ ෙසෙ නාමෙය කර , උ වහ ෙස කරණෙක ට ෙගන ය ෙද ය වහ ෙසට ස් කරප ලා එ ස 5:19 වචනෙය ෙ -ආ සං ත හා උපකරණ ව නා ම පැ ෙණ නා ස ව පරාකම ස්වා දව ෙන නැව ය ෙය ය 1 ෙක ෙග රවය වහ ෙස 10:31 එෙහ ස කරප ලා ඹලා කත ෙබ ත ෙවන යම කරත ය ල ෙද ය වහ ෙසෙ 17 ආ ක නමස්කාරය නමස්කාර ෙද ය වහ ෙසට ද කරන ට 2 ෙ ක 5:13 එ ට ජකය ධස්ථානෙ ට ටතට අ ස්වා වහ ෙසට ස් පසංසා මට නලා න හා කා කාරය එක ශ දය ඇෙසන ස එ ෙකෙන ෙම ට, නලා ව දඅ ත ව ද ෙවන ය භා ඩ ව ද: ම සා උ වහ ෙස යහප ය උ වහ ෙසෙ ක ණාව සදාකාෙලටම පව ෙ ය යා ස්වා වහ ෙසට පසංශා ෙම ශ ද පැවැ කල, ගෘහය එන ස්වා වහ ෙසෙ ගෘහය වලා පටලෙය ෙ ය. 14 ඒ වලා පටලය සා ජකය ට ෙසවය ම ස ට බැ ය. ස්වා වහ ෙසෙ ෙ ජ ෙද ය වහ ෙසෙ ගෘහය ෙ ය. ම සාද • ස්ව ගය ත ම • ෙද ය වහ ෙසෙ අ ක වය අ අ නමස්කාර කරන ස්ථානය ෙ ව ගෘහය ද ? නැ න තව එ 18 දා 2 සා ෙව 6:14 හණ ඒෙඵ සැ ටය හැඳගන ස්වා වහ ෙස ඉ ෙය ශ ෙය නැ ෙ ය. 16 … සා ෙ ඛ ක ෙව බලා, ස්වා වහ ෙස ඉ ෙය දා රජ උඩප නටනවා දැක, ඇෙ ඔ ෙහළාදැ කාය. 20 … ඛ දා ෙ ෙපර මගට අ කථා ෙක ට: කමකට නැ ෙකෙන ල ජා නැ ව තමාෙ ඇ ගළවා දම නා ෙම අද තමාෙ ෙමෙහක ව ෙ දා ඉ ෙය තමාෙ ඇ ගළවා දැ ඉශාෙය රජ මා අද ෙක පමණ ෙ ජව ෙන දැ වාය. 21 … ෙ යා ඔ ෙ වංශය පහෙක ට මා ෙත රා ග ස්වා වහ ෙස ඉ ෙය ය. ඒ සා මම ස්වා වහ ෙස ඉ ෙය කීඩා කර ෙන - තම ප ෙ ෙර ධය ල ෙද ය වහ ෙසට ය ස්ථානය ම සා ෙසවකෙය ය (Worshiper more than a Worker ) ෙනෙහ යා 8,9 - නමස්කාර මට උවමනාව ආ හ ඊසා ව ජා දැ ම ෙග ඩනැ ෙ ල ද? 19 මඋ ප 22:9 - ක කම ස්වහ ෙස 22:42 යාෙණ , ඔබ කැම ෙස න . ෙ සලාන මාෙග පහකල මැනව. එෙස මාෙ කැමැ ත ෙන ව, ඔබෙ කැමැ ත ෙ ව ෙසක. -ෙ ව කැමැ තට යට ම 20 5

