Videi draudzīgs un ilgtspējīgs tūrisms laukos

50 %
50 %
Information about Videi draudzīgs un ilgtspējīgs tūrisms laukos
Education

Published on February 26, 2014

Author: EvijaMakejeva

Source: slideshare.net

Description

Videi draudzīgs un ilgtspējīgs tūrisms laukos

Lauku tūrisma piedāvājums 10. tēma Videi draudzīgs lauku tūrisma piedāvājums

Vispārējās vides informācija viesiem • Mutiska informācija vai sagatavota informācija (lapas, bukleti, ceļveži, periodiskie izdevumi u. c.) par apkārtnes dabu, bioloģisko daudzveidību un tās saglabāšanas nozīmību, vietējo kultūru, bioloģiskajām Z/S, kas kopumā veicina izpratni un cieņu pret dabas un cilvēka radītām vērtībām minētajā teritorijā; • Viesiem tiek izsniegta informācija par to, kādas rīcības ir pretrunā ar ilgtspējīgas attīstības principiem – ko var darīt, un ko labāk nedarīt, lai saudzētu vidi un dabu mājas apkārtnē (piemēram, resursu racionāla izmantošana, savvaļas dzīvnieku traucējumi, augu un dzīvnieku vākšana, suvenīru izgatavošana no savvaļas dzīvnieku materiāliem, makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi u. c.); • Ja attiecīgajā teritorijā iespējams, tiek piedāvāti vietējā gida pakalpojumi;

Videi draudzīga lauksaimniecība • Augu ķīmiskās aizsardzības līdzekļi, mākslīgie minerālmēsli u. c. ķīmiskie preparāti, kas kaitīgi videi, cilvēka un dzīvnieku veselībai, tiek lietoti tikai izņēmuma gadījumos; • Zemnieku saimniecībās priekšroka tiek dota Latvijai raksturīgo mājdzīvnieku un lauksaimniecības kultūru audzēšanai un turēšanai; • Iespēju robežās viesiem tiek piedāvāti vietējās izcelsmes un bioloģiskās lauksaimniecības produkti;

Enerģijas taupīšanas pasākumi: • Apkures sistēma ir regulējama; • Maksimāli uzstādītas enerģiju ekonomējošās spuldzes; • Ja nav viesu, tiek izslēgtas elektroierīces un apgaismojums;

Ūdens taupīšanas pasākumi • Dvieļu maiņa tikai pēc viesu pieprasījuma; • Pārbaudīt vai ūdens apgādes sistēmā nav noplūdes; • Regulāra ūdens patēriņa uzskaite, uzstādot ūdens skaitītāju siltajam un aukstajam ūdenim; • Jaucējkrānu uzstādīšana (ietaupa 40 % ūdens un enerģijas); • Iepazīties ar jaunām taupības tehnoloģijām.

«Zaļā» būvniecība • Ēku būvniecībā tiek izmantoti materiāli, kas nav kaitīgi videi un cilvēka veselībai; • Ēkas tiek būvētas tā, lai ekspluatācijā maksimāli ietaupītu siltumenerģiju; • Ēku izskats iederas apkārtējā ainavā un attiecīgajā Latvijas novadā;

Atkritumu daudzuma samazināšana • Saimnieki ierobežo iepakojuma izmantošanu un/vai nelieto vienreizējās lietošanas traukus u. c. vienreizējās izmantošanas priekšmetus; • Organiskie atkritumi iespēju robežās tiek kompostēti; • Viesiem tiek dota iespēja šķirot atkritumus; • Atkritumu apsaimniekošana notiek saskaņā ar attiecīgajā administratīvajā teritorijā pastāvošo kārtību;

Videi draudzīgu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu izmantošana

Videi draudzīgs transports • Saimnieks aicina viesus izmantot sabiedrisko transportu (pieejami sabiedriskā transporta kustības saraksti), kur tā pakalpojumi ir pieejami; • Viesiem pieejami velosipēdi vai informācija par tuvāko velonomu;

Aktīvs ieguldījums dabas aizsardzībā • Saimniekošana neatkarīgi no tās veida (lauksaimniecība, mežniecība, zivsaimniecība) ir balstīta uz faunas un floras «vajadzību respektēšanu» un apkārtējās vides saglabāšanu; • Saimnieki piedāvā aktivitātes, kas nerada negatīvas ietekmes uz dabas vidi (retu sugu un jūtīgu biotopu apmeklējums, dzīvnieku traucēšana to dabiskās dzīves vietās); • Viesiem ir pieejami izstrādāti videi draudzīgi kājnieku un velomaršruti tuvākajā apkārtnē, ir informācija par izjādēm, laivu nomu u. c. pakalpojumiem. • Lauku mājas vides aizsardzības plāna izveide.

