Vzdělávací technologie - LS2014

100 %
0 %
Information about Vzdělávací technologie - LS2014
Education

Published on February 22, 2014

Author: bobr

Source: slideshare.net

Description

Pracovní prezentace pro stejnojmenný předmět Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty realizovaný v letním semestru 2014.

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 Vzdělávacítechnologie 21.století Bořivoj Brdička bobr@cesnet.cz Katedra informačních technologií a technické výchovy Karlova univerzita v Praze Pedagogická fakulta 1 Spomocnik. RVP.cz @spomocnik www. Spomocnik .net verze - 140312 http://www.slideshare.net/bobr/ http://www.youtube.com/user/Spomocnik

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2 Tématické celky: 1. Didaktické aspekty současného vývoje technologií 2. Výzkum edukačních technologií 3. Od školy 1.0 ke škole 2.0 4. Konektivismus 5. Technologie ve formálním vzdělávacím prostředí 6. Technologie v neformálním vzdělávacím prostředí 7. Technologie v informálním vzdělávacím prostředí 8. Vliv technologií na budoucnost školství Studijní materiály: Odkazy všude v prezentaci! + EduTechWiki, komplexní materiál vytvářený studenty University of Geneva

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj 3 Vývoj mobilních technologií http://youtu.be/5bHVGev9UCU

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj IDC White Paper - sponsored by EMC Růst objemu informací 230 – Giga, 240 – Tera, 250 – Peta, 260 – Exa, 270 - Zetta 4 The Zettabyte Era - Cisco Visual Networking Index

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Dominantní mluvená kultura Dominantní psaná kultura Dominantní tištěná kultura Dominantní vizuální kultura 1950 2000400 př.n.l. 5 Táborové ohně Knihy TV Internet Dominantní digitální kultura Rukopisy 1500 Zrychlující se vývoj šíření informací

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj 6 http://gizmodo.com/5813875/what-happens-in-60-seconds-on-the-internet Co se stane na internetu za minutu?

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj T r a d i č n í v e r s u s I n o v a t i v n í http://youtu.be/PufFVs-hH0U 7 Vývoj výukových metod http://youtu.be/PG7wyTW74W0

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Vývoj výukových metod (RVP) Konstruktivní přístup • projektová výuka • tématický učební plán • požadováno splnění úkolu • učení pochopením souvislostí • předměty spojeny tématy • hodiny spojeny tématy • individuální nebo týmové úkoly • slovní hodnocení • učitel pomocníkem a průvodcem • zájem o věc nejvyšší ctností • škola otevřená nejen okolí • kdokoli může být zdrojem inf. Instruktivní přístup • programovaná výuka • pevné osnovy a standardy • požadovány konkrétní znalosti • učení drilováním • předměty odděleny • hodiny odděleny • všichni dělají totéž • testování a známkování • učitel nejvyšší autoritou • kázeň nejvyšší ctností • škola uzavřená okolí • učitel je zdrojem informací 8

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj George Siemens, 2006, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm 9 Vzdělávací koncepce posledních 100 let Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Princip poznávání černá skřínka – zkoumá se jen vnější chování strukturované programovatelné poznání (mozek jako skladiště) individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti (překonává individuální přístup) Proč? metoda cukru a biče (Pavlov) řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost, objektivismus kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů dle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti Typická metodika plnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Snaha o reformu od 20.let 20.st Progressive Education in the 1940s 10

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů: 11 1.Pamatovat doslovně opakovat 2.Pochopit porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text 3.Aplikovat řešit problém na základě porozumění 4.Analyzovat formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitost 5.Vyhodnotit vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení 6.Vytvořit kombinací vytvořit (vymyslet) něco nového (na základě zvládnutí předchozích stupňů) Benjamin Bloom - Taxonomy of educational objectives, původní znění 1956, revize (Anderson, Kratwohl) 2001

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Gardnerova koncepce více-složkové inteligence: 12 1.jazyková 2.logicko-matematická 3.vizuální (prostorová) 4.pohybová 5.hudební 6.interpersonální (mezilidská) 7.intrapersonální (týkající se sebe sama) Howard Gardner (profesor pedagogiky a psychologie, Harvard University): Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Čtyři fáze personalizace výuky podle Spencera 13 SPENCER, John T. 4 Stages of Personalization (Music Metaphors Included). 2011. 1.Standardizace - cílem celá třída (hudba hrající v obchodě). 2.Diferenciace - různé úrovně a skupiny v rámci jedné třídy (rozhlas s možností volit stanice). 3.Přizpůsobení - individuální výukové aktivity automaticky vybírané z více možných na základě předchozích výsledků (individualizované online rádio Pandora). 4.Personalizace - žáci si sami nastavují vlastní výuku (jam session). Poměrně náročné!

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Piagetova koncepce trvalé aktivity mozku: 1. senzomotorická inteligence (1.5 – 2) 2. symbolické a předpojmové myšlení (2 – 4) 3. názorné (já) myšlení (4 – 8) 4. konkrétní operace (8 – 12) 5. formální operace (od 12) Lidský mozek je ve všech fázích vývoje vždy ochoten se tvůrčím způsobem zapojit do aktivního poznávání Jean Piaget - To Understand Is To Invent, 1972 14

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Vygotského koncepce sociálního původu učení: Zdrojem poznání je vztah k jiným lidem. Lev Semjonovič Vygotskij: The problem of the cultural development of the child, 1929 15 Zóna nejbližšího vývoje (ZPD) - dolní hranice lze dosáhnout samostatně, horní s pomocí podnětného prostředí (scaffolding). Lev Semjonovič Vygotskij: Mind in society, 1978

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Komenského “škola hrou” Je to hra, která dítěti dovoluje dostat se nad rámec běžného chování. Lev Semjonovič Vygotsky: Thought and language, 1986 16 Škola bez kázně, mlýn bez vody. Jan Amos Komenský: Vybrané spisy J.A.Komenského I. Praha: SPN, 1958 Ne bez příčiny se škola nazývá hrou, nýbrž aby se naznačilo, že všechno se má zařizovat jako při hře, aby všechno šlo ochotně a příjemně. A kdo kdy užívá při hře hněvu, žluči, pohlavků a karabáče? Jan Amos Komenský: Vybrané spisy J.A.Komenského IV. Praha: SPN, 1966

