Web203 slide 9

19 %
81 %
Information about Web203 slide 9
News & Politics

Published on May 11, 2014

Author: tuanduongcntt

Source: slideshare.net

Description

Hệ Thống Quản Trị Nội Dung Web(Joomla) - Giáo Trình FPT

Bài 9 Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Mục tiêu bài học • Hiểu rõ quy trình xây dựng 1 website bằng Joomla • Tổng hợp các kiến thức cơ bản về xây dựng và quản trị website Joomla • Hiểu rõ cách thức đưa website lên host sau khi đã hoàn thiện trên wampserver • Hiểu cách sử dụng các gói Quickstart Joomla để tạo website. • Hiểu rõ quy trình xây dựng 1 website bằng Joomla • Tổng hợp các kiến thức cơ bản về xây dựng và quản trị website Joomla • Hiểu rõ cách thức đưa website lên host sau khi đã hoàn thiện trên wampserver • Hiểu cách sử dụng các gói Quickstart Joomla để tạo website. Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Xây dựng website bán hàng Cài đặt Joomla trên wampserver, không sử dụng dữ liệu mẫu Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Xây dựng website bán hàng Xây dựng sơ đồ website -Trang chủ -Giới thiệu -Tin tức +Tin tuyển dụng +Tin khuyến mại -Sản phẩm +Thời trang trẻ em +Đồ chơi trẻ em -Liên hệ Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Trang chủ -Giới thiệu -Tin tức +Tin tuyển dụng +Tin khuyến mại -Sản phẩm +Thời trang trẻ em +Đồ chơi trẻ em -Liên hệ

Xây dựng website bán hàng Tạo Section, Category và một số Article -Tạo Section: Tin tức -Tạo Category Tin tuyển dụng, Tin khuyến mại nằm trong section Tin tức -Tạo Article Giới thiệu thuộc thuộc uncategorised và đặt ngoài trang chủ; Tạo một số Article thuộc category Tin tuyển dụng, Tin khuyến mại, các article này cũng đặt hiển thị ngoài trang chủ theo 2 cột phía dưới article Giới thiệu Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Tạo Section: Tin tức -Tạo Category Tin tuyển dụng, Tin khuyến mại nằm trong section Tin tức -Tạo Article Giới thiệu thuộc thuộc uncategorised và đặt ngoài trang chủ; Tạo một số Article thuộc category Tin tuyển dụng, Tin khuyến mại, các article này cũng đặt hiển thị ngoài trang chủ theo 2 cột phía dưới article Giới thiệu

Xây dựng website bán hàng Chỉnh sửa trình đơn Home trong khối trính đơn Main Menu và hiệu chỉnh thứ tự bài viết trong Frontpage Manager -Thay tiêu đề Home thành Trang chủ; -Đặt tham số #Link là 0 để không có liên kết phía dưới các bài intro; -Bật chức năng Title Linkable để đặt liên kết vào tiêu đề bài viết, Tắt hiển thị (chọn hide) ở các tham số Author Name, Created Date and Time, Modified Date and Time -Truy cập Frontpage Manager, đặt lại thứ tự các bài viết, để bài viết Giới Thiệu lên đầu Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Thay tiêu đề Home thành Trang chủ; -Đặt tham số #Link là 0 để không có liên kết phía dưới các bài intro; -Bật chức năng Title Linkable để đặt liên kết vào tiêu đề bài viết, Tắt hiển thị (chọn hide) ở các tham số Author Name, Created Date and Time, Modified Date and Time -Truy cập Frontpage Manager, đặt lại thứ tự các bài viết, để bài viết Giới Thiệu lên đầu

