Visual basic6 kurdi

0 %
100 %
Information about Visual basic6 kurdi
Books

Published on January 28, 2014

Author: Young_Prince

Source: slideshare.net

Description

this books if for the ones who are interested in learning visual basic in Kurdish language .
ئه ف كتيئبه بو وان كه سايه ئه ويئن دفيئن فئيري فيزوال به يسك ببن بكوردي

@@ @@ @@ < <kÊÿç‰ÿæ†Óè^Ú<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< < << ÔŠèíe<ÿÙìæ„é¾< <<<<<<<<< @@@ @@@@@ @ Microsoft Visual Basic @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïã…Š×ñ…bßbö@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @@@µòÇ@‰ñìãòö@æbí‰bö@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@ @@ @@

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @@ @ @{@bãa‹@ðaì@ðëbãòi@}@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@ @@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠóŽíä@Žíi@òìaŠîŠbq@õòìóäa‡qbš@óÜ@ôÐbà@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ڏïiMôåïŽíä@óàbäŠói@ôäbàŒ@Žíi@ÛóîbmòŠóŽ@@M@ŠómíïràŽíØ@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@póibi@ @ @6ڏïi@Žßòì‰ïÄ@oЎ펎ì‹Ùîbà@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@kŽïnØ@õìbä@ @ @¶óÈ@Šòíäó÷@çbîŠb÷@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@ŠóŽíä@õìbä@ @ @@Šòíäó÷@çbîŠb÷@@@Z@@@@@@@@Hµå›nïqI@sîbm@ @ @Šòíäó÷@çbîŠb÷@Z@@@@@@@@@@@Êói@ôån’ęŠa†@ @ @<2006@ôēÜbŽ@õ@686>@@@Z@@@@@@@@@@熊brŽ@õòŠbàˆ@ @ @2006@ôēÜbŽ@ãóØóî@ôqbš@@@Z@@@@@@@@@@@@@tbš@ðmóiŽíä@ @ @ôäbáŽïݎ@óÜ@wäó @Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@óäbƒqbš@ @ @Z@@@@@@@@@@@@@@Êói@ôqbš@ @ @óäa†@1000@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ˆa m@ @ @Šbåî†@@4000@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@…‹ä@ @ @õ@H686Iô䆊brŽ@õòŠbàˆ@‹ŽïÜìóè@ôn“ @õóäbƒjŽïnØ@óÜ @ @ŽômòìaŠ†@õ@H2006I@ôēÜbŽ @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 2 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @@ï×ò’îq @ @bäaŒ@ìŠóåŽïéî†ói@ôäa†Œóî@õìbä@ói@bmòŠóŽ @ìbš@ Šói@ ôØóîòíŽï’@ ói@ oäaŒ@ a†óàò†ŠóŽ@ ãóÜ@ óîa‹Ù’b÷@ çaíàóè@ õý@ Ûòì@ @Žíi@ õóäaˆŽìęŠ@ õŠbØ@ ìò솋Ø@ ÄŽì‹à@ ôäbîˆ@ óÜ@ õŠŽìŒ@ õŠbÙäaꊎí @ óØ@ òìímìóÙ“Žïq @õóäbéïu@ ãó÷@ óØLo’@ æî Øí›i@ íØbm@ òì@ òìóånŽaí @ óÜ@ Šóè@ æî솋ÙäbŽb÷ @ìēþi@a‡äbéïu@ìíàóè@ói@óäbïîŠbïäaŒ@ìó÷@a‡ØóîóØ‹š@‡äóš@õòìbà@óÜ@ìòìómŽì†‹ÙØí›i @òì솋Ø@ ômóîbÄŽì‹à@ ô’óÙ“Žïq@ oäaŒ@ óØ@ õóäa†íŽ@ ìóÜ@ ÚŽïØóî@ L@ òìóåiò† @óÜ@ bnŽï÷@ óØ@ ò‹Žïàb÷@ ãó÷@ µäaŒò†@ Ûòì@ çbàíĒŽïi@ LòŠómíïràŽíØ@ ôäìíia‡îóqL @a‡îŽí‚@ ôēÜbà@ óÜ@ oŽïäaíni@ ÚŽïŽóØ@ ìíàóè@ óØ@ òìíióä@ óîòíŽï’@ ãói@ óîa‡äbánŽò†Šói @õóîòíŽï’@ ãó÷@ íØbm@ òíîęŠórŽïm@ a‡ÙŽïÌbäŽíÔ@ ‡äóš@ ói@ ò‹Ēi@ L@ oŽî‹ĒiŠòíŽïÜ@ õ†ìíŽ @çbØbn’óè@ôäēýbŽ@óÜ@ìíiòìó÷@L@”ï‚‹ä@íØbm@òìòŠbióÔ@óÜ@Šóè@òìímbéÙŽïrŽïÜ@õbnï÷ @Žíi@•óàó÷@ IBM PC@õìbä@ói@@båŽïèa†@ôÙŽîŠómíïràŽíØ@òŠŽíu@âŽï÷~ôiNõb÷@õbïäbràŽíØ @óØbm@ òŠómíïràŽíØ@ ãó÷L@ oŽî‹åŽïéi@ ŠbØói@ ŠómíïràŽíØ@ Žíi@ PC@ õìbä@ óØ@ ìíiŠbu@ ãóØóî @†ŠŽíjïØ@béäóm@ “ŽïqŠómíïràŽíØ@óÙäíš@L@ìíia‹åŽïèŠbØói@a‡Žïm@ô“ïŽìbà@òì@ìíi@ôŽóØ @ìòŠói@”îŠómíïràŽíØ@ôäbØóäbàŒ@aŠ‡ēÜìóè@ò†Šì@ò†Šì@ìíi@òìó÷L@ìíjmbèŠbØói@a‡Žïm@õ @ì@C++@ôäbàŒ@Z@íØòì@óîóè@õŠómíïràŽíØ@ôäbàŒ@óÜ@ŠŽìŒ@ôØóîòŠbàˆ@bnŽï÷L@çŠói@”Žïq @kŽîì@ ôäbØòęŠóq@ ô䆋ÙnŽìŠ†@ Žíi@ óØ@ HTML @ ôäbàŒ@ ì@ J++@ì@ C@ ì@ Basic@ôäbàŒ @ @NN@ îŠìŒ@ì@ŽßíiíØ@ì@Fox Pro@ôäbàŒ@ì@oŽî‹åŽïèò†ŠbØói @ôäbàŒ@ òíïåïi@ òìóîŽí‚@ ói@ õŠŽìŒ@ ôÙŽïåmìóÙ“Žïq@ bnŽï÷óØ@ õóäbäbàŒ@ ìóÜ@ ÚŽïØóî @a‡ä‡åŽîí‚@ôäbØò‡äòìbä@óÜ@•bnŽï÷@bm@óØ@õóäaìēþi@óäbàŒ@ìóÜ@óÙŽïØóî@@L@@HóُîóiI @ôēÜbŽ@óÜ@•óàó÷L@õŒbàa‹ ì‹q@ói@ómójîbm@L@oŽîŠ‡åŽîí‚ò†@ìbš@ Šói@ôØóîòíŽï’@ói @H‘Ží¸a†I@õ‰ŽïÜŽíØ@óÜ@ôåáŽïØ@çŽíuN†@ì@mŠíØ@‘bàŽímN†@bäaŒ@çóîý@óÜ@a†Œ1964 |+_)(*&^%$#@!<<< 3 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @Žõíä@ •óäēýbŽ@ ì@ Basic@ bä@ çbîìbä@ ì@ oŽï−íĒi@ çbØbmòŠóŽŽíi@ íØbm@ òìa‹ä@ pbïåi @ @NNô䆋i@”ŽïqìòŠói@Žíi@òìónŽî‹Øò† @ôåïŽbä@ Žíi@ óØóîbmòŠóŽ@ béäóm@ ~@ òì솋Ø@ âŽbi@ a†óØí›i@ ójŽïnØ@ ãóÜ@ æà@ õòìó÷ @ãóØ@ óÜì@ çóÙi@ ŽßíjÔ@ âŽïÜ@ ãŠa†aíïèL@ ڏïi@ Žßòì‰ïÄ@ õóàbä@ Šói@ ìóØóäbàŒ @ @NNçŠíji@”äbØóïîŠíØì @ói@ ómójîbm@ ô“ïÙŽï’ói@ ì@ pbØò†óØóàbäŠói@ ôä‡äbŽbä@ ôŽbi@ ójŽïnØ@ ãó÷@ çaŽîęŠói @ì@ çbØónïÜ@ ô䆋ÙnŽìŠ†@ Žßó @ óÜ@ ôÙïnØa‹q@ õòíŽï’@ ói@ ãa‹ Žì‹q@ ô䆋ÙnŽìŠ† @ãēýóiL@ôØí›i@ôÙŽïn’@a†óØóàbäŠói@ìbš@óÜ@ójŽïnØ@ãó÷@ò‡äóšŠóèNN@ôŽïq@çíibå’b÷ @ @NNNoŽïi‡äbîó @ŽîŠói@õòíŽï÷@ói@âĒä‹ @ôØóïîŠbïäaŒ@‡äóš@ãŠa†aíïè @@ @íØbm~@ ììęŠ@ óàó£@ õ†ŠíØ@ ói@ çbØón’@ òìa‡áēÜìóè@ a†ójŽïnØ@ ãóÜ@ ç@ bnîìó’Ží‚ @a‡î†ŠíØ@ õŒbàa‹ Žìę‹q@ óÜ@ ínŽî‹ĒiŠòì@ ójŽïnØ@ ãóÜ@ †íŽ@ oŽïäaíni@ †ŠíØ@ õŠóåŽïèŠbØói @òíïŽíä@ õ†ŠíØ@ íi@ bØóåïŽíä@ a‡äbØòŒa‹àb÷@ ôäbäìbä@ óÜ@ óäìí¹@ ŽíiLoŽïåŽïéjîŠbØói @óÜB@ @ oŽî‹Øò†@ †bîŒ@ çbàŠóÐ@ ôØóîóá ì†@ ÚŽïmbØ@ óäìí¹@ ŽíiL@ ‹m@ ôÙŽïäbàŒ@ ói@ Ûóä @óàíïŽíä@ B܉÷]< íÊ^•aB@ ômbïu@ óÜ@ çbîBòìóåîę‹ŽB@ óàíïŽíä@ Delete@ ômbïu @ @NNNNNóØóäbàŒ@óÜ@´“îóĒŽïm@Žíi@óØóïîŠbÙäbŽb÷@•óàó÷NNBìbä@ô䆋؆bîŒB @@ @ôØbà@ŽíínŽ@õ†@õ‹Ž@õŠbØ@õó’ŠòìIõìbäói@a‡àí“Žïq@õóØójŽïnØ@óÜ@Ûòì@çaîŒb÷ @ói@óáŽïq@õòìó÷L@ aímbä@ç‡åŽîí‚@ŠóióÜ@æà@óØ@‡äbîó aęŠ@㍎îęŠói@õòíï÷@ói@HwåŽïq @‡äóš@ ãò†ò‡ēÜìóè@ òìbä@ òìbä@ ãēýóiLŽîęŠói@ õòíŽï÷@ ó¹óîóĒïi@ a ‚@ ôØóîòíŽï’ @@oŽïi@ ŠbØìbè@ a†í‚L@ ãóÙi@ •óÙ“Žïq@ ŠómíïràŽíØ@ ôäbØóàbäŠói@ ŠóŽóÜ@ çbnØóïîŠbïäaŒ @LâåŽïŽbåi@îŒb÷@õòíŽï÷@ói@‹m@ôØóîóàbäŠói@‡äóš@a†ímbèa†@ôäbØòìbà@óÜ@ãò†ò‡ēÜìóè |+_)(*&^%$#@!<<< 4 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ì@Øbà@õ†@õ‹Ž@ì@†bØŽímŽí÷@Ûòì@ôäbØóàbäŠói@ŠóŽóÜ@õŠbïäaŒ@a‡“ïjŽîì@õŠbÄŽí @óÜ@òì @ @NNòìóàóÙi@ìēþiNN@ì@bî‡ïà@ônēÜbà @ónŽïji@ ì@ oŽïi@ çaŠóåŽîí‚@ õ‡äóàaŒòęŠ@ õ@ Žôu@ •óàóèŠói@ ãó÷@ ãŠa†aíïè@ a‡îbmŽíØ@ óÜ @ @N•bqíŽNNNNòìóårŽïÜì@çēþŽóq@õˆŽìęŠ@Žíi@ìí“Žîím @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ôîbÌb÷Ša†@@çbîŠb÷@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @2006@@@ôåîìbè@@M‹ŽïÜìóè@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @@@ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |+_)(*&^%$#@!<<< 5 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ @ÛŽìŠòìbä@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNôØó“ïq @ @6NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÛŽìŠòìbä @ @ãóØóî@ô’ói 12NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ڏîói@Žßòì‰ïÄ@õóàbäŠói@õòìóä†‹Ø @ @14NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNڏïi@Žßòì‰ïÄ@õóàbäŠói@õŠbØììęŠ@ôä‡äbŽbä @ @.N@ÚŽïàa‹ Žìę‹q@ô䆋ÙnŽìŠ†@Žíi@熋؊bØ@õòŠó−óq @ @...NNoŽî‹åŽïèò†ŠbØói@ÚŽïàa‹ Žìę‹q@ô䆋ÙnŽìŠ†@Žíi@õóäaŒa‹àb÷@ìó÷ @ @NNN...NNNçbØòˆŽì‹q@õòìóåì†@õòŠó−óq @ @N.N@oîóØò†@ônŽìŠ†@óØ@õóàŠŽíÐ@ìó÷@ôåmìóØŠò†@ôåîí’ @ @NNçbØóïî‡äó¸ójîbm@ô’ói @ @ãòìì†@ô’ói @ @NçbåŽïèaęŠ@Žíi@ÛóîóàbäŠói@‡äóš@ô䆋ÙnŽìŠ†J @ @30NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@çbàŠóÐ@õóá ì†@ì@µŽíä@ôÔì‡åŽ@õŒa‹àb÷@ŠóŽóÜM1@ @ @36NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóåŽîì@õŒa‹àb÷@ì@çbàŠóÐ@õóá ì†@õŒa‹àb÷@ŠóŽóÜ@@M2 @ @42NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa‡Ùïi@ôäbàŒ@óÜ@çbØòìaꊎí J @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@42NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNçbØòìaꊎí @ôä‡äbîó aęŠJ @ @43NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@çbØóïïn“ @òìꊎí J @ @50NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ôn“ @ôä‡äbîó aęŠ@ŠóŽóÜ@ÛóîóàbäŠói @ @55NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@çbØòŒa‹àb÷@ônŽb÷@ŠóŽóÜ@çbØòìaęŠŽí  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@a‡Ùîói@ôäbàŒ@óÜ@çbØòˆbàb÷J @ @57NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIF@ôuŠóà@õòˆbàb÷@M @ @67NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSelect@ôîónŽęŠ@õòˆbàb÷@M |+_)(*&^%$#@!