Werkconferentie 3D: monitor van stapeling rijk en steden door Koos van Dijken

75 %
25 %
Information about Werkconferentie 3D: monitor van stapeling rijk en steden door Koos van...

Published on December 17, 2013

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

Monitor Stapeling van Rijk en steden Koos van Dijken functie KING Werkconferentie 3D Rotterdam, 12 december 2013 1

Waarom Monitor Stapeling • Cumuleren de beleidsmaatregelen te sterk bij bepaalde huishoudens? • Treden beoogde beleidseffecten op? • Welke positieve en negatieve effecten zijn waarneembaar • Vragen bij vele Colleges en Raden • Rijk moet ook antwoord geven: motie Heerma/Van Weyenberg en motie Karabulut (zie begroting SZW 2014) functie 2

Deelnemende steden (31) Almere Emmen Nijmegen Amersfoort Enschede Rotterdam Amsterdam Groningen Schiedam Apeldoorn Haarlemmermeer 's-Hertogenbosch Arnhem Heerlen 's-Gravenhage Breda Helmond Tilburg Delft Hengelo Utrecht Deventer Leiden Zaanstad Dordrecht Lelystad Zoetermeer Ede Maastricht Zwolle Eindhoven 3

Eerste inzichten uit landelijke bestand • 7.732.400 huishouders • 74% huishoudens uitputting wettelijk eigen risico zorgverzekering (2011) • 62% huishoudens zorgtoeslag • 16% huishoudens huurtoeslag • 1,5 miljoen huishoudens vijf regelingen of meer • 240.000 huishoudens WWB én bijzondere bijstand • 416.000 huishoudens Wmo • 919.000 huishoudens AWBZ • 1.873.000 huishoudens WTCG (gaat naar gemeenten) • 1.803.000 huishoudens CER (gaat naar gemeenten) 4

Analyse SZW (bijlage 4 begroting SZW-2014) • Diverse beleidsmaatregelen niet in inkomensplaatjes • Wel met Monitor Stapeling te analyseren • Landelijke beeld over potentiële stapeling: 75-plussers, chronisch zieken, Wajongers en intramuralen • Veel potentiële stapeling: 6% van de huishoudens • Voorbeeld: ‘Wajong, chronisch ziek, extramuraal’ – 114.000 (1½% huishoudens) – 52% gebruikt meer dan vier regelingen en voorzieningen – 100% herkeuring; 8% kostendelersnorm; 9% WMO hh; 29% AWBZ pv, vp, bg; 22% AWBZ-verblijf; 100% WTCG/CER; 88% overschrijding eigen risico; 12% WMO/AWBZ vermogensbijtelling – In al deze regelingen en voorzieningen bezuinigingen, versoberingen en veranderingen > stapeling van beleidsmaatregelen 5

Wat willen de steden weten? • Achtergrondkenmerken huishoudens – huishoudtypen – leeftijd (referentiepersoon) – inkomensniveaus – belangrijkste inkomensbron – soort woning – herkomst (referentiepersoon) • Draaitabel ingedikte regelingen en achtergrondkenmerken – KING wijktabellen indikking in vier groepen regelingen/voorzieningen – Tabellen voor steden indikking in zes groepen regelingen/voorzieningen 6

Indikking in zes categorieën • Algemene inkomensvoorziening (WW, WWB, WSNP e.d.) • Inkomensvoorziening voor bepaald doel (toeslagen, WTCG, CER e.d.) • WSW (indicatie, wachtlijst, dienstbetrekking e.d.) • Arbeidsongeschiktheidsvoorziening (WAO, WIA, Wajong e.d.) • Zorg (AWBZ, Wmo) • Jeugd-kind (jeugdzorg, speciaal onderwijs, leerlinggebonden budget) 7

Enkele willekeurige voorbeelden van inzicht • Amersfoort: van de 2.700 eenoudergezinnen met één of meerdere minderjarige kinderen hebben 800 een inkomen uit een uitkering (WW, AO, bijstand of overige sociale voorziening • Rotterdam: 66.300 huishoudens ontvangen een inkomensvoorziening voor een bepaald doel (bijzondere bijstand, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, WTCG, CER, aftrek bijzondere ziektekosten) • Enschede: 7.500 huishoudens met een lid van het huishouden boven 75 jaar maken gebruik van de Wmo of de AWBZ (88% van de huishoudens in deze leeftijdsgroep) • Zaanstad: 10.500 huishoudens met een AO-uitkering (16% van alle huishoudens) doen ook een beroep op de Wmo of de AWBZ 8

Wat kunnen de steden met de Stapelingsmonitor • Bij welke huishoudens treedt stapeling en samenhang op • Hoeveel huishoudens betreft het • Ex-ante indicatie effecten beleidswijzigingen • Informeren TK, Colleges en Raden • Invulling/differentiatie sociale wijkteams • Politieke discussie over gevolgen beleidswijzigingen • Leren van elkaar • Stimulans beleidsvernieuwingen 9

Wat kunnen de steden met de Stapelingsmonitor • Bij welke huishoudens treedt stapeling en samenhang op • Hoeveel huishoudens betreft het • Ex-ante indicatie effecten beleidswijzigingen • Informeren TK, Colleges en Raden • Invulling/differentiatie sociale wijkteams • Politieke discussie over gevolgen beleidswijzigingen • Leren van elkaar • Stimulans beleidsvernieuwingen 9

Add a comment

Related pages

Werkconferentie 3D: monitor van stapeling rijk en steden ...

Download Werkconferentie 3D: monitor van stapeling rijk en steden door Koos van Dijken
Read more

Werkconferentie 3D: Gegevensuitwisseling en standaarden ...

Werkconferentie 3D: Samen werken en ... monitor van stapeling rijk en steden door Koos van Dijken ... Werkconferentie 3D: Realisatie van de VISD door ...
Read more

www.handicapnieuws.net

www.handicapnieuws.net
Read more

Leveranciersbijeenkomst visd projectgegevensuitwisseling

... Portalen en services ... Wmo Financering vanuit Rijk-VWS -> Gemeentefonds (3D) ... Financiering door inhouding bedrag ...
Read more