viêm

50 %
50 %
Information about viêm

Published on March 20, 2014

Author: ngoxuandinh

Source: slideshare.net

1 VIEÂM Ths.BS. Quaùch Thanh Laâm BM. Mieãn Dòch - Sinh Lyù Beänh Khoa Y, ÑH Y Döôïc TP HCM

2 MUÏC TIEÂU 1. Trình baøy ñöôïc vai troø cuûa heä thoáng boå theå, heä thoáng ñoâng maùu vaø heä thoáng kinin trong vieâm 2. Trình baøy ñöôïc cô cheá cuûa roái loaïn vaän maïch vaø cô cheá söï hình thaønh dòch vieâm 3. Trình baøy ñöôïc hieän töôïng baïch caàu xuyeân maïch vaø söï thöïc baøo 4. Veõ ñöôïc sô ñoà söï toång hôïp caùc chaát gaây hoùa öùng ñoäng 5. Giaûi thích ñöôïc toån thöông toå chöùc trong vieâm 6. Neâu moái quan heä giöõa oå vieâm vaø toaøn thaân vaø trình baøy ñöôïc yù nghóa sinh hoïc cuûa phaûn öùng vieâm.

3  vi khuaån,  vaät lyù, hoaù hoïc,  cô hoïc, sinh hoïc Hoaïi töû toå chöùc Toån thöông teá baøo Vieâm • Vieâm laø moät phaûn öùng phöùc taïp / toån thöông teá baøo • Bieåu hieän : söng, ñoû, noùng, ñau, • roái loaïn chöùc naêng

4 QUAN NIEÄM Laâm saøng Vieâm laø moät phaûn öùng coù haïi vì: Vieâm gaây soát, ñau... Sinh lyù beänh hoïc Vieâm laø moät phaûn öùng coù lôïi nhaèm loaïi tröø yeáu toá gaây beänh, söûa chöõa toån thöông. Coù haïi khi vieâm trôû thaønh quaù möùc Cuïc boä-toaøn thaân Virchow: vieâm laø phaûn öùng taïi choã Ngaøy nay: Vieâm laø phaûn öùng toaøn thaân coù bieåu hieän taïi choã Vieâm thuoäc MDKÑH lieân quan chaët cheõ vôùi MDÑH

5 Quaù trình vieâm (Inflammatory process)

6 Teá baøo vaø heä thoáng protein huyeát tuông Teá baøo Protein huyeát töông Boå theå Ñoâng maùu Kinin huyeát töông Globulin mieãn dòch

7 Teá baøo Mast Teá baøo mast giöõ vai troø khôûi phaùt phaûn öùng vieâm Haït (histamine, serotonine, ...) Histamin: hoùa chaát trung gian töï nhieân trong vieâm Daõn tieåu ÑM, daõn tieåu TM --> maùu ñeán moâ  Taêng tính thaám NCF (Neutrophilic Chemotactic Factor): thu huùt BCTT: thöïc baøo ECF (Eosinophilic Chemotactic Factor): thu huùt BCAT: ñieàu hoøa (histaminase, arylsulphatase B) Toång hôïp PG, LT: taêng tính thaám, thu huùt BC

8 Vieâm Caáp Teá baøo mast Maøng teá baøo Haït Toån thöông vaät lyù Toån thöông hoùa hoïc IgE -khaùng nguyeân Phoùng haït Toång hôïp Histamin NCF ECF Leukotriens Prostaglandins ÑauXuaát tieát Thöïc baøo Thöïc baøo Xuaát tieát Xuaát tieát

9 Men Phospholipase A2 Maøng teá baøo Arachidonic acid Hoùa höôùng ñoäng Thöïc baøo Thuï theå Ñöôøng chuyeån hoùa Lipooxygenase Ñöôøng chuyeån hoùa Cyclooxygenase LTB4: Baùm dính & hoùa höôùng ñoäng BC phoùng thích men Superoxydes (H2O2, O2 -, OH-) LTC4, LTD4, LTE4:  Tính thaám PGE1, PGE2 Taêng tính thaám Thromboxane Co maïch,ngöng taäp TC NSAIDs HEÄ THOÁNG ECOSANOID Coticoids

10 Protein huyeát töông Heä thoáng boå theå Chieám 10% protein huyeát töông Ñöôøng coå ñieån, ñöôøng taét, ñöôøng lectin Dieät khuaån (phöùc hôïp taán coâng maøng) Gia taêng phaûn öùng vieâm: Phaûn veä toá (C3a, C5a) --> TB Mast phoùng haït Baát hoaït bôûi carboxy-peptidase B / HT Yeáu toá hoùa höôùng ñoäng (C5a, C567) --> thu huùt BC Opsonin hoùa (C3b)

11

12 • Heä thoáng ñoâng maùu • Hoaït hoùa : collagen, protease, kallicrein, plasmin, endotoxin. • Fibrin thoaùt maïch, baét giöõ dòch vieâm, VK, vaät theå laï: Ngaên phaùt taùn Giöõ VK, vaät theå laï / nôi thöïc baøo maïnh Taïo khung cho söï söûa chöõa • Fibrinopeptid B: thu huùt BCTT,  tính thaám (phoái hôïp vôùi Bradykinin)

