WIELOLETNI 1 6 25 07 2008

40 %
60 %
Information about WIELOLETNI 1 6 25 07 2008
News-Reports

Published on July 25, 2008

Author: pottomek

Source: authorstream.com

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SZCZECINEKZADANIA PRIORYTETOWE w RPO 2007 - 2013 : WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SZCZECINEKZADANIA PRIORYTETOWE w RPO 2007 - 2013 1. Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek : 1. Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek Koszt inwestycji: 21.000.000 zł Data rozpoczęcia inwestycji: 2008 Data zakończenia inwestycji: 2010 Przebudowa układu komunikacyjnego Miasta w okolicach ulic: Wyszyńskiego - Jana Pawła II /drogi powiatowe/ Polna – Mierosławskiego /drogi miejskie/ INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Kategoria interwencji wg. Regionalnego Programu Operacyjnego WZP Oś priorytetowa 2 – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 – Zintegrowany system transportowy województwa ZADANIE WSPÓLNE MIASTA I POWIATU SZCZECINECKIEGO 2. Budowa otwartego kompleksu sportowo – kulturalnego : 2. Budowa otwartego kompleksu sportowo – kulturalnego Koszt inwestycji: 18.000.000 zł Data rozpoczęcia inwestycji: 2008 Data zakończenia inwestycji: 2010 Budowa stadionu lekkoatletycznego z uzupełniającą funkcją amfiteatru oraz kompleksu obsługującego imprezy masowe i wystawiennicze. INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Kategoria interwencji wg. Regionalnego Programu Operacyjnego WZP Oś priorytetowa 7 – Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.2 – Infrastruktura sportowa ZADANIE WSPÓLNE MIASTA I POWIATU SZCZECINECKIEGO 3. Rozbudowa lokalnej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej : 3. Rozbudowa lokalnej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej Koszt inwestycji: 14.887.000 zł Data rozpoczęcia inwestycji: 2007 Data zakończenia inwestycji: 2010 Rozbudowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej – 6.867.000 zł Regionalne Centrum Tenisowe – 5.000.000 zł /inwestycja w realizacji, zakończenie wrzesień 2008/ Budowa wyciągu do nart wodnych – 3.020.000 zł /inwestycja zakończona/ INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Kategoria interwencji wg. Regionalnego Programu Operacyjnego WZP Oś priorytetowa 7 – Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.2 – Infrastruktura sportowa Kategoria interwencji 79 – Inna infrastruktura społeczna Alternatywa – Oś priorytetowa 5 „Turystyka, kultura i rewitalizacja” 4. Rewitalizacja zabytkowego parku wraz z infrastrukturą brzegów jeziora Trzesiecko : 4. Rewitalizacja zabytkowego parku wraz z infrastrukturą brzegów jeziora Trzesiecko Koszt inwestycji: 12.100.000 zł Data rozpoczęcia inwestycji: 2007 Data zakończenia inwestycji: 2010 Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego Modernizacja Plaży Miejskiej Rewitalizacja Lasku Miejskiego Budowa mariny INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Kategoria interwencji wg. Regionalnego Programu Operacyjnego WZP Oś priorytetowa 5 – Turystyka, kultura i rewitalizacja Działanie 5.1 – Infrastruktura turystyczna Poddziałanie 5.1.1 – Infrastruktura turystyki Kategoria interwencji 57 – Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych Alternatywa: Działanie 5.5 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 5. Kryta bieżnia lekkoatletyczna : Kategoria interwencji wg. Regionalnego Programu Operacyjnego WZP Oś priorytetowa 7 – Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.2 – Infrastruktura sportowa Kategoria interwencji 79 – Inna infrastruktura społeczna 5. Kryta bieżnia lekkoatletyczna INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Budowa krytej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni sztucznej przy Szkole Podstawowej nr 7. Koszt inwestycji: 2.000.000 zł Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 Data zakończenia inwestycji: 2009 6. Adaptacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na ośrodek szkoleniowo - konferencyjny : 6. Adaptacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na ośrodek szkoleniowo - konferencyjny Koszt inwestycji: 13.300.000 zł Data rozpoczęcia inwestycji: 2008 Data zakończenia inwestycji: 2009 INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Kategoria interwencji wg. Regionalnego Programu Operacyjnego WZP Oś priorytetowa 1 – Gospodarka – Innowacje – Technologie Adaptacja zabytkowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Ośrodek Szkoleniowo - Konferencyjny z miejscami noclegowymi i infrastrukturą niezbędną do organizowania kongresów, zjazdów, konferencji, spotkań biznesowych oraz szkoleń, kursów i sympozjów związanych z zagadnieniami rewitalizacji jezior oraz zmian klimatycznych. Zadanie wspólne – Miasto Szczecinek i Politechnika Koszalińska - Centrum Transferu Technologii i Innowacji z Ośrodkiem Badań nad rewitalizacją jezior i monitoringu zmian klimatycznych. 