<<< 6 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ @73NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNFor….Next@òìóäíi@òŠbiì†@õòˆbàb÷@M @ @75NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDo …. While@òìóäíiòŠbiì†@õòˆbàb÷@M @ @77NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Option@熊a‰jēÜóè@õŒa‹àb÷@ŠóŽóÜ@óäí¹@–@3 @ @79NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNçbØóïîŠbî‹Žïàˆ@òŠa†‹ØJ @ @83NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŠaìŠó€€€i@ì@pb€€€€€Ø@J @ @NôîŽíŽb÷@ì@ôäínŽ@ônî‹’@ôäbØòŒa‹àb€÷J @ @85NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNôîŽíŽb÷@ônî‹’@õŒa‹àb÷@ŠóŽóÜ@óäìí¹@@M4 @ @NôäínŽ@ônî‹’@õŒa‹àb÷@ŠóŽóÜ@óàbäŠói @ @91NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNòŠbàˆ@õòìó䆋؎íØ@õóàbäŠói@@M5 @ @ãóïŽïŽ@ô’ói @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNH‘ìbàI@ôäbØòŠbi@ì@çbàŠóÐ@J @ @96NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóēÜíu@õóàbäŠói@@M1 @ @100NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNçb“ŽïØóåŽîì@õóàbäŠói@@M2 @ @103NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNpbØò†ŠbØ@çb“ŽïØóåŽîì@õóàbäŠói@çŽíš @ @107NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN”ŽïØóåŽîì@ôŽìbà@õóàbäŠói@M3 @ @109NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN‘ìbà@ôäbØóá ì†@ô䆋ÙîŠbî†@õóàbäŠói@M4 @ @113NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN2‘ìbà@ôäbØóá ì†@ô䆋ÙîŠbî†@õóàbäŠói@@M5 @ @119NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNClick@ÚïÝØ@õŠbiJ @ @120NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDblClick@ÚïÝÙēÝiò†@õŠbiJ @ @120NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDrag Drop@çb“ŽïØaęŠ@ì@æm‹ @õŠbiJ @ @122NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDragOver@õŠbiJ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN‘ìbà@ôäbØòŠbi@ŠóŽóÜ@Ûóîóäí¹@‡äóš @ @126NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN‘ìbà@õóēÜíu@Žßó óÜ@ÛóîóåŽîì@ôä‡äēýíu@M1 |+_)(*&^%$#@!<<< 7 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ @127NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNòìóŽìbà@õŽíè@ói@ãŠíÐ@ôä‡äēýíu@@M2 @ @127NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa‡Žìbà@õóēÜíu@ômbØóÜ@ę‹i Øóî@ôēÝŽïèìì†@ôäíjnŽìŠ†@M3 @ @128NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN‘ìbà@ônŽaŠ@õóá ì†@Žíi@õŠóĒîŠbØ@ô䆋؆bîŒ@M4 @ @129NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN†ŠŽíjïØ@ì@‘ìbà@ôån‚ŠbØóÜ@M5 @ @129NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN‘ìbà@õ m@õòìóäa‡äb“ïq@ìòìó䆊b’@@M6 @ @N†ŠŽíjïØ@ôäbØòŠbiJ @ @132NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN†ŠŽíjïØ@ôäbØóá ì†@õóàbäŠói@M1 @ @140NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCancel@ômóÑïŽM2 @ @141NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN†ŠŽíjïØ@ôäbØòŠbi@ŠóŽóÜ@ÛóîóàbäŠói@M3 @ @ZãòŠaíš@ô’ói @ @146NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@çbØónïÜ@ô䆋ÙnŽìŠ† @ @147NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNçbØóĒäòęŠ@õóàbäŠói@M1 @ @157NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa‡ÙŽïnïÜ@ôäbàŠóÐ@ìì†@çaíŽïä@óÜ@ôîb’Žíi@ôēÝŽïè@ô䆋؆bîŒ @ @158NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNçbØónïÜ@ôäbàŠóÐ@Žíi@熋ÙØýbš@õóäb“ïä@ôäbäa† @ @159NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNìaꊎí @ônïÜ@õóàbäŠói@M2 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNçbØóïîŽí ínÑ @óÔì‡åŽJ @ @164NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNôîóàbä@ôåŽîó aęŠ@ôÔì‡åŽ@M1 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNôîóàbä@ôØŽíi@Žíi@çbØóäb“ïä@ô䆋؆bîŒ @ @170NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHôÑîŒíÜa@ÊibmIHßb‚†aI@input@ôÔì‡åŽ@M2 @ @175NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN熋ÙÝ‚a†@õóàbäŠói @ @177NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNpójîbm@õŽí ínÑ @ôØŽíi@@M3 @ @179NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŽí ínÑ @ôØŽíi@Žíi@çìb−í @õóäbî‡äó¸ójîbm@ìó÷ @ @180NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Cancel@ì@Defult@ômóÑïŽ@òò†Šóè |+_)(*&^%$#@!<<< 8 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ @182NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN熋ÙēÜŽì äŽíØ@õŽí ínÑ @ôØŽíi@H4 @ @188NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN熋ÙÜŽìę äŽíØ@ôØŽíi@ŠóŽóÜ@ÛóîóàbäŠói @ @191NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ÞîbÐ@ìŠò‡ēÜŽíÐ@õŒa‹àb÷@솊bè@õŠó‚Šó òì@ôÔì‡åŽ @ @196NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@BankCode@ôäbØò†ŽíØ @ @208NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCpntrolPanel@ô’ói @ @212NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@õŠbÙäaíu@ô’ói @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 9 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫@@‬ ‫|+_)(*&^%$#@! >>>‬ ‫01‬ ‫<<<!@#$%^&*()_+|‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ @Zڏîói@Žßòì‰ïÄ@oЎ펎ì‹Ùîbà@õóàbäŠói@õòìó䆋Ø@ômóïäŽíšJ @ãó’ó’@ ôäˆ Ä@ ómaì~@ ó’ó’@ ôُîói@ Žßòì‰ïÄ@ ãóØò†@ ôŽbi@ a†ò‹ŽïÜ@ õòìó÷@ çaŽîęŠói @ @NN@óîóè@a‡’ó’@õíínŽ@Žßòì‰ïÄ@oЎ펎ì‹Ùîbà@ôáÔbm@Žßó óÜ@•óàó÷L @ @Z@óÙi@ŽôuójŽïu@óäaìbĒäóè@ãó÷@óØóàbäŠói@õòìó䆋Ø@Žíi@bnŽï÷ @õóØónïÜ@ íØbm@ óÙi@ Start@ õóá ì†@ ŠóŽóÜ@ tóš@ ôÙïÝØ@ Desktop@ ŠóŽóÜM @ônïÜ@ íØbm@ Program@ ómaì@ @ çbØóàbäŠói@ ô’ói@ ŠóŽ@ òŠŽí›i@ a‡ŽîìóÜ@ òìónŽî‹Ùi @ŠóŽ@ òŠŽí›i@ a‡äbØóàa‹ Žì‹i@ óÜ@ çb’bqL@ òìónŽî‹Ùi@ çbØóàbäŠói@ ói@ pójîbm @òìóïn“ïäóm@ óÜ@ õóØóáÔbm@ ”îìó÷@ íØbm@ Microsoft visual Studio –@óÙi@ Microsoft visual Basic6.0@ŠóŽóÜ@ tóš@ôÙïÝØ@bvåï÷@LòìónŽî‹Ùi @ @NóØóåŽîì@Ûòì @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 11 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @@ @Žõíä@ôØóîòˆŽìę‹q@õìbäói@òìónŽî‹Øò†@Žíi@oÙŽïØŽíi@òìò†‹Ø@póØóàbäŠói@óØ@õòìó÷@•bq @Standard.exe@ ómaì@ †Ša‡äbnŽ@ õòˆŽìę‹q@ õŠŽíu@ @ a‡ŽîìóÜ@ Žím@ New Project @ìòìónŽî‹Ùi@ óØóïŽîíä@ òˆŽìę‹q@ õòìó÷@ ŽíiLóÙi@ Open@ ŠóŽóÜ@ tóš@ ôÙïÝØ@ ìò‹Žî‰jēÜóè @ @NæîóÙi@ŠóŽóÜ@õŠbØ@µäaíni @@ @@@@@@@@@@@@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 12 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @@ @ @ZóØóàbäŠói@õŠbØììęŠ@ôä‡äbŽbä @Žíi@ çbàòìòŠaí‚@ õòŠbØìęŠ@ ãó÷@ òìò†‹Ø@ çbáŽîíä@ ôØóîòˆŽìę‹q@ óØ@ õòìó÷@ õaì†@ çaŽîęŠói @ @NNNòìím‹ @Ží‚@óÜ@ôĒä‹ @ôÙŽï’ói@‡äóš@óØNNòìónŽî‹Øò† @@ @@ @ @çb“ïäìbä@ônî‹’@H1 @ @NçbØónïÜ@ônî‹’@H2 @ @NçbØónŽòŠóØ@ônî‹’H3 @ @ZòìímbéÙŽïq@ôäb’ói@ãóÜ @õ†Ša‡äbnŽ@ôØóîòˆŽìę‹q@õòìó䆋؎íi@Z@Add standard.exe Project@@@@@@@@@M @ @NŽõíä |+_)(*&^%$#@!