Veschetti PL

67 %
33 %
Information about Veschetti PL
Entertainment

Published on November 1, 2007

Author: Irvette

Source: authorstream.com

Technologie uzdatniania wody dla celów zmniejszenia zanieczyszczeń chemicznych:  Technologie uzdatniania wody dla celów zmniejszenia zanieczyszczeń chemicznych E. Veschetti Wyższy Instytut Zdrowia - Rzym, Włochy Umowa Twinningowa PL2005/IB/EN/03 - Komponent 1, Działanie 1.3 Międzynarodowe Warsztaty Warszawa, 18-19 kwietnia 2007 Slide2:  Parametry systematycznie niezgodne z wartościami określonymi w Rozporządzeniu z mocą ustawy 31/2001 Slide3:  Arsen Arsen: toksyczność:  Arsen: toksyczność Ostre zatrucie Dawka śmiertelna: 70 ÷ 300 mg As2O3 Zatrucie przewlekłe Hiperpigmentacja, zmiany skórne, rogowacenie naskórka, hepatomegalia, zaburzenia układu krążenia, nowotwory skóry, pęcherza moczowego, nerek i wątroby. Zakwalifikowany do grupy I przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (substancje rakotwórcze dla człowieka) Arsen: podstawowe związki chemiczne :  Arsen: podstawowe związki chemiczne Nieorganiczne Bezwodnik arsenawy As2O3 (arsen biały), ciało stałe, uzyskiwany w metalurgii arsenu (w procesie prażenia rud siarczkowych) Bezwodnik arsenowy As2O5 , ciało stałe, otrzymywany poprzez odwodnienie kwasu arsenowego H3AsO4 Arsan AsH3, gaz o silnych właściwościach trujących Organiczne mające znaczenie dla środowiska i metabolizmu Kwas monometyloarsenowy CH3AsO(OH)2 Kwas dimetyloarsenowy (CH3)2AsOOH Arsenobetaina (CH3)3AsCH2COOH Arsen: obieg w wodach podziemnych:  Arsen: obieg w wodach podziemnych AsS FeAsS As2S3 AsO3- Fe2O3 Al2O3 Fe2O3 ···· AsO3- Al2O3 ···· AsO3- AsO2- Fe2+ Arsen: obecność w wodzie:  Arsen: obecność w wodzie Normalnie 1 ÷ 2 μg/L Do 12 mg/L w obszarach wulkanicznych lub w sąsiedztwie złóż rud zawierających siarczki (średnio 0,5 mg/L). Arsen: usuwanie:  Arsen: usuwanie Arsen: fitofiltracja:  Arsen: fitofiltracja Orliczka (Pteris Vittata) to chińska paproć mająca zdolność do akumulowania znacznych ilości As (2,3% masy w liściach, 22 g / kg tkanki) wchłaniając go z zanieczyszczonej gleby lub wody w przypadku upraw hydroponicznych (technika eksperymentalna stosowana w małych instalacjach). Arsen: flokulacja:  Arsen: flokulacja Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest flokulacja przy użyciu FeCl3, poprzedzona utlenieniem As(III) do As(V) przez NaClO lub ClO2. Wiadomo bowiem, że w przypadku As(V) efektywność usuwania jest znacznie większa. Proces polega na współstrącaniu i adsorbcji jonu AsO3- na warstwie wodorotlenków żelaza. Arsen: flokulacja:  Arsen: flokulacja Warianty: Utlenianie biologiczne (w celu usunięcia Fe, Mn, NH3), po którym następuje koagulacja i filtracja FeCl3 może również zostać użyty na początku procesu uzdatniania biologicznego, nie wpływając na jego efektywność (proces jednofazowy). Utlenianie biologiczne i usuwanie arsenu za jednym razem Dawkowanie żelaza poprzez roztwarzanie anodowe Arsen: adsorbcja:  Arsen: adsorbcja Adsorbcja w systemie z wypełnieniem stacjonarnym, z wykorzystaniem następujących wypełniaczy: Wypełniacze na bazie żelaza – tlenki żelaza (GFH) Piasek pokryty tlenkami żelaza (lepsze wiązanie powierzchniowe) Tlenek glinu aktywowany Piroluzyt We wszystkich przypadkach efektywność procesu usuwania zwiększa uprzednie utlenienie As(III) do As(V). Arsen: wymiana jonowa:  Arsen: wymiana jonowa Dużą skutecznością w usuwaniu As(V) wykazały się żywice anionowymienne. W celu usunięcia As(III) niezbędne jest zastosowanie utleniania przed wymianą jonową. Skuteczność usuwania jest znaczna (> 85 %), ale zmniejsza się wraz ze wzrostem stężenia SO42-. Arsen: odwrócona osmoza:  Arsen: odwrócona osmoza Metoda ta charakteryzuje się następującą zdolnością redukcji : 85 ÷ 90 % dla As (V) 60 ÷ 70 % dla As (III) Skuteczność metody może zostać dodatkowo zwiększona poprzez zastosowanie procesu wielofazowego Slide15:  Bor Bor: toksyczność:  Bor: toksyczność Ostre zatrucie Dawka śmiertelna wynosi 15-20 g (łącznie) u dorosłych i 3-6 g u dzieci. Zatrucie przewlekłe Zmiany skórne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, drgawki. Może mieć wpływ na metabolizm oraz liczne substancje regulujące procesy życiowe (Ca, Cu, Mg, N, O2 – reaktywny, glukoza, trójglicerydy, estrogeny). W małych dawkach jest substancją o potencjalnym znaczeniu żywieniowym. Bor: obecność w wodzie:  Bor: obecność w wodzie Normalnie 0,1 ÷ 0,3 mg/L We Włoszech i w Hiszpanii średnie stężenie utrzymuje się w przedziale od 0,5 do 1,5 mg/L z uwagi na obecność skał i gleb zawierających borany i borokrzemiany. Bor: usuwanie:  Bor: usuwanie Metody usuwania Wymiana jonowa Flokulacja