Vuzi 2014-rud-int-01-apibrezimai

33 %
67 %
Information about Vuzi 2014-rud-int-01-apibrezimai
Education

Published on September 15, 2014

Author: RomasSakadolskis

Source: slideshare.net

Description

Vuzi 2014-rud-int-01-apibrezimai

Interviu technika Tema Nr. 1 Interviu apibrėžimai Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-1

Kaip žurnalistas renka informaciją? Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-2

Kaip žurnalistas renka informaciją?  Stebėdamas  Skaitydamas  Bendraudamas Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-3

Žurnalistas stebi aplinką Antropologas Clifford Geertz „thick description“ – „tirštas aprašymas“ Knyga: Kultūrų interpretavimas. Sudarė Arūnas Sverdiolas. Etnografinė žurnalistika: http://spot.colorado.edu/~fish/ethno.pdf Nuotraukos šaltinis: http://geography.ruhosting.nl/Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-4

Žurnalistas tiria dokumentus Žurnalistas Howard Schneider „news literacy“ – „naujienų raštingumas“ Nuotraukos šaltinis: https://journalism.cc.stony brook.edu/wp-content/ uploads/2012/08/D eanHowardSchneider.jpg Daugiau info: http://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/ Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-5

Žurnalistas bendrauja su šaltiniais Žurnalistas Rytas Staselis: Žurnalistas praleidžia 90 procentų laiko bendraudamas su kitais žmonėmis. Nuotraukos šaltinis: http://www.bernardinai.lt/file/4549b8 2d2b1bfe3a10e166cce2a16a4c9217d 05d_article.jpg Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-6

KKaass yyrraa žžuurrnnaalliissttiinniiss iinntteerrvviiuu?? Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-7

ŽŽuurrnnaalliissttiinniioo iinntteerrvviiuu aappiibbrrėėžžiimmaaii  Keitimasis informacija tarp žurnalisto ir šaltinio.  Vyksmas: klàusimų klausímas ir atsakymų klaũsymas.  Dviejų šalių bendravimas, kurio tikslas yra pateikti informaciją trečiai, nematomai šaliai. Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-8

ŽŽuurrnnaalliissttiinniioo iinntteerrvviiuu aappiibbrrėėžžiimmaaii ● Dviejų šalių bendravimas, kurio tikslas yra pateikti trečiai, nematomai šaliai (auditorijai) tokią informaciją, kurios nei viena šalis atskirai negalėtų pateikti. Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-9

Sėkminga komunikacija 1952 m. verslo leidinyje Harvard Business Review Barriers and Gateways to Communication (Komunikacijos kliūtys ir keliai) Carl Rogers ir Fritz Roethlisberger Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-10

Sėkmingos komunikacijos modeliai (pagal Rogers ir Roethlisberger) 1. Sėkminga tada, kai pirmoji šalis įtikina antrąją šalį – svarbiausia yra rezultatas 2. Sėkminga tada, kai antroji šalis sudaro sąlygas pirmajai šaliai pasisakyti nepriklausomai nuo to, ar įtikina – svarbiausia yra vyksmas Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-11

Sėkminga komunikacija žurnalistikoje: Žurnalistas renkasi antrąjį modelį, bet... ...ar žurnalisto funkcija yra sudaryti sąlygas pašnekovui pasisakyti??? Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-12

Žurnalistas padeda į šalį savo nuomones, interesus, tačiau nėra propagandistas, o visuomenės interesų sergėtojas (Andrew Boyd) Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-13

Bendravimo įvairovė  Darbdavys  Metraštininkas  Tyrėjas  Apklausos duomenų rinkėjas  Teisėsaugos atstovas  Medikas  Pardavėjas / verslininkas Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-14

Kuo skiriasi žurnalistinis bendravimas nuo kitų bendravimo formų? Pokalbis = interviu? Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-15

Pokalbis ≠ interviu  Pokalbio metu situacijos valdymas perleidžiamas iš vienų rankų į kitas: kas kalba, tas valdo  Interviu metu žurnalistas visada privalo valdyti padėtį, nežiūrint to, kas tuo metu kalba Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-16

Požiūriai į interviu: Interviu kaip darbo priemonė  Interviu yra būtinas žurnalisto darbui. Kitu atveju, nebent žurnalistas pats yra įvykio liudininkas arba ištyrė dokumentus, jis kartoja tai, apie ką jau pranešė kiti. Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-17

Požiūriai į interviu: interviu kaip pergyvenimas  Gay Talese:  interviu yra „erotinis“ susitikimas, kurio metu pašnekovas pasiduoda žurnalisto vilionėms, apsinuogina, atvirauja. Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-18 Nuotraukos šaltinis: http://easyqu estion.net/thi nkagain/cate gory/almost-a- quote/

