Web3012 slide 8

50 %
50 %
Information about Web3012 slide 8
News & Politics

Published on May 11, 2014

Author: tuanduongcntt

Source: slideshare.net

Description

Lập Trình Web PHP Nâng Cao - Giáo Trình FPT

Bài 8 Xây dựng website thương mại điện tử - P2

Cách xây dựng trang index Xây dựng phần backend Xây dựng phần frontend Mục tiêu Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử 2

Mỗi thư mục tương ứng với 1 chức năng website Mỗi thư mục cần có 1 trang index.php Nhiệm vụ của trang index.php ở mỗi thư mục là xác định hành động (action) nào được gọi đến Xây dựng trang index Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 3

Xây dựng trang index Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 4

Ứng với mỗi action, ta gọi đến các trang tương ứng Xây dựng trang index Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 5

Phần backend của trang web thương mại điện tử thường dùng để quản lý các phần sau: Account Category Product Order Xây dựng phần backend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 6

Trong mỗi thư mục sẽ có index riêng để xác định action gọi Mỗi file .php sẽ thiết lập các xử lý tương ứng Các hàm xử lý được lưu trong phần Model Xây dựng phần backend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 7

Phần model sẽ chứa các hàm xử lý trên từng bảng dữ liệu. Thông thường trong CSDL có bao nhiêu bảng ta sẽ phải viết bấy nhiêu file model Xây dựng phần backend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 8

Model database.php Xây dựng phần backend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 9

Model category_db.php: Định nghĩa các hàm xử lý như: Get_categories() Get_category_by_id() Add_category() Update_category() Delete_category() … Xây dựng phần backend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 10

Model category_db.php Xây dựng phần backend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 11

Model category_db.php Xây dựng phần backend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 12

Model category_db.php Xây dựng phần backend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 13

Model category_db.php Xây dựng phần backend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 14

Model category_db.php Xây dựng phần backend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 15

Trong ứng dụng thương mại điện tử, cần thiết chúng ta phải tạo giỏ hàng (cart) Ta cần tạo 2 thư mục là Product_catalog: Trình bày các sản phẩm Product_manager: Quản lý giỏ hàng Xây dựng phần frontend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 16

Trang product_list.php – (Product_catalog) Xây dựng phần frontend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 17

Trang product_view.php – (Product_catalog) Xây dựng phần frontend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 18

Trang product_add.php – (Product_manager) Xây dựng phần frontend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 19

Trang product_list.php – (Product_manager) Xây dựng phần frontend Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 20

Cấu trúc tổng thể của ứng dụng MVC Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 21

Cart: Xác định các hành động có thể có liên quan đến giỏ hàng Cấu trúc tổng thể của ứng dụng MVC Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 22

Errors: Trình bày các lỗi liên quan đến DB và các lỗi khác Cấu trúc tổng thể của ứng dụng MVC Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 23

Model: Định nghĩa kết nối CSDL và định nghĩa các hàm xử lý đối với từng bảng dữ liệu Cấu trúc tổng thể của ứng dụng MVC Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 24

View: Trình bày các header, footer và các phần cần hiển thị Cấu trúc tổng thể của ứng dụng MVC Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 25

Index.php: Xác định action Main.css: Viết CSS cho ứng dụng Cấu trúc tổng thể của ứng dụng MVC Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử - P2 26

Index dùng để xác định action. Mỗi thư mục sẽ tương ứng với 1 chức năng của website Mỗi thư mục sẽ chứa 1 index Model chứa các file định nghĩa các hàm xử lý cho từng bảng dữ liệu Control là các thư mục chức năng View là phần hiển thị kết quả cho người dùng Tổng kết bài học Bài 8 - Xây dựng website thương mại điện tử 27

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...