08/03/2014 ප කාර ස්තිෙය 7:36 … ඒ වර උ වහ ෙස ඵ යාෙ ෙග කෑමට ඉඳෙගන උ බව දැන, වඳ ෙත ග කර ව ෙගනැ , 38 උ වහ ෙසෙ පාද ලඟ ප හඬ හඬා ට, උ වහ ෙසෙ පාද ක ෙල ෙතම ට පට ෙගන ඒවා ඇෙ සෙ ව ස දමා උ වහ ෙසෙ පාද ඹ ඹ, ඒ වඳ ෙත ගෑවාය. - ම ෂ ා අ ව වරදක ෙව කරන ට, නමස්කාර ම අවස්ථාව ලැෙ . ඒ කරණෙක ටෙගන අ ට කමා ම ලැෙ ෙ ව ස්ප ශ මට ට ස්වහ ෙස ය වනා තරයට ප ව ෂයා ලැ ෙසක. ප ෂා කර ෙ ග ෙර ෙව ට අණ කරප න යැ ෙ ය. 4 උ වහ ෙස උ තරෙද ෙද ය වහ ෙසෙ ඛෙය ෙමන ය වචන ව ව ෙවනවා ස, ෙර ව ෙන ව ෙ ය යා යා ෙ ( ය කතාව 8:3 ) ලබන ස : ම ෂ යා පමණ 5 එ ට ය ෂයා උ වහ ෙස ධ වරට ප වා ෙ වමා ගාව ෙන වා: 6 ඔබ ෙද ය වහ ෙසෙ තයා න පහතට ප න. ම ෙහ ද-උ වහ ෙස තම තය ට ඹ ගැන අණෙදන ෙසක. ෙ පය ය ෙහය ගලක ෙන ව න සඔ ත ෙ අ ට ඹ උ ලාග ෙන ය. යා යා ෙ යැ උ වහ ෙසට ෙ ය. ( තාව ය 91:11-12) 7ෙ ස් වහ ෙසද: තාෙ ෙද ස්වා වහ ෙස ප ෂා ෙන කරව යා යා ෙ යැ වැ ඳ ව මා 12:42 ඇ ශතය ව නා ස ෙදක දැ වාය. 43 උ වහ ෙස ෙග ලය තම ෙවතට කැඳවා: සැබව ඹලාට ය - ගබඩාෙ ද දමන ය ල ට වඩා ෙ වැ ඳ ව දැ වාය. 44 ම සාද ඒ ය ෙල තම ෙ වැ මන ෙද දැ ෙව ය. මෑ වනා තමාෙ ඟක තමාෙ ර ෂා මට ය ලම දැ වාය ෙසක. -තමා ස තක ය ල ෙද ෙ මෙත 4:1 එකල ආ මයාණ වහ ෙස ඔ ට ෙසක. ම 8 නැවත පා ද ලස්ද යා 16: 25 මධ ම රාතීය පමෙ යා ඤා කර ෙද ය වහ ෙසට ෙව ය, රකාරෙය ද ඔ ට ඇ ක ෙගන ෙය ය…. 27 රෙග ෙද රව ඇ ෙ නවා දැක, … 28…. අ ය ෙල ම ෙම ය මහ හඬ ෙම රගසා ෙ ය. තෙ ඩාෙ , බැ වල නමස්කාරය දහස 21 ය ෂයා උ වහ ෙස ඉතා උස් ක දකට ප වා ෙල කෙ ය රාජ ය ද එ ඓශ්ච යය ද උ වහ ෙසට ෙප වා: 9 ඔබ ම වැ මට නමස්කාර කර ෙන න ෙ ය ල අණ ම 10 එ ට ෙ ඔබට ෙද ෙන උ වහ ෙසට ෙ ය. ස්වහ ෙස: සාත අහ ව යව. ම සාද තාෙ ෙද ස්වා වහ ෙසට නමස්කාරකරව, උ වහ ෙසට පමන ෙසවය කරව යා ෙ යැ ඔ ට ෙසක. -නමස්කාරය ය ෙද ය වහ ෙසට පමණ නමස්කාර ම සහ න රාව ෙෂප ම යාෙක 4:7 එබැ ෙද ය වහ ෙසට යට ව ටප ලා; ය ෂයාට ධව ටප ලා, 22 එ ටඔ ඹලා ෙව පලා යනවා ඇත. ඔබෙග ම ඇ ය ෙ ව කැද ම The Calling ශංසා හා නමස්කාරය ෙමහය ම ශ්නය ඔබ ශංසා හා නමස්කාරය ෙමෙහයව ෙන ද ? සං තය ෙමෙහයව ෙන ද ? ෙක ෙල ස් 3:16 කිස් ස්වහ ෙසෙ වචනය ඹලා ළ ය පඥාෙව සමෘ ධව වාසය ෙකෙ වා. ඹලා කාව දක ව දආ ක ව ද එ ෙනකාට උග ව , දැන ක ෙද ඹලාෙ වල අ ගහය ඇ ව ෙද ය වහ ෙසට කා කරප ලා. තවද ඹලා වචනෙය ෙහ කියාෙව ෙහ ෙම ක කරත , ය ලම ස්වා ෙ ස්වහ ෙසෙ නාමෙය කර , උ වහ ෙස කරණෙක ට ෙගන ය ෙද ය වහ ෙසට ස් කරප ලා 23 ෙක ෙල ස් 3:16 කිස් ස්වහ ෙසෙ වචනය ඹලා ළ ය පඥාෙව සමෘ ධව වාසය ෙකෙ වා. ඹලා කාව දක ව දආ ක ව ද එ ෙනකාට උග ව , දැන ක ෙද ඹලාෙ වල අ ගහය ඇ ව ෙද ය වහ ෙසට කා කරප ලා. තවද ඹලා වචනෙය ෙහ කියාෙව ෙහ ෙම ක කරත , ය ලම ස්වා ෙ ස්වහ ෙසෙ නාමෙය කර , උ වහ ෙස කරණෙක ට ෙගන ය ෙද ය වහ ෙසට ස් කරප ලා 24 6