<<< 13 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ @NÛóîòˆŽìę‹q@ìbä@Žíi@Žõíä@ôÙŽïàŠŽíÐ@ô䆋؆bíi@Z@Add form@ M @a‡ØóîòˆŽì‹q@ìbä@óÜ@çbØónïÜ@ô䆋ÙnŽìŠ†@ói@ómójîbmZ@Menu Editor@@@@@@@@@M@@ @ @N @ @NòìaŠŽîŠbq@”Žïq@ìóàóÜ@óØ@õóäaˆŽìę‹q@ìó÷@õòìó䆋؎íiZ@Open@@@@@@M @ @NçbØóàŠŽíÐ@ìòˆŽìę‹q@ôånŽaŠbq@Žíi@Z@Save@@@@@@@@@M @ @NÚŽîŒa‹àb÷@çbî@ÚŽï’ói@ôåîę‹i@ŽíiZ@Cut@ @@M@ @ @NÚŽîŒa‹àb÷@çbî@ÚŽï’ói@õòìóåm‹ ŠóióÜ@Žíi@ZCopy@@@@@@@@M@ @ @NçbØòŒa‹àb÷@çbî@çbØó’ói@õòìóäbäa†Žíi@ : Paste@@@@@@@@@M @ @çaęŠó @Z@Find@M@@ @óØ@ a†òŠbØ@ ìóÜ@ òìaì†@ Žíi@ ìbĒäóè@ Ûóî@ õòìóäaęŠó @ Žíi : undo@ @ @ @ @ @ @ M@ @ @ @Nòìa‡nàb−ó÷ @ @Nóm솋Ø@óØ@õòŠbØ@ìó÷@ŠóŽ@òìóäíš@Žíi@Z@farward@@@@@@@@@@@@M @Žíi@oî‹Ēia†@ F5@õóá ì†@L@óîóá ì†@ãó÷@ômbïu@óÜ@oïäaímò†@Z@ Start@ @@@ @@@@@ M@@@@ @ @N@òì솋Ø@onŽìŠ†@óØ@õóîóàbäŠói@ìó÷@ô“ï÷@çbî@póØòŠbØ@ôåïåïi @ @Nóîa†òìó䆋ÙïÔbm@óÜ@ìòì솋ÙnnŽìŠ†@óØ@õóîóàbäŠói@ìó÷@ôä‡äbnŽòìŽíi@Z@stop@M @ @NçbØòˆŽìę‹q@õòìòŠòŒŽì†@õòŠó−óq@ôåmìóØŠò†@Žíi@Z@@Project Explorer@@@@@@@@@@M @oîóØò†@óîóá ì†@ãó÷@ŠóŽóÜ@ÚïÝØ@ÚŽïmbØ@Z@ Propertes windows@@@@@ @@@@ @ M @ @NòìónŽî‹Øò†@çbØómbÑïŽ@õòŠó−óq@aìó÷ @㊎íÐ@ôåmìóØŠò†@õòŠó−óq@õŠóŽóÜ@熋ÙÙïÝØ@óiZ@ Form Layout@@@@@ @@@@@ @ M @ @@@ @@@@@NòìónŽî‹Øò† @çbØòŒa‹àb÷@ ônî‹’@aìó÷L@oîóØò†@óîóá ì†@ãó÷@ŠóŽóÜ@ÚïÝØ@ÚŽïmbØZ@ tool box@M @ @N@òìónŽî‹Øò†@çbØónŽòŠóØ@çbî |+_)(*&^%$#@!<<< 14 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @@ @ @ZÛóîóàbäŠói@ôån’ęŠa†@Žíi@熋؊bØ@ôåŽîí’H4 @ô䆋ÙnŽìŠ†@Žíi@ŠbØ@µäaímò†@òìóàŠŽíÐ@ãó÷@õŽíè@ói@çbî@òìóîòŠó−óq@ãó÷@õŽíè@ói @õŒa‹àb÷@ íØòìL@ µåŽïéiŠbØói@ a†bïm@ õóØóàbäŠói@ ôäbØòŒa‹àb÷@ ì@ æîóÙi@ ÛóîòˆŽìę‹q @õŒa‹àb÷ì@ Textbox@ µŽíåõŒa‹àb÷@ ì@ Common Button@ çbàŠóÐ@ õóá ì† @ @NNN@‹m@ôäbØòŒa‹àb÷@ì@熊a‰jēÜóè @@ @ @ @Z@ÛóîòˆŽìę‹q@ô䆋ÙnŽìŠ†@Žíi@çbØóïïØòŠóŽ@òŒa‹àb÷@H5 @ŽôuójŽïu@ Žíi@ oî‹åŽïèò†@ ŠbØói@ a†@ ãꊎíÐ@ ìbä@ óÜ@ óØ@ õóäbnŽòŠóØ@ ìŒa‹àb÷@ ìóÜ@ óïnî‹i @a†òìòŠaí‚@ õónî‹’@ ìóÜ@ ó“ïàóè@ óØL@ æَíu@ ‡äóš@ ”ïäbàó÷@ @ ÚŽïäbàŠóÐ@ ôä†‹Ø @ìó÷@ a‡nîíŽïq@ ômbØ@ óÜ@ µäaímò†@ óØLoŽîìóØbäŠò†@ çbï“ïÙŽî‡äóè@ ì@ çìóØò†Šò† @ @NNµåŽïéi@çbîŠbØ@ói@a‡àŠŽíÐ@óÜ@ìòìóØóïïn“ @ónî‹’@ìbä@óåïåŽïéi@”î‹m@õóäbnŽòŠóØ |+_)(*&^%$#@!<<< 15 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @NNòìóàóØò‡ï’@óäaŒa‹àb÷@ìóÜ@ÚŽî‡äóè@@ôäbåŽïèŠbØói@ômóïäŽíš@•bnŽï÷ @ @<<@@@@@@@@@@PICTURE Box@Z@óåŽîì@ôÔì‡åŽ@@M1 @òì@ L@ a‡àŠŽíÐ@ ìbä@ óÜ@ ÛóîóåŽîì@ ôån‚Šò†@ Žíi@ µåŽïéi@ ŠbØói@ òŒa‹àb÷@ ãó÷@ µäaímò† @óÜ@ óØ@ a‡ØóîóàbäŠói@ ôån’ęŠa†@ óÜ@ oŽî‹åŽïèò†@ ŠbØói@ ”î‹m@ ôØóîòíŽï’@ ‡äóšói @ @N@µiò†@bå’b÷@ôŽïq@a‡äbØóàbäŠói@ô䆋ÙnŽìŠ†@ôäbØóäaì @@ @ @<<@@@@@@@@@@@Pointer@Z@ŠóÙîŠbî†@õŒa‹àb÷@@M2 @@ @ @<<@@@@@@@@@@@Text Box@µŽíä@ôÔì‡åŽ@@M3 @çbî@µŽíåïi@a‡ØóîòˆŽìę‹q@óÜ@oŽîìóäbàò†@õón’@ìó÷@@µäaímò†@òìóÔì‡åŽ@ãó÷@õŽíè@ói @ @Na‡äbØóàbäŠói@ôån’ęŠa†@óÜ@µåŽïéi@õŠbØ@ói@‹m@ôØóîbĒŽîęŠ@ói |+_)(*&^%$#@!<<< 16 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ @<<<@@@@@@@@@Label@@M4 @a‡àŠŽíÐ@óÜ@çbî@µŽïåia†@‹m@ôäbØónŽòŠóØ@Žíi@çb“ïäìbä@µäaímò†@òìòŒa‹àb÷@ãó÷@õŽíè@ói @ @N@µŽíåi@o’ @@ @ @<<@@@@@@@@@@Command Button@çbàŠóÐ@õóá ì†@@M5 @æîò†ò‡Žïq@ ôَíØ@ ēÚïmbØ@ L@ @ çbØóäbàŠóÐ@ ôäa‡àb−ó÷@ ói@ ómójîbm@ òŒa‹àb÷@ ãó÷ @ @NóäbàŠóÐ@ìó÷@ôäa‡àb−ó÷@ói@oŽïnŽò‡ēÜóè@aìó÷@ÚŽïäbàŠóÐ@ói@pójîbm @@ @ @<<@@@@@@@@@@@Option Button@熊a‰jēÜóè@õŒa‹àb÷@@M6 @óáŽï÷@oŽïi@a‡Žïm@õŠa†‹Ø@ÚŽïēÜóàŽíØ@óØ@a‡ØóîòˆŽìę‹q@óÜ@µäaímò†@òìòŒa‹àb÷@ãó÷@õŽíè@ói @L@ŒŠói@ôĒäò†Lãä@ôĒäò†IZ@Ûòì@ôäbØòŠa†‹Ø@óäìí¹@Žíi@L@æîóÙi@Ûýbš@çbïÙŽïØóî @çb’bq@æîóÙi@Ûýbš@çbàŽí‚@õìŒòŠb÷@ói@çbïÙŽïØóî@µäaímò†@a†ò‹ŽïÜ@@HŒŠói@ŠŽìŒ@ôĒäò† @ @N@æîóÙi@Žôu@ójŽïu@óØòŠa†‹Ø @@ @ @<<@@@@@@@@@@@@Check Box@熋ÙØýbš@õó’Ží Šaíš@@M7 @óáŽï÷@@oŽïi@a‡Žïm@õŠa†‹Ø@ÚŽïÜóà@ŽíØ@óØ@a‡ØóîòˆŽìę‹q@óÜ@µäaímò†@òìòŒa‹àb÷@ãó÷@õŽíè@ói @ì@Ûòì@õŠa†‹Ø@ÚŽïēÜóàŽíØ@ŠóØó÷@óäìí¹@Žíi@L@æîóÙi@Ûýbš@ôÙŽï’ói@çbî@çbî@ìíàóè @ì@oŽïi@a‡Žïm@õ@H@oŽïi@ôrŽ@ì@•òęŠ@óØóåŽîì@L@oŽïiòŠìó @óØóåŽîì@L@oŽîìóÙiŠò†@óØóåŽîìI @ìó÷@ ìíàóè@ µäaímò†@ a†ò‹ŽïÜ@ L@ ÚŽî@ Check box@ @ ói@ oŽïjmójîbm@ çbîóØóîŠóè @óØ@ó䆊a‰jēÜóè@õŒa‹àb÷@õóäaìó›Žïq@•óàó÷@L@çbïäaì†@çbî@æîóÙi@Ûýbš@óäbmóÑïŽ @ @N@æîóÙi@Ûýbš@a‡äbàŠóÐ@ÚŽïēÜóàŽíØ@óÜ@çbàŠóÐ@Ûóî@béäóm@oŽïiò† @@ @ @<<@@@@@@@@@@@@List Box@oïÜ@ôÔì‡åŽ@@M8 |+_)(*&^%$#@!<<< 17 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ìbä@ Žíi@ ÚŽïnïÜ@ çbî@ æî‹Žî‰jēÜóè@ ìbä@ óÜ@ ÚŽïēÜóàŽíØ@ µäaímò†@ òìòŒa‹àb÷@ ãó÷@ õŽíè@ ói @ìóÜ@ óØ@ æî‹ĒiŠòì@ óäaìbä@ ìó÷@ ŠóŽ@ óÜ@ õŠbïäaŒ@ òìóäbàŠóÐ@ õŽíè@ ói@ ì@ oîóÙi@ oŽìŠ† @ @NæîęŠò‡îa†@çbàŽí‚@óØ@òìò†ŽíØ@õŽíè@ói@”ïàó÷@L@óîóè@a†ónïÜ @ @@@ @ @<<@@@@@@@@@@@Combo box@çbî@ìa‹‚a†@ônïÜ@õŒa‹àb÷@@M9 @õóØóØí›i@ó’ŽíĒŽïŽ@ŠóŽóÜ@ÚïÝØ@ÚŽïmbØ@Ûóîòíï’ói@L@óîaì@oïÜ@ì@Ûòì@òŒa‹àb÷@ãó÷ @Žíi@ôäbàŠóÐ@ì@ìbä@òìò†ŽíØ@õŽíè@ói@µäaímò†@óØ@L@òìónŽî‹Øò†@õóØónïÜ@bvåï÷@oîóØò† @ @N@æîóÙi@†bîŒ @@ @ @<<@@@@@@@@@@@@Vertical Scroll Bar@ôäínŽ@ônî‹’@õŒa‹àb÷@@M10 @çbî@ æîóÙi@ @ a‡äbØóäbàŠóÐ@ òíŽï’@ óÜ@ õŠbÙäaꊎí @ µäaímò†@ òìòŒa‹àb÷@ ãó÷@ õŽíè@ ói @‹mbîŒ@ õŽí‚@ óØóàŠŽćíÐ@ óÜ@ óØ@ ÚŽïàŠŽíÐ@ ìbä@ ôäbØóåïŽíä@ çbî@ çbØóäbàŠóÐ@ @ ôäb“ïäìbä @ @N@òìòŠóŽ@ìòìòŠaí‚@Žíi@µåŽïēÜí¡@oŽïi @@ @ @<<@@@@@@@@@@@@Horizental Scroll Bar@ôîŽíŽb÷@ônî‹’@õŒa‹àb÷ @@M11 @ @NoŽaęŠ@ì@tóš@õý@Žíi@óä‡äēýíu@Žíi@çbîóàó÷@ãý@ói@óîaì@ìí“Žïq@õóØòŒa‹àb÷@Ûòì @@ @ @<<@@@@@@@@@Driver list box@ŠómíïràŽíØ@õ†Šbè@õŠó‚ęŠó ói@ônïÜ@ôÔì‡åŽ@–12 @õ†Šbè@ ôÅîaŠ†@ ìíàóè@ aìó÷@ oîóØò†@ oîóq@ a‡ÙŽïàꊎíÐ@ ìbä@ óÜ@ òŒa‹àb÷@ ãó÷@ ÚŽïmbØ N@A,C,D,E,@NN@Z@Ûòì@ÆîaŠ†@ôqŽíÝÐ@çbî@pa†ò†@çb“ïq@póØòŠómíïràŽíØ @ @<<@@@@@@@@@@Timer@HoïÔímI@pbØ@õŠóäa†@õŒa‹àb÷@–@13 @ói@ òíŽï’@ ŠŽìŒ@ ói@ ì@ a‡ÙŽïäbàŠóÐ@ ôäa‡àb−ó÷@ óÜ@ ómbØ@ ôäbäa†@ Žíi@ òŒa‹àb÷@ ãó÷ @ @N@µiò†@bå’b÷@Žôïq@a‡äbØóàbäŠói@ô䆋ÙnŽìŠ†@ô’@ói@óÜ@óØ@@oŽî‹åŽïèò†ŠbØ |+_)(*&^%$#@!<<< 18 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ @<<@@@@@@@@@@@Files list box@çbØóÝîbÐ@ônïÜ@ôÔì‡åŽ@M14 @ @N@óîóè@a‡ÙŽîŠò‡ćēÜ@ŽíÐ@ìbäóÜ@óØ@pbØò†@õŠbî†@óäþîbÐ@ìó÷@òŒa‹àb÷@ãó÷ @@ @ @<<@@@@@@@@@@@@@Directory list box@çbØòŠò‡ēÜŽíÐ@ônïÜ@ôÔì‡åŽ@@M15 @ @N@µåïji@çbØóÅîaŠ†@óÜ@ÚŽïØóî@Šóè@ìbä@ôäbØòŠò‡ēÜ@ŽíÐ@µäaímò†@òìòŒa‹àb÷@ãó÷@õŽíè@ói @@ @ @<<@@@@@@@@@@Line@ŽÞŽïè@@M16 @ @N@a†@ãꊎíÐ@ìbä@óÜ@ÚŽïēÝŽïè@ô䆋ÙnŽìŠ†@Žíi@oŽî†ŠbØ@ói@òŒa‹àb÷@ãó÷ @@ @ @<<@@@@@@@@@@@@@@Shapes@çbØýì†òíŽï’@@M17 @Žíi@ ó’Ž@í Šaíš@ìóäŒbi@ìó“ŽïØý@ì@Ûòì@ôäbØòíŽï’@µäaímò†@òìòŒa‹àb÷@ãó÷@õbĒŽîęŠ@óÜ @ @N@æîóÙi@†bîŒ@ÚŽïàŠŽíÐ @@ @ @<<@@@@@@@@@@@@çbØóïîŠbïäaŒ@ô䆋ÙēÜŽìę äŽíØ@õŒa‹àb÷@@M18 @@ôēÜŽì äŽíØ@ ì@ æîóÙi@ oŽìŠ†@ çbØóïîŠbïäaŒ@ õóÙåi@ µäaímò†@ òìòŒa‹àb÷@ ãó÷@ õŽíèói @ @NòìínŽaŠbq@a‡Øó÷@íØòì@ôØóîóà@bäŠ@ói@óÜ@çb óäbïîŠbïäaŒ@ìó÷@óØ@@æîóÙi @@ @ @<<@@@@@@@@@@@@@@image@óåŽîì@õŒa‹àb÷@@M19 @õŒa‹àb÷@óÜ@•óàó÷@óØ@㊎íÐ@Žíi@æîóÙi@†bîŒ@ÛóîóåŽîì@µäaímò†@òìòŒa‹àb÷@ãó÷@õŽíè@ói @ @N@oŽïióä@a†@Stritch@ôm@óÑïŽ@óÜ@@béäóm@óÙîä@òì@Picture @@ @tŽí’ŽímŽíÐ@íØòì@ôäbØóïîŠa†‹Ø@óàbäŠói@oïäaímò†@óîŽíè@ói<<@@@@@@@ @@ OLE@ @M20 @ @NòìónîóÙi@a‡Ùîói@Žßòì‰ïÄ@ìbäóÜ |+_)(*&^%$#@!