Windows Movie Maker-predstavitev

50 %
50 %
Information about Windows Movie Maker-predstavitev
Education

Published on December 30, 2008

Author: petrat

Source: authorstream.com

Windows Movie Maker : Windows Movie Maker Petra Tavcar 3. letnik študijsko leto 2008/2009 januar 2009 Nekaj znacilnosti … : Nekaj znacilnosti … Windows Movie Maker je program, ki je namenjen snemanju in urejanju videoposnetkov in je sestavni del programskega okolja Windows XP. Za zajemanje potrebujete dodatno kartico ali vhod Firewire , ki omogoca prikljucitev zunanjih video naprav, za urejanje pa je dovolj, da imate videoposnetek v AVI, WMV ali MPG formatu. Program ima delovno površino, kamor uvozimo posnetke, predvajalnik za predogled posnetkov in casovno premico, kjer obdelujemo posnetke. Dodajate lahko prehode, efekte in napise. Uravnavate lahko tudi zvok. Z ukazi v menijski vrstici lahko izvajate opravila v menijski vrstici v Windows Movie Makerju. Postopki za izvajanje opravil so v pomoci opisani z uporabo menijskih ukazov. Namesto menijskih ukazov lahko uporabite tudi orodno vrstico. Prek nje lahko hitro izvajate pogosta opravila. 30.12.2008 2 1. Predstavitev-uporabniški vmesnik : 1. Predstavitev-uporabniški vmesnik Uporabniški vmesnik v Windows Movie Makerju je razdeljen na tri glavne dele: menijsko in orodno vrstico, podokna ter snemalno knjigo in casovno premico. 30.12.2008 3 MENIJSKA IN ORODNA VRSTICA : MENIJSKA IN ORODNA VRSTICA Z ukazi v menijski vrstici lahko izvajate opravila v Windows Movie Makerju. Postopki za izvajanje opravil so v pomoci opisani z uporabo menijskih ukazov. Namesto menijskih ukazov lahko uporabite tudi orodno vrstico. Ce želite pokazati ali skriti orodno vrstico, v meniju View kliknite Toolbar. 30.12.2008 4 NAZAJ PODOKNA : PODOKNA Glavne funkcije uporabniškega vmesnika programa Windows Movie Maker so prikazane v locenih podoknih-ZBIRKE (collections) ali FILMSKA OPRAVILA (movie tasks) ter PRIKAZOVALNIK Podokno s filmskimi opravili Podokno zbirk 30.12.2008 5 Prikazovalnik : Prikazovalnik V prikazovalniku si lahko ogledate posamezne posnetke. Z gumbi za predvajanje se lahko premikate po posameznem posnetku. Z gumbi na prikazovalniku lahko izvajate tudi druge funkcije, na primer razdelite zvocni ali video posnetek na dva manjša ali “fotografirate”, kar se predvaja ravno ta trenutek. 30.12.2008 6 NAZAJ SNEMALNA KNJIGA : SNEMALNA KNJIGA V njej si lahko ogledate vrstni red posnetkov v projektu in ga po potrebi zlahka spremenite. V tem pogledu vidite tudi dodane vizualne ucinke. Ogledate si lahko tudi vse posnetke v trenutnem projektu. Zvocni posnetki, ki jih dodate projektu, pa niso prikazani v snemalni knjigi; prikazani so na casovni premici. 30.12.2008 7 NAZAJ CASOVNA PREMICA : CASOVNA PREMICA Na njej lahko pregledujete ali spremenite trajanje posnetkov v projektu. Z gumbi lahko izvajate opravila, kot so spreminjanje pogleda na projekt, povecava ali pomanjšava prilagajanje glasnosti zvocnih zapisov … Ce želite neželene dele posnetka obrezati, premaknite rocico, ki se prikaže, ko izberete posnetek. 