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Socratův odkaz dnešku Výuka přestává být závislá na obsahu ... Již dnes jsme schopni získat okamžitě odpověď téměř na libovolnou otázku ... Měli bychom vést žáky k tomu, aby nikdy zcela nevěřili tomu, co se dozvědí. Pedagogika otázek(Houman Harouni) David White: Education should move us, University of Oxford, 2012 17 Technologie vrací pedagogiku tam, kde vždy měla být Siemensova duplikační teorie hodnoty vzdělávání Sokratovská metoda Vzdělávání je zapalování ohně, ne naplňování prázdné nádoby. Pedagogika nejistoty podle Jima Grooma

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Holistický přístup podle Palouše Role internetu ve vzdělávání, 3. VLIV PŘÍBUZNÝCH OBORŮ, 3.1. Filosofie 18 Starověk - Středověk - Novověk - Světověk Dochází k návratu do stavu podobnému tomu, jaký býval ve starověku. Postoj člověka se mění z pozice vnějšího pozorovatele okolního světa zpět do stavu, v němž je lidstvo chápáno jako součást vesmíru. Svět je jeden tvořivě se rozvíjející celek, jehož všechny součásti spolu souvisí a mohou být stejně významné. PALOUŠ, Radim. Totalismus a holismus. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 8071842818

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Funkce mozku 19 Jak na krátkodobou paměť? Je efektivní multitasking mýtus? Vliv technologii na rozvoj lidského myšlení Soustředění se v éře internetu Jak Google ovlivňuje naši paměť Hry pomáhají dětem cvičit pozornost Jak mozek vnímá naše „virtuální já“? Portrét Sherry Turkle Dělá z nás Google hlupáky? Role internetu ve vzdělávání, 3.4 Kognitivní psychologie Víceuživatelské virtuální prostředí a možnosti jeho využití ve vzdělávání

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Media sice poskytují látku k přemýšlení, ale zároveň ovlivňují samotné myšlenkové procesy. Marshall McLuhan Globální vesnice je světem, ve kterém je každý množstvím komunikačních sítí spojen s lidmi po celém světě tak, že může snadno komunikovat s každým stejně, jako by to byl jeho soused od vedle. Marshall McLuhan, Understanding media, 1964 Médium je zpráva! 20

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj 21 Zapomínání podle Richardsona • Nejsme jedinými experty na výukový obsah ve třídě. • V mnoha případech nevíme víc, než naši žáci. • Učení není nezávislý samostatný proces. • Nestačí naučit žáky spolupracovat v rámci třídy. • Musíme se zbavit strachu jít s žáky do online prostředí. • Není třeba, že každý žák musí jít po stejné cestě a naučit se totéž. • Není pravda, že naši žáci nemají vědět, jak se my sami učíme. • Pokrok při realizaci vzdělávacích cílů není jen věcí škol. Je to problém celospolečenský. Zapomeňte! vzkazuje Dede Musíme zcela zapomenout na léty zažité podvědomé chápání podstaty vzdělávacího procesu. Tradiční výukové postupy jsou sice stále použitelné, ale jejich postavení se zásadně mění. Nezapomínejme zapomínat Viktor Mayer-Schönberger - Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age Schopnost zapomínat Disconnect aneb jak se odpojit

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj http://www.ted.com/talks/lang/cze/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html Sir Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání! 22

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum The Law of Accelerating Returns 23 Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg http://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoň dvakrát tak rychle. Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel) Efekt Červené královny 24 Above And Beyond, Partnership for 21st Century Skills

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 25 Doporučení evropského ICT clusteru http://www.kslll.net/Documents/Key%20Lessons%20ICT%20cluster%20final%20version.pdf http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10661/ DGEAC Thematic Working Group on ICT and Education, 2010

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum ICT ve vzdělávání 2013 26 Transformace výukových procesů se neobejde bez dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a bez přímé podpory, která nesmí být jen technická, ale též didaktická. Jedině tak se bude zvyšovat počet digitálně sebejistých učitelů a digitálně vstřícných škol. Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools, European Commision, 2013 Digitálněsebejistýučitel-důvěravtechnologie+podmínky Digitálně vstřícná škola - kvalitní politika + silná podpora strana 96

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Rogersův difusionismus inovací Přežití, Mistrovství, Vcítění, Inovace Mandinach, E. B., & Cline, H. F. (1994). Classroom dynamics: Implementing a technology- based learning environment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Difusní model učitele ACOT: 27

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Heather Kanuka, 2008 Vliv technologií na výuku •Uživatelský determinismus technologie nástrojem či nosičem obsahu výukový proces neovlivňujícím (telefon) •Sociální determinismus výukový proces prostřednictvím technologií ovlivňován okolím (soc. sítě) •Technologický determinismus výukový proces ovlivňován nejen okolím ale i technologiemi samotnými, změna funkce mozku (Psychologické aspekty vzdělávacích technologií) 28

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Hippelova technologická inovace 29 Hippelova technologická inovace ve školství Čelní uživatelé cítí potřebu existence takového produktu, jež bude trhem požadován až za několik měsíců či let. Jejich potřeba je tak velká, že často požadovaný nový produkt sami začnou vyvíjet. Eric Von Hippel - Democratizing Innovation, 2005

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Zakotvená akce (GA) podle Socola Všichni učitelé musí být inovativními experimentátory a všechny školy laboratořemi odhalujícími, co je v oblasti vzdělávání možné. 30 Problémy standardizace podle Socola Místo tradičních postupů, jež se osvědčily při zkoumání čistě technicky či přírodovědně orientovaných procesů, je třeba nasadit metody vhodné pro zkoumání společenských jevů, jako je kvalitativní analýza zvaná Grounded Theory aplikovaná v rámci akčního výzkumu. Ira David Socol (Michigan State University) - Rejecting "Evidence-Based Practice", 2012

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 31 ConnectedEducatorMonth Connectededucators.org,ED.gov http://youtu.be/Q29S-loqy8w

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Přestože dochází k překotnému rozvoji technologií, to, co by mělo být řídícím principem vzdělávací reformy, nejsou technologie ale změněný způsob zacházení s informacemi. David Warlick Funkční gramotnost literární+dokumentová+numerická+jazyková+informační+síťová Jeff Utecht 32 Je to poprvé v historii lidstva, kdy úkolem nás učitelů je připravit žáky na budoucnost, kterou neumíme jasně popsat. David Warlick Negramotným nebude v budoucnosti ten, kdo neumí číst. Bude to ten, kdo neví, jak se učit, odnaučovat a přeučovat. Alvin Toffler (1970). Future Shock. New York: Random House

