Web of science 2014

40 %
60 %
Information about Web of science 2014
Education

Published on March 4, 2014

Author: maethaya

Source: slideshare.net

Description

Web of science

้ การใชงานฐานข้อมูล Web of Science โดย จิรว ัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสน ับสนุนฝายทร ัพยากร ่ ์ ึ อิเล็กทรอนิกสทางการศกษา ่ั บริษ ัท บุค โปรโมชน แอนด์ เซอร์วส จาก ัด ๊ ิ โครงการพ ัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครังล่าสุด 22/01/57 ้

สารบ ัญ ● Web of Science คืออะไร ● การลงทะเบียน (Register) ● หน้าจอหล ักของ Web of Science ● ื วิธการสบค้นเอกสาร ี  Basic Search  Author Search  Cited Reference Search ● หน้าแสดงผลล ัพธ์ (Search Results) ● พิมพ์/อีเมล/บ ันทึก/ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม ● Search History ● Log Out

Content Web of Science Core Collection คือ ื แพลตฟอร์มการสบค้นข้อมูล จากวารสารวิชาการ ั้ นานาชาติช น นา (Journals) การประชุ ม วิช าการ ื (conference proceeding) และหน ังสอ (Books) ึ่ รวมก ันมากกว่า 5ล้า นรายการ ซ ง ช่ว ยน ก วิจ ัยใน ั การค้นหางานวิจ ัยคุณภาพทีเกียวข้องก ับขอบเขต ่ ่ ึ การศกษาทีสนใจของตนเองได้อย่างรวดเร็ วและมี ่ ิ ื ประสทธิภาพ ทงนีสทธิการเข้าถึงข้อมูลการสบค้น ั้ ้ ิ ขึ้น อยู่ ก บ ประเภทส ิ่ง พิม พ์ท ี่ส ถาบ น แต่ ล ะแห่ ง ั ั ิ บอกร ับสมาชกไว้ก ับ THOMSON REUTERS

Content เ ป น ฐ า น ข้ อ มู ล บ ร ร ณ า นุ ก ร ม แ ล ะ ็ ั สาระส ง เขปพร้อ มการอ้า งอิง และอ้า งถึง ที่ ครอบคลุ ม สาขาวิช าหล ก ท ง วิท ยาศาสตร์ ั ั้ ั ส งคมศาสตร์ และ มนุ ษ ยศาสตร์ จากวารสาร มากกว่า 10,000 2001 - ปัจจุบ ัน ื่ รายชอ ให้ขอมูลตงแต่ปี ้ ั้

การลงทะเบียน (Register) ้ คลิกทีปม Sign in เพือลงทะเบียนการใชบริการต่างๆ ภายในฐานข้อมูล รวมถึงย ัง ่ ุ่ ่ ้ สามารถเข้าใชงานฐานข้อมูล Web of Science จากภายนอกสถาบ ันได้ดวย ้

การลงทะเบียน (Register) ้ พิมพ์อเมลทีจะใชในการลงทะเบียน แล้วคลิก Continue ี ่

การลงทะเบียน (Register) ่ กรอกข้อมูลสวนต ัวสาหร ับการลงทะเบียน แล้วคลิก Submit Change

หน้าจอหล ักของ Web of Science 1 2 3 ื สามารถเลือกวิธการสบค้นข้อมูลภายใน Web of Science ได้โดย ี ื 1. Basic Search เปนการสบค้นบทความวารสารจากชนิดข้อมูลต่างๆ ได้แก่ Topic (ข้อมูล ็ ื่ ้ บรรณานุกรมและบทค ัดย่อ) Author (ชอผูแต่ง) Publication Year (ปี ทีพมพ์) และ Address (ที่ ่ ิ ั อยูชอหน่วยงานทีผแต่งสงก ัด) เปนต้น ่ ื่ ่ ู้ ็ 2. Author Search เปนการค้นหาผลงานทงหมดของผูเขียนทีสงก ัดในหน่วยงานต่างๆ ็ ั้ ้ ่ ั ึ่ 3. Cited Reference Search เปนการค้นหาข้อมูลทีบทความนามาอ้างอิง ซงอาจเปนบทความ ็ ่ ็ ื ิ ้ หน ังสอ หรือ สทธิบ ัตร เปนต้น หรือ ต้องการค้นหาว่ามีใครนาผลงานนีไปอ้างอิงในบทความ ็