Odwrócona osmoza Adsorbcja Bor: flokulacja:  Bor: flokulacja Tradycyjne metody uzdatniania opierające się na koagulacji, flokulacji i sedymentacji zapewniają umiarkowaną wydajność (< 28 %), która dodatkowo jest silnie uwarunkowana mętnością i pH wody. Bor: adsorbcja:  Bor: adsorbcja Stosowanie granulowanego węgla aktywnego (GAC) zapewnia wydajność 90%. Nie mniej jednak metoda wymaga użycia znacznej ilości adsorbentu. Adsorbenty na bazie Fe(OH)3 – Fe2O3 charakteryzują się ograniczonymi zdolnościami redukcji zanieczyszczeń (30 ÷ 50 %), w zależności od pH. Podobne rezultaty uzyskuje się poprzez adsorbcję/koagulację wywołaną przez Fe3+ przy pH 8,5 na filtrach obojętnych. Wady: częściowe zmniejszenie twardości; stopniowe zatykanie się filtrów. Bor: wymiana jonowa:  Bor: wymiana jonowa Skuteczne okazały się żywice anionowymienne słabe (na przykład żywice styrenowe z grupą aminową trzeciorzędową zastąpioną przez węglowodan). Metoda charakteryzuje się wysoką wydajnością (> 95 %). Istnieje możliwość zwiększenia jej selektywności poprzez nasycanie wody CO2. Bor: odwrócona osmoza:  Bor: odwrócona osmoza Metoda ta charakteryzuje się następującą zdolnością redukcji: > 50 % dla pH = 8,5 ÷ 9,5 ~ 80 % dla pH > 10 Skuteczność metody może zostać dodatkowo zwiększona poprzez zastosowanie procesu wielofazowego Slide23:  Fluorek Fluorek: toksyczność:  Fluorek: toksyczność Ostre zatrucie Małoistotne, zważywszy, że występuje przy stężeniach > 30 mg/L: zatrzymanie akcji serca, oddziaływanie na centralny system nerwowy. Zatrucie przewlekłe Działanie neurotoksyczne na płód, powoduje fluorozę i osteoporozę, hamuje działanie wielu enzymów istotnych dla metabolizmu, wzrostu i procesów komórkowych. Stężeniom w granicach 1 mg/L przypisuje się niskie występowanie próchnicy. Fluorek: obecność w wodzie:  Fluorek: obecność w wodzie Normalnie << 10 mg/L. Stężenie w wodach podziemnych ograniczone jest rozpuszczalnością fluorytu (3,1 mg/L w obecności Ca2+ w stężeniu 40 mg/L ). Stężenie wzrasta w wodach kontaktujących się z rudami zawierającymi fluorek i ubogimi w Ca2+ (max. stężenie 2,8 g/L). Fluorek: usuwanie:  Fluorek: usuwanie Metody usuwania Flokulacja Odwrócona osmoza Adsorbcja Fluorek: flokulacja:  Fluorek: flokulacja Wytrącanie poprzez działanie solami Ca2+, Fe2+ lub Al3+ w środowisku zasadowym (wykorzystuje się niski iloczyn rozpuszczalności odnośnych fluorków oraz efekt zagęszczający wodorotenków). Jako środek wspomagający flokulację stosuje się poliakrylamid. Wydajność w granicach 75 ÷ 95 %. Fluorek: adsorbcja:  Fluorek: adsorbcja Adsorbcja na aktywowanym tlenku glinu przy pH = 5,0 ÷ 6,0 (wydajność: > 90 %). Adsorbcja na węglu zwierzęcym (wydajność: 40 ÷ 60 %). Działanie adsorbcyjne wynika przede wszystkim z obecności hydroksyapatytu Ca10(PO4)6(OH)2 w którym grupa hydroksylowa zastępowana jest przez fluorek. Slide29:  Nikiel Nikiel: toksyczność:  Nikiel: toksyczność Ostre zatrucie Nudności, wymioty, bóle głowy, biegunka, problemy z oddychaniem. Zatrucie przewlekłe Alergiczne zapalenie skóry wywołane przez kontakt lub połknięcie, rakotwórczość (przez wdychanie). Związki Ni zostały zakwalifikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem do grupy 1 (rakotwórcze dla człowieka) w przypadku ich wdychania; Nikiel metaliczny został sklasyfikowany w grupie 2B (przypuszczalnie rakotwórczy dla ludzi). Nikiel: obecność w wodzie:  Nikiel: obecność w wodzie Normalnie < 10 μg/L Do 0,5 mg/L w wyniku nocnego uwalniania przez chromowaną armaturę Do 2,5 mg/L w obecności zanieczyszczeń antropogenicznych lub złóż naturalnych Nikiel: usuwanie:  Nikiel: usuwanie Metody usuwania Adsorbcja Flokulacja Wymiana jonowa Nikiel: flokulacja:  Nikiel: flokulacja Tradycyjne metody uzdatniania opierające się na koagulacji, flokulacji i sedymentacji zapewniają umiarkowaną wydajność (35 ÷ 80 %), która dodatkowo jest silnie uwarunkowana mętnością i pH wody. Jako środek wspomagający flokulację stosuje się również pylisty węgiel aktywny (PAC). Nikiel: adsorbcja:  Nikiel: adsorbcja Stosowanie granulowanego węgla aktywnego (GAC) nie daje dobrych rezultatów. Adsorbenty na bazie Fe(OH)3 – Fe2O3 charakteryzują się ograniczonymi zdolnościami usuwania zanieczyszczeń (30 ÷ 50 %), w zależności od pH. Podobne rezultaty uzyskuje się poprzez adsorbcję/koagulację wywołaną przez Fe3+ przy pH 8,5 na filtrach obojętnych. Wady: częściowe zmniejszenie twardości; stopniowe zatykanie się filtrów. Nikiel: wymiana jonowa:  Nikiel: wymiana jonowa Skuteczne okazały się (> 90%) żywice jonowymienne o działaniu chelatującym. Wymiana jonów Ni daje efekty analogiczne do wymiany jonów Ca i Mg (równoczesne zmiękczenie wody).