08/03/2014 ෙර ම 12:1… එය ඹලාෙ ආ ක ෙසවය ෙ එස්රා 3: යාෙක 3:9 එ ස්වා යාණ වහ ෙසට අ පසංසා කර ව; එ ම ෙද ය වහ ෙසෙ සමාන වය ෙලස මවන ලද ම ෂ ය ට අ ශාප කර ව, 10 පසංසාව ශාපය එක ඛෙය ෙම ෙ ය. මාෙ සෙහ දරෙය , ෙ කාරණය ෙමෙස ම නැත 11 ඔ ස්වා වහ ෙසට පසංසා කර : උ වහ ෙස යහප ය, ම සාද ඉශාෙය ෙකෙර උ වහ ෙසෙ ක ණාව සදාක ම පව ෙ ය යා ඔ ෙන ෙව ය. ස්වා වහ ෙසෙ ගෘහෙ අ වාරම දමන සා ස්වා වහ ෙසට පසංසා කළ ට ෙසනඟ මහ ෙඝ ෂාව ෙඝ ෂා කෙළ ය….. 13… ම සාද ෙසනග මහ ෙඝ ෂාව ෙඝ ෂා කෙළ ය, ඒ ශ දය ෙබ ෙහ රට ඇ ෙ ය. 1 ෙය හා 1:6 අ උ වහ ෙස සමඟ පං කාර කම ඇතැ ය අ ධකාරෙය හැ ෙර න අ ෙබ යනවා ස සැබෑව ෙන කර ව. 1 ෙය හා 2:4 උ වහ ෙස අ න යා උ වහ ෙසෙ ආඥාව ෙන පව වන තැනැ ෙ ෙබ කාරෙය ය, සැබෑවද ඔ ල නැත එ දර 21:8 , භය ඇ ත ට මර න ට , ෙ ශ ාක කර න ෙබ කාරය ට , ෙන ෙග ව ෙ ය. එය ෙදෙව මරණය යැ , අ ශ්වාස කර න ට , ව න ට , ට , මායා කාරය ට , ප ව න ට , ය දග ව දැෙවන ෙල , ත ෙ ෙක ටස මට ෙසක. 25 26 2 ෙ ක 5:13 …. ස්වා වහ ෙසට පසංශා ෙම ශ ද පැවැ කල, ගෘහය එන ස්වා වහ ෙසෙ ගෘහය වලා පටලෙය ෙ ය. 14 ඒ වලා පටලය සා ජකය ට ෙසවය ම ස ට බැ ය. ස්වා වහ ෙද ය වහ ෙසෙ • ස්ව ගය • ෙද ය වහ ම සාද තවම ෙසෙ ෙ ජ ගෘහය ෙ ය. ත ම ෙසෙ අ ක වය අ ආ කව අ ව ධනය මට අවශ දැ ම ඇ අ ෙමය අ දැක නැ ෙ 27 28 7