ื การสบค้นโดยแถบเมนู Basic Search 1 3 2 5 4 ื ่ 1. พิมพ์คาหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูลทีตองการสบค้น เชน Topic, Title, Author, Address เปนต้น ่ ้ ็ ั ื่ ื 3. ระบุต ัวเชอม AND OR หรือ NOT เพือสร้างเงือนไขความสมพ ันธ์ระหว่างคาในการสบค้น ่ ่ ่ ื 4. ระบุชวงเวลาของปี ทีพมพ์ และจาก ัดข้อมูลในการสบค้น ่ ิ 5. คลิกที่ Search เพือสบค้น ่ ื

หน้าแสดงผลล ัพธ์ของ Basic Search 1 2 1. แสดงจานวนผลล ัพธ์ทพบ ี่ ื ่ 2. สบค้นเฉพาะภายในรายการผลล ัพธ์ปจจุบ ัน จากสวน Search within results for เพือจาก ัด ั ่ ผลล ัพธ์ให้แคบลง โดยพิมพ์คาหรือวลี และคลิกทีปมสญล ักษญ์แว่นขยาย ่ ุ่ ั

3 หน้าแสดงผลล ัพธ์ของ Basic Search (ต่อ) ื ่ 3. ผลล ัพธ์ทได้จากการสบค้นเดิม สามารถทาการปร ับปรุง หรือกรองรายการผลล ัพธ์ให้แคบลงได้จากสวน Refine ี่ Results โดยเลือกกรองผลล ัพธ์จาก Web of Science Categories, Document Types, Subject Areas, Authors, Group Authors, Editors, Source Titles, Publication Years, Institutions, Funding Agencies, Languages, Countries/Territories โดยคลิกเครืองหมายถูกหน้าห ัวเรืองทีตองการ หรือ คลิกที่ more ่ ่ ่ ้ options/values เพือแสดงห ัวเรืองทงหมด จากนนคลิกที่ Refine เพือแสดงผล ่ ่ ั้ ั้ ่

หน้าแสดงผลล ัพธ์ของ Basic Search (ต่อ) ึ่ Analyze Results เปนการวิเคราะห์จากผลล ัพธ์ทได้ปจจุบ ัน ซงจะเปนประโยชน์ในการจาแนก ็ ี่ ั ็ ่ ื่ ิ่ ผลล ัพธ์ทมจานวนมากตามกลุมข้อมูลทีสนใจ เชน จาแนกตามห ัวเรือง (Subject) ชอสงพิมพ์ หรือ ี่ ี ่ ่ ่ ื่ ชอวารสาร (Source Title) เปนต้น คลิกทีปม Analyze Results เพือทาการวิเคราะห์ผลล ัพธ์ ็ ่ ุ่ ่

หน้าแสดงการวิเคราะห์ผลล ัพธ์: Analyze Results 1 2 3 4 1. เลือกเขตข้อมูลทีใชเปนเกณฑ์ในการวิเคราะห์และจาแนก ได้แก่ ่ ้ ็ ื่ ้ Author: ชอผูแต่ง Countries/Territories: ประเทศ Document Type: ประเภทของเอกสาร Editors บรรณาธิการ Funding Agency: ผูให้ทนทาวิจ ัย ้ ุ ื่ Grant Number: หมายเลขของการทาวิจ ัยทีออกโดยผูให้ทน ่ ้ ุ Institution Name: ชอสถาบ ัน ื่ ้ Group Authors: ชอผูแต่งทีเปนองค์กรหรือหน่วยงาน ่ ็ Language: ภาษาต้นฉบ ับ ื่ ิ่ Publication Year: ปี ทีพมพ์ ่ ิ Source Title: ชอสงพิมพ์ Subject Area: กลุมห ัวเรือง ่ ่ 2. Set display options: ตงค่าการแสดงจานวนผลล ัพธ์ และจานวน records ขนตาทีให้พบ ั้ ั้ ่ ่ 3. Sort by: การจ ัดเรียงลาด ับผลล ัพธ์ 4. คลิกทีปม Analyze เพือทาการวิเคราะห์ ่ ุ่ ่