13 • Heä thoáng kinin • Hoaït hoùa: prekallicrein activator (yeáu toá XII: Hageman) • Bradykinin (9a.a) Daõn maïch Gaây ñau (phoái hôïp vôùi PG) Co cô trôn Taêng tính thaám (phoái hôïp vôùi PGE) Taêng hoùa höôùng ñoäng • Baát hoaït bôûi kininase / HT vaø moâ

14 • Chaát trung gian gaây vieâm (Inflammatory mediators) •- Daõn maïch •- Co cô trôn •- Taêng tính thaám thaønh maïch •- Taêng hoùa höôùng ñoäng

15 Vieâm raát quan troïng ñeå baûo veä vaø coù nhieàu caùch khôûi phaùt Caùc hoaït chaát sinh hoïc coù theå gaây toån thöông cho tuùc chuû Cô cheá baát hoaït vaø ñieàu hoøa Huûy hoaïi bôûi caùc enzyme / HT Caùc chaát öùc cheá Taùc ñoäng qua laïi giöõa caùc heä thoáng

16 Bieán ñoåi chuû yeáu trong phaûn öùng vieâm caáp Roái loaïn tuaàn hoaøn Roái loaïn chuyeån hoùa Toån thöông toå chöùc Taêng sinh teá baøo

17 Roái loaïn tuaàn hoaøn taïi oå vieâm  Roái loaïn vaän maïch  Hình thaønh dòch vieâm  Baïch caàu xuyeân maïch  Thöïc baøo

18 • (1) Daõn maïch • (2) Huyeát töông vaø protein thoaùt maïch • (3) BC di chuyeån ñeán nôi coù toån thöông

19 Co maïch Sung huyeát ñoäng maïch Sung huyeát tónh maïch ÖÙ treä tuaàn hoaøn Thaàn kinh Histamine C3a, C5a Bradykinin LT, PG Ñoä nhôùt Ma saùt Cheøn eùp Hình thaønh dòch vieâm Roái loaïn chuyeån hoùa Tình traïng nhieãm toan Roái loaïn vaän maïch

20 Hình thaønh dòch vieâm • Cô cheá Taêng aùp löïc thuûy tónh Taêng tính thaám thaønh maïch • Caùc chaát gaây daõn maïch Histamine Bradykinin PG, LT (PGE1, PGE2, LTC4, LTE4) C3a, C5a • Taïo khoaûng hôû giöõa caùc teá baøo noäi moâ •  Thoaùt protein (KT), fibrinogen, baïch caàu. • Dòch tieát (Rivalta+ve, Protein>2,5-3g/dl)

21

22 Baïch caàu xuyeân maïch • BC baùm vaøo thaønh maïch vaø thoaùt ra khoûi loøng maïch • - Hieän töôïng hoùa höôùng ñoäng (chemotaxis) • - Chaát gaây hoùa höôùng ñoäng (chemotactic factors): • N- formil- oligopeptid • C3a, C5a, C567 • Kallicrein, plasminogen activator • Fibrinopeptid • PG, LT • NCF, ECF töø TB mast

23 • Hieän töôïng hoùa höôùng ñoäng

24 BC baùm vaøo thaønh maïch - Thuï theå hoùa höôùng ñoäng (chemotactic receptor)/teá baøo noäi moâ maïch maùu - Phaân töû baùm dính (selectins, integrins) döôùi taùc ñoäng cuûa cytokin (IL1, IL8, TNF) Vaän ñoäng cuûa BC nhôø söï co thaét sôïi actin  giaû tuùc (pseudopodia)

25

26 Teá baøo thöïc baøo BC trung tính BC ñôn nhaân Ñaïi thöïc baøo Sinh saûn Lieân keát Tieát GM-CSF (Granulocyte Monocyte- Colony Stimulating Factor) Kích thích taùi sinh tb BC aùi toan EBP (Eosinophilic Basic Protein) Ñieàu hoøa Moâi tröôøng thöïc baøo pH trung tính 37-390C Opsonin hoùa

27 Lysozyme Hydrolase Elastase Collagenase Cobalamin binding protein Apolactoferrin H2O2, O2-, OH- Tieâu dieät Cheát Toàn taïi

28 • Vieâm thuoäc MDKÑH lieân quan chaët cheõ vôùi MDÑH

29 Roái loaïn chuyeån hoùa glucid Chuyeån hoùa kî khí ÖÙ ñoïng acid lactic  pH giaûm • Roái loaïn chuyeån hoùa lipid Roái loaïn chuyeån hoùa glucid daãn ñeán RLCH lipid ÖÙ ñoïng acid beùo vaø theå ceton • Roái loaïn chuyeån hoùa protid ÖÙ ñoïng acid amine, polypeptid Roái loaïn chuyeån hoùa

30 Toån thöông toå chöùc • Nguyeân phaùt • Thöù phaùt: RLCH, enzyme/BC • Moâ ñöôïc baûo veä bôûi enzyme antiprotease (1 macroglobulin vaø 1 antitrypsin) • Döôùi taùc ñoäng cuûa myeloperoxydase • Cl- + H202  HOCl (Hypochlorous acid) • dieät khuaån • huûy hoaïi antiprotease • toån thöông moâ, hoaït hoùa collagenase, elastase.