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Kompetence pro 21. století Komunikace v mateřském jazyce Schopnost učit se Komunikace v cizích jazycích Sociální a občanské schopnosti Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií Smysl pro iniciativu a podnikavost Schopnost práce s digitálními technologiemi Kulturní povědomí a vyjádření DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES), jež je základem programu LLP (Life Long Learning Programme) 33

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 1.Žák chápe výukovou roli technologií. 2.Žák rozvíjí své schopnosti využití technologií k vyhledávání informací a rozhodování, které z nich jsou potřebné pro jeho práci. 3.Žák je schopen vyhodnotit nalezené informace a použít je k prezentaci vlastních myšlenek. 4.Žák je schopen používat široký repertoár technologických nástrojů na podporu své práce v různých předmětech. ICT standardy BECTA pro žáky 34 Vzdělání pro příští generaci v Británii

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 1.Podporují a inspirují učení žáků a jejich tvořivost 2.Připravují vzdělávací a hodnotící aktivity odpovídající digitálnímu věku 3.Ve své práci běžně využívají technologie 4.Budují a podporují zodpovědnost a občanství 5.Věnují pozornost sebezdokonalování a profesionálnímu růstu ICT standardy ISTE pro učitele 35 Nové technologické standardy ISTE pro učitele

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 1. Online učitel zná základní principy a strukturu efektivní online výuky 2. Zná a je schopen podle potřeby používat různé typy technologií 3. Plánuje, vytváří a aplikuje strategie podporující aktivní účast žáků, interaktivní učení a spolupráci 4. Posiluje úspěch žáků jasným očekáváním, okamžitou odezvou a pravidelnou zpětnou vazbou 5. vede žáky k dodržování autorských práv, etických pravidel a k bezpečnému chování 6. Je vnímavý k rozdílným vzdělávacím potřebám žáků 7. Dokáže vytvářet a implementovat takové nástroje online hodnocení žáků, které disponují dostatečnou validitou i reliabilitou 8. Aplikuje výukovou činnost tak, aby byla v souladu s platnými kurikulárními dokumenty (standardy) 9. Má přístup a schopnosti umožňující mu využívat všechna dostupná data 10.Profesionálně a efektivně interaguje s kolegy, rodiči i jinými členy komunity iNACOL standardy online učitele 36 iNACOL National Standards for Quality Online TeachingInternational Association for K-12 Online Learning

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 37 http://youtu.be/-iXkLTB3yEA ColoradoCouncilon21stCenturyLearning MessagefromtheFuture:ChangeEducationNow!

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Kompetence učitelů podle modelu TPCK Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachers as Designers of Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008. 38 Netolerujme počítačově negramotné učitele! Integrace technologií podle modelu TPCK

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 1. Výukové cíle 2. Didaktické záměry (teorie) 3. Výukové aktivity 4. Nástroje a materiály 5. Hodnocení výukových výsledků 39 Postup integrace technologií Judi Harris, et al. - Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed, 2009 Katalog výukových aktivit podle Judi Harris z Virginie Katalog výukových aktivit podle modelu TPCK Cesta modelu TPCK do praxe

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Judi Harris, et al. - Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed, 2009 Katalogy výukových aktivit 40 AktivityAktivityAktivityAktivity Znalosti budující výklad, četba, drilování Znalosti vyjadřující konvergentníkonvergentní zkoušení, zpětná vazba, test Znalosti vyjadřující divergentní psané esej, tvorba básně, vyprávění příběhů apod. Znalosti vyjadřující divergentní vizuální práce s mapou, kreslení Znalosti vyjadřující divergentní koncepční pojmové mapy, vlastní otázky Znalosti vyjadřující divergentní produktově orientované 3D modely, časopis, blog, podcast, video apod. Znalosti vyjadřující divergentní společenské prezentace, dramatizace, veřejná aktivita

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Learning Activity Types Wiki - http://activitytypes.wmwikis.net/ Ukázka katalogu výukových aktivit 41 Společenskovědní divergentní aktivity pro vyjádření znalostíSpolečenskovědní divergentní aktivity pro vyjádření znalostíSpolečenskovědní divergentní aktivity pro vyjádření znalostí Typ Popis Technologie prezentace poznáni žáci prezentují pochopení problematiky osobně či virtuálně online spolužákům i veřejnosti Photostory, Moviemaker, Audacity, prezentační SW, Web 2.0 hraní roli žáci připraví a odehrají scénku tematicky zaměřenou na výuku, zaznamenají ji a zveřejní digitální kamera, Moviemaker, Audacity, YouTube představe ní pro veřejnost žáci připraví veřejné představení (mluvené slovo, hudba, drama apod.) demonstrující jejich výukové výsledky a zaznamenají ho digitální kamera, Moviemaker, Audacity, YouTube zapojení do akce žáci se angažují v podpoře veřejně prospěšné aktivity nebo píší svému poslanci či ombudsmanovi web, mail, Facebook

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování ICT ve školním vzdělávacím programu  profesní rozvoj integrace ICT do života školy ICT infrastruktura Škola21: difuzní model pro integraci ICT The e-Learning Roadmap, National Centre for Technology in Education, IE Self-review framework, BECTA 42 Profil Škola21

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Vzdělání pro nastávající generaci kampaň agentury BECTA The Journey of Elm Park Primary to Center of Excellence 1. The Vision 8. The Showtime 43