Xây dựng website bán hàng Danh sách Section Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Xây dựng website bán hàng Danh sách Category Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Xây dựng website bán hàng Tạo bài viết Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Xây dựng website bán hàng Sửa trình đơn Home Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Xây dựng website bán hàng Hiểu chỉnh thứ tự bài viết trong Fronpage Manager Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Xây dựng website bán hàng Trang Frontend lúc này: Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Xây dựng website bán hàng Thêm mới các trình đơn trong khối Main Menu: -Giới thiệu: Kiểu Article Layout - trỏ tới bài viết Giới thiệu đã tạo; -Tin tức: Kiểu Section Blog Layout trỏ tới section Tin tức với tham số cơ bản là Leading=0; Intro = 4; Columns=2, Links=6 ; -Tin khuyến mại: Kiểu Category Blog Layout trỏ tới Category Tin khuyến mại với tham số cơ bản là Leading=1; Intro = 6; Columns=1, Links=6 ; trình đơn này lựa chọn Parent Item là Tin tức -Tin tuyển dụng: Kiểu Category Blog Layout trỏ tới Category Tin tuyển dụng với tham số cơ bản là Leading=1; Intro = 6; Columns=1, Links=6 ; trình đơn này lựa chọn Parent Item là Tin tức Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Giới thiệu: Kiểu Article Layout - trỏ tới bài viết Giới thiệu đã tạo; -Tin tức: Kiểu Section Blog Layout trỏ tới section Tin tức với tham số cơ bản là Leading=0; Intro = 4; Columns=2, Links=6 ; -Tin khuyến mại: Kiểu Category Blog Layout trỏ tới Category Tin khuyến mại với tham số cơ bản là Leading=1; Intro = 6; Columns=1, Links=6 ; trình đơn này lựa chọn Parent Item là Tin tức -Tin tuyển dụng: Kiểu Category Blog Layout trỏ tới Category Tin tuyển dụng với tham số cơ bản là Leading=1; Intro = 6; Columns=1, Links=6 ; trình đơn này lựa chọn Parent Item là Tin tức

Xây dựng website bán hàng Trang Frontend, mục tin tức lúc này: Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Xây dựng website bán hàng Tải và cài đặt extension -Joom Shopping: là extension làm trang bán hàng trực tuyến bao gồm component và các plugin, module hỗ trợ. Joom shopping được tải từ website http://www.webdesigner-profi.de -Aicontactsafe: là extension tạo chức năng liên hệ trực tuyến, được tải từ http://www.algisinfo.com Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Joom Shopping: là extension làm trang bán hàng trực tuyến bao gồm component và các plugin, module hỗ trợ. Joom shopping được tải từ website http://www.webdesigner-profi.de -Aicontactsafe: là extension tạo chức năng liên hệ trực tuyến, được tải từ http://www.algisinfo.com

Xây dựng website bán hàng Cấu hình component Joom Shopping -Vào Option chọn Currencies, thêm mới 1 loại tiền tệ là tiền Việt Nam Đồng, mã vnd, và đặt loại tiền tệ này là mặc định -Vào Option chọn Payment, xóa các hình thức thanh toán có sẵn thêm mới các hình thức thanh toán: Tienphongbank, Vietcombank, Techcombank và thanh toán trực tiếp khi giao hàng -Vào Option cọn Shipping methods xóa các hình thức vận chuyển cũ, tạo mới hình thức vận chuyển tới tận nhà khách hàng và khách hàng nhận hàng tại cửa hàng Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Vào Option chọn Currencies, thêm mới 1 loại tiền tệ là tiền Việt Nam Đồng, mã vnd, và đặt loại tiền tệ này là mặc định -Vào Option chọn Payment, xóa các hình thức thanh toán có sẵn thêm mới các hình thức thanh toán: Tienphongbank, Vietcombank, Techcombank và thanh toán trực tiếp khi giao hàng -Vào Option cọn Shipping methods xóa các hình thức vận chuyển cũ, tạo mới hình thức vận chuyển tới tận nhà khách hàng và khách hàng nhận hàng tại cửa hàng