31 Taêng sinh teá baøo • Tuøy töøng giai ñoaïn cuûa quaù trình vieâm: – Baïch caàu – Tb noäi moâ, Tb heä lieân voõng – Sôïi baøo, sôïi collagene, sôïi fibrine / moâ haït – Toå chöùc xô

32 • Bieåu hieän taïi choå Toan (pH töø 6,5-5,5) Söng, ñoû, noùng, ñau, roái loaïn chöùc naêng • Toaøn thaân Soát  baïch caàu  protein / huyeát töông: fibrinogene, CRP, haptoglobin, 1 antitrypsin, ceruloplasmin  protein / ht  hoàng caàu keát cuoän   VS Bieåu hieän cuûa vieâm

33 Taùc ñoäng qua laïi giöõa toaøn thaân vaø phaûn öùng vieâm AÛnh höôûng toaøn thaân • Thaàn kinh • Noäi tieát (vai troø cuûa glucocorticoid) • Heä thoáng teá baøo ñôn nhaân thöïc baøo  neáu keùm seõ gaây Nhieãm truøng taùi ñi taùi laïi Nhieãm truøng lan traøn treân toaøn cô theå

34 Khi phaûn öùng vieâm quaù möùc Vieâm gaây hoaïi töû toå chöùc: hang lao Dòch vieâm gaây cheøn eùp: traøn dòch maøng phoåi, maøng tim BC gaây toån thöông moâ laønh: vieâm khôùp, vieâm caàu thaän Khi söûa chöõa toån thöông Co ruùt: phoûng Bieán daïng: valve tim Thöïc baøo: Gout: BC phoùng thích enzyme gaây vieâm caáp Nhieãm buïi silic: BC phoùng thích enzyme gaây xô phoåi • AÛnh höôûng cuûa phaûn öùng vieâm

35 Vieâm laø phaûn öùng coù lôïi Khi phaûn öùng quaù möùc coù theå gaây nhieàu roái loïan Phaûi theo doõi Naâng theå traïng Giuùp loaïi tröø vi khuaån, loaïi boû dò vaät Can thieäp kòp thôøi khi caàn thieát • YÙ nghóa sinh hoïc

Add a comment

Related pages

Viêm – Wikipedia tiếng Việt

Viêm là một đáp ứng bảo vệ cơ thể của hệ miễn dịch trước sự tấn công của một tác nhân bên ngoài (vi sinh vật, tác ...
Read more

Viêm ruột – Wikipedia tiếng Việt

Bệnh viêm ruột gồm có hai dạng chính: bệnh viêm loét ruột kết mạn tính và bệnh Crohn. Bệnh viêm loét đại tràng mạn tính ...
Read more

xin cho hỏi bệnh viêm gan B có chũa khỏi được ...

Vi rút viêm gan B nó hiện hữu trong cơ thể thì chưa có cách nào " triệt phá" nó được mà nó nằm trong chỉ số cho ...
Read more

viêm xoang – Wiktionary

Letzte Änderung dieser Seite: 11. Juli 2015 um 08:37; Abrufstatistik Der Text ist unter der Lizenz ''Creative-Commons''-Lizenz „Namensnennung ...
Read more

Hoàng Kế Viêm - Wikipedia, the free encyclopedia

Hoàng Kế Viêm (1820–1909) was a general of the Nguyễn Dynasty. His real name was Hoàng Tá Viêm. Born in Quảng Ninh District, he passed the ...
Read more

Viêm xoang, viêm mũi dị ứng

To connect with Viêm xoang, viêm mũi dị ứng, sign up for Facebook today.
Read more

Dùng thuốc xịt mũi chữa viêm xoang có tốt ...

Mình bị viêm xoang lâu rồi, rất khổ sở uống thuốc tây mãi mà không đỡ,mới đây thấy quảng cáo thuốc xịt mũi ...
Read more

Những Điều Người Mỹ gốc Á Châu và Thuộc ...

Trên trang này: Viêm gan B là gì? Viêm gan B mãn tính là gì? Tại sao những Người Mỹ gốc Á Châu và Thuộc Đảo Thái Bình ...
Read more

THUỐC TRỊ VIÊM MŨI DỊ ỨNG NHÀ THUỐC ĐỖ ...

ĐẢm bẢo chỮa bỆnh viÊm mŨi dỊ Ứng, viÊm xoang mÃn tÍnh, viÊm Đa xoang khỎi bỆnh 100 % khi thỰc hiỆn ĐÚng hƯỚng dẪn
Read more

Viêm Xương Khớp Là Gì? - Arthritis, Musculoskeletal ...

Viêm Xương Khớp Là Gì? What Is Osteoarthritis? PDF Version Size: 213 KB; Tháng 11 năm 2014. Viêm Xương Khớp Là Gì? Thông Tin Nhanh ...
Read more