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum New Media Consorcium & EDUCAUSE 44 NABAZTAG:TAG by Violet, 2008 Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 45 New Media Consorcium & EDUCAUSE 200 years that changed the world (with Hans Rosling) Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 46 New Media Consorcium & EDUCAUSE Moving Tales' Unwanted Guest iPad & iPhone App Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 47 New Media Consorcium & EDUCAUSE Streetmuseum Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 48 New Media Consorcium & EDUCAUSE Microsoft Kinect Motion Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 49 New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32634348 Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 50 New Media Consorcium & EDUCAUSE http://technet.idnes.cz/3d-tiskarny-c8k-/tec_technika.aspx? c=A121113_170743_tec_technika_pka Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 51 New Media Consorcium & EDUCAUSE Google unveils Google Glass Explorer Edition Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum New Media Consorcium & EDUCAUSE 52 Hands-on with the Adidas miCoach Smart Run Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 53 New Media Consorcium & EDUCAUSE DigiBarn TV: Apple's Knowledge Navigator concept video (1987) Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 54 New Media Consorcium & EDUCAUSE POWER ON TEXAS: The Digital Learning Revolution Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Výběr nástrojů pro výukové využití technologií Konstruktivní přístupInstruktivní přístup e-učebnice encyklopedie drilovací cvičení databáze znalostní testy archivy lekcí v ý u k o v é p r o g r a m y v z d ě l á v a c í o b j e k t y s é m a n t i c k ý w e b W e b Q u e s t editace simulace myšlenkové mapy diskusní fóra, chat video-konference e-Journal blog, podcast e-portfolio služby pro práci skupin (eTwinning) s y s t é m y ř í z e n í v ý u k y (eLearning, LMS, VLE) s y s t é m y ř í z e n í š k o l y Internet 2.generace - Cloud Computing v ý u k o v é p o r t á l y M U V E L e a r n i n g A n a l y t i c s M O O C OER 55

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 „novágenerace internetových služeb, kteráklade důraz na přímouspolupráci asdílení obsahumezi uživateli“ Wikipedia „aplikace pracující s daty z různých zdrojů, včetně soukromých, dovolující jejich transformaci do nového obsahu a budující úspěch na síťovém efektu, tj. co největším počtu uživatelů“ Tim O'Reilly, Web 2.0: Compact Definition?, O’Reilly radar, October 01, 2005 „všechny Weby, jejichž hodnota stoupá se vzrůstající aktivitou uživatelů“ George Jones, The Skinny On Web 2.0, InformationWeek, September 18, 2006 Definice internetu 2. generace 56

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Creative Commons http://creativecommons.org/ 57

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 43Things (síťový efekt) 58 http:// 43things.com

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Mraky tagů na webu 2.0 59 Markus Angermeier – The huge cloud lens bubble map web2.0, 2005

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 DELICIOUS (Folksonomy) 60 http://delicious.com/

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Wikipedia 61

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Flickr 62

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Frappr 63 Mashup - Google Maps ve výuce

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Skype 64

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 YouTube 65

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Blog 66

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Jak blogovat? 67 • Nevzdávej se předčasně! (role podpůrné skupiny) • Neopakuj, co již řekli jiní! (být osobní není na závadu) • Publikuj pravidelně! (předem stanovený interval) • Věnuj pozornost názvu! (rozhodující pro vyvolání zájmu) • Buď užitečný! (zajímavé téma, řešení problému apod.) • Měj záměr! (jasný výukový cíl) • Nemusíš znát vše! (umožni jiným, aby tvé informace doplnili) Darren Rowse - Warning: Do You Recognize These 21 Blogging Mistakes? , ProBlogger, 2009 Nejčastější chyby výukového využití blogu Mitchellův QuadBlog Digitalk - Why should schools blog?, Heathfield Primary, Bolton

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Podcast A podcast is a multimedia file distributed over the Internet using syndication feeds, for playback on mobile devices and personal computers. The term, as originally coined by Ben Hammersley in an article in The Guardian February 12, 2004, was meant as a portmanteau of "broadcasting" and "iPod". Wikipedia záznam zvuku do MP3 iTunes iPod RSS 68

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Facebook 69 http://www.benphoster.com/facebook-user-growth-chart-2004-2010/ Pozor na internetové informační bubliny! V jakém věku je vhodné mít účet na Facebooku?

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Vizualizace přátelství na Facebooku http://www.allfacebook.com/facebook-friendships-make-visually-stunning-map-2010-12 70

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Twitter.com 71

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Google+ 72

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 DIIGO (ukládání a sdílení informací) 73 http:// www.diigo.com/

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 EVERNOTE (multiplatformní sdílení) 74 http://evernote.com/

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 PREZI (jiný typ prezentací) 75 http://prezi.com/

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 VOICETHREAD (konverzace v mraku) 76 https://voicethread.com/

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 EDMODO (online podpora výuky) 77 https://edmodo.com/

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 78 • AudioBoo • Myna • Blogger • Picasa • Boolify • Prezi • Bubbl.us • Screencast-o-matic • Corkboard.me • Sketchup • Diigo • Skype • Dropbox • TeamUp • Edmodo • ThingLink • Facebook • Twitter • Glogster • VoiceThread • Google Docs • WikiSpaces • Google Sites • WordPress • MindMeister • YouTube Doporučované free a open source aplikace Zdeněk Heteš - Softwarové nástroje iTEC

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Rvp.czZdroje informací 79

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Spomocnik.rvp.czZdroje informací 80

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí CeskaSkola.czZdroje informací 81

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí EUN.orgZdroje informací 82

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Zdroje informací NAEP.cz 83

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Zdroje informací EDUin.cz 84

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Kdo byli uživatelé Webu 1.0 85

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Tvůrci jakéhokoli obsahu 57% Vlastní výtvory (umění, fotky, texty apod.) děvčata 35%, chlapci 31% 33% Osobní Webová stránka 22% Vlastní noviny nebo blog 19% Transformace převzatého obsahu 19% Amanda Lenhart - Teen Content Creators and Consumers, Pew Internet & American Life Project, November 2005 Využití internetu teenagery (12-17 let) v USA 86

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 1 : 1 OLPC XO 87 Projekt One Laptop per Child: nová zjištění, nové otázky Stane se Uruquay díky počítačům dalším Finskem? Testování prvních dodaných počítačů XO v roce 2007 http://pclab.nectec.or.th/wiki/index.php/Image:B2samka1.JPG Debata o vzdělávacích technologiích nejen v rozvojových zemích

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 BYOT(D) 88 Ondřej Neumajer: Koncept vybavení žáků 1:1 se dotkne všech škol Noste si vlastní přístroje! • Změna přístupu k využití mobilních zařízení - učitelé i žáci musí pochopit, že se jedná o nástroje vzdělávací. • Každá aktivita musí být spojena s konkrétním výukovým cílem. • Přehled o tom, jak jsou jednotliví žáci vybaveni. • Propojení s existujícím vybavením školy. • Nutnost mít dostatečnou infrastrukturu zabezpečenou proti zneužití (wifi). • Nutná podpora učitelů. • Způsob používání osobních zařízení ve škole musí upravovat školní řád. • Využití osobních zařízení k výukovým účelům i mimo vyučování.