30.12.2008 8 NAZAJ 2. Uporaba funkcij : 2. Uporaba funkcij Predstavila bom še nekaj uporabnih možnosti oz. funkcij, ki jih ponuja Windows Movie Maker: Montaža posnetkov (delitev, sestavljanje, porezava) Delo z vizualnimi prehodi Uporaba vizualnih ucinkov Preoblikovanje video posnetka Dodajanje napisov na video posnetek Dodajanje glasbe k video posnetku Slikovni film Pripovedovanje ob casovni premici 30.12.2008 9 Montaža posnetkov : Montaža posnetkov 30.12.2008 10 Delitev posnetka. Video posnetek lahko razdelite na dva manjša. To je koristno, kadar želite na sredino posnetka dodati sliko ali vizualni prehod. Razdelite lahko posnetek v snemalni knjigi ali na casovni premici trenutnega projekta ali pa posnetek v podoknu z vsebino. • Sestavljanje posnetkov Sestavite lahko dva ali vec zveznih video posnetkov. Zvezni so posnetki, ki so bili zajeti skupaj, tako da je koncni cas enega posnetka enak zacetnemu casu naslednjega. Sestavljanje je koristno, kadar si želite vec kratkih posnetkov ogledati kot en posnetek v snemalni knjigi ali na casovni premici. Podobno kot pri delitvi se zvezni posnetki lahko sestavljajo v podoknu z vsebino, v snemalni knjigi ali na casovni premici. • Porezava posnetka. Dele posnetka, ki jih v projektu nocete, lahko skrijete. Porežete lahko denimo zacetek ali konec posnetka. S porezavo informacij v izvornem gradivu ne odstranite; kadar koli lahko pocistite tocke rezanja in se vrnete na izvirno dolžino posnetka. Posnetke lahko obrežete šele, ko jih dodate v snemalno knjigo ali na casovno premico. Posnetkov v podoknu z vsebino ni mogoce obrezati. NAZAJ Montaža-delitev zvocnih oz. video posnetkov : 1. V podoknu z vsebino, snemalni knjigi ali na casovni premici kliknite posnetek, ki ga želite kopirati. 2. V meniju Predvajanje (“Play”) kliknite Predvajaj posnetek (“Play Clip”) kliknite Premor posnetka (“Pause”) (kjer želite razdeliti posnetek) ALI Na prikazovalniku premaknite kazalec predvajanja v položajni vrstici na mesto, kjer želite razdeliti posnetek. 30.12.2008 11 Montaža-delitev zvocnih oz. video posnetkov 3 ali NAZAJ Montaža-sestavljanje zvocnih oz. video posnetkov : 1. V podoknu z vsebino, snemalni knjigi ali na casovni premici pridržite tipko CTRL in nato izberite zvezne posnetke, ki jih želite sestaviti. 2. V meniju Posnetek (“Clip”) kliknite Sestavi (“Combine”). Za novi posnetek se uporabijo ime in lastnosti prvega posnetka, cas pa se ustrezno prilagodi. 30.12.2008 12 Montaža-sestavljanje zvocnih oz. video posnetkov NAZAJ Montaža-porezava zvocnih oz. video posnetkov I : Pri porezavi lahko nastavite zacetno in koncno tocko rezanja. S porezavo posnetkov lahko skrijete neželene dele zvocnega ali video posnetka ali datoteke. Pri porezavi se informacije ne odstranijo, temvec samo skrijejo, tako da neželeni deli niso prikazani v projektu. Ce želite porezati neželene dele posnetka, lahko premaknete rocice, prikazane na ilustraciji. 30.12.2008 13 Montaža-porezava zvocnih oz. video posnetkov I Montaža-porezava zvocnih oz. video posnetkov II : 30.12.2008 14 Montaža-porezava zvocnih oz. video posnetkov II 1. Izberite posnetek, ki ga želite obrezati in ga dodajte na casovno premico. 2. Na casovni premici kliknite kazalec predvajanja in ga povlecite na mesto, kjer želite obrezati posnetek. ALI Uporabite krmilnike za predvajanje na prikazovalniku, da se pomaknete na želeno mesto. 3. Na voljo imate dve možnosti: Kadar je kazalec predvajanja na mestu, kjer naj se zacne predvajati izbran posnetek kliknite Posnetek (“Clip”) kliknite Nastavi zacetno tocko rezanja (“Set Start Trim Point”). Kadar je kazalec predvajanja na mestu, kjer naj se izbrani posnetek neha predvajati kliknite Posnetek (“Clip”) kliknite Nastavi koncno tocko rezanja (“Set End Trim Point”). Zacetno in koncno tocko rezanja lahko nastavite tudi z vlecenjem rocic. Te se pojavijo, kadar je posnetek izbran na casovni premici. Kako izbrisati tocke rezanja 1. Na casovni premici z odprtim projektom kliknite obrezani posnetek. 