Aktīvs ieguldījums kultūras mantojuma saglabāšanā • Ceļot vai atjaunojot ēkas, tiek ņemtas vērā vietējās būvniecības tradīcijas; • Saimnieki savu iespēju robežās saglabā, uztur un popularizē savā teritorijā esošos kultūras pieminekļus un citas kultūras un vēstures liecības; • Notiek sadarbība ar vietējiem amatniekiem.

Aktīvs ieguldījums vietējā ekonomikā • Sadarbība ar vietējiem pārtikas, preču un suvenīru ražotājiem un pakalpojumu pārdevējiem; • Saimnieki priekšroku dod vietējo lauksaimniecības produktu un tūrisma suvenīru popularizēšanai un pārdošanai; • Iespēju robežās, ja nepieciešams, ar tūrismu saistītos pakalpojumos tiek iesaistīti vietējie iedzīvotāji; • Iespēju robežās tiek veidota ar tūrismu saistīta minimāla infrastruktūra gan pašā saimniecībā, gan tās tuvākajā apkārtnē.

Savvaļas dabas vērošana Latvijā Nepieciešamais inventārs: • Ūdensnecaurlaidīgi apavi • Apģērbs, kas piemērots iešanai dabā (silts, nav spilgts, nečaukst) • Binoklis putnu, zvēru vai sikspārņu vērošanai • Fotokamera ar teleobjektīvu (putnu, zvēru fotomedības) vai makroobejektīvs (kukaiņu, augu fotomedības) • Sugu noteicējs • Lupa kukaiņu, sēņu un augu vai to sīkāku daļu labākai iepazīšanai • Nazis un grozs (sēņu vākšanai) • Pretodu līdzeklis • Kāds “našķis” un silts bezalkoholisks dzēriens

Zvēru vērošana • Zvēri Latvijā satopami bieži, taču to slēptā dzīvesveida dēļ tie dabā redzami samērā reti. • Tieši šis apstāklis zvēru vērošanu padara par īpaši pievilcīgu nodarbi, jo zvēru vērotājs vēlas sasniegt konkrētu mērķi, kas ne vienmēr ir garantēts. • To īstenot vislabāk palīdzēs gids – vietējo zvēru paražu pazinējs.

Zvēru vērošanā svarīgi • Zvēru vērošana ir ilgstošs, pacietīgs un ļoti mērķtiecīgs process. Parasti tas notiek slēpnī, kādā mednieku tornī vai citur. • Tā dalībnieki ir neuzkrītošā un nečaukstošā apģērbā, tie izturas ļoti klusu un neuzkrītoši. • Gidam jāzina zvēru atrašanās vietas, jāpazīst to atstātās pēdas, kā arī jāprot stāstīt interesantus stāstus par tiem.

Zvēru vērošanā svarīgi • Zvēru vērošana notiek mazās grupās • Izveido savā apkārtnē sastopamo zvēru sarakstu un pieliec tam klāt veiksmīgāk uzņemtos fotoattēlus.

Putnu vērošana • Putnu vērošana ir šobrīd viens no populārākajiem dabas vērošanas veidiem. • Latvijā salīdzinoši bieži redzamas putnu sugas, kas citviet Eiropā vairs nav, vai ir reti sastopamas. • Putnu vērošanai ir piemērots jebkurš gadalaiks, taču lielāko putnu daudzveidību var novērot pavasara un rudens migrāciju, kā arī ligzdošanas laikā.