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 89 Learning in the 21st Century: Mobile Devices + Social Media = Personalized Learning, Project Tomorrow and Blackboard K-12, October 2012 Vliv technologií na děti prudce roste Zero to Eight: Children’s Media Use in America 2013, A Common Sense Media Research Study

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds, Kaiser Family Foundation, 2010 Vliv technologií na děti prudce roste 90

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí Generační Vývoj 91 Rizika spojená s technologiemi podle Rosena DOPORUČENÍ: Technologické přestávky generace rok narození Baby Boomers (populační exploze) 1946 – 1964 Generation X (X jako obtížně definovatelná) 1965 – 1979 Net Generation (síťová generace) 80. léta 20 st. iGeneration (generace individualit) 90. léta 20 st. Generation C (creative, communicative, collaborative, connected) od 2000

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Mezi-generační rozdíly Síťová generace • nespojité tempo • multi-tasking • nelineární přístup • přerušované zpracování inf. • ikonické vnímání • propojenost • spolupráce • aktivní • učení hraním • stále ve střehu • fantazie • technologie jako přítel • technologie jako samozřejmost Starší generace • běžné tempo • mono-tasking • lineární přístup • zpracování 1 inf. naráz • vnímání čtením • samostatnost • ctižádostivost • pasivní • učení a hraní odděleno • klid • realita • technologie jako nepřítel • nutnost soustředit se Tapscott, 1998, 2008 Oblinger , 2005 92 Přichází nová iGenerace

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Nesbitt http://youtu.be/ _A-ZVCjfWf8 A Vision of Students Today Robin Hood http://youtu.be/ ZokqjjIy77Y YouTube Remix Culture Wesch http://youtu.be/ dGCJ46vyR9o 93

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Steve Hernandez Judging Me Žáci se mění! Dan Brown An Open Letter to Educators http://youtu.be/-P2PGGeTOA4 94

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 95 Dale Stephens - UnCollege.org http://www.amazon.com/Hacking- Your-Education-Lectures-Thousands/ dp/0399159967 The UnCollege Manifesto http://www.uncollege.org/manifesto/

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Nejdůležitější není, co umíš, ale co jsi schopen se naučit. Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, 2008 96 http://youtu.be/gxxAInZtJC8 Don Tapscott Wikinomie: jak masová spolupráce mění svět a obchod Síťová generace podle Tapscotta Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 97 V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebude mít sebeinteligentnější jedinec bez přístupu k nástrojům digitálního světa šanci vyrovnat se třeba i méně schopným účastníkům sítě. Marc Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, 2001 Marc Prensky http://youtu.be/ mCBztboW348 Don't bother me Mom, I'm learning! Technologie jako příčina vývojové nespojitosti

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Marc Prensky, 2001 Jamie McKenzie, 2007 Digitální imigranti mezi domorodci 98 Last Pre-internet Generation

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 99 1. Nahodilé pokusy. Technologie využívány zcela bez přípravy, bez plánu a bez vize. Žáci je mimo školu používají více a jinak. Pro integraci technologií neexistuje společná vůle. 2. Staré cíle starými metodami. Zakořeněné zvyklosti nutí učit postaru - digitalizace učebnic, automatizace (stroj na učení), testování znalostí (př. 1 kamera snímá představení). 3. Staré cíle novými metodami. Nové postupy implementované učiteli se záměrem naplnit výukové cíle (standardy), jež zůstávají po mnoho generací téměř beze změny. 4. Nové cíle novými metodami. Restrukturalizace mozku dig. domorodců a změna potřebných kompetencí vyvolává potřebu nového vzdělávacího plánu, organizace práce, hodnocení ad. Nutnost zkoušet různé postupy (GA podle Socola) a spolupracovat. Marc Prensky - Shaping Tech for the Classroom, Edutopia, 2005 Technologická transformace vzdělávání podle Prenského

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 100 http://youtu.be/IBxdcJMNI1k Aťsenašiučitelévzdělávají!

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Eighteen classroom teachers from Ohio "speak out" on the topic of tech integration and 21st Century skills for students. http://youtu.be/B4g5M06YyVw A Vision of 21st Century Teachers 101

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Princip poznávání černá skřínka – zkoumá se jen vnější chování strukturované programovatelné poznání (mozek jako skladiště) individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti (překonává individuální přístup) Proč? metoda cukru a biče (Pavlov) řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost, objektivismus kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů dle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti Typická metodika plnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje George Siemens, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm, 2006 Vzdělávací koncepce posledních 100 let 102 Ideje "svobody" a "důstojnosti" nejsou pro moderní společnost vhodné. Člověk nemá úplnou svobodu při rozhodování, protože to, co v určité situaci udělá téměř úplně závisí na tom, co prožil v minulosti. Musíme se systematicky učit řídit chování lidí, abychom vychovali jedince se správným myšlením. Burrhus Frederic Skinner (psycholog): Beyond Freedom and Dignity, 1971 K získání znalostí je třeba si vyhrnout rukávy, zamazat si ruce a dát se do práce. Seymour Papert : The Children's Machine, 1993

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Okolí zdrojem poznání Od nepaměti je vlastní zkušenost považována za nejlepšího učitele. Dnes je ale nemyslitelné, aby každý vyzkoušel všechno. Něco musíme přenechat jiným lidem. Ti se pak pro nás mohou stát zdrojem poznání. Karen Stephenson, What knowledge tears apart, networks make whole. 2006, http://www.netform.com/html/icf.pdf Některé znalosti máme uloženy u svých přátel! 103 Konektivismus

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Vzdělávací prostředí 1:1 http://www.flickr.com/photos/funksoup/403990660/ 104

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana • Různorodost (technologií, inf. zdrojů, kultur, opakem homofilie) • Aktuálnost (zítra to nemusí být pravda) • Otevřenost (sdílení přístupu k informačním zdrojům, znalostí) • Interaktivita (nutná podmínka existence poznávání) • Autonomie (vlastní rozhodování) • Budování sítě (komunity) • Hlavní kompetencí schopnost poznávat (rozeznat souvislosti) Principy konektivismu: George Siemens, Stephen Downes Osobní vzdělávací prostředí 105 Teorie Stella Bastone - Connections: Deconstruction & Connectivism

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Osobní vzdělávací prostředí (PLE) Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http://www.flickr.com/photos/5tein/2314107350/ RVP.cz 106