08/03/2014 ෙය හා • ඇ ? 4: 23 සැබෑ නමස්කාර කර න ආ මෙය ද සැබෑ ක ද යාණ වහ ෙසට නමස්කාර කරන කාලය පැ ෙණ ෙ ය, දැනටම පැ ණ ෙ . ම සාද යාණ වහ ෙස තම ට නමස්කාර කර න වන ස එබ ව ෙස යන ෙසක. 24 ෙද ය වහ ෙස ආ මය උ වහ ෙසට නමස්කාර කර න ආ මෙය ද සැබෑ කෙම ද නමස්කාර කළ ෙසක. ය. ය 29 30 අ ෙර ම 1:25 එෙස කෙළ ඔ ෙද ය වහ ෙසෙ සත ෙබ වට මා කර, මැ කාරයාණ වහ ෙසට ෙන ව මැ ලට නමස්කාර කර ෙමෙහකළ සාය. උ වහ ෙස සදාක ම පසංස යව න ෙසක. ආෙම ඇ ? ස් ෙර ධය නැවත ඉප ම Hostility ාණය ෙද ය වහ ෙස ශ රය ෙර ම 12: 1 එබැ සෙහ දරෙය , ඹලාෙ ශ රය වමාන , ධ ෙද ය වහ ෙස ගත හැ යාගය ෙක ට ඔ කරන හැ යට ෙද ය වහ ෙසෙ දයාව සා ඹලාෙග ඉ ල , එය ඹලාෙ ආ ක ෙසවය ෙ . 2 ඹලා ෙ ෙල කෙ ආකාරයට සමාන ෙන , ෙද ය වහ ෙසෙ කැමැ ත එන යහප ගත ස ණ ෙදය ම ද යා දැනග නා ස, ත අ කර ගැ ෙම අන ාකාර ඇ ෙත ෙවය ලා 31 ධ වය Holiness ආ මය ආ මය ාණය ශ රය 32 8

08/03/2014 ගලා 5:16 ආ මයාණ වහ ෙස කරණෙක ටෙගන හැ ය ලා, එ ට ඹලා මාංසෙ තෘෂ්ණා ස ණ කර ෙ නැතැ ය ෙමෙලස අපෙ ව ධනය නැ ත අ ට ෙද ය වහ ෙසෙ ෙර ම 8:9 ඹලා ළ ෙද ය වහ ෙසෙ ආ මය වාසය කරන ෙස න , ඹලා මාංසෙය ෙන ව ආ මෙය ෙන ය. කිස් ස්වහ ෙසෙ ආ මයාණ ය ෙකෙන ට නැ න ඔ උ වහ ෙසට අ නැත සැබෑ අ ගා කෙය / භාරං ෙසවය කර ෙන මට බැ ය 1 ෙතසෙල ක 5:23 සමාදානෙ ෙද ය වහ ෙසම ඹලා සහ ම ප ත කරන ෙස වා. ඹලාෙ ආ මය පාණය ශ රය අපෙ ස්වා ෙ ස් කිස් ස්වහ ෙසෙ ඊෙ ෙද ස්ව ෙබන ෙලස ආර ෂා කර ලැෙ වා 33 දාන ප ග කව / ක ම 34 අ ගමනය කල හැ 1- ආ 2- ෙද යා ඥාෙව ෙවල ඩායම කව උ මට කාලය (ආර භක යැ ම , කා , ෙක සං ට මා කල ප යා ෙ කාලය - ෙද ය වහ ෙසට ධව , - ම ෂ ාට ධව , - මට ධව 3- නමස්කාර ෙ කාලය ( කා , ෙක සං ත) 4- ශංසා ෙ කාලය ( කා , ෙක සං ත) 5- වචනෙය ශංසා ම 6- ෙ ව වචනය ෙමෙන ම 7- ෙද ය වහ ෙසට යා ඥා ඉ හා ය ෙ ගැන ස් ම හා ෙ ව වචනෙය 35 ත) 36 9

08/03/2014 1 ෙම ඇද 4:12 ඔෙ කතාෙව හා ක 1 ෙක 14:40 … ය ල ඔ නා ෙලසද ප ල ෙලස නමස්කාර ම ප ෙ යා ඥාව ම ද හැ ෙම ද ෙ මෙය ද ද අදහ න ට ආද ශය ව න. ෙල ෙව ද කර ලැෙ වා. ෙර ම 12:2 ඔබ ෙල ක ව වහාරය අ ව හැඩ ෙන ගැ , ත අ කරගැ ෙම ෙවනස් අය ව න. එ ට, ෙද ය වහ ෙසෙ කැමැ ත, එන , යහප , ඔබට ෙ ගත හැ ගත ,ස ණ ද යා ෙ . අප ගණ ය ෙ උ වහ ෙසට ය. 38 ම තාව ය 27:4 ස්වා වහ ෙස ය ෙන , එන ස්වා උ වහ ෙසෙ මා ගාෙව ය දවස්වල ස්වා ෙ ෙසෙග එක ෙදය ඉ . ඒක ෙ අලංකාරය ද න ස භාවනා කරණ ස මාෙ තෙ ගෘහෙය වාසය මය. ෙද ය වහ ෙසෙ 2 ෙම 4:17 පකාශ වන ස ස ශ ම ම ෙහෙ 4: 13 උ වහ ෙස ෙකෙර සැඟ ය හැ ව ශ්වෙ ම නැත. උ වහ ෙසෙ ඇස් ඉ ෙය ය ල වැස්ම නැ ව වෘත ව 37 ඉ ෙ ය. ස්වා ෙප ෙර ksIap, ld,h ව මා කරණෙක ට ෙගන ප ඩය ස ණ ෙලස එය ය ආකාර අන ජා ට අස ට ලැෙබන වහ ෙස මා ලඟ ට මා කළ ෙසක. මම ංහයාෙ ක ද ලැ . 39 40 10