7. Budowa boiska sportowego - EUROBOISKO : 7. Budowa boiska sportowego - EUROBOISKO Koszt inwestycji: 4.500.000 zł Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 Data zakończenia inwestycji: 2009 Budowa trybun, boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej z pasami bezpieczeństwa, wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do kolektora i odwodnienia terenu w tym wykonanie drenażu pod płytą boiska, oświetlenie. INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Kategoria interwencji wg. Regionalnego Programu Operacyjnego WZP Oś priorytetowa 7 – Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.2 – Infrastruktura sportowa Kategoria interwencji 79 – Inna infrastruktura społeczna ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM SZKOLENIA MŁODZIEŻY PIŁKARSKIEJ 8. Modernizacja obiektów Stadionu OSiR : 8. Modernizacja obiektów Stadionu OSiR Koszt inwestycji: 5.106.000 zł Data rozpoczęcia inwestycji: 2007 Data zakończenia inwestycji: 2013 Modernizacja Stadionu obejmuje m.in. Budowę trybun od strony jeziora, wykonanie części trawiastej w miejscu obecnego stadionu Lechii, boiska ze sztuczną nawierzchnią w tym wykonanie ogrodzenia obiektu, drenażu, oświetlenia i instalacji nawadniającej. INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Kategoria interwencji wg. Regionalnego Programu Operacyjnego WZP Oś priorytetowa 7 – Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.2 – Infrastruktura sportowa Kategoria interwencji 79 – Inna infrastruktura społeczna Alternatywa: Oś priorytetowa 5 „Turystyka, Kultura i Rewitalizacja” 9. Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo rekreacyjnych : 9. Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo rekreacyjnych Koszt inwestycji: 2.586.000 zł Data rozpoczęcia inwestycji: 2008 Data zakończenia inwestycji: 2010 Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 6 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 3 Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego przy Gimnazjum nr 2 INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Kategoria interwencji wg. Regionalnego Programu Operacyjnego WZP Oś priorytetowa 7 – Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.2 – Infrastruktura sportowa Kategoria interwencji 79 – Inna infrastruktura społeczna Alternatywa: Oś priorytetowa 5 „Turystyka, Kultura i Rewitalizacja” 10. Budowa ścieżek rowerowych : 10. Budowa ścieżek rowerowych Koszt inwestycji: 2.000.000 zł Data rozpoczęcia inwestycji: 2008 Data zakończenia inwestycji: 2010 Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni ulepszonej od osiedla Marcelin do przejazdu kolejowego przy ul. Słupskiej Ciąg pieszo-jezdny ul. Szkolna-Zielona-1-go Maja Ścieżka rowerowa o nawierzchni ulepszonej od ośrodka OSiR do miejscowości Świątki INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Kategoria interwencji wg. Regionalnego Programu Operacyjnego WZP Oś priorytetowa 5 – Turystyka, kultura i rewitalizacja Działanie 5.3 – Ścieżki rowerowe Kategoria interwencji 24 – Ścieżki rowerowe 11. Rewitalizacja śródmieścia Szczecinka : 11. Rewitalizacja śródmieścia Szczecinka Koszt projektu: 20.200.000 zł Data rozpoczęcia inwestycji: 2010 Data zakończenia inwestycji: 2013 Przeprowadzenie kompleksowych remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Kategoria interwencji wg. Regionalnego Programu Operacyjnego WZP Oś priorytetowa 5 – Turystyka, kultura i rewitalizacja Działanie 5.5 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Kategoria interwencji 61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich 12. Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej – projekt indykatywny RPO : 12. Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej – projekt indykatywny RPO Koszt projektu: 23.704.384 zł Data rozpoczęcia inwestycji: 2008 Data zakończenia inwestycji: 2009 - Uzbrojenie kompleksu „Leśna” o pow. 32,658 ha - Uzbrojenie kompleksu „Strzelnica” o pow. 8,605 ha INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Kategoria interwencji wg. Regionalnego Programu Operacyjnego WZP Oś priorytetowa 1 – Gospodarka – Innowacje - Technologie Działanie 1.3 – Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw Poddziałanie 1.3.3 – Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Kategoria interwencji 8 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 13. INWESTYCJA O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA MIASTA Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 oraz odcinka drogi gminnej – przedłużenie ul. Kołobrzeskiej – na terenie Miasta Szczecinek : Kategoria interwencji wg. Regionalnego Programu Operacyjnego WZP Oś priorytetowa 2 – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 – Zintegrowany system transportowy województwa Poddziałanie 2.1.2 – Lokalna infrastruktura drogowa Kategoria interwencji 23 – Drogi regionalne i lokalne 13. INWESTYCJA O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA MIASTA Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 oraz odcinka drogi gminnej – przedłużenie ul. Kołobrzeskiej – na terenie Miasta Szczecinek Koszt projektu: 20.000.000 zł Data rozpoczęcia inwestycji: 2008 Data zakończenia inwestycji: 2010 Inwestycja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Dotyczy przebudowy ok. 5,4 km. (I i II etap), odcinka drogi 172 w północno-zachodniej części Szczecinka. Miasto Szczecinek wykona ok. 1,0 km drogi w granicach administracyjnych miasta . INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Slide 15: INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 Alokacja środków w Woj. Zachodniopomorskim na lata 2007 - 2013 WARTOŚĆ INWESTYCJI PRIORYTETOWYCH 2007 - 2013 : WARTOŚĆ INWESTYCJI PRIORYTETOWYCH 2007 - 2013 INWESTYCJE KLUCZOWE 2007 - 2013 WARTOŚĆ INWESTYCJI PRIORYTETOWYCH MIASTA SZCZECINEK ŁĄCZNIE: 171 383 384 zł 52 566 752 €* * - wg. tabela kursów nr 143/A/NBP/2008 z dnia 2008-07-23 1€ = 3,2603 zł