2. V meniju Posnetek (“Clip”) kliknite Pocisti tocke rezanja (“Clear Trim Points”). NAZAJ Delo z vizualnimi prehodi I : 30.12.2008 15 Delo z vizualnimi prehodi I Vizualni prehod doloca, kakšno bo predvajanje med dvema video posnetkoma ali slikama. Dodate ga lahko med kateri koli sliki, video posnetka ali naslova na casovni premici ali v snemalni knjigi. Prehod se predvaja, preden se en posnetek konca in ko se drugi zacenja. Prehodi so shranjeni v mapi Vizualni prehodi („Video Transitions”), ki jo najdete v podoknu z Zbirkami („Collections”). Delo z vizualnimi prehodi II : 30.12.2008 16 Delo z vizualnimi prehodi II Vizualni prehod med dvema posnetkoma je lahko dolg najvec toliko, kolikor je dolg krajši od obeh. Vsi prehodi so na posebni stezi casovne premice z imenom Prehod (“Transition”). Dolžino vizualnega prehoda doloca prekrivanje obeh posnetkov. Vizualni prehodi -dodajanje : 30.12.2008 17 Vizualni prehodi -dodajanje 1. V snemalni knjigi ali na casovni premici izberite drugega od posnetkov (ali slik), med katerima želite narediti prehod. 2. V meniju Orodja (“Tools”)klikniteVizualni prehodi (“Video Transitions”) ali v podoknu s filmskimi opravili med možnostmi Montaža filma (“Edit Movie”) kliknite Pokaži vizualne prehode (“View Video Transitions”). 3. V podoknu z vsebino kliknite vizualni prehod, ki ga želite dodati. 4. V meniju Posnetek („Clip”) kliknite Dodaj na casovno premico („Add to Timeline”) Vizualni prehod lahko dodate tudi tako, da ga povlecete na casovno premico in spustite med posnetka na stezi za video. Lahko pa ga v snemalni knjigi povlecete med posnetka ali sliki v okvircek za prehode. Vizualni prehodi –spreminjanje dolžine : 30.12.2008 18 Vizualni prehodi –spreminjanje dolžine Na stezi za prehode na casovni premici storite nekaj od tega: Ce želite prehod podaljšati, povlecite zacetek prehoda proti zacetku casovne premice. Ce želite prehod skrajšati, povlecite zacetek prehoda proti koncu casovne premice. Vizualni prehodi -brisanje : 30.12.2008 19 Vizualni prehodi -brisanje Na voljo imate dve možnosti: V snemalni knjigi izberite okvircek za prehod, v katerem je prehod, ki ga želite odstraniti in desni klik miške ter Delete. Na casovni premici na stezi s prehodi kliknite prehod, ki ga želite odstraniti. V meniju Urejanje (“Edit”) kliknite Izbriši (“Delete”). NAZAJ Uporaba vizualnih ucinkov : 30.12.2008 20 Uporaba vizualnih ucinkov Vizualni ucinek doloca, kako je posnetek prikazan v projektu. Z njimi lahko svojim filmom dodate posebne ucinke. Posnetek, ki ste ga zajeli, lahko na primer postarate, tako da bo videti kot klasicen, starinski film. Vizualni ucinek traja, kolikor traja posnetek. Uporabite lahko katerega koli iz mape Vizualni ucinki (“Video Effects”), ki jo najdete v podoknu z zbirkami („Collections”). Vizualni ucinki-dodajanje : 30.12.2008 21 Vizualni ucinki-dodajanje 1. V snemalni knjigi ali na casovni premici izberite posnetek ali sliko, ki ji želite dodati vizualni ucinek. 2. V meniju Orodja (“Tools”) kliknite Vizualni ucinki (“Visual Effects”) ali v podoknu s filmskimi opravili med možnostmi Montaža filma (“Edit Movie”) kliknite Pokaži vizualne ucinke (“Show Visual Effects”). 