Web1 Web2 Web3 Web4

50 %
50 %
Information about Web1 Web2 Web3 Web4

Published on October 27, 2018

Author: PooriaEshaghi

Source: slideshare.net

1. ‫وب‬ ‫تکامل‬ ‫سیر‬ ‫مدرس‬:‫طالبی‬ ‫عادل‬ ‫آقای‬ ‫اسحاقی‬ ‫پوریا‬

2. Web1 ‫توانست‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫مخاطب‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫بستری‬‫جستجو‬‫و‬ ‫نویسنده‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫بخواند‬ ‫را‬ ‫مطلبی‬ ‫و‬ ‫کند‬‫را‬ ‫دیگران‬ ‫نداشت‬. ‫کرد‬ ‫نمی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫ارتباطات‬ ‫سرویس‬ ‫این‬.

3. Web2 -‫شد‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫نسل‬ ‫این‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫فقدان‬. -‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫نوشتنی‬ ‫و‬ ‫خواندنی‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬. -‫محتوا‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫مخاطب‬/‫ک‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫اصالح‬ ،‫بنویسد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بلکه‬ ،‫کند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬‫ند‬. -‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫جمعی‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫سرویس‬ ‫این‬‫کند‬.

4. ‫وب‬ ‫های‬ ‫مثال‬2

5. Web3 ‫است‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫باهوش‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫میان‬ ‫شکاف‬ ‫به‬ ‫معنایی‬ ‫وب‬. ‫سازد‬ ‫خوانا‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ،‫ها‬ ‫انسان‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫معنایی‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫او‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫مخاطب‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫محتوایی‬.

6. ‫وب‬ ‫مثال‬3

7. Web4 ‫وب‬4‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫بارگذاری‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ‫سریعتر‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ،. ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫که‬ ‫جامعی‬ ‫توافق‬،‫آنالین‬‫جوام‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ،‫حکومت‬ ،‫جهانی‬ ‫شفافیت‬ ‫که‬‫ع‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬،‫مهم‬‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫جوامع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ،‫صنعتی‬ ‫جوامع‬ ‫مانند‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫هوشمند‬ ‫بسیار‬ ‫تعامالت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫انسان‬ ‫ذهن‬ ‫با‬ ‫موازی‬. ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫متصل‬ ‫بهم‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫تمامی‬.

Add a comment