Add a comment

Related presentations

Related pages

Medical Education | LinkedIn

View 476397 Medical Education posts, presentations, experts, and more. Get the professional knowledge you need on LinkedIn.
Read more

2011 37th IEEE Photovoltaic Specialists Conference

PL | EN. Szukaj ... Veschetti, Sanzone, Cabal, Brand, Raymond, Bettinelli. ... 2011 37th IEEE Photovoltaic Specialists Conference. Rocznik. 2011.
Read more

Contents: J. Sep. Science 36'14 | DeepDyve

Contents: J. Sep. Science 36'14 The retention behaviour of amino acids in hydrophilic interaction liquid chromatography on zwitterionic stationary phases Z ...
Read more

Electronic and structural properties of the amorphous ...

Electronic and structural properties of partially crystallized silicon produced by solid-phase crystallization of As-deposited amorphous silicon
Read more

An ICP-MS and HPLC application in mercury speciation ...

PL EN Preferencje. Język ... Chemia i Inżynieria Ekologiczna. Rocznik. 2006. Tom. Vol. 13, nr 10. Strony. 1105-1113 ... [23] Santarsiero A., Veschetti E ...
Read more

High Efficiency on Boron Emitter n-Type Cz Silicon Solar ...

Yannick Veschetti, Raphael ... we describe the fabrication of n-type solar cells using an industrial process. ... by writing to support@infona.pl. Close.
Read more

Assessment of metal concentrations in tap-water – from ...

... Marcin.Siepak@amu.edu.pl Abstract The concentrations of Al, As, Cd, Cu, Pb, ... Veschetti et al., 2010, Turek et al., 2011, Gór-ski & Siepak, 2011).
Read more

Extraction of selected pollutants in open tubular ...

Extraction of selected pollutants in open tubular capillary columns on ResearchGate, the professional network for scientists.
Read more

Sheep milk yogurt from a short supply chain: study ...

of the microbiological, chemical-physical and ... Maria Cristina Veschetti, Giuseppina Giacinti, ... Manichini PL, 2003.
Read more

Cecilia Ullmann | LinkedIn

View Cecilia Ullmann’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Cecilia Ullmann ...
Read more