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana 107 George Siemens Vision For An Educated Society George Siemens

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Siemensova duplikační teorie hodnoty vzdělávání Jestliže něco může být s minimálními náklady množeno, nemá to pro vzdělávání žádnou skutečnou hodnotu. 108 http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16411/ Encarta price curve of death Cenu má to, co nelze předat bez vynaložení dalších nákladů – osobní zpětná vazba, cíleně orientované řízení při poznávání komplexního tématu, motivování k poznávání, záměrné otázky vedoucí k hlubšímu pochopení problému apod. George Siemens - Duplication theory of educational value, 2011

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana • Buď vnímavý! (schopnost naslouchat a reagovat) • Drž se v proudu! (nevnucovat svůj zájem, snažit se přispět) • Dávej přednost online kontaktu! (online kontakt šetří čas) • Sdílej! (pomocí jinému pomáháme sami sobě) • Používej zkušenosti druhých! (na internetu je všechno) • Zapoj se! (vzdálenost vede ke kooperaci, ne ke kolaboraci) • Buď sám sebou! (online existence patří k životu, neboj se s rozmyslem publikovat osobní informace) Stephen Downes - Seven Habits of Highly Connected People , eLearn Magazine, 2008 109 Sedm ctností účastníka sítě podle Downese Sedm ctností plně zapojeného účastníka sítě

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana 110 Stephen Downes LMS vs PLE

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana MOOC kurz portálu RVP, září-listopad 2011 http://elearning.rvp.cz/kurzy/course/view.php?id=217 111 Vzdělávací technologie pro 21. století RVP_VT21 - závěrečná zpráva o kurzu

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Charakteristiky spolupráce Kooperace je aktivita, při níž je práce rozdělena mezi účastníky, přičemž každý z nich je zodpovědný pouze za svou část řešení úkolu. Kolaborace je koordinované úsilí účastníků s cílem vyřešit úkol společně. 112 Kolaborace Kooperace Autonomie účastník závislý na zájmech skupiny, společný cíl autonomie nenarušena, účastník se nevzdává vlastních hodnot a zásad Různorodost neprojevuje se, výsledek vnímán jako jeden celek nemá jednotný rámec, každý člen individualitou, různé názory Otevřenost existence skupinové identity, oddělení členů od nečlenů hranice mezi účastníky a zbytkem světa nezřetelná Interaktivita spojení účastníků řízeno hiearchií funkcí rovnoprávné postavení, spojení každého s každým Stephen Downes - Kolaborace nebo kooperace?

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Oddenkové učení podle Cormiera Je-li daný bit informace poznán komunitou jako užitečný, může být uznán jako znalost. Společenství tak má moc vytvářet v daném kontextu nové znalosti, uzly spojené se zbytkem sítě. David Cormier - Rhizomatic Education: Community as Curriculum. 2008 113 Karel Zavřel- Jak roste oddenek? Myšlení „ve tvaru stromu“ je takové, kdy máme pevně daný střed, centrum, ke kterému se vše ostatní (větve, kořeny) upíná. Naproti tomu „oddenkovité“, rhizomatické myšlení tento střed postrádá. Jeho absence však není chápána negativně, ale naopak jako osvobození a uvolnění. Deleuze G. - Guattari, F., Tisíc plošin, Herrmann & synové 2011 http://youtu.be/j4LrB-jFEgM

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost http://www.flickr.com/photos/curiouslee/3485479724/ Vzdělávání jako živoucí organizmus 114 Jak roste oddenek? Self Organizing Learning Spaces

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Meritokracie a topokracie v propojeném světě Meritokracie - každý je hodnocen úměrně svým zásluhám (víc vydělají tvůrci) Topokracie - odměna a moc závislá na postavení v síti (víc vydělají prostředníci) 115 Rozložení zisku mezi tvůrce (Rockstars) a prostředníky (Middlemen) pro ideální případ náhodně generované sítě při stejném poměrném podílu u všech prostředníků. Rozložení získané hodnoty (payoff) pro různé úrovně konektivity (k) u sítě s 250 členy (N) s různou úrovní skutečného přínosu pro ostatní (T). J. Borondo, F. Borondo, C. Rodriguez-Sickert & C. A. Hidalgo (MIT) - To Each According to its Degree: The Meritocracy and Topocracy of Embedded Markets, 2014 k=N1/2

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana 116 Pre-conference KeynoteK12onlineConference 2010(vždy v říjnu) Sharing: The Moral Imperative Sdílení je morální povinností učitelů Dean Shareski Discovery Educator's Network, Saskatchewan, Canada

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana • Hebbianova - společné zájmy (homofilie) • Náhodná - spojeni okolnostmi (např. sousedé) • Zpětnovazební - vyvolaná reakce (např. polemika) • Boltzmannova - vytváří přirozenou stabilitu (spojenectví, protiklady se přitahují) Typy konektivistických asociací: Stephen Downes - Homophily and Association 117

VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana 118 Nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik lidí možnost zcela samostatně najít tolik informací o tolika věcech a o tak velkém množství jiných lidí. Thomas L. Friedman - The World Is Flat: A Brief History of the 21. Century, 2005 http://youtu.be/lp4znWHvsjU Thomas L. Friedman

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 • individuální • otevřená • chaotický působící • decentralizovaná • dynamická • improvizovaná • osobní řízení (PLE) • osobní prostředí (PLE) • rovnost (teoretická) • spojení zájmových skupin: projekt, internet, blog • institucionální • uzavřená • plánovaná • statická • stabilní • řízená • definovaná • ohraničená • strukturovaná • přenos všem naráz: přednáška, TV, noviny Změna přístupu 119

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Skutečným důsledkem této revoluce spoluúčasti uživatelů na mediální tvorbě, jež pochází ze Silicon Valley, je kultura digitálního narcisismu, v níž se všichni odkazujeme hlavně sami na sebe. Andrew Keen - The Dark Side of the “Citizen Media” Revolution 120 Můžeme pozorovat, jak je hluboká vnitřní struktura myšlení lidí nahrazována novým druhem osobnosti vyvinutým pod tlakem přemíry informací poskytovaných všudypřítomnými technologiemi. Richard Foreman - The Pancake People Tradicionalistický přístup Dělá z nás Google hlupáky? Pokud je cílem přednášky přenos, při němž se poznámky učitele transformují na poznámky studentů aniž by prošly hlavou, pak jsou laptopy ideálním nástrojem. Je-li však cílem interaktivní třída, musí počítače pryč. David Cole: Why I Ban Laptops in My Classroom Encyclopaedia Britannica a škola 2.0 U nás: Petr Kukal - Stolzová, doc. Jindřich Bečvář - Naše žhavá současnost Katharine Birbalsingh, London 2011

