Werkconferentie 3D: Kom een kijkje nemen in het Utrechtse Living lab door gemeente Utrecht

30 %
70 %
Information about Werkconferentie 3D: Kom een kijkje nemen in het Utrechtse Living lab...

Published on December 16, 2013

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

Ingrid Arts Pieter in’t Hout

Conclusies VISD 1. Gegevensuitwisseling in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak 2. Nú standaarden afspreken en starten met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen 3. Administratieve lasten voor burgers en uitvoerders zijn fors

Aanpak: hoe gaan we dat doen? Starten vanuit de praktijk: Living Labs Enschede, Eindhoven, Utrecht, Leeuwarden, Zaanstad Plus hun regionale samenwerkingspartners Ondersteuningsprogramma Coördineren en verbreden naar andere gemeenten Ophalen goede voorbeelden en vragen van álle gemeenten Coördineren veld (ict-leveranciers, ketenpartners)

Veranderingen in het kader van de 3 decentralisaties: “Meervoudig Ondersteunen” is een nieuw proces waarin integraal problemen van burgers worden opgelost (geen “producten”) Veel en meer verschillende partijen zijn actief: - gemeente, instellingen etc. - integrale aanpakken; - burgers zelf (zowel vraag als aanbod) Ontschot sturen op bv. Zelfredzaamheid, kosten/baten en kwaliteit in plaats van productsturing (beleidsproducten) Gemeentelijke regie op het nieuwe stelsel 16-12-13 5

Het nieuwe stelsel in het Sociaal Domein Spoor 3 Aanvullende zorg Spoor 2 Basiszorg Spoor 1 Zelforganiserend vermogen 16-12-13 6

Doelstelling Sociaal Domein: Beperken “dure” producten in Spoor 3 Aanvullende Zorg. Producten Werk & Inkomen, GG&GD, Jeugdzorg, Zorginstellingen etc. Beperken “dure” ondersteuning in Spoor 2 Basiszorg Buurtteams Jeugd en Gezin, Buurtteam Sociaal, Aanpak Jeugdgroepen, Nazorg Detentie en OGGZ-aanpak Stimuleren zelfredzaamheid in Spoor 1 Zelforganiserend vermogen Zelf oplossen in (eigen) omgeving 16-12-13 7

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht): 16-12-13 8

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht) Spoor 3 Aanvullende Zorg: “Externe” (zorg)instellingen Mogen klantrelatie alleen aangaan in opdracht van Spoor 2? Gebruik maken van netwerkkringen (bv Psynet en Passend Onderwijs) Gemeentelijke organisaties Bij aanvraag product: afwegen of dit niet beter, sneller en goedkoper kan via spoor 2 of spoor 1. Huidige systemen binnen gemeentelijke organisaties kunnen worden gehandhaafd, afweging inbouwen binnen aanvraagproces en –systeem 16-12-13 9

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht) Spoor 2 Basiszorg: Spoor 2 is maatwerk voor de burger waarbij soms en beperkt gebruik gemaakt wordt van Spoor 3 Aanvullende Zorg en wordt gestreefd dat de burger zijn problemen uiteindelijk zelf oplost in spoor 1 Zelforganiserend vermogen. Op dit moment worden hier verschillende systemen voor gebruikt, zoals KRIS (buurtteam Sociaal en OGGZ), Ris-Jat (Buurtteam Jeugd en Gezin) en voorheen Mens Centraal (Aanpak Jeugdgroepen) Doel Korte Termijn Sociaal Domein (KTSD): •Het probleem van en met de burger in de juiste volgorde en op het juiste moment oplossen •Er worden verbindingen gelegd tussen de hulpverleners; •Privacy aspecten op het gebied van gegevensuitwisselingen worden goed afgedekt (keten georganiseerd en gebruik makend van handreiking VNG) Binnen MO (met aanhaking van GG&GD, W&I en Veiligheid) is een projectopdracht gestart voor de implementatie van een Korte Termijnsysteem Sociaal Domein (KTSD), waarbij alle integrale aanpakken zijn aangehaakt. Implementatie per 01/09/2014 16-12-13 10

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht) Spoor 2 Basiszorg: Functionaliteit 16-12-13 11

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht) Spoor 2 Basiszorg: KTSD-Planning 16-12-13 12

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht) Spoor 1 Zelforganiserend Vermogen: Stimuleren zelfredzaamheid in Spoor 1 Zelforganiserend vermogen Interne Business Case naar Burger2Burgerplatforms: •Veel (tientallen) platforms •Hoge kosten voor gemeente •Effectiviteit moeilijk vast te stellen; •Gemeentelijke rol divers; •Onduidelijke doelstellingen; •Sommige gericht op Spoor 3! Eerst doel vaststellen van een Burger2Burgerplatform, met daarin aspecten als rol gemeente, veiligheid burger en vindbaarheid. Daarna pas selecteren en implementeren! 16-12-13 13

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht) Gemeentelijke Sturing op het nieuwe stelsel: Interne Business Case Big Data (sneller, goedkoper en beter sturen): •Kwalitatieve en kwantitatieve business case is af en positief Big Data is de trigger om beleidsmedewerkers samen slimmer, sneller en efficiënter te laten interveniëren . Een eerste experiment met 1 leefgebied met inbreng van andere living labs, VNG, KING en BZK. We maken gebruik van openbare data (gemeenten , rijk en burger) gekoppeld aan interne data op buurt- en wijkniveau (geen privacy-risico’s)! 16-12-13 14

Ontwikkeling informatievoorziening binnen Utrecht: Project KTSD Impl & nazorg PvE RISD (KING) Vanaf Vanaf 1/7/2014 1/9/2014 Doorontwikkeling LTSD LivingLab Burger2Burgerplatform Moment X Overdracht BIG DATA Inhoudelijke relatie Moment X 16-12-13 15

Stellingen naar aanleiding van de eerste praktijktoets "We hebben geen gegevens uit bronnen nodig" "De ZRM voldoet niet als stuurinstrument op individueel niveau" "1 plan bestaat niet, zelfs niet binnen 1 buurtteam" 16-12-13 16

Add a comment