<<< 19 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @@ @ @Z@çbØòˆŽìę‹q@õòìòŠòŒŽì†@õòŠó−óq@HH6@II @ @Z@óäaìóÜ@æØóîóäa†@‡äóš@óîòŠó−óq@ãó÷@ôäbØòŠbØ@ @ãēýói@L@oŽïiò†@çì@óØóàŠŽíÐ@ ï÷@ì@oîó‚ò†a†@㊎íÐ@õòŠó−óq@óØ@oŽïiò†@aì@õŠbu M View @ ŠóŽóÜ@ 熋ÙÙïÝØ@ ói@ ”îìó÷@ @ òìónîò‡i@ ôäb“ïq@ oïäaímò†@ òìò‹ŽïÜ @ @@object @ói@ ”îìó÷L@ òìónîóÙi@ çbØò†ŽíØ@ ôåïŽíä@ õòŠó−óq@ oïäaímò†@ òìóîŽíè@ ói M view Code.@ŠóŽóÜ@熋ÙÙïÝØ @Žíi@ ôn“ @ ôä‡äbîó aęŠ@ ói@ pójîbm@ õ†ŽíØ@ õòŠó−óq@ òìóîŽíè@ ói@ µäaímò† M N@µiò†@bå’b÷@õ@ôŽïq@a†ímbèa†@óÜ@óØ@Module@ómaì@òìóåîóÙi@ÛóîóàbäŠói @@ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @ @Z@a‡äbØóàbäŠói@ô䆋َïr“ï÷@ômbØ@óÜ@㊎íÐ@ôåmìóØŠò†@ôåŽîí’@HH7II @óàŠŽíÐ@ ìó÷@ ôåŽîí’@ µäaímò†@ òìóîòŠó−óq@ ãó÷@ õŽíè@ ói @@a†òìó䆋ÙïÔbm@ ì@ 熋Ø@ ŽôuójŽïu@ ômbØ@ óÜ@ óØ@ æîóÙiŠbî† @ @@Start@ŠóŽóÜ@熋ÙÙïÝØ@ói@òìónŽî‹Øò† @@@ @ @€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ |+_)(*&^%$#@!<<< 20 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ @Z@Properties@çbØóïî‡äó¸ójîbm@õòŠó−óq@HH8II @@ @ڏîói@ Žßòì‰ïÄ@ õóàbäŠói@ õó’ói@ ãó÷ @ói@ óØ@ óîóè@ ômójîbm@ ôØóïïĒä‹  @ì@㊎íÐ@õŠbØ@ì@póÑïŽ@µäaímò†@ òìóîŽíè @óØ@ æîóÙjîŠbî†@ çbØónŽòŠóØ@ ìŒa‹àb÷ @ãóÜ@ ôn“ @ ôØóîòíŽï’@ ói@ ”îìó÷ @ @Z@òìímbéÙŽïq@óäbî@ñ‡äó¸ójîbm @@ @ómójîbm@ çbîóàó÷@ Z@ ìbä@ Name@ @M1 @L@ çbØónŽòŠóØ@ ìŒa‹àb÷@ ôäbäìbä@ ói @õ†ŽíØ@õòŠó−óq@õòìó䆋Ø@ômbØ@óÜóØ @ŽíiLoŽîìóØò†Šò†@ õóØòìbä@ óØòŒa‹àb÷ @çbàŠóÐ@ õŒa‹àb÷@ õìbä@ ôåîꊎí @ óäìí¹ @ÛòìI@ Close@ ói@ Command @ @HóØóåŽîì @@ @@ @oŽî‹åŽïèò†ŠbØói@ Z@ Alignment@ @M2 @ìŒa‹àb÷@ ôåŽîí’@ ô䆋Ø@ çb“ïånŽò†@ Žíi @ @@õý@óÜL@tóš@õý@óÜ@çbäa†I@òìímbéÙŽïq@•ójŽïŽ@óÜ@L@çbØòìa‹Žíä@çbî@çbØónŽòŠóØ @ @H@‡äòìbä@óÜ@L@oŽaęŠ @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 21 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @熊a‰jēÜóè@ìì†@óÜ@ì@ãꊎíÐ@õòíŽï’@ôåîꊎí @Žíi@oŽî‹åŽïèò†ŠbØói@Z@Appearance M3 @ @@oŽîìóØò†Šò†@o‚óm@ôØóîòíŽï’@ói@ãꊎíÐ@aìó÷@oî‹Žî‰jēÜóè@0-Flas@Šó ó÷L@òìímbéÙŽïq @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @òìòŠaí‚@ Ûòìì@ õŠì‡ŽïŽ@ õòíŽï’@ ói@ ㊎íÐ@ aìó÷L@ oŽî‹Ùi@ Ûýbš@ 1-3D@ Šó ó÷@ ãēýói @ @N@oŽîìóØò†Šò† @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @ôäa‡àb−ó÷@Žíi@óØ@õò†ŽíØ@ìó÷@ô䆋ØaŠbØ@ói@ómójîbm@çbîóàó÷@Z@ Enabled @@M4 @oŽïiò†@aŠbØ@óØò†ŽíØ@aìó÷@oî‹Žî‰jēÜóè@ True@Šó ó÷@ÛóîòíŽï’óiL@µŽíåîò†@ÚŽïäbàŠóÐ @õ†í‚@ çbî@ oŽïibä@ aŠbØ@ óØóäbàŠóÐ@ õ†ŽíØ@ aìó÷@ oî‹Žî‰jēÜóè@ False@ Šó ó÷@ ãēýóiL @ @N@oŽïibäaŠbØ@óØòŒa‹àb÷ @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 22 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @çbØòŒa‹àb÷@ì@ãꊎíÐ@Žíi@ÚŽïĒäòęŠ@ô䆋Ø@çb“ïånŽò†@Žíi@oŽî†ŠbØói@Z@Back color@@M5 @ @Nçbï䆋Ø@ÂäòęŠ@ómaì @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @óÜ@óØ@oŽî†ŠbØói@óäbnŽòŠóØ@ìŒa‹àb÷@ìó÷@ôäb“ïäìbä@ôåîꊎí @Žíi@Z@@ Caption@@ @M6 @õŒaìbïuL@oŽîìóØò†Šò†@a‡àꊎíÐ@óÜ@óØòìbä@a†ò‹ŽïÜ@ómaìLµåŽïèò†@çbîŠbØói@a‡ØóîòˆŽìę‹q @ôåïŽíä@ ô’ói@ óÜ@ õóØóäb“ïäìbä@ béäóm@ Name@ óØ@ óîòìó÷@ a†@ Name@ Žßó óÜ @ @NoŽîìóØbäŠò†@a†óØóàęŠćŽíÐ@ô’ói@óÜ@ãēýói@L@oŽîꊎí ò†@a‡äbØò†ŽíØ @@ @ôØóîó’ŽíĒŽïŽ@ òìóïn“ïäóm@ óÜ@ oîóØò†@ ŠóŽóÜ@ ôÙïÝØ@ ÚŽïmbØ@ a†ò‹ŽïÜ@ Z@ Font@ @M7 @õŠŽíu@ ìòŠbióÔ@ ói@ pójîbm@ õòíï’@ õ@ ŠóŽóÜ@ 熋ÙÙïÝØ@ óióØ@ L@ oŽîìóØò†Šò†@ Ûí›i @ @N@òìónŽî‹Øò†@pó‚ @@ @óØ@ oŽî†ŠbØói@ óÔò†@ ìó÷@ ôĒäòęŠ@ ô䆋ÙîŠbî†@ ì@ æîęŠŽí Žíi@ Z@ Forecolor @ @M8 @ @N@oŽî‹Žíäò† @@ @a‡àŠŽíÐ@óÜ@óØ@õóäaŒa‹àb÷@ìó÷@õŒŠói@ô䆋ÙîŠbíi@oŽî‹åŽïèò†ŠbØói@Z@Height@@M9 @ @N@oŽî‹åŽïèò†ŠbØói @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 23 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @óØ@õóäaŒa‹àb÷@ìó÷@ôqóš@õý@õ‰ŽîŠ†@ô䆋ÙîŠbíi@oŽî‹åŽïèò†ŠbØói@Z@ Left@ @M10 @ @NµåŽïèò†@çbîŠbØói@a‡àꊎíÐ@óÜ @@ @õ†íŽL@ çbØòìímbèŠbØói@ òŒa‹àb÷@ ôäbq@ ô䆋ÙîŠbíi@ Z@ Width @ @M11 @ @N@oŽî  ò†ŠòíŽïÜ @@ @óäaŒa‹àb÷@ ìó÷@ õ@ Hide@ òìó䆊b’@ ò@ Show@ ça‡äb“ïq@ Žíi@ Z@ Visible@ @M12 @ @NæîóØò‡ŽïrîŠbØ@a‡àŠŽíÐ@óÜ@óØ@oŽî†ŠbØói @@ @L@oŽî‹ ò†@Ží‚@óÜ@熊a‰jēÜóè@ìì†@•óïî‡äó¸ójîbm@ãó÷@Z@Right to Left @–@13 @Žíi@oŽîꊎí ò†@òìóqóš@óÜ@çbØòŒa‹àb÷@ì@çbØóåïŽíä@aìó÷@L@oî‹Žî‰jēÜóè@ True@Šó ó÷ @ói@õŽíè@ónŽïiò†@ómaì@L@òìónŽïiò†@óäaìó›Žïq@ False@ô䆊a‰jēÜóè@ãēýói@L@ oŽaęŠ@õý @ @N@æîęŠò‡îa†@óØ@õóäbàa‹ Žì‹q@ìó÷@ô䆋Ø@ôiòŠóÈ@ói@çbî@熋Ø@õ†ŠíØ @@ @True@ô䆊a‰jēÜóè@óiL@oŽî‹ ò†Ží‚@óÜ@çbàŠóÐ@ìì†@”ïàó÷Z@ MaxBotton@ @M14 @ãēýóiL@a†óØóàꊎíÐ@óÜ@oŽîìóØò†Šò†@@@@@@@@@@@@ @熋Øę‹qìaę‹q@ì@´‚a†@ôäbØóá ì†@aìó÷ @ @N@oŽîìóØbäŠò†@óäbá ì†@ìó÷@aìó÷@æî‹Žî‰jēÜóè@False@Šó ó÷ @@ @ @Na†bäbØóåïŽíä@‹Žîˆ@ói@µåŽïéi@ÚŽïēÝŽïè@µäaímò†@òìóîŽíè@óiZ@Font under@–@15 @@ @ @NoŽî†ŠbØói@çbØóåïŽíä@ô䆋قŽímŽíi@Z@Font Bold@@M16 @@ @ @NoŽî†ŠbØói@çbØóåïŽíä@õòìó䆋؊ýŽíiZ@Font italic@@M17 |+_)(*&^%$#@!<<< 24 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @@ @óÜ@ óØ@ æîóÙiŠbî†@ óäbnïq@ ìó÷@ õòŠbàˆ@ µäaímò†@ a†ò‹ŽïÜZ@ Max Length@ @M18 @ôäaímò†@aìó÷@10@ôŽíåi@Šó ó÷@óäí¹Žíi@L@µŽíåîò†@Text box@a‡åïŽíä@ôÔì‡åŽ @ @NoïŽíåi@a†óØóØŽíi@óÜ@oïq@10@béäóm @@ @True@ Šó ó÷L@ òìímbéÙïq@ 熊a‰jēÜóè@ ìì†@ óÜ@ ”ïàó÷Z@ Multi Line@ @M19 @L@oïŽíåi@L@a‡åïŽíä@ôÔì‡åŽ@ìbä@óÜ@‹mbîŒ@ÚŽîę‹Žî†@ óÜ@oïäaímò†@aìó÷@oî‹Žî‰jēÜóè @ @N@oïŽíåi@ę‹Žî†@Ûóî@bïäóm@oïäaímò†@aìó÷@oî‹Žî‰jēÜóè@@False@@Šó ó÷@ãēýói @@ @Žíi@ çbîóØóàꊎíÐ@ Žíi@ ôîóá ì†@ ôÙŽîàòęŠ@ oïäaímò†@ òìóîŽíèói@ Z@ icon@ @M20 @ìó÷@ ô䆋ÙØýbš@ •bq@ a†ò‹ŽïÜ@ L@ oîóØò†@ ônŽìŠ†@ óØ@ oïŽïåia†@ óîóàbäŠóiìó÷ @ôÙŽïÙïÝØ@ Žím@ L@ oŽîìóØò†Šò†@ Ûí›i@ ôØóîó’Ží Šaíš@ òìóïn“ïäóm@ óÜ@ óïî‡äó¸ójîbm @oïäaímò†@ a†ò‹ŽïÜ@ Load icon@õìbä@ ói@ òìónŽî‹Øò†@ÛóîòíŽï’L@ óÙi@ ŠóŽóÜ@ ôqóš @óÜ@ óØ@ óØòìa‹ÙnŽìŠ†@ óàbäŠói@ çbî@ óØóàŠŽíÐ@ ói@ õò‡ïi@ ì@ oîóÙjîŠbî†@ ÚŽïäŽíÙîb÷ @ @N@oŽîìóØò†Šò†@a†óØóäb“ïäìbä@ônî‹’ @ @@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@ @óØ@ a‡ÙŽïmbØ@ óÜ@ óîóØóàꊎíÐ@ ôåmìóØŠò†@ õŒaíŽï’@ Z@ Windows state@ @M21 @ @Zóَíu@‡äóš@”ïàó÷@L@oîóØò‡Žïq@”ï÷@çbØòìa‹ÙnŽìŠ†@óàbäŠói @óØóàŠŽíÐ@ôîbŽb÷@aìó÷@oî‹Žî‰jēÜóè@óî‡äó¸ójîbm@ãó÷@Šó ó÷Z@@@@@@@@0-Normal@M N@oŽîìóØò†Šò†@aìb÷@Šóè@oŽïi@çŽíš @õòìó䆋Ø@ ômbØ@ óÜ@ aìó÷@ oî‹Žî‰jēÜŠóè@ çbîóàó÷@ Šó ó÷@ Z@ @ 1- Minimized@ @N@ Desktop@ŠóŽóÜ@ToolBar@ônî‹’@ŠóŽ@ónŽîìóØò†@L@a†óØóàbäŠói |+_)(*&^%$#@!<<< 25 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @õòìó䆋Ø@ ômbØ@ óÜ@ aìó÷@ oî‹Žî‰jēÜóè@ çbîóàó÷@ Šó ó÷@ Z@ @ @ @ 2- Maximized@ @N@óØó’b’@õę‹qìaę‹q@ómaì@oŽîìóØò†Šò†@ôîòŠìó @ói@a†óØóàꊎíÐ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ @ @Z@†ŽíØ@õŒŽì‡åîì@õòìó䆋Ø@ômóïäŽíš @ìŒa‹àb÷@ ìó÷@ ŠóŽóÜ@ ÚïÝÙēÝiò†@ L@ çbØò†ŽíØ@ ôåïŽíä@ õòŠó−óq@ õòìó䆋Ø@ Žíi@ a†ò‹ŽïÜ @òìòŠaí‚@ õóîòŠó−óq@ ãó÷@ L@ oïŽíåi@ Žíi@ õ†ŽíØ@ oŽîìómò†@ óØ@ L@ óÙi@ óäbnŽòŠóØ @ @NNòìónŽî‹Øò† @@ |+_)(*&^%$#@!