Xây dựng website bán hàng Tạo danh mục sản phẩm và một số sản phẩm -Vào categories tạo 2 danh mục sản phẩm là thời trang trẻ em và đồ chơi trẻ em -Vào Products tạo mới một số sản phẩm thuộc 2 danh mục thời trang trẻ em và đồ chơi trẻ em Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Vào categories tạo 2 danh mục sản phẩm là thời trang trẻ em và đồ chơi trẻ em -Vào Products tạo mới một số sản phẩm thuộc 2 danh mục thời trang trẻ em và đồ chơi trẻ em

Xây dựng website bán hàng Tạo trình đơn Sản Phẩm trỏ tới trang Joom Shopping -Vào khối Main Menu, thêm mới trình đơn Sản phẩm và 2 trình đơn con là Thời trang trẻ em, Đồ chơi trẻ em tương ứng trỏ tới danh sách các sản phẩm của 2 chuyên mục này Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Xây dựng website bán hàng Tạo trình đơn liên hệ Thêm mới trình đơn Liên hệ trỏ tới component Aicontactsafe Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Xây dựng website bán hàng Thêm mới khối trình đơn đặt phía trên trang web Thêm mới khối trình đơn với 2 trình đơn là Thời trang trẻ em và Đồ chơi trẻ em, 2 trình đơn này trỏ tới 2 trình đơn tương ứng trong khối Main Menu và đặt module hiển thị khối trình đơn này ở vị trí user3 Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Xây dựng website bán hàng Đưa một số module ra ngoài trang Frontend -Đưa các module ra ngoài frontend: mod_jshopping_cart (module giỏ hàng); mod_jshopping_search (module tìm kiểm sản phẩm); mod_jshopping_login (module đăng ký, đăng nhập); mod_jshopping_latest_products (module sản phẩm mới nhất) -Đặt các module trên ở vị trí left, có module class suffix là _menu -Tạo mới 2 module kiểu Custom HTML 1 đặt ở vị trí User1 và 1 đặt ở ví trí footer, đăng ảnh banner quảng cáo có kích thước 730x350px trong 2 module này Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Đưa các module ra ngoài frontend: mod_jshopping_cart (module giỏ hàng); mod_jshopping_search (module tìm kiểm sản phẩm); mod_jshopping_login (module đăng ký, đăng nhập); mod_jshopping_latest_products (module sản phẩm mới nhất) -Đặt các module trên ở vị trí left, có module class suffix là _menu -Tạo mới 2 module kiểu Custom HTML 1 đặt ở vị trí User1 và 1 đặt ở ví trí footer, đăng ảnh banner quảng cáo có kích thước 730x350px trong 2 module này

Xây dựng website bán hàng Trang Frontend lúc này: Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Xây dựng website bán hàng Thay logo trang web Tạo mới một ảnh định dạng .png có tên mw_joomla_logo.png có kích thước 298x75, chép đè ảnh này vào thư mục templatesrhuk_milkywayimages Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

Đưa website lên host 3 Bước chính để đưa website lên Host -Bước 1: Upload toàn bộ Source code Joomla lên host bằng cách sử dụng trình quản lý file manager của host hoặc sử dụng các phần mềm FTP -Bước 2: Export database trong phpmyadmin của wampserver sau đó import vào phpmyadmin của Host -Bước 3: Cấu hình file configuration.php ở các dòng: var $host var $user var $password var $db var $dbprefix var $log_path var $tmp_path Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Bước 1: Upload toàn bộ Source code Joomla lên host bằng cách sử dụng trình quản lý file manager của host hoặc sử dụng các phần mềm FTP -Bước 2: Export database trong phpmyadmin của wampserver sau đó import vào phpmyadmin của Host -Bước 3: Cấu hình file configuration.php ở các dòng: var $host var $user var $password var $db var $dbprefix var $log_path var $tmp_path