3. Kliknite vizualni ucinek, ki ga želite dodati in v meniju Posnetek („Clip”) kliknite Dodaj na casovno premico („Add to Timeline”) oz. Dodaj v snemalno knjigo ( “Add to Storyboard”). Ucinek lahko dodate tudi tako, da ga povlecete na sliko ali posnetek na stezi za video v snemalni knjigi oz. casovni premici. Vizualni ucinki-brisanje : 30.12.2008 22 Vizualni ucinki-brisanje 1. V snemalni knjigi ali na casovni premici izberite posnetek ali sliko, pri kateri želite odstraniti vizualni ucinek. 2. V meniju Posnetek (“Clip”) kliknite Video kliknite Vizualni ucinki (“Visual Effects”)kliknite Odstrani (“”Remove”). Vizualni ucinek lahko odstranite tudi tako, da neželeni ucinek izberete v okvircku za ucinke v snemalni knjigi in pritisnete desno miškino tipko ter Delete. NAZAJ Preoblikovanje video posnetka I : Preoblikovanje video posnetka I 1 2. Oznacite video in z drsnikom se premaknite nekaj sekund naprej. 3 gumb razdeli posnetek 30.12.2008 23 Preoblikovanje video posnetka II : Preoblikovanje video posnetka II 4. Izberite prvi videoposnetek in ga povlecite v spodnje polje 5. Kliknite v polju Montaža filma na Naredi naslove ali odjavno špico 30.12.2008 24 Preoblikovanje video posnetka III : Preoblikovanje video posnetka III 6. Program vpraša, kam želite dodatni naslov-npr. Title at the beginning (“Dodaj naslov na zacetek filma”). 7 8 Postopek lahko ponovite in dodate še odjavno špico (“credits at the end”) Sedaj le še kliknite na Datoteka (“File”) in izberite Shrani filmsko datoteko (“Save Movie File”) in že ste naredili in oblikovali svoj lastni video. 30.12.2008 25 NAZAJ Dodajanje napisov na video posnetek I : Dodajanje napisov na video posnetek I 30.12.2008 26 1. Najprej “uvozite” video datoteko in uvoženo datoteko v program držite z miško in … 2. ...jo povlecite spodaj v casovno premico 4. Izberite “title at the beginning” in v polje vpišite poljuben tekst in kliknite na gumb Dodaj naslov (“done, add title to movie”) 3 Dodajanje napisov na video posnetek II : Dodajanje napisov na video posnetek II 30.12.2008 27 5. Sedaj pa se z miško premaknite oziroma kliknite na poljuben cas uvoženega filma spodaj v casovni premici Ponovite 3. korak, prav tako 4., le da zdaj kliknete Naslov preko izbranega izrezka (“title on the selected clip”) in ponovno napišite poljuben napis. Film mora sedaj imeti na zacetku naslovni napis in nato še na posebej doloceni poziciji, ki smo jo ustvarili v drug NAZAJ Dodajanje glasbe k video posnetku I : Dodajanje glasbe k video posnetku I 30.12.2008 28 1. Najprej “uvozite” video datoteko in uvoženo datoteko v program držite z miško in … 2. ...jo povlecite spodaj v casovno premico 3 In ko je datoteka uvožena, jo z miško držite ter jo povlecite … Dodajanje glasbe k video posnetku II : Dodajanje glasbe k video posnetku II 30.12.2008 29 4. ... spodaj v polje pod video zapisom 5. Držite za koncni rob glasbene datoteke in jo povlecite na isto lokacijo, kot se nahaja konec video predvajanja 6. Kliknite na zvocni zapis z desnim miškinim gumbom in izberite “Fade In” in “Fade Out”. Zvok bo imel tako ob zacetku in koncu predvajanja lep prehod in se ne bo kar tako koncal. NAZAJ Slikovni film I : Slikovni film I 30.12.2008 30 Izbrali bomo poljubne fotografije in ustvarili iz njih film. 2. Poišcite, oznacite fotografije in jih dodajte oz. uvozite. 