<<< @@@@@@@@@@@@@@@ 26 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @oŽîìóØò†Šò†@ óØ@ L@ oŽî‹Žíåi@ a‡äbØòìa‹Žíä@ òę‹Žî†@ ììì†@ çaíŽïä@ óÜ@ çbØò†ŽíØ@ ónîíŽïq @ @@ôä‡äbîó aꊎíi@ãēýói@L@çbØónŽòŠóØ@ìŒa‹àb÷@ônŽb÷@ŠóŽ@óÜ@óä‡äbîó aęŠ@Žíi@•óàó÷ @@ @a‡mójîbm@ ôَíØ@ õòŠó−óq@ óÜ@ ómaìL@ @ µåŽïèò†ŠbØói@ ‹m@ ôÙŽîŒaíŽï’@ ôn“ @ õ†ŽíØ @ @N@oŽî‹Žíäò† Private Sub … oŽî‹Žíäò†@çbØò†ŽíØ@a†ò‹ŽïÜ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ End Sub @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 27 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫@@‬ ‫@@‬ ‫@@‬ ‫|+_)(*&^%$#@! >>>‬ ‫82‬ ‫<<<!@#$%^&*()_+|‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @@ @ @Z@çbåŽïèaęŠ@Žíi@ò†bŽ@ôØóîóàbäŠói@‡äóš@ô䆋ÙnŽìŠ†@J Textbox , çbàŠóÐ@ õóá ì†@ ì@ µŽíä@ ôÔì‡åŽ@ ôäbØòŒa‹àb÷@ ŠóŽóÜ@ @M1 @ @MZ@Command Bottun @@ @Žíi@ òìóåîóÙi@ Žõíä@ ôÙŽïàŠŽíÐ@ L@ oŽïiò†@ bmòŠóŽ@ óäaŒa‹àb÷@ ãó÷@ õŠbØói@ çíi@ bå’b÷Žíi @ÚïÝÙēÝŽiò†@ì@çbØóïn“ @òŒa‹àb÷@ônî‹’@ŠóŽ@òŠŽí›i@çb’bqL@æîóÙi@ŠóŽóÜ@õŠbØ@õòìó÷ @óØóàŠŽíÐ@Žíi@µŽíä@õŒa‹àb÷@Ûóî@µåïiò†@L@óÙi@@@@@@@@ @ØŽíi@oÙŽïm@õŒa‹àb÷@ŠóŽóÜ @ÚŽïÙïÝØ@çbî@L@óÙi@†bîŒ@ Command bottun@õŒa‹àb÷Šaíš@bvåï÷@L@oŽïiò†@†bîŒ @óØòŒa‹àb÷@‘ìbà@ôäb“ŽïØaęŠ@ói@ìóØóàŠŽíÐ@ŠóŽ@òŠŽí›i@çb’bq@ìóÙi@óØòŒa‹àb÷@ŠóŽóÜ @ @NN@ó£@çbïÙŽîęŠ@òìòŠaí‚@õóîòíŽï’@ãói@çb’bq@ì@Žôåia† @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @óäbnŽòŠóØ@ìŒa‹àb÷@ìó÷@Žíi@æîóÙjŽïuójŽïu@õ‡äó¸ójîbm@ÚŽî‡äóè@ónîíŽïq@bnŽï÷@ @ @Z@óîòíŽï’@ãói@”îìó÷ @@ @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 29 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @@ @ @õóØóïîŠbÙäaęŠŽí  @ @òìòę‹ïi @ @õóØóïî‡äó¸ójîbm @ @text @ @çbØòŒa‹àb÷ Text1 @ @ãóØòìbä @ @Caption @ @Command1 @ @ óàóm @ @Caption @ @Command2 @ @çíÐóÜóm@õòŠbàˆ @ @Caption @ @Command3 @ @´‚a† Caption Command4 @a†òŒa‹àb÷@ìóÜ@ómaì@L@òìòę‹i@ text@L@ 1@ôåïŽíä@õŒa‹àb÷@µŽŽïēÜò†@óØ@ÚŽïmbØ@a†ò‹ŽïÜ @ômóÑïŽ@óÜ@òì@Lòìòę‹ïiL@òìa‹Žíä@óØ@õóÔò†@ìó÷@ìóî‡äó¸ójîbm@ìó÷@ŠóŽ@òŠŽí›i @ @çbØóäbàŠóÐ@õóá ì†@óÜ@óØóîŠóè@Žíi@óäbàíïŽíä@óØ@óŽíåi@óäbÔò†@ìó÷@a†@Caption @òìòŠaí‚@ ôØóîòíŽï’@ ãói@ óØóàꊎíÐ@ çbØóïîŠbÙäaꊎí @ ô䆋َïuójŽïu@ •bq@ M @ @@ZoŽîìóØò†Šò† @ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@ @oŽîìóäbàò†@çbàŽí‚@óØ@õóîòíŽï’@ìói@çbØò†ŽíØ@ôåïŽíä@ói@æîóØò†@oŽò†@a†ò‹ŽïÜ@bnŽï÷ @ŠóŽóÜ@ ÛóïîŠbïäaŒ@ ôäa‡Žïq@ ói@ æîóØò‡mójîbm@ óäbá ì†@ ìóÜ@ óØóî@ Šóè@ óäí¹@ Žíi @ @N´‚a†@LçíÐóÜóm@õòŠbàˆ@L@ óàóm@LãóØòìbäZòìa‹Žíä@Ûòì@L@çbàŽí‚ |+_)(*&^%$#@!<<< 30 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ôØŽíi@ oÙŽïm@ óÜ@ óäbïîŠbïäaŒ@ ìó÷@ óäbá ì†@ ìóÜ@ óØóîŠóè@ ŠóŽóÜ@ 熋ÙÙïÝØói@ óØ @óØ@ oŽïiò†@ òìóäbØò†ŽíØ@ ôåïŽíä@ õŽíè@ ói@ ”îìó÷@ çbàíĒŽïi@ L@ oŽîìóØò†Šò†@ a‡àóØóî @ @NNæîęŠò‡îa†@çbàŽí‚ @ói@ ”îìó÷@ òìóåîóÙi@ †ŽíØ@ ôåïŽíä@ õòŠó−óq@ oŽïiò†@ bmòŠóŽ@ çbØò†ŽíØ@ ôåïŽíäŽíi @õóá ì†@ ŠóŽóÜ@ ÚïÝÙēÝiò†@ óî@ Žíi@ L@ çbØòŒa‹àb÷@ óÜ@ óØóîŠóè@ ŠóŽóÜ@ 熋ÙÙïÝÙēÝiò† @õòìó÷@ Žíi@ L@ HãóØòìbäI@ ói@ ómójîbm@ óØ@ L@ óÙi@ Command1@ ãóØóî@ ôäbàŠóÐ @ @NN@òìónŽî‹Ùi@†ŽíØ@ôåïŽíä@õòŠó−óq @ @Z@óŽíåi@òìòŠaí‚@õò†ŽíØ@òę‹Žî†@ãó÷@óØòìa‹Žíä@òę‹Žî†@ìì†@Šóè@çaíŽïä@óÜ@a‡ŽîìóÜ Text1.text =” ±<äÂ<…<åçÞ<äñ<á^è…^ñ “ @@@@@@@@@@@@ @óØ@óîóåïŽíä@ôÔì‡åŽ@ìóÜ@çbánŽóióà Text1@óØ@oïäai@òìó÷@ónîíŽïq@a†ò‹ŽïÜ @óÜ@ óØòŒa‹àb÷@ õòìó䆋ØbïuŽíi@ H@ N@ I@ ÚŽïēÜb‚@ ôäbäa†@ òìbåäbàa†@ óØóàꊎíÐ@ óÜ @õóäb“ïä@ çb’bq@ L@ òíïŽíä@ çbà@ Text@ ômóÑïŽ@ a†ò‹ŽïÜ@ óØ@ L@ õóØómóÑïŽ @L@óØ@óēÝŽïè@ómíu@ìì†@Šóè@B@B@çaíŽïä@õòìa‹Žíä@ìó÷@ómbØò†@óØ@òìbäa†@çbàóäbØóî @oŽî‹Žíåi@a†óēÝŽïè@ìì†@B@B@ãó÷@çaíŽïä@óÜ@ónîíŽïq@oŽîìóØò†Šò†@óØ@õóäbn’@ìó÷@a†ò‹ŽïÜ @ @@Z@óîóîòíŽï’@ãói@óØò†ŽíØ@L @ @B@¶óÈ@Šòíäó÷@çbîŠb÷@B@]@ói@óäbØóî@Ûóî@ôåïŽíä@ôÔì‡åŽ@ìbä@õìa‹Žíä @ @NN‹m@ôÙŽïn’@Žíi@oîꊎíĒi@óØóēÝŽïè@ómíu@ìì†@çaíŽïä@õòìa‹Žíä@ìó÷@oïäaímò†@óØ @ @@ôäbàŠóÐ@õóá ì†@õŒa‹àb÷@ŠóŽóÜ@ÚïÝÙēÝiò†@òŠbªó÷@ìó£a†@óØò†ŽíØ@õŠó−óq@bnŽï÷ @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 31 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ @@@Z@óŽíåi@ò†ŽíØ@òę‹Žî†@ãó÷@ìóÙi@H óàóm@Iómaì@@Command2@ãòìì† Text1.Text=”20” @ôäbàŠóÐ@ õóá ì†@ ŠóŽóÜ@ ÚïÝÙēÝiò†@ òŠbªó÷@ L@ ìó£a†@ óØò†ŽíØ@ õòŠó−óq@ òŠbiì† @ @Z@óŽíåi@ò†ŽíØ@òę‹Žćî†@ãó÷@ì@H@çíÐóÜóm@õòŠbàˆI@ómaì@óÙi@Command3@óÙi@ãóïŽïŽ Text1.text=”SanaTel:07301167629” @óÜ@óØ@óîóåïŽíä@ôÔì‡åŽ@ìóÜ@çbánŽóióà@@ Text1@óØ@oïäai@òìó÷@oŽïiò†@ a†ò‹ŽïÜ @ónŽïiò†@aìó÷@†‹Ø@†bîŒ@ãꊎíÐ@Žíi@çbà‹m@ôÙŽî@Textbox@Šó ó÷@Lòìbåäbàa†@a†óØóàꊎíÐ @a†@ Name@ìbä@õ‡äó¸ójîbm@óÜ@pŽí‚@íØbm@òìónŽïåïŽàò†óîòíŽï’@ìói@Šóè@ì@ Text2 @óØ@oîóÙjîŠbî†@óåïŽíä@ôÔì‡åŽ@ìó÷@oŽïiò†@L@óîòíŽï’@ìói@Šóè@L@oîꊎí ò†@õóÙõòìbä @ÚïÝØ@ómaì@óØóäbàŠóÐ@ô䆋Ø@ŽôuójŽïu@ômbØ@óÜ@oŽîìóÙi@Šò†@a‡Žïm@õóØóÔò†@oŽîìómò† @ @NN@óØóá ì†@ŠóŽóÜ@ç†‹Ø @ómaì@óÙi@ Command4@ôîbmŽíØ@ì@ãòŠaíš@ôäbàŠóÐ@õóá ì†@ŠóŽóÜ@ÚïÝÙēÝiò†@bnŽï÷ @òìòŠò†@ ómbÙäb·@ óØòìa‹ÙnŽìŠ†@ óàbäŠói@ óÜ@ óØ@ µŽíåi@ ڎíØ@ õòìó÷Žíi@ H´‚a†I @ãói@ ”îìó÷óØ@ NN@ ôîbmŽíØ@ ìòìòŠò†@ óäíš@ ì@ óØóàbäŠói@ ôîbmŽíØ@ ôä‡äbîó aęŠ@ ómaì @ @NN@oŽî‹Žíäò†@óîòíŽï’ Private sub Command4_Click() End End sub @ôån‚a†@ õŽíè@ ónŽïiò†@ ì@ óäbØóàbäŠói@ ôîbmŽíØ@ ôä‡äbîó aęŠ@ End@ õó’ì@ ómaìóØ @ @N@@óØóàbäŠói @ônî‹’@ŠóŽ@òŠŽí›i@òì솋Ø@çbánŽìŠ†@óØ@õóîóàbäŠói@ìó÷@õòìó䆋ÙïÔbm@Žíi@bnï÷ @çbî@óÙi@ Start@ŠóŽóÜ@tóš@ôÙïÝØ@çb’bq@ì@òìòŠóÙi@ Run@ônïÜ@ì@çbØónïÜ @ @NN@ò‹Ēia†@F5@õóá ì†@Ží‚ìónŽaęŠ @@ @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 32 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @µåïiò†@ L@ òìó䆋ÙïÔbm@ Žíi@ óÙi@ ÚïÝØ@ çbØóäbàŠóÐ@ ôäbØóá ì†@ óÜ@ óØóîŠóè@ çb’bq @ @NN@oŽîìóØò†Šò†@a†óØóåïŽíä@ôÔì‡åŽ@óÜ@óäbàŠóÐ@ìói@pójîbm@õìa‹Žíä @óØóàbäŠói@óØ@õòìó÷@•bq@L@æîŠbri@óîòˆŽìę‹q@ìó÷@çíš@óØ@õòìó÷@ŠóŽ@óåïŽî†@bnŽï÷ @óîóàbäŠói@ìó÷@ômòìaìóm@ói@@çbØò†ŽíØ@ôåïŽíäóä@óēÜóè@óÜ@oîíi@bïåē܆@ìòìò†‹ÙïÔbm @ãói@”îìó÷@L@oïåŽïéi@a†ŠóŽói@õŠbÙäaꊎí @oïäaíni@‹m@ôÙŽîŠbu@õòìó÷@Žíi@L@òŽîŠbri @ @Z@óîòíŽï’ @ŠóŽóÜ@ tóš@ ôÙïÝØ@ ì@ òìŠòŠóÙi@ File@ ônïÜ@ ì@ çbØónïÜ@ ônî‹’@ ŠóŽ@ òŠŽí›i @ @NN@óÙi@Save Project As @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @óäí¹@ Žíi@ óØóàꊎíÐ@ Žíi@ pbØò†@ ÚŽîìbä@ õaìa†@ bmòŠóŽ@ òìónŽî‹Øò†@ ÛóîòíŽï’@ µåïiò† @ÚŽîìbä@õaìa†@çb’bqL@óÙi@Save@ŠóŽóÜ@tóš@ôÙïÝØ@a‡îaì†@óÜ@My Pro1@óŽíåi @tóš@ôÙïÝØ@a‡îaì†óÜ@ì@ My Pro1@L@óŽíåi@óäí¹Žíi@óØòˆŽìę‹q@ìíàóè@Žíi@pbØò† @ @NN@óÙi@Save@ŠóŽóÜ |+_)(*&^%$#@!<<< 33 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@ @õŠa†‹Ø@ôØóîóàbäŠói@Ûòì@óØ@oîŠbri@ÛóîòíŽï’ói@óîóàbäŠói@ìó÷@oŽîìóni@Šó ó÷ @Žßòì‰ïÄ@ õóàbäŠói@ Žßó óÜ@ ì@ oŽïióä@ Setup@ õŠa†‹Ø@ ói@ ônîíŽïq@ ì@ pbÙiŠbØ @ @Z@óÙi@ŽôuójŽïu@óäaìbĒäóè@ãó÷@òìónŽî‹Øóä@a‡Ùîói @Make project.EXE@ŠóŽóÜ@tóš@ôÙïÝØ@a‡ŽîìóÜ@ì@òìòŠóÙi@ File@ônïÜ @ŠóŽóÜ@tóš@ôÙïÝØ@ì@Žôåia†@Žíi@ôÙŽîìbä@a‡ŽîìóÜ@òìónŽî‹Øò†@pójîbm@ôØóîòíŽï’@L@óÙi N@óÙi@Save @ @2 |+_)(*&^%$#@!