What is Qvatec and Open Cell Metal Foam?

50 %
50 %
Information about What is Qvatec and Open Cell Metal Foam?

Published on September 10, 2015

Author: qvatec

Source: slideshare.net

1. • • • •

2. “โฟมโลหะเซลล์เปิด” คืออะไร? โฟมโลหะเซลล์เปิดคือโลหะที่มีโครงสร้างรูพรุนที่เชื่อมต่อถึงกันลักษณะ คล้ายกับฟองนํ้า ด้วยโครงสร้างที่พิเศษนี้ทําให้โฟมโลหะมีสมบัติที่เป็น เอกลักษณ์แตกต่างออกไปจากวัสดุโลหะทรงตันธรรมดา ได้แก่ • มีพื้นที่ผิวที่มากกว่า • มีนํ้าหนักต่อปริมาตรที่เบา • มีความแข็งแรงต่อนํ้าหนักที่สูง • ของไหลและแสงสามารถผ่านวัสดุชนิดนี้ได้ ด้วยความพิเศษที่กล่าวมานี้ ทําให้โฟมโลหะเซลล์เปิดสามารถนําไปใช้ใน งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น งานด้านการจัดการความร้อน ด้านการลด ระดับเสียง ด้านการบําบัดนํ้าและอากาศ และ ด้านการออกแบบ เป็นต้น

3. โฟมโลหะกับการจัดการทางด้านความร้อน ปริมาณพื้นที่ผิวที่มากของโครงสร้างโฟมโลหะ รวมกับสมบัติการนําความร้อนที่ดีของเนื้อโลหะ ทําให้ โฟมโลหะเป็นตัวเลือกที่ดีในการนําไปใช้ในงานด้านการจัดการความร้อน เช่น ใช้เป็นตัวระบายความร้อน (Heat sink) และ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) ซึ่งต้องอาศัยการการถ่ายเทความ ร้อนที่รวดเร็ว เพื่อให้ระบบคงอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและรักษาความแข็งแรงคงทนไว้ได้

4. โฟมโลหะกับการใช้งานด้านการลดเสียง วัสดุที่มีรูพรุนหรือเส้นใย เช่น ใยแก้วและขนสัตว์ ได้มีการนํามาใช้เพื่อการควบคุมระดับเสียงอยู่โดยทั่วไป ทั้งนี้ ด้วยโครงสร้างลักษณะเซลล์เปิดของโฟมโลหะทําให้โฟมโลหะสามารถดูดซับพลังงานเสียงได้ดีกว่า หรือเทียบเท่า นําไปสู่การลดระดับเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงเมื่อ เทียบกับวัสดุดูดซับเสียงทั่วไป ทําให้โฟมโลหะสามารถนําไปใช้ในงานด้านการลดระดับเสียงในสภาวะที่มี แรงดันหรือมีอุณหภูมิสูง ได้เป็นอย่างดี

5. โฟมโลหะกับการใช้งานด้านบําบัดนํ้าและอากาศ การที่โฟมโลหะมีโครงสร้างแบบเซลล์เปิดคล้ายฟองนํ้า ทําให้ของไหลสามารถไหลผ่านโฟมโลหะและ ตัวโฟมโลหะสามารถดักจับสารบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ได้ นอกจากนี้พื้นผิวของโฟมโลหะยังสามารถ ปรับให้มีสมบัติเชิงตัวเร่งปฏิกิริยาหรือมีสมบัติในการกําจัดแบคทีเรียได้อีกด้วย ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ผนวกกับปริมาณพื้นที่ผิวที่มากทําให้โฟมโลหะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนําไปใช้งานด้านการบําบัด นํ้าและอากาศในหลากหลายสภาพแวดล้อม

6. โฟมโลหะกับการใช้งานด้านการออกแบบ นอกจากการใช้งานวัสดุโฟมโลหะในด้านวิศวกรรมแล้ว โฟมโลหะยังสามารถนําไปใช้ในงานด้านการ ออกแบบและศิลปะได้อีกด้วย ด้วยโครงสร้างแบบเซลล์เปิดหลากหลายลักษณะ และความสามารถในการ ผลิตให้มีรูปทรงและขนาดต่างๆได้ ทําให้สามารถออกแบบและผลิตโฟมโลหะเป็นชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ เครื่องประดับ หรือแม้แต่งานศิลปะร่วมสมัยสักชิ้น!

7. มีแนวคิดที่จะนําโฟมโลหะแบบรูเปิดไปใช้งานผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของ ท่าน? ติดต่อเราเพื่อที่จะพูดคุยว่าเราสามารถร่วมงานกันได้อย่างไร

8. พวกเราเป็นบริษัท startup ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษาและ บริการด้านการผลิต การออกแบบ และการพัฒนาโฟมโลหะแบบรูเปิด

Add a comment

Related pages

FOAM-TECH: Urethane Foam - Open Cell vs. Closed Cell

[ Common Uses of Foam ] [ Polyurethane Foam Properties ] [ AMA Article on Toxicity ] [ Open Cell vs. Closed Cell ] [ Freon as a Blowing Agent ] [ HFC ...
Read more

ULTRAMET - Refractory Open-Cell Foams: Carbon, Ceramic ...

Refractory Open-Cell Foams: Carbon, Ceramic, and Metal . Ceramic and Metal Foams . Advantages. ... Open-cell silicon carbide foam showing uniform pore ...
Read more

Open Cell Metal Foam, Open Cell Metal Foam Suppliers and ...

Open Cell Metal Foam, ... Tags: Open Cell Metal Foam | Open Cell Aluminum Foam | Weatherproof Insulation Foam. Compare. Epdm Foam,Open Cell Epdm Foam/foam ...
Read more

Metal Foam / Porous Metal from READE

Metal Foam Synonyms: foam metal, metal foam, porous metal, cellular solids, cellular metal, closed cell porosity, cellular metallic material, sintered ...
Read more

Metal foam - Wikipedia, the free encyclopedia

CFD (numerical simulation) of fluid flow and heat transfer on an open cell metal foam. ... Open cell metal foams, also called metal sponges, ...
Read more

Open and closed cell foam outperform competing insulation ...

... let’s discuss why there is so much information floating around about closed cell foam. Open cell and closed ... Metal skinned buildings or ...
Read more

Granta data modules: Metal Foams - Granta Design: The ...

Metal foams are a new class of material, ... Some have open cells ... (aluminum foam) Alulight International, ...
Read more

Open-cell metal foam - Alhedron

Open-cell metal foam. Metal foams are cellular materials, ... Alhedron works with open cell metal foams as we focus on thermal applications.
Read more

Qvatec | LinkedIn

Learn about working at Qvatec. Join LinkedIn today for ... Qvatec is a consulting and product development startup base on open cell metal foam technology.
Read more

OPEN CELL METAL FOAMS

OPEN CELL METAL FOAMS. ... SEM image of an open cell stainless steel foam. Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials IFAM
Read more