Putnu vērošanā svarīgi • Nerādi retu aizsargājamu putnu ligzdvietas. • Mācies putnus noteikt ne tikai pēc izskata, bet arī pēc balss. Izmanto pieejamos putnu balsu ierakstus, kurus ņem līdzi putnu vērošanas laikā (http://putnidaba.lv/audio/). • Vāc interesantus putnu stāstus, dalies tajos ar saviem klientiem. • Izveido tuvākās apkārtnes vai tavā īpašumā esošo putnu sarakstu un ievieto to mājas lapā.

Putnu vērošanā svarīgi • Sagatavo tematiskas ekskursijas par pļavu, mežu, ūdeņu, jūras piekrastes un purvu putniem, kā arī par putniem dažādos gadalaikos. • Vienmēr paturi prātā, ka putnu “intereses” ir pirmajā vietā, tādēļ, vērojot lidoņus, maksimāli izvairies no to ierastā dzīvesveida un dzīvesveida traucējuma. • Izmanto putnu vērošanas torņus, citus paaugstinājumus, no kuriem var pārskatīt plašāku apkārtni un redzēt vairāk sugu.

Putnu vērošanā svarīgi • Ziemas laikā piesaisti putnus ar barotavām, bet pavasaros – ar dažāda izmēra putnu būriem. • Uztaisi pūču būri!

Kukaiņu vērošana • Kukaiņi ir daudzveidīgākā organismu grupa uz Zemes – šobrīd zināmo sugu skaits tuvojas miljonam. • Arī Latvijā kukaiņi ir sugām bagātākā grupa. • Kukaiņi ir mums visapkārt un tos var redzēt vienmēr, izņemot ziemā, kad sugu skaits ir salīdzinoši niecīgs.

Kukaiņu vērošanā svarīgi Izmanto kukaiņiem draudzīgus ķeršanas veidus: • Ar tauriņu ķeramo tīklu; • Ar sietiņu (ūdens kukaiņiem); • Ar gaismošanu vakarā vai naktī. Kukaiņu vērošanas procesā uzaicini entomologu – kukaiņu zinātāju, kas pastāstīs daudz interesantus stāstus par šiem mūsu mazpazīstamajiem kaimiņiem.

Kukaiņu vērošanā svarīgi • Kukaiņus vēro atklātās vietās – pļavās, mežos, ūdeņu krastmalās, ūdeņos, uz kokiem, kokos, apdzīvotās vietās u.c. • Visvairāk tos sastapsim siltās un saulainās dienās. • Izveido savā apkārtnē konstatēto kukaiņu sugu sarakstu un fotoalbumu. • Lai “tikti” līdz kukainim, nebojā un nemaini tā dzīves vidi. • Kukaiņu vērošana nenozīmē kukaiņu kolekcijas vākšanu.

Augu vērošana • Latvijā ir ~ 5,5 tūkstoši augu sugu, bet cik no tām mēs pazīstam ? • Mācies pazīt biežāk sastopamās aļģu, ķērpju, sūnu staipekņu, kosu, paparžu un ziedaugu sugas. • Ja dzīvo ārpus pilsētas vides, tavas mājas apkārtn noteikti sastopami vairāki simti dažādu augu sugas!

Augu vērošanā svarīgi • Savu piedāvājumu veido galvenokārt no augu sugām, kas ir sastopamas bieži un mums visapkārt; • Ja rādi un atklāj retu un aizsargājamu augu sugu dzīves vietas, pārliecinies, ka šāda rīcība nepadraud to tālāku pastāvēšanu; • Par katru sugu pastāsti kādu interesantu stāstu – kur to cilvēks praktiski izmanto, kāda ir tās loma cilvēka dzīvē un vēsturiskajos notikumos.

Augu vērošanā svarīgi • Izveido tuvākās apkārtnes augu sarakstu un ievieto to savā mājas lapā. • Sagatavo savas apkārtnes biežāk sastopamo sugu foto – noteicēju. • Sagatavo tematiskas ekskursijas par pļavu, meža, ūdeņu krastmalu un purvu augiem, ārstniecības augiem, kā arī augiem dažādos gadalaikos. • Pēc ekskursijas uzvāri augu vērotājiem garšīgu augu tēju.