<<< 34 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ Command & @ óåŽîì@ ì@ çbàŠóÐ@ õóá ì†@ ôäbØòŒa‹àb÷@ ŠóŽóÜ@ ÛóîóàbäŠói@ M2 @ @Z@Image @õŽíè@ ói@ çb’bq@ ì@ µŽïäò†a†@ a‡àꊎíÐ@ ìbä@ óÜ@ ÛóîóåŽîì@ µŽî†@ òìóàa‹ Žìę‹q@ ãó÷@ õŽíè@ ói @L@æîóØò†@ôØí›i@ìòŠìó @ì@çbØýŠaíš@Šóè@Žíi@µåŽïēÜíuò†@óØóåŽîì@òìóäbàŠóÐ@õóá ì† @L@òìóåîó‚ò‡îŠò†@ìòìóåîŠb’ò‡Žïq@õóØóåŽîì@òìóäbàŠóÐ@õóá ì†@õŽíè@ói@Šóè@çb’bq @L@@òìónîóÙi@Žõíä@ôØóîòˆŽìę‹q@oŽïiò†@Žõíä@ôØóîóàbäŠói@Šóè@ô䆋ÙnŽìŠ†@Žíi@bmòŠóŽ @tóš@ôÙïÝØ@a†@ File@@ônïÜ@óÜ@ì@çbØónïÜ@ônî‹’@ŠóŽ@òŠŽí›i@òŠbØ@ãó÷@Žíi@óîŽíi @ @L@òìòŠóÙi@Žõíä@õ†Ša‡äbnŽ@ôØóîòˆŽìę‹q@òíŽîì@óÜ@ì@óÙi@ new Project@ŠóŽóÜ @õŒa‹àb÷@ ŠóŽóÜ@ ÚïÝÙēÝiò†@ ì@ General@ çbØóïïn“ @ òŒa‹àb÷@ ŠóŽ@ òŠŽí›i@ çb’bq @õŒa‹àb÷@10@çb’bq@L@oŽïji@oŽìŠ†@a†óØóàꊎíÐ@ìbä@óÜ@õòìó÷@Žíi@L@óÙi@ImageóåŽîì @òìó÷@ õŠa†b b÷@ oŽïiò†@ ãēýóiL@ óÙi@ †bîŒ@ Command Bottun@ çbàŠóÐ@ õóá ì† @ÚŽïmbØ@ óäí¹@ Žíi@ óÙäíš@ L@ oîóØóä@ †bîŒ@ çbØóá ì†@ 熋ÙïqŽíØ@ õbĒŽîęŠ@ ói@ óØ@ oïi @oŽîìómò†@ ì@ oîóØò†@ †bîŒ@ Command Bottun@ çbàŠóÐ@ õóá ì†@ ôÙŽîŒa‹àb÷ @ìíàóè@ óØ@ óîaì@ òìó÷@ Ûòì@ a†ò‹ŽïÜ@ L@ oîóÙi@ †bîŒ@ 熋ÙïqŽíØ@ õbĒŽîęŠ@ ói@ ïäaìó÷ @ómaì@ óàóØóî@ õóá ì†@ óØ@ õòìó÷ŠóióÜ@ çóÙi@ ŽôuójŽïu@ çbàŠóÐ@ Ûóî@ çbØóá ì† @óØ@ ÛóîòíŽï’@ ói@ óØóàꊎíÐ@ Žíi@ óÙi@ õ†bîŒ@ Ûóî@ Ûóî@ óî@ Žíi@ L@ Command1 Command1 @ ómaì@ oŽî‹ĒiŠòì@ õŽí‚@ ói@ pójîbm@ õòŠbàˆ@ çbîóØóîŠóè @ ì@ Command5@ ì Command4 ì Command3ì@ Command2 @ @NN@ôîbmŽíØ@bm@Command7 ì@Command6 @ôÙŽîęŠ@òìòŠaí‚@õóØóåŽîì@Ûòì@L@óØóàŠŽíÐ@Žíi@†‹Ø@†bîŒ@oäbØòŒa‹àb÷@õòìó÷@•bq@bnŽï÷ @ @@NN@ó£ @ @NN@óÙi@ŽôuójŽïu@Žíi@çbîòìòŠaí‚@õóäbmóÑïŽ@ãó÷@çb’bq @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 35 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @ @õŠbÙäaęŠŽí  @ @õóØóïî‡äó¸ójîbm @ @Left @ @0@‹ÑŽ @ @@çbØòŒa‹àb÷ Image1 @ @òìòŠóÙi@Ûí›i@ôØóîóåŽîì@pŽí‚@õìŒòŠb÷@ói @ @True @ @Picture @ @Stritch @ @Top @ @òìó䆊b’ @ @Caption @ @Command1 @ @Caption @ @Command2 @ @Caption @ @Command3 @ @Caption @ @Command4 @ @Caption @ @Command5 @ @Caption @ @Command6 @ @Caption @ @Command7 @ @Caption @ @Command8 @ @Caption @ @Command9 @ @Caption @ @Command10 @ @0@‹ÑŽ @ @òìóån‚Šò† @ @òìòŠóŽ@Žíi @ @oŽaęŠ @ @HòŠbiì†I@ @ @tóš @ @òìòŠaí‚@Žíi @ @熋ØòŠìó  @ @òìó䆋ÙØí›i @ @´‚a† @òìòŠaí‚@ õóîòíŽï’@ ãói@ L@ çbØóïîŠbÙäaꊎí @ ô䆋َïuójŽïu@ ì@ ´ƒÙŽîęŠ@ •bq @ @NN@oŽîìóØò†Šò† |+_)(*&^%$#@!<<< 36 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @@ @@@@@@@@@@ @óØ@ Læî‹ŽïrjŽïq@ ôÙŽîŠbØ@ óäbäbàŠóÐ@ õóá ì†@ ìóÜ@ ÚŽïØóî@ Šóè@ õòìó÷@ Žíi@ bnŽï÷ @ŠóŽóÜ@ ÚïÝÙēÝiò†@ óî@ Žíi@ NN@ @ µŽíåi@ Žíi@ õ†ŽíØ@ oŽïiò†@ pbÙi@ a†óØóåŽîì@ óÜ@ õŠbÙäaęŠŽí  @Žíi@óØóåŽîì@õòìó䆊b’@ói@ómójîbm@óØ@L@óÙi@Command1@ãóØóî@ôäbàŠóÐ@õóá ì† @ @NN@oŽî‹Žíäò†@óîòíŽï’@ãói@ãóØò†ŽíØ@a‡ŽîìóÜ@òìónŽî‹Ùi@†ŽíØ@ôåïŽíä@õòŠó−óq@õòìó÷ óØòŒa‹àb÷@õìbä@N@óØóäaꊎí @õ‡äó¸ójîbm@]@óØóäaꊎí @ô‚‹ä@ @ @ZoŽî‹Žíäò†@óîòíŽï’@ãói Image1.Visible=False @ìóÜ@ ômóîòìó䆋ØbïuŽíi@ •óØóēÜb‚@ ìóîóØóåŽîì@ õŒa‹àb÷@ õìbä@ Image1@ a†ò‹ŽïÜ @bnŽï÷@ L@ Visible@ ómaì@ óØóåŽîì@ õòìó䆊b’@ õŽíè@ ónŽïiò†@ óØ@ õóïî‡äó¸ójîbm @ @@õòìóäa‡äb“ïq@õŽíè@ónŽïiò†@True@aìó÷@óØòìó䆊b’@Žíi@oŽïi@ÚŽï‚‹äFalse@Šó ó÷ @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 37 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @L@óØòìóäa‡äb“ïq@ómaì@ Command2@ãòìì†@ôäbàŠóÐ@õóá ì†@Žíi@ómaìóØ@L@óØóåŽîì @ @ZóŽíåi@òìòŠaí‚@õò†ŽíØ@ãó÷ Image1.visible=True @@ @õ@ Top@ ômóÑïŽ@ óÜ@ †íŽ@ µäaímò†@ Top@ òìòŠóŽ@ Žíi@ óØóåŽîì@ ôä‡äēýíu@ Žíi@ bnŽï÷ @ì@ òìónŽî‹ ò†@ çbØóióuíà@ óēÜb‚@ béäóm@ óØóàꊎíÐ@ õòìó÷ŠóióÜ@ L@ æî‹ĒiŠòì@ óØóåŽîì @oŽïiò†@òìòŠóŽ@Žíi@ç‡äēýíu@óî@ Žíi@L@æiò†@bå’b÷@ôŽïq@a‡îaì†@óÜ@óØ@òìómŽíi@óäaìó›Žïq @õóá ì†@ ŠóŽóÜ@ ÚïÝÙēÝiò†@ ómaìóØ@ L@ oŽïi@ HKI@ ói@ oŽïiò†@ òìòŠaí‚@ Žíi@ ì@ oŽïi@ HMI@ ói @Žíi@ç‡äēýíu@ómaì@µŽíåi@Žíi@õóØò†ŽíØ@õòìó÷@Žíi@óÙi@ Command3@ãóïŽïŽ@ôäbàŠóÐ @ @ZóîòíŽï’@ãói@L@òìòŠóŽ Image1.top=image1.top -50 @íØbm@oŽïēÜí¡@óØ@ônŽïÙŽïmóÑïŽ@ Top@ìóîóØóåŽîì@õŒa‹àb÷@õìbä@@ Image1@a†ò‹ŽïÜ @ @NNóØóî 50@M@HõóÐb–óàI @@ @Left@ ôm@ óÑïŽ@ óÜ@ †íŽ@ µäaímò†@ oŽaęŠ@ õý@ Žíi@ óØóåŽîì@ ôä‡äēýíu@ Žíi@ bnŽï÷ @ì@HMI@ói@”îìó÷@tóš@ì@oŽaęŠ@õýŽíi@óØóåŽîì@ôä‡äbēÜíu@õŽíè@ónŽïiò†@óØ@oî‹ĒiŠòì @õý@Žíi@oŽïēÜíuò†@oŽïi@ –@Šó ó÷@ì@oŽaęŠ@õýŽíi@oŽïēÜíuò†@aìó÷@oŽïi@K@Šó ó÷@óØ@HKI @õò†ŽíØ@ãó÷@HoŽaęŠI@ómaì@Comman4@ãòŠaíš@ôäbàŠóÐ@õóá ì†Žíi@bnŽï÷@óîŽíi@L@tóš @ @Z@óŽíåi@òìòŠaí‚ Image1.Left=image1.Left+50 @@ @óØ@oîóØò†@óØóåŽîì@óÜ@aì@òìóîóá ì†@ãó÷@õŽíèói@Z@ Command5@òŠbiì†@õóá ì† @ @NN@H0,0I@ôēÜēb‚@ŠóŽ@òìónŽï›i |+_)(*&^%$#@!<<< 38 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @õ@ Left@ ì@ Top@ ômóÑïŽ@ ì†@ Šóè@ oŽïiò†@ ì@ oŽî‹Žíäò†@ óîòíŽï’@ ãói@ ”îìó÷@ óØ @ @ZH‹ÑŽI@ói@æîóÙi@çbØóî@óØóåŽîì Image1.Top=0 Image1.Left=0 @@ @ @@H@MIói@æîóÙi@Left@ômóÑïŽ@ô‚‹ä@oŽïiò†@tóš@õý@Žíi@óØóåŽîì@ôä‡äēýíu@Žíi@bnŽï÷ @ @ZoŽî‹Žíäò†@õóØò†ŽíØ@óîòíŽï’@ãói@óØ Image1.Left=image1.Left-50 @@ @ôäbàŠóÐ@õóá ì†@õŒa‹àb÷@ŠóŽóÜ@ÚïÝÙēÝiò†@òìòŠaí‚@Žíi@óØóåŽîì@ôä‡äēýíu@Žíi@bnŽï÷ @béäóm@ óØ@ óŽíåi@ óØò†ŽíØ@ òìòŠaí‚@ õóîòíŽï’@ ãóiL@ óÙi Command7ãómìóy @ @ZóîòíŽï’@ãói@HKIónŽïiò†@HMI@õóäb“ïä Image1.Top=image1+50 @@ @ @Z@Command8@óØóåŽîì@ô䆋ØòŠìó @Žíi@†ŽíØ @óØ@æî‹ ò†Šòì@ Width@ôäbq@ômóÑïŽ@ì@ Height@õŒŠói@ômóÑïŽ@óÜ@†íŽ@a†ò‹ŽïÜ @”îìó÷@ôäbq@ì@õŒŠói@õŠbi@ì솊óè@ói@çbØòŒa‹àb÷@õòŠbióÔ@ô䆋ØòŠìó @ói@ómójîbm @ @ZóîòíŽï’@ãói Image1.Height=image1.Height+100 Image1.width=image1.Width+100 @ @@ @ @@Z@Command9@òìó䆋ÙØí›i @HKI@ çb“ïä@ ôåîꊎí @ ói@ ãēýói@ oŽî‹Žíäò†@ õóØò†ŽíØ@ ìí“Žïq@ õŠbu@ Ûòì@ Šóè@ ”îìó÷ @ @ZóîòíŽï’@ãói@HMIói @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 39 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ Image1.Height=image1.HeightM100 Image1.width=image1.WidthM100@ @ @@ @ôäbàŠóÐ@õóá ì†@óÜ@óŽíåi@òìòŠaí‚@õò†ŽíØ@ãó÷@óØóàbäŠói@óÜ@òìòŠò†@óäíš@Žíi@bnŽï÷ @ @Z@Command10@a‡àóîò† Private sub command10_click() End End sub @ @óÜ@ óØóî@ Šóè@ çb’bq@ L@ óØóàbäŠói@ õòìó䆋ÙïÔbm@ ćŽíi@ ò‹Ēia†@ F5@ õóá ì†@ bnŽï÷ @ @NNóåïji@óØóåŽîì@ôäaꊎí @ìóÙi@ÚïÝØ@çbØóá ì† @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 40 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @@ @ @Za‡Ùîói@ôäbàŒ@óÜ@çbØòìaꊎí J @óØ@çbØòŠa†‹Ø@ôåîę‹iŠò†@Žíi@a‡Ùîói@ôäbàŒ@óÜ@óîóè@ìaꊎí @ŠŽìŒ@ôØóîòŠbàˆ@çaŽîęŠói @ @ZòŠbî†@a†óîón“‚@ãóÜ@ìaꊎí @ÚŽî‡äóè@õóäí¹ @ @K32767@Žíi@M32768@óÜ @çbØóïïnŽaęŠ@ òŠbàˆ @ @Hoîbi2I @ @38@E@@M3.402823@@@@@@@@çbØóïïnŽaęŠ@ @ L@ òŠbàˆ óÜ @ @M45@E@@M1.401298@Žíi @ @H@oîbi@4I @ @ @ @NçbØónïq@óÜ@ÚŽïēÜóàŽíØ Integer @ @Long @ @String @ @Double @ @Currency @ @Variant @@ @ @ZçbØòìaꊎí @ôä‡äbîó aęŠ @ @NNò‡i@òìòŠaí‚@õò†ŽíØ@ãó÷@ô−ŠóŽ @@ Dim Empname As String @õó’ì@ì@ÚŽîìaꊎí @ŠóŽóÜ@L@ڏîói@Žßòì‰ïÄ@ói@pa†ò†@Žßaìóè@a†ò‹ŽïÜ@ Dim@ôäbàŠóÐ @õŠŽíu@ String@ õó’ì@ bèòìŠóè@ L@ óØòìaꊎí @ Žíi@ óÙŽîìbä@ ”î@ Empname @ @NN@óîóØòìaęŠŽí  ‹m@ôØóîóäí¹@ Dim I As integer @ @Z@oŽïiò†@òìó’óäbäbàŠóÐ@ãó÷@õbĒŽîęŠ@óÜ@çbØòìaꊎí @ôä‡äbîó aęŠ Dim – Globe – Static@ @@ @@ |+_)(*&^%$#@!<<< 41 >>> !@#$%^&*()_+|