Požiūriai į interviu: interviu kaip dvikova  Oriana Fallaci: Interviu metu nesu šaltakraujiškas metraštininkas. Privalau užimti ir ginti poziciją. Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-19 Nuotraukos šaltinis: http://www.fellini ana.com/mainad min.php

Požiūriai į interviu: interviu kaip langas  John Sawatsky: Žmonės neturėtų pastebėti interviu klausimo, kaip jie neturėtų matyti lango pro kurį žiūri į ežerą. Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-20 Nuotraukos šaltinis: http://www.npr .org/templates/ story/story.ph p? storyId=56252 18

Požiūriai į interviu: interviu kaip teatras  Claudia Dreifus: Tas, kas ima interviu kuria mini pjesę su pradžia ir pabaiga. Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-21 Nuotraukos šaltinis: http://ui.asu.edu/ blog/what-is-wrong- with-american- higher-education- and-what- asu-is-doing-right/ claudia-dreifus/

Požiūriai į interviu: interviu kaip pseudo įvykis Vaizdai kuriuos matome ir jų santykis su tikrove. Vaizdai, kurie padeda mums suprasti tikrovę. Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-22

“Pseudo įvykiai” DDaanniieell BBoooorrssttiinn 11991144--22000044 TThhee IImmaaggee:: AA GGuuiiddee ttoo PPsseeuuddoo--eevveennttss iinn AAmmeerriiccaa ĮĮvvaaiizzddiiss:: PPsseeuuddoo įįvvyykkiiųų AAmmeerriikkoojjee vvaaddoovvaass 11996633 mm.. Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-23

Požiūriai į interviu: interviu kaip pseudo įvykis  Daniel Boorstin:  Interviu yra pseudo įvykis – tariamas arba netikras įvykis –, nes tai priemonė ne tiek pranešti naujieną, kiek ją kurti. Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-24 Nuotraukos šaltinis: http://commons. wikimedia.org/wi ki/File:Daniel_Bo orstin.jpg

Pseudo įvykiai BBoooorrssttiinn:: IInntteerrvviiuu pprriieemmoonnee jjiiss ((žžuurrnnaalliissttaass)) kkuurrssttoo vviieeššąąjjįį aassmmeennįį ddaarryyttii ttookkiiuuss ppaarreeiišškkiimmuuss,, kkuurriiee sskkaammbbėėss kkaaiipp nnaauujjiieennooss.. Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-25

Boorstin kelia klausimą: KKookkss yyrraa rryyššyyss ttaarrpp žžuurrnnaalliissttoo iirr aapplliinnkkooss,, kkuurriioojjee ddiirrbbaa,, aappiiee kkuurriiąą iinnffoorrmmuuoojjaa ssaavvoo aauuddiittoorriijjąą?? Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-26

Tradicinis požiūris į žurnalisto – aplinkos santykį  ŽŽuurrnnaalliissttaass rreennkkaa iinnffoorrmmaacciijjąą iirr jjąą ppaatteeiikkiiaa aauuddiittoorriijjaaii  ŽŽuurrnnaalliissttaass nneeuuttrraalliiaaii sstteebbii įįvvyykkįį,, vveennggiiaa ttaappttii ddėėmmeessiioo cceennttrree Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-27

Sociologų požiūris  ŽŽuurrnnaalliissttaass nnėėrraa nneeuuttrraalluuss sstteebbėėttoojjaass „„iišš ššaalliieess““:: jjiiss vveeiikkiiaa aapplliinnkkoojjee,, kkuurriiąą sstteebbii..  ŽŽuurrnnaalliissttaass rriinnkkddaammaass iinnffoorrmmaacciijjąą kkeeiiččiiaa aapplliinnkkąą,, kkuurriioojjee jjiiss ttaaii ddaarroo Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-28

Žurnalisto visuomenėje metafora – termometras stiklinėje su karštu vandeniu Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-29

Boorstin teigia:  ŽŽuurrnnaalliissttoo pprriieemmoonnėėss –– yyppaattiinnggaaii iinntteerrvviiuu –– yyrraa kkiiššiimmaassiiss įį ttiikkrroovvęę  IInntteerrvviiuu –– nnėėrraa aattssiittiikkttiinniiss ssuussiittiikkiimmaass,, oo iišš aannkkssttoo ssuuppllaannuuoottaass įįvvyykkiiss,, ttuurriinnttiiss ttiikksslląą Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-30

Boorstin kelia pamatinius klausimus žurnalistikai:  KKaass yyrraa žžuurrnnaalliissttiikkooss pprriieeddeerrmmėė,, ssvvaarrbbiiaauussiiaass pprriieessaakkaass??  KKąą eessaammee ppaassiirruuooššęę aauukkoottii vvaarrddaann ttiieessooss??  AArr ttiikkssllaass ppaatteeiissiinnaa pprriieemmoonneess?? Interviu technika – Sakadolskis –– 22001144 rruudduuoo 1-31

Add a comment

Related presentations