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 121 Daniel Willingham Proč nemají žáci rádi školu? 1.Člověk je přirozeně zvědavý, ale nikoli přirozeně přemýšlivý. 2.Schopnosti nelze vyvinout bez předchozích faktických znalostí. 3.Paměť je pozůstatkem myšlení. 4.Nové poznání přichází vždy jen ve spojení s tím, co již známe. 5.Dovednosti vyžadují cvičení. 6.Chápání je zásadně odlišné v počátečních a pokročilých stádiích přípravy. 7.Děti jsou si při učení daleko víc podobné, než se liší. 8.Inteligenci je soustavnou a tvrdou prací možné zvyšovat. 9.Schopnost poznávat, stejně jako každou komplexní duševní činnost, je nutno zdokonalovat tréninkem. Daniel Willingham (U.of Virginia) - What Can Cognitive Psychology Do For Teachers? , Encyclopaedia Britannica Blog, 2009

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Dopad využití počítačů 1:1 na výukové výsledky je nejčastěji neměřitelný. Ojedinělé případy zlepšení je možno zdůvodnit i jinak – např. souběžnou změnou výukových postupů. Larry Cuban (Stanford) - Nahá pravda o technologiích ve školách 122 Techno-pesimisté Oxfordská debata The Economist Soustavné vybavování škol moderními technologiemi a digitálními výukovými materiály má zanedbatelný vliv na kvalitu vzdělání. ANO 44% / NE 56% Sir John Daniel  / dr. Robert Kozma Jsou technologie pro výuku přínosem Je dogma myslet si, že změna orientace výukových postupů z učitele na žáka je jedinou správnou cestou. Larry Cuban (Stanford) - Cubanovy zombie online vzdělávání

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Kreativní Virtuální Oblinger, 2005 Reálné třídy, knihovny výuk. aplikace technologií sociální kulturní politické Vzdělávací prostředí 21. století 123 In-formální Ne-formální Formální Harold Jarche, Jane Hart, 2010

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Charakteristiky využití technologií Konstruktivní přístup • činnost řídí sám student • zájem o věc vyšší • znalosti získávány nepřímo prostřednictvím výukových aktivit • počítač využíván jako nástroj pro získávání informací, vlastní tvůrčí uplatnění či komunikaci • často práce týmová • nejčastější formou projektová výuka • omyly nejsou na závadu • role učitele nezastupitelná • virtuální prostředí, simulace Instruktivní přístup •práci řídí použitý program •minimální motivace •výukové programy učící konkrétní znalosti (např. drilováním) •testování znalostí •zaznamenávání a vyhodnocování výsledků •samostatná práce u počítače •chyby okamžitě opravovány zpětnou vazbou •učitel je do určité míry nahrazován •některé formy distančního studia Oba přístupy nacházejí uplatnění !!! 124

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Školní vzdělávací prostředí 125

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 126 Domény učení 1. Motorické dovednosti 2. Verbální informace 3. Intelektuální dovednosti 4. Kognitivní strategie 5. Postoje Robert M. Gagné - Domains of learning. Interchange. 1972 Robert M. Gagné Průběh učení 1. motivace 2. rozpoznání 3. vštípení 4. uchování 5. vybavení 6. zobecnění 7. výkon 8. zpětná vazba Robert M. Gagné - Podmínky učení. SPN. 1975

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 127 New Media Consorcium & EDUCAUSE SimSchool - http://youtu.be/z-KyEem-KOc Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Hry s výukovým potenciálem Vážné hry (serious) • edutainment • předávání znalostí • simulace • řešení problému • nácvik postupu • vyjádření uměleckého nápadu http://en.wikipedia.org/wiki/ Serious_game 128 Zábava (komerce) • akční (střílečka) • adventura (dobrodružství) • hraní rolí (MUD) • simulace (podnik, vozidlo, život) • strategie (taktika) http://en.wikipedia.org/wiki/ Video_game_genres Gamification herní prvky mimo zábavu (včetně vzdělávání)

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Hry ve výuce 129 Rizika: • obtížnost hraní, složitost pravidel • časová náročnost • ztráta postavení ve třídě • nechopnost spojit cíle hraní s výukou • zlehčování - hraní není učení! Pozitiva: • vhodné řazení problémů • udržení zájmu (úkol je zvládnutelnou výzvou) • opakování vedoucí k automatizaci (v rámci úrovně) • informace "na požádání" a "právě včas" • akvárium (vlastní ekosystém, systémové uvažování) • pískoviště (bezpečný hrací prostor) James Paul Gee

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí evaluační portál 130 Jakouhru.cz

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Civilization 131 Hry ve výuce

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 132 Minecraft Minecraft – hra která dává smysl Jak mozek vnímá naše „virtuální já“?

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Whyville.net Víceuživatelská virtuální prostředí (Teen Second Life), vnější motivace 133 Hry ve výuce

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Občanská výchova 134 Hry ve výuce http://gamesforchange.org/

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 135 http://www.hrajozemi.cz Envirnmentální výchovaHry ve výuce

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 136 http://www.ghetout.cz/ Finanční gramotnostHry ve výuce

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 137 http://www.evropa2045.cz/ Občanská výchovaHry ve výuce

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 138 http://www.storyfactory.cz/ Vyprávění příběhůHry ve výuce

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 139 Výuková hra Atlantis Remixed Plague

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 140 3D Gamelab Guild Site 3D GameLab from Student PerspectiveVýběr ve výuce použitelných online her Jak mozek vnímá naše „virtuální já“? (WOW) Minecraft – hra která dává smysl GameLab - hra nebo LMS?