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @@ @ @Zçbïäóàóm@ì@çbØòìaꊎí @ômbØ @õóäbïnîíŽïq@ìóÜ@óÙŽïØóî@Scope of Variaable@çbØòìaꊎí @ômbØ@õŠíåŽ @õŠŽíuìòŠbióÔ@ ói@ òìa Žói@ çbØòìaꊎí @ ômbØ@ õŠíåŽ@ ì@ L@ óäbîóè@ çbØòìaꊎí @ óØ @ @NN@õŠŽíáïà@ŠóŽóÜ@@õòìóäbà @ @Z@òìó’ói@ŽðŽ@ói@æŽî‹Øò†@çbïäóàóm@ôŽïq@ói@”ïäbØòìaęŠŽí  @çbØóïïn“ @òìaꊎí M1 @ @óØóàꊎíÐ@ônŽb÷@ŠóŽóÜ@çbØòìaꊎí @M2 @ @N@çbØónŽòŠóØ@ìŒa‹àb÷@ônŽb÷@ŠóŽóÜ@çbØòìaꊎí M3 @ @€€ @ @Z@çbØóïïn“ @òìaꊎí @M1 @ô’óØómbØ@ L@ óîóè@ òìóØòìa‹ÙnŽìŠ†@ óàbäŠói@ ìíàóè@ ói@ õ‡äòíîóq@ òìaꊎí @ ãó÷ @óÜ@ì@L@æŽî‹åŽïèò†ŠbØói@a†óØóàbäŠói@óÜ@óØ@õóäa†ŽíØ@ì@ÞîbÐ@ìó÷@ìíàóè@ói@ónŽòíîóq @òìónŽîę‹Žbä@Lì@çbØòìa‹ÙnŽìŠ†@óàbäŠói@ô䆋َïr“ï÷@ômbØ@óÜ@òìónŽïåŽïàò†@a‡îŠŽíáïà @ @NN@òìòŠò†@ónïšò†@óØóàbäŠói@óÜ@íØòìbm @ìbä@ óÜ@ òìónŽî‹Ùi@ çìęŠ@ ÛóîóàbäŠói@ Žíi@ ôn“ @ õìaꊎí @ ŠóŽóÜ@ ç‡äbîó aęŠ@ ónîíŽïq @†ŽíØ@ôåïŽíä@õòŠó−óq@ìbä@óÜ@ómaì@Code Module@a‡ïŽíäóàbäŠói@õòŠó−óq @ @NN@oŽî‹Žíäbä@a‡äbØónŽòŠóØ@ìŒa‹àb÷@Žíi @óàa‹ ęì‹q@ ‡äóš@ ãó÷@ L@ a‡äbØóàbäŠói@ óÜ@ ôn“ @ õ†ŽíØ@ ôäbåŽïèŠbØói@ Žíi@ bnŽï÷ @õ†ŽíØ@ôåïŽíä@õòŠó−óq@õòìó䆋Ø@Žíi@bmòŠóŽ@NN@´“îóĒŽïm@Žíi@béäóm@L@æîęŠò†a† @ @Z@óÙi@ŽôuójŽïu@óäaìbĒäóè@ãó÷@ôn“  @ @@tóš@ôÙïÝØ@a‡ŽîìóÜ@òìòŠóÙiProject@ônï