Sēņu izzināšana un kulinārija • Latvijā sastopamas ~ 4000 dažādas sēņu sugas taču cilvēks uzturā no tām izmanto tikai ~1 %. • Sēnes ir neparasti organismi, kurām ir liela nozīm dabā , jo daudzas no tām (piemēram, piepes piedalās koksnes sadalīšanā un vielu apritē. • Sēnēm piemīt liela formu un krāsu daudzveidība tāpēc tās ir interesants novērošanas objekts.

Sēņu izzināšanas piedāvājums • Izzini savā apkārtnē esošās sēņu sugas. Šajā procesā nekautrējies piesaistīt sēņu zinātājus, kas palīdzēs atpazīt atrastās sēnes un sniegt par tām interesantas ziņas. • Par katru no sēņu sugām mēģini atrast kādu interesantu un saistošu stāstu. • Apkopo apkārtnē sastopamo sēņu ēdienu receptes. • Sagatavo savas apkārtnes biežāk sastopamo sēņu sugu foto – noteicēju.

Sēņu izzināšanas piedāvāju • Sagatavo tematiskas sēņu ekskursijas dažādo gadalaikos. • Piedāvā saviem klientiem biežāk sastopamo sēņ noteicēju, lupu un kādu vietu, kur tie pēc sēņ vērošanas var nolikt un izpētīt atrastās sēņu sugas. • Ja kādu sēni vēlies paņemt līdz degustācijai va noteikšanai, nogriez to rūpīgi ar nazi, nebojājo micēliju (sēņotni).

Sēņu izzināšanas piedāvāju • Sēnes, par kuru indīgumu neesi pārliecināts, labāk atstāj mežā. • Pēc ekskursijas no labi pazīstamām sēnēm pagatavot kādu garšīgu ēdienu degustāciju. • Uzrīko savu sēņošanas čempionātu!

Noderīgas interneta adreses • http://www.tava.gov.lv/lv/dabas-turisma-produktu-veidosana - dabas tūrisma produktu veidošana • http://www.putni.lv/ - putni Latvijā un pasaulē • http://lob.lv/ - Latvijas ornitoloģijas biedrība • www.birdphotos.lv – Latvijas putnu fotogrāfijas • http://macies.celotajs.lv/mod/resource/view.php?id=121 Dabas vērošanas pamatprincipi • http://www.latvijasdaba.lv/ - Latvijas dabā sastopamās sugas • www.senes.lv - Latvijas sēnes

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ilgtspējīgs dzīvesveids | Ceļš uz videi draudzīgu ...

... ka mūsdienās cilvēki apmēram 90% sava laika pavada telpās un ... Ilgtspējīgs dzīvesveids | Ceļš uz videi ... Draudzīgs videi ...
Read more

Ilgtspējīgs un videi draudzīgs velotūrisms Latvijas ...

Ilgtspējīgs un videi draudzīgs ... maršrutu aprakstiem ilustrētu un ar kartogrāfisko materiālu papildinātu videi draudzīga un ...
Read more

Lauku tūrisma Kursu tēmas: - Baltic Country Holidays ...

... Smaļinskis Pēc vienošanās Videi draudzīgs tūrisms. ... Latvijā un pasaulē. Ilgtspējīgs tūrisms. ... videi draudzīga un ...
Read more

Kas ir Ekotūrisms? | ekoturisms

Ekotūrisms ir dabai draudzīgs un atbildīgs tūrisms, ... Ilgtspējīgs tūrisms; ... *Tu varēsi attīstīt ekonomiku laukos, ...
Read more

Par mums - Green Forest Energy

... kas ir videi draudzīgs un ilgtspējīgs siltum- un ... kas gūti kā ienākumi šo enerģiju realizējot atgriežas Latvijas mežos un laukos ...
Read more

RT-UZNE-LV: Lauku tūrisma nozares vide Latvijā

... un atveseļošanās resursus; Sporta tūrisms ... - ilgtspējīgs, videi draudzīgs tūrisms, ... celotajs.lv un katalogā „Atpūta laukos ...
Read more

TŪRISMS by Madara Veilande on Prezi

... kuras uzdevums ir tūrisma pakalpojumu sagatavošana un sniegšana. TŪRISMS Madara Juta Veilande ... — ilgtspējīgs, videi draudzīgs tūrisms, ...
Read more