หน้าผลล ัพธ์จากการวิเคราะห์ผลล ัพธ์: Analyze Results (ต่อ) 5. ผลล ัพธ์การวิเคราะห์จะ จาแนกการแสดงข้อมูลตาม คอล ัมน์ด ังนี้ -Field: แสดงข้อมูลตาม เขตข้อมูลทีเลือก ่ -Record Count: แสดงเปน ็ จานวน Records ทีพบ ่ 6 ั ่ -% of xxx: แสดงสดสวน การพบจากจานวน Records โดยคิดเปน ็ เปอร์เซ็นต์ 5 -Bar Chart: แสดงผลล ัพธ์ เปนแผนภูมแท่ง ็ ิ 7 6. คลิกทีชองหน้ารายการ ่ ่ ผลล ัพธ์ทตองการ โดย ี่ ้ สามารถเลือกได้มากกว่า หนึงรายการ จากนน คลิกที่ ่ ั้ View Records เพือแสดง ่ ข้อมูลเปนรายการบทความ ็ 7. คลิกทีปม Save ่ ุ่ Analysis Data to File เพือจ ัดเก็บข้อมูลทีวเคราะห์ ่ ่ ิ

หน้าแสดงผลล ัพธ์ของ Basic Search (ต่อ) Sort by: การจ ัดเรียงลาด ับรายการผลล ัพธ์ตาม Publication Date: ว ันทีตพมพ์ ่ ี ิ Times Cited : จานวนครงทีได้ร ับการอ้างถึง ั้ ่ ื่ ้ Relevance: ตามความเกียวข้องก ับคาค้น ่ First Author: ชอผูแต่งลาด ับแรก ื่ ิ่ Source Title: ชอของสงพิมพ์

หน้าแสดงผลล ัพธ์ของ Basic Search (ต่อ) 1 2 ในหน้าการแสดงผลล ัพธ์ จะแสดงข้อมูลทีสาค ัญด ังนี้ ่ 1. ข้อมูลบรรณานุกรมของแต่ละบทความ คลิกทีชอเรือง เพือเข้าดูขอมูลของบทความโดยละเอียด ่ ื่ ่ ่ ้ ด ังต ัวอย่าง คลิกทีบทความลาด ับที่ 1 ่ ้ 2. จานวนครงทีบทความนีได้ร ับการอ้างถึง คลิกทีต ัวเลขของ Times Cited เพือดูบทความทีอางถึง ั้ ่ ่ ่ ่ ้ ่ ด ังเชนต ัวอย่าง คลิกที่ 89

หน้าแสดงรายละเอียดบทความ ประกอบไปด้วยข้อมูลทีสาค ัญ ่ ด ังนี้ ื่ 1. Title : ชอเรือง ่ ึ่ 2. Author: ผูแต่ง ซงสามารถ ้ เรียกดูรายการบทความอืนๆที่ ่ ้ เปนผลงานของผูแต่งคนนีโดย ็ ้ คลิกไปทีชอผูแต่งแต่ละคน ่ ื่ ้ ื่ ิ่ 3. Source: ชอสงพิมพ์ 4. Time Cited: จานวนครงที่ ั้ ได้ร ับการอ้างถึงจากบทความอืน ่ ึ่ ซงสามารถคลิกเพือเรียกดูได้ ่ 5. Cited References: สามารถ คลิกเพือดูรายการอ้างอิงทีใช ้ ่ ่ 6. Abstract: บทค ัดย่อ 7. Document Type: ประเภท ิ่ สงพิมพ์ 8. Language: ภาษาต้นฉบ ับ 9. Author Keywords: คา สาค ัญของบทความ 10. Keywords Plus: คาสาค ัญ ทีพบบ่อยจาก Title ของรายการ ่ อ้างอิง 11. Addresses: ทีอยูของผูแต่ง ่ ่ ้ 12 Publisher: สาน ักพิมพ์ 13. Subject Category: ห ัว เรืองของบทความ ่

หน้ารายการอ้างอิง: Cited References รายการอ้างอิงทีใชของบทความหล ัก ่ ้

หน้ารายการบทความทีอางถึง: Citing Articles ่ ้ จานวนรายการบทความทีอางถึงบทความหล ัก ่ ้

หน้ารายการบทความทีใชรายการ ่ ้ อ้างอิงเดียวก ัน : Related Records จานวนรายการบทความทีใชรายการอ้างอิงเดียวก ันก ับบทความหล ัก โดยแต่ละบทความจะมี ่ ้ ต ัวเลขแสดงจานวนรายการอ้างอิงเดียวก ันในคอล ัมน์ Shared References

Author Search Author Search เปนการค้นหาผลงานทงหมดของผูเขียนทีสงก ัดในหน่วยงานต่างๆ ็ ั้ ้ ่ ั ื่ โดยพิมพ์นามสกุล และอ ักษรแรกของชอ แล้วคลิก Finish search