08/03/2014 ksIap, ld,h ඔබ එය කෙ මට Video 41 42 ඔබ ජය හකෙය ඔබෙ තය ෙ ට භාර කර න ස්වා වහ ෙස ඹ ව ගය ෙන ව ස ෙව ට සලස්වනවා ඇත; ඹද ය ෙන ව ඉහ ම නවා ඇත. ය කථාව 28:14 මෙත 13: 11ස්ව ග රාජ ෙ රහස් දැනගැ ම ඔ ට ලා නැත. 2 ෙක ඔ අ ෙ මැ ඹලාට සැබෑ නමස්කාර කර ෙන ව න තය ව ධනය කරග න. ආෙම ෙ , 5:17 එබැ යෙම කිස් ස්වහ ෙස ළ ෙ න ල ය. පරණ ෙ පහව ෙ ය, ෙම න, ය ලම අ 43 44 11

08/03/2014 ස්වා ස්ව ය ණ වාද ෙක ට ඹ ආර ෂාකරනෙස වා. ස්වා ඹට ආ වහ ෙස වහ ෙස ඹ ෙකෙර බබළවා ස්වා ස්ව ය ණ ඹට ක ණා කරනෙස වා. වහ ෙස ඹ ෙකෙර ඔසවා ට ඹට සමාදානය ෙදනෙස වා. ගණ ශ ෙ : 0 772 428 428, කථාව 6:24-26 45 shaveen428@gmail.com 46 12

Add a comment

Related presentations

Related pages

1-Living God Worship - Home

Living God Church of Worship │ 1005 W. 27th Street, Indianapolis IN 46208 │ 317-925-1241
Read more

Worship the True and Living God - Ensign June 2013 - ensign

Worship the True and Living God 10706_000_008. We learn from the scriptures that because the exercise of faith has always appeared to be more difficult ...
Read more

WORSHIP OF THE LIVING GOD, - Quaker Heritage Press

<210> concerning the worship of the living god, which he teacheth israel, his people, who know him to be the only true god, and the worship which he ...
Read more

worship living God - YouTube

You You Are God - Gateway Worship (Lyrics) Best True Spirit Praise and Worship Song - Duration: 4:05. HeavenlyTrueWorship 116,302 views
Read more

WORSHIP THE LIVING GOD NOT IMAGE | JESUS CHRIST | LinkedIn

WORSHIP THE LIVING GOD NOT IMAGE JESUS CHRIST. Critical Things Ridiculously Successful People Do Before 8 AM Dr. Travis Bradberry Influencer. Is Apple ...
Read more

"Worship of the Living God" - Swami Ishtananda - YouTube

"Worship of the Living God" - Swami Ishtananda at the Inauguration of the Vivekananda Hall, April 18, 2015.
Read more

To Worship the Living God - Michael Hardt

From Truth & Testimony 2011 "How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your ...
Read more

Worship Medley/ Spirit of the Living God 12:59: Judy ...

Diese Einkaufsfunktion wird weiterhin Artikel laden. Um aus diesem Karussell zu navigieren, benutzen Sie bitte Ihre Überschrift-Tastenkombination, um zur ...
Read more

The Dangerous Act of Worship: Living God's Call to Justice ...

The Dangerous Act of Worship: Living God's Call to Justice eBook: Mark Labberton, John Ortberg: Amazon.de: Kindle-Shop
Read more

Praise & Worship - 1-Living God Worship

Living God Church of Worship │ 1005 W. 27th Street, Indianapolis IN 46208 │ 317-925-1241
Read more