Vergi sunum 11

50 %
50 %
Information about Vergi sunum 11
Economy & Finance
kdv

Published on September 16, 2014

Author: ozgeacarkan

Source: slideshare.net

Description

KDV,

Dünya’da ilk 1954 yılında Fransa’da bir devlet vergisi olarak uygulanmaya başlanmış, sonrasında çeşitli ülkeler tarafından kolaylıkla benimsenmiş ve maliye tarihinin en hızlı yayılan vergisi olmuştur. Günümüzde dünyada 100 civarında ülkede KDV’nin farklı şekillerde uygulandığı görülmektedir. Ülkemizde de 25.10.1984 tarihinde kabul edilen 3065 sayılı ‘Katma Değer Vergisi Kanunu’ 01.01.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KDV Kanun’unun 1. maddesinde Türkiye’de yapılan işlemlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Buna göre aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir. 1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı, 3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, b) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması, c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi, e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması,

1) Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkında malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcıya veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii ve teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.

2) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir. 3) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma, ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir. 4) Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır. 5) Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.

a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi, b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne surette olursa olsun kullanılması veya sarfı, c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri , d) Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılmak üzere imal veya inşaa edilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu kıymetlerin aktife alınması veya kullanılmaya başlanması.

1) Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler, bir şeyi yapmak işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir. 2) Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler.

1) Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır. 2) Her türlü mal ve hizmet ithalatı a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, b) Spor-Toto oynanması, piyango tertiplenmesi, at yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları tertiplenmesi, oynanması, c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi, d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar,

e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları, f) Gelir Vergisi Kanunun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri, g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri, h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler

Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma işlerinde, hizmetin iç parkura isabet eden Türkiye’de yapılmış sayılır.

1) Katma Değer Vergisinin Mükellefi: a) Mal teslimi ve ifası hallerinde bu işleri yapanlar, b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler, c) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, d) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları, e) Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler f) 1. maddenin 3. fıkrasının c bendine giren hallerde bunları tertipleyenler veya gösterenler, h) Gelir Vergisi Kanunun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler, ı) İsteye bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır.

2) Vergiye tabi işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisinin fatura veya benzeri vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftir. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.

Vergiyi doğuran olay, işlemin niteliğine göre değişik biçimlerde görülmektedir. - Mal teslim ve hizmet ifasında, ilke olarak , teslim ya da hizmetin gerçekleştirilmesi vergiyi doğurur. - İthalatta vergiyi doğuran olayın, gümrük vergisine tabi ithalat için gümrük vergisi mükellefiyetinin başladığı anda, gümrük vergisine tabi olmayan ithalatta ise, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ortaya çıktığı kabul edilmektedir.

Katma Değer Vergisi oranı, vergiye tabi işlemler için % 10 dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar arttırmaya, %1 e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. KDV oranları , en son 30,07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı BKK ile yapılan değişiklikle %1, %8 ve % 18 olmak üzere üç tanedir.

Bir vergilendirme dönemine ait KDV, beyanname vermek zorunda olan mükellefler ya da vergi sorumluları tarafından beyanname verme süresi içinde ödenir. Yani, bir aylık döneme ilişkin satışların vergisi ertesi ayın 25’İ akşamına kadar ödenir. Kesinti yoluyla alınan KDV, kesintinin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde beyan edilerek yatırılır. Mal ithalatında, KDV gümrük vergisiyle birlikte ödenir. Beyanname vermek zorunda olmayan mükellefler de KDV tarh süresinde ödenir.

KDV gelir ve kurumlar vergisi matrahının saptanmasında gider olarak yazılamaz. Perakende satış yapan mükellefler fiyata KDV dahildir yazısını yazmak zorundadırlar. Toptan satış yapan mükelleflerse, düzenleyecekleri belgelerde katma değer vergisini ayrıca göstermek zorundadırlar. Serbest bölgelerde yapılan teslimlerde ve hizmet ifalarında KDV uygulanmaz. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon KDV tevkifatın tabidir. Taksitli satışlarda vade farkı ve faiz dahil toptan bedel üzerinden KDV hesaplanır.