1 3. Oznacite eno fotografijo in jo povlecite v Snemalno knjigo (“Storyboard”) Na ta nacin dodajte vse fotografije, eno poleg druge. Slikovni film II : Slikovni film II 30.12.2008 31 4 5. Oznacite poljubnega… 6. ...in ga potegnite v okno med dodanima fotografijama Ponovite postopek še za ostale prehode med fotografijami ter nato SHRANITE („Save Movie File”). Vaš film bi se zdaj moral predvajati. NAZAJ Pripovedovanje ob casovni premici I : Pripovedovanje ob casovni premici I 30.12.2008 32 Zajem zvocne pripovedi vam omogoca, da s svojimi besedami in glasom opisujete, kar prikazuje video posnetek. Pripovedovanje vsebine casovne premice je eden od nacinov za izboljšanje vašega filma. Zajamete lahko zvocno pripoved, ki se sinhronizira z video posnetkom, slikami, naslovi ali drugimi elementi, ki ste jih dodali casovni premici. Preden zajamete zvocno pripoved: *Kazalec predvajanja mora biti na praznem delu steze za zvok. *Uporabljati morate pogled casovne premice. Kako nastaviti pripovedovanje ob casovni premici 1. Na casovno premico dodajte želeni video posnetek. 2 3 Pripovedovanje ob casovni premici II : Pripovedovanje ob casovni premici II 30.12.2008 33 4. Kazalec predvajanja na casovni premici, ki ga vidite kot kvadratek z navpicno crto, premaknite do tocke, kjer je steza za zvok prazna in kjer želite zaceti pripovedovanje. 5. Za dodatne možnosti kliknite Pokaži vec možnosti (“Show more options”) in : • Ce ste na stezo za zvok dodali druge zvocne posnetke in ne želite, da bi se ti na casovni premici premaknili, oznacite potrditveno polje Dolžino pripovedovanja omeji glede na prostor na stezi za zvok (“Limit narration to available free space on Audio/Music track”). Pripovedovanje ob casovni premici III : Pripovedovanje ob casovni premici III 30.12.2008 34 Na seznamu dolocite še ostale možnosti: Zvocna naprava, Zvocni vhod, Vhodna raven ... • Ce želite, da se med pripovedovanjem ne sliši zvok iz video posnetka,izberite potrditveno polje Izklopi zvocnike. Ce ste izbrali potrditveno polje Limit narration to available free space on Audio/Music track, pripovedujte, dokler se casovna omejitev ne iztece. Ce tega polja niste izbrali, po koncanem pripovedovanju kliknite Konec pripovedovanja (“Stop Narration”). 7. Zajeto pripoved shranite. Pripoved, ki ste jo zajeli, se samodejno uvozi v trenutno zbirko in se samodejno vstavi na stezo za zvok/glasbo pri tocki, kjer ste pripovedovanje zaceli. 6 NAZAJ LITERATURA : LITERATURA http://www.genspot.com/Video/ShowVideo.aspx?video_id=12602, 26.12.2008 http://www.microsoft.com/slovenija/windowsxp/experiences/moviemaker/default.mspx, 26.12.2008 http://www.zmaga.com/program_spisek.php?id=82&k=9, 26.12.2008 http://www.mojvideo.com/video-windows-movie-maker-video-sola-2/198a304d037cd736beed, 28.12.2008 http://www2.arnes.si/~ssptgrah/Windows%20Movie%20Maker.pdf, 28.12.2008 http://windowshelp.microsoft.com/Windows/sl-SI/help/ec3fff68-e53c-4168-ae74-8557325e57e21060.mspx, 28.12.2008 http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Movie_Maker, 28.12.2008 http://www.youtube.com/watch?v=JZXK68NS7gU, 28.12.2008 http://presentationsoft.about.com/od/moviemaker/a/movie_makebeg.htm, 28.12.2008 30.12.2008 35

Add a comment

Related presentations

Related pages

Izdelek - Aljaz

Windows Movie Maker; Predstavitev se nahaja na tej povezavi: POVEZAVA; Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By ...
Read more

Kazalo - Pedagoška fakulteta

Kaj je Windows Movie Maker? Windows Movie Maker je funkcija novejših Windows sistemov, kot Windows XP, Windows Vista itd. To je napredni program, ki ...
Read more

Iščem program za urejanje slik @ Slo-Tech

OK. Imam 300 slik(slike poimenovane 1.jpg-300.jpg) in iz njih moram narediti windows movie maker predstavitev, ker bo slike sortiral fotr po njegovem okusu ...
Read more