Add a comment

Related presentations

Related pages

Visual Basic Classic – Wikipedia

Visual Basic 6 war dabei die letzte Visual-Basic-Version, die die Erstellung von nativen Win32-Programmen ermöglichte. Visual Basic 4 erweiterte das ...
Read more

visual basic 3 Kurdish - YouTube

visual basic 3 Kurdish Bryar Gm. Subscribe Subscribed Unsubscribe 37 37. ... Visual Basic 6.0 Tutorial (Intro) - Duration: 7:04. TutsRus 494,802 ...
Read more

Visual basic6 kurdi - Education - docslide.us

this books if for the ones who are interested in learning visual basic in Kurdish language . ئه ف كتيئبه بو وان كه سايه ئه ويئن ...
Read more

Visual Basic - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

Visual Basic (VB) is a programming language developed by Microsoft for their operating system Windows. The BASIC language is said to be easier to read than ...
Read more

How to make a WebBrowser by Visual Basic 2010 Kurdi - YouTube

How to make a WebBrowser by Visual Basic 2010 Kurdi balen khatab. ... Create Login using Visual Basic 6 and MS Access - Duration: 10:21.
Read more

Visual Basic - 维基百科,自由的百科全书

Visual Basic 6 IDE: Visual Basic ... Visual Basic 2015(VB 14.0)于2015年7月20 ...
Read more

Visual Basic - Wikipedia, the free encyclopedia

Visual Basic is a third-generation event-driven programming language and integrated development environment (IDE) from Microsoft for its COM programming ...
Read more

Download Visual Basic 5.0 Free | kurd-gem.de

Download visual basic 5.0 free. From Microsoft: This package contains all the necessary files for running applications created using Visual Basic 5.0.
Read more

Visual Basic - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

Visual Basic on üsna lihtsalt kasutatav ja õpitav. Programmeerida saab olemasolevaid komponente kasutades. ... Visual Basic 6.0 (suvi 1998
Read more