İhracat İstisnası: Yurt içinde üretilip ihraç edilen malların Türk dolaylı vergilerinden arındırılıp gideceği yerde vergilendirilmesi amacıyla konulmuştur. Doğrudan yurtdışındaki müşteriler için ifa edilen hizmet ve üretilen mallar katma değer vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır. Bu istisna Türkiye’ de ikamet etmeyen kişilerin satın alarak Türkiye dışına götürdüğü mallar da dahildir. Ancak istisna uygulaması farklı bir şekilde gerçekleştirilir. İhracat teslimlerinde istisna yalnız malı teslim edenlere tanınır. Ancak, ihraç edilmek üzere, imalatçının ihracatçıya yurtiçindeki mal teslimleri de ihraç sayılarak KDV dışında tutulur. Vergi önce tecil edilir. Sınır ticareti yoluyla ihracat işlemleri de, bu hükmün kapsamında değerlendirilerek, tecil terkinden yararlandırılır.

Taşıt Araçlarına İlişkin İstisna: KDVK mükelleflerin işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu araçlarının ve yüzer tesislerin teslimiyle bunların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslimleri, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetleri vergiden müstesna tutmaktadır. Ancak, istisna, ilk teslimden sonra bahis konusu araçların üçüncü kişilere satılmasını kapsamaz.

PETROL ARAMA İSTİSNASI: Petrol kanununa göre petrol arama faaliyetlerinde bulunanlara yapılan hizmetlerle mal teslimleri –yalnızca bu faaliyetlerle sınırlı olmak üzere- KDV den müstesnadır.

Teşvik Belgeli Yatırım İstisnası: Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri istisna kapsamındadır. Taşımacılık İstisnası: KDVK’ nun Bakanlar Kuruluna verdiği yetki çerçevesinde –Bakanlar Kurulu Kararı ile- transit olarak hava, kara, deniz ve demiryolu ile yapılan tüm yük ve taşıma işleri vergiden müstesna tutulmuştur. Bu istisnadan ikametgahı kanuni ve iş merkezi Türkiye’ de bulunmayan mükellefler yararlanırlar.

Diplomatik İstisnalar: 1-Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır. a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, 2- Bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

Add a comment

Related presentations

Rapport Bale III - le texte en français - Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

La economía española tiene problemas de 1. productividad del trabajo y 2. de aprov...

El presente trabajo realizará un análisis comparativo del sector de bienes de equi...

- Η προβληματική κατάσταση της ευρωζώνης - ABS -αγορά “τιτλοποιημένων απαιτήσεων...

This presentation gives a short and simple description of the Ponzi Scheme and the...

Neste artigo, analisa-se a estratégia política econômica adotada pelo novo gove...

Related pages

Kurumlar Vergisi Semineri Sunum Bölümü - YouTube

... İVDB Gelir Vergileri Müdür Yardımcısı 2015 Kurumsal Vergi Beyanında Önem ... Kurumlar Vergisi Semineri Sunum Bölümü ... 11:54 ...
Read more

Vergi | Vergi ve Mali Mevzuat | VergiNET

Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan VergiNET, vergi ve mali mevzuat alanında kapsamlı bilgiler sunan bir kaynaktır.
Read more

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ve Getirdikleri - verginet.net

Yeni KVK 29 Haziran 06 6 Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı İndirimi • Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı 1/1/2006 tarihinden itibaren
Read more

Kurumlar Vergisi Semineri Soru Cevap Bölümü - YouTube

... İVDB Gelir Vergileri Müdür Yardımcısı 2015 Kurumsal Vergi ... Published on Apr 11, ... Kurumlar Vergisi Semineri Sunum ...
Read more

MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ - || MEGEP

iii AÇIKLAMALAR KOD 344MV0056 ALAN Muhasebe Finansman DAL/MESLEK Finans Hizmetleri Elemanı MODÜLÜN ADI Vergi MODÜLÜN TANIMI Vergi ve vergi ...
Read more

M.B. UŞAK DEFTERDARLIĞI - kalder.org

11 Ekim 2012 UŞAK DEFTERDARLIĞI. Vatandaşa, Hazineye karşı mükellefiyetinin en mühim ... vergi ziya-ı cezalarının kaldırılması vb. gibi)
Read more

Tüm Yönleriyle Vergi İnceleme Broşürü - gib.gov.tr

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ 7 Türk vergi sisteminde elde edilen gelir yada kazancın mükellef tara-fından beyan edilmesi esası geçerlidir.
Read more

Slayt 1 - Hilal Yeminli Mali Müşavirlik | Uzman kadromuz ...

IAS 11- Construction. Contracts. IAS 12- ... Sunum. TMS 33- Hisse Başına Kazan. ... Slayt 1 Last modified by:
Read more

www.izmirymmo.org.tr

www.izmirymmo.org.tr
Read more