Author Search ผลงานของผูเขียนแยกตามสถาบ ันหรือหน่วยงานทีสงก ัด ้ ่ ั

Cited Reference Search 1 2 3 1. 2. 3. 4. 4 ้ ื่ ้ ื่ ื Cited Author: ชอผูแต่งทีได้ร ับการอ้างถึง โดยใชนามสกุล และอ ักษรแรกของชอในการสบค้น ่ ื่ ิ่ ่ ื่ ื่ ื Cited Work: ชอของสงพิมพ์ทได้ร ับการอ้างถึง เชน ชอวารสาร ชอหน ังสอ เปนต้น ี่ ็ Cited Year(s): ปี ทีพมพ์ของเอกสารทีได้ร ับการอ้างถึง ่ ิ ่ คลิกทีปม Search เพือสบค้น ่ ุ่ ่ ื

หน้าผลล ัพธ์ของ Cited Reference Search 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ่ ประกอบไปด้วยสวนต่างๆ ด ังนี้ 1. Select: คลิกทีชองหน้า Record ทีตองการเลือกได้มากกว่าหนึง และคลิกทีปม Finish Search เพือเรียกดู ่ ่ ่ ้ ่ ่ ุ่ ่ รายการบทความทีอางถึง (Citing Article) ่ ้ ื่ ้ 2. Cited Author: รายชอผูแต่งทีได้ร ับการอ้างอิง ่ ื่ ิ่ ึ่ ื่ 3. Cited Work: ชอของสงพิมพ์ ซงสามารถเรียกแสดงชอเรืองไปพร้อมก ันด้วยคลิกที่ Show Expanded Titles ่ 4. Year: ปี ทีพมพ์ ่ ิ 5. Volume : เลข Volume 6. Issue 7. Page: เลขหน้า 8. Citing Articles: จานวนบทความทีอางถึง ่ ้ 9. View Record : คลิกที่ View Record ในรายการทีปรากฏเพือดูขอมูลโดยละเอียด ่ ่ ้

Print/ E-mail/ Save/ Export to Reference Software 2 1 บรรณานุกรมของแต่ละบทความในผลล ัพธ์ ผูใชสามารถเลือกจ ัดการบทความทีตองการได้โดย ้ ้ ่ ้ 1. คลิกเลือกหน้ารายการทีตองการ ่ ้ ่ 2. เลือกรูปแบบการจ ัดการ เชน Print, Email, Save to EndNote Online, Save to EndNote Desktop หรือ Save to Other File Format เพือเพิมทางเลือกในการจ ัดการ ่ ่

Print

E-mail

Save

Search History

Log Out ้ เลิกใชงานทุกครงให้คลิกทีปม Log Out ั้ ่ ุ่

Add a comment

Related presentations

Related pages

Web of Science: October 2014 New Features - YouTube

Web of Science: October 2014 New Features ... Thomson Reuters Web of Science ... Total eclipse of Blood Moon on night of October 7-8,2014 ...
Read more

Web of Science Discovery Quiz Malaysia 2014 - IP & Science ...

Web of Science Discovery Quiz Malaysia 2014 - Thomson Reuters ASEAN. Skip to navigation; Skip to main content; Science - South East Asia thomsonreuters.com ...
Read more

Web Science: How the Web is Changing the World ...

Web Science: How the Web is Changing the World. ... The course is called Web Science because it will provide you with an understanding of the way that the ...
Read more

Web of Knowledge - IP & Science - Thomson Reuters

Web of Knowledge - Thomson Reuters ... The Web of Science ® (formerly Web of Knowledge) is today's premier research platform, helping you quickly find ...
Read more

Web of Science Cited Reference Search April 2014 - YouTube

Web of Science Cited Reference Search April 2014 Marcie Jacklin. ... Web of Science April 2014 - Duration: 2:53. by Marcie Jacklin 58 views.
Read more

Web of Knowledge ... now Web of Science - major upgrade ...

The Web of Science database itself is now called the "Web of Science Core Collection" and, don't forget, also includes the multi-disciplinary ...
Read more

Web of Science - IP & Science - Thomson Reuters

Thomson Reuters Web of Science (formerly ISI Web of Knowledge) is today's premier research platform for information in the sciences, social sciences, arts ...
Read more

A Web of Doubt - Science Friday

Jul. 04, 2014 A Web of Doubt. Click to enlarge images. ... Science Friday® is produced by the Science Friday Initiative, a 501(c)(3) nonprofit organization.
Read more

MA Health Sciences 2014 Web

Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Health Sciences and Health Policy Master in Health Sciences Dear Student After a successful start ...
Read more