Add a comment

Related presentations

Related pages

EUR-Lex - 32014D0203 - EN - EUR-Lex

EUR-Lex - 32014D0203 - EN; Home. ... of measures of the Directive 2008/56/EC of the European ... Union meets the requirements set out in Article 6(1) ...
Read more

Przesłanie Prymasa Polski dla uczestników Festiwalu ...

Podczas audiencji Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Niepokalanów 2008 u Prymasa Polski ... wieloletni Patron Festiwa... ... 25 maja 2011r ...
Read more

Billy Sheehan - Riff Megastore, Warszawa, 28.08.08 - YouTube

Billy Sheehan - Riff Megastore, Warszawa, ... Ten wieloletni współpracownik Davida ... Music Media 2008 cz.1 - MusicMedia, Kraków, 25-27.09 ...
Read more

Wszystko o BOKEH! TYLKO ZDJĘCIA BEZ KOMENTARZY! MAX 1024PX ...

30d + manualny AUTO REVUENON 55 mm 1.4 z fabryki Tomioki świetne szkło na M42 z bardzo przyjemnym ... 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... 2750 za wieloletni sloik ...
Read more

Polska Misja Katolicka w Berlinie

1. W trwającym roku ... 2015-07-25: 2015-07-18: 2015-07-11: 2015-07-04: 2015-06-27: 2015-06-20: 2015-06-13: 2015-06-06: ... 2008.07.06: 2008.06.29: 2008 ...
Read more

SuProFriut 2013, Valencia, Spain 26 28 June 2013 ...

Inspection of the spraying equipment mounted on trains ... 1.3 – 8.4 Angle: 15, 25, 35, 40, 50o Flow (l ... (acc. to ISO 5682‐2:1997 paragraph 6.2.3 ...
Read more

Access 1. Teachers book - Virginia Evans | Księgarnia ...

język chiński 25; język czeski 13; ... 2008; Oprawa: miękka; Ilość stron: ... Access 1. Podręcznik wieloletni Virginia Evans, Jenny Dooley;
Read more

Access 1. Grammar - Virginia Evans | Księgarnia Poczytaj.pl

Access 1. Grammar autor: ... Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka; Ilość stron: 80 s. Wymiar: 210x295 mm; ... Fairyland 1. Podręcznik wieloletni Jenny ...
Read more