Giới thiệu QuickStart Joomla QuickStart Joomla là gì? - Là bộ cài đặt Joomla đã có tích hợp sẵn các extension như Template, module, Plugin, component có thể triển khai luôn. -Do các bên thứ 3 sản xuất và bán ra thị trường như: GavicPro, Joomlart, You Joomla... -Quá trình cài đặt QuickStart Joomla giống như cài đặt Joomla nhưng luôn phải cài đặt dữ liệu mẫu. -Có thể tham khảo các website demo được cài từ QuickStart Joomla tại website của các bên thứ 3 như joomlart.com , gavicpro.com -Xu hướng hiện tại nhiều đơn vị dùng QuickStart để triển khai website nhanh chóng mà lại có giao diện đẹp, chức năng hoàn thiện. Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla - Là bộ cài đặt Joomla đã có tích hợp sẵn các extension như Template, module, Plugin, component có thể triển khai luôn. -Do các bên thứ 3 sản xuất và bán ra thị trường như: GavicPro, Joomlart, You Joomla... -Quá trình cài đặt QuickStart Joomla giống như cài đặt Joomla nhưng luôn phải cài đặt dữ liệu mẫu. -Có thể tham khảo các website demo được cài từ QuickStart Joomla tại website của các bên thứ 3 như joomlart.com , gavicpro.com -Xu hướng hiện tại nhiều đơn vị dùng QuickStart để triển khai website nhanh chóng mà lại có giao diện đẹp, chức năng hoàn thiện.

Giới thiệu QuickStart Joomla Ví dụ QuickStart Joomla của Joomlart: JA University -Xem Demo: http://www.joomlart.com/demo/#jo omla25- templates.joomlart.com/ja_universi ty -Bộ Quickstart này có tích hợp sẵn: •Template được xây dựng trên nền tảng JAT3 2 Framework •7 extension: (xem thông tin tại: http://www.joomlart.com/joomla/te mplates/ja-university ) Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Xem Demo: http://www.joomlart.com/demo/#jo omla25- templates.joomlart.com/ja_universi ty -Bộ Quickstart này có tích hợp sẵn: •Template được xây dựng trên nền tảng JAT3 2 Framework •7 extension: (xem thông tin tại: http://www.joomlart.com/joomla/te mplates/ja-university )

Tổng kết bài học -Tổng hợp lại toàn bộ kiến thức, kỹ năng và quy trình xây dựng website từ Joomla CMS -Hiểu cách thức đưa một website Joomla lên hosting -Tìm hiểu về QuickStart Joomla Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

#link presentations

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Web203 slide 9 - News & Politics

1. Bài 9 Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla . 2. Mục tiêu bài học • Hiểu rõ quy trình xây dựng 1 ...
Read more

WEB203: Jump into Silverlight! …and Become Immediately ...

SESSION CODE: WEB203. Required Slide. Tech Ed North America 2010. 6/7/2010 6:05 PM © 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Read more

Slide Pieter Jonker_Yolande Kolstee - Technology

Download Slide Pieter Jonker_Yolande Kolstee. Transcript. 1. ... Web203 slide 9 Hệ Thống Quản Trị Nội Dung Web(Joomla) - Giáo Trình FPT
Read more

Patricia Arquette - Buy, Rent, and Watch Movies & TV on ...

Patricia Arquette Birthday Apr 8, 1968 ... Electric Slide (2015) Actor; 17%; Boyhood (2014) Mom; 98%; ... web203.flixster.com (us) GA: ...
Read more

Monte Blue - Buy, Rent, and Watch Movies & TV on Flixster

Monte Blue Birthday ... Secret Agent X-9 (1937) Baron Michael Karston; Amateur Crook (1937) ... web203.flixster.com (us) GA:/celebrity r: ...
Read more

2015 3500 rear air leveling - Dodge Cummins Diesel Forum

Dodge Cummins Diesel Forum. Google search; VB search; Search; Home; Forums . 4th Generation 2010 and up 6.7 Liter Cummins. 07.5 - 09 6.7 Liter Cummins. 3rd ...
Read more

Brad McCabe, Wole Moses Windows Client PMG Microsoft ...

Brad McCabe, Wole Moses Windows Client PMG Microsoft Corporation SESSION CODE: WCL320. Published byBeverly Tyler Modified 8 months ago. Embed. Download ...
Read more