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Hry ve výuce Myst 'Exile' in the classroom 141 Tim Rylands

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí WebQuest.cz 142

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Struktura WebQuestu 143 1. Popis (úvod) 2. Úkol 3. Postup 4. Zdroje informací 5. Hodnocení 6. Závěr 7. Metodické pokyny Metodická pomoc Webquest.cz

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Tradiční a Inovativní Webquesty http://www.kn.pacbell.com/wired/China/ Action Plan http://www.davidson.k12.nc.us/webquests/weather/ 144

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Taxonomie internetových výukových projektů podle Judi Harris 145

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Virtuální přítomnost ve třídě Celest, 11 146

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Třídní Podcast ColeyCast - http://mrcoley.com/coleycast/ 147

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Osobní blog Laura, 11 - 25 DAYS 148 Martha, 9 - NeverSeconds Jak v Lochgilpheadu zvítězila otevřenost

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí eTwinning ZŠ Omšení, ZŠ Sivice -http://www.pozaskolu.sk/static/DetEnc/ 149 (CZ, SK) eTwinning jako běžná součást výuky Eminent a eLearning Awards 2009 Eminent a eLearning Awards 2010 Konference Eminent a eLearning Awards 07 eTwinning jako nástroj změny Nový projekt eTwinning – významná příležitost pro navázání spolupráce českých škol se zahraničními partnery, (2004) http://www.etwinning.net/ http://www.etwinning.cz/

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Video zprávy ZŠ Třemošnice http://www.zs-tremosnice.cz/ 150 Technologiemi formovaná vize ZŠ Třemošnice

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Projekty Gymnázia Česká Lípa http://top10favourites.blogspot.com/ Music helps us live 151

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Es war einmal Základní škola Lipník nad Bečvou (CZ,AT,FR), 2010 152

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Make film and share IT with friends 2.0! (SE,IR) 2008 eTwinningový projekt 153

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí IT'S UP 2U MŠ (AT, GR, FR, LV, PT) http://itsup2u.wikispaces.com/ Animace na téma ochrany životního prostředí využívající program Stop Motion http://youtu.be/nORKmHEshJg http://youtu.be/0T62SaiOTaA 154

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Eratosthenes experiment 155 2009 International Year of Astronomy (FR, ...) http://www.youtube.com/watch?v=r4Cx8BxV2Hk http://iya09.eratosthenes.free.fr/

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Getting Closer Gymnázium Vysoké Mýto http://www.gvmyto.cz/http://www.getting-closer.webnode.cz/ Web školy, blog, Twinspace, dokonlá prezentace s výsledky (reflexemi)! Národní cena 2010 156

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 50 easy things you can do to save the Earth (SP,DE,BG) 2009hlavní cena v mezinárodní soutěži http://magazinefactory.edu.fi/magazines/eT50eT/ http://et50et.ning.com/ 157

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Mezikontinentální spolupráce http://flatclassroomproject.ning.com/ (Friedman – Flat World) http://www.iearn.org 158

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Práce s primárními zdroji Nancy Bosch - Nieman Enhanced Learning Center, Kansas - A Really Different Place, Titanic in the Classroom 159 Paměť národa jako rozšířená realita Timeglider (nebo Dipity) Demonstrační video

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí •vyvolává zájem a chuť do práce •podporuje kreativitu a umělecké cítění •posiluje literární a počítačovou gramotnost •rozšiřuje slovní zásobu •umožňuje uplatnit různé druhy nadání •povzbuzuje k řešení problémů •usnadňuje akceptování rozdílností •rozvíjí představivost •pěstuje týmového ducha •zvyšuje sebevědomí Workshop eTwinning – wiki stránka a přehledem odkazů na použitelné nástroje Tvorba digitálních příběhů 160

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí A traveling raindrop (GR, CY) Animace pomocí Aniboom No frontiers! (SP, FR) Aplikace Google Maps – Gymkana (Dokumenty, Prezentace, Picasa, Earth) Inspirativní výstupy úspěšných projektů I Fascination of Light (CZ, GR) Photobucked Slideshow Periscope 161

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Inspirativní výstupy úspěšných projektů II Between the lines (GR, RO) Quiz - Proprofs.com Dynamická mapa Debategraph.org Rozhýbání obrázků - Flash- gear.com Prezentace Slide.com nebo Slidestory Video - Kaltura.com nebo např OneTrueMedia 162 Animoto

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Inspirativní výstupy úspěšných projektů III Struktura textu - Wordle Voki  Blabberize Mluvící avatar Cueprompter Čtecí zařízení Xtranormal Nástěnka Padlet 163 Talkshoe World Voices Vocaroo Lino Audio

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí ČT1 Události 21. 5. 2009 eTwinning jako nástroj změny 164

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Škola jako digitální vzdělávací farma Výukové činnosti odpovídající potřebám 21. století: 1.Tvorba tutoriálů 2.Společné poznámky z výuky 3.Zkoumání aktuálního stavu probírané problematiky online 4.Spolupráce nad rámec třídy 5.Aktivity vyvolávající společenský přínos (ACUMEN Fund, A Glimmer of Hope) Alan November - Škola jako digitální vzdělávací farma 165 Alan November discusses tools to increase students’ work ethic

2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí eLearning vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia cs.wikipedia.org/wiki/ELearning mLearning eLearning adapted to the mobile digital environment mlearninghub.com/mlearning_lingo.html instruction that can be directly accessed by a learner electr

Add a comment

Related presentations

Related pages

UKVZTECH_LS14 Lekce 7 - YouTube

Sedmá lekce předmětu Vzdělávací technologie v práci učitele v LS 2014 na UK Praha, PedF. Edmodo zp. kanál - https://edmodo.com/public ...
Read more

UKVZTECH_LS14 Lekce 8 - YouTube

Osmá (a pro tento semestr poslední) lekce předmětu Vzdělávací technologie v práci učitele v LS 2014 na UK Praha, PedF. Edmodo zp ...
Read more

Management řízení - vzdělávací modul - Documents

Technology; Education; Marketing; Design; More Topics. Search; Home; Documents; Management řízení - vzdělávací modul; of 93
Read more

Horizon Report 2014 pro základní a střední školy

Vzdělávací technologie - LS2014, str. 173: Po více než 10 letech, co je tato zpráva zpracovávána, je zajímavé spíše než jednotlivé typy ...
Read more

Česká škola: Bořivoj Brdička: Horizon Report 2014 pro ...

Vzdělávací technologie - LS2014, str. 173 ...
Read more

Horizon Report 2014 pro základní a střední školy ...

... jak budou technologie v příštích letech ovlivňovat školství. Nic ale netrvá věčně, a tak dnes mohu s potěšením konstatovat, ...
Read more