Vatandaşın Kamu Yönetiminde - Hizmetinde Hesap Sorabilme Gücü ve AB Örnekleri

50 %
50 %
Information about Vatandaşın Kamu Yönetiminde - Hizmetinde Hesap Sorabilme Gücü ve AB...
News & Politics

Published on March 4, 2014

Author: ErayAKDAG

Source: slideshare.net

Description

KalDer 15. Kamu Kalite Sempozyumu
Vatandaşın Kamu Yönetiminde - Hizmetinde Hesap Sorabilme Gücü ve AB Örnekleri Paneli Sunumu

Vatandaşın Kamu Yönetiminde Hizmetinde Hesap Sorabilme Gücü ve AB Örnekleri Eray AKDAĞ TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi

NELERİ DÜŞÜNMELİ? - Vatandaş ve Hesap Sormak Niçin Önemli? - Demokrasi mi, yoksa «Sağlıklı» Demokrasi mi? - AB’den ve AB Üyeleri’nden Örnekler & Mekanizmalara Bakış - Düzenleyici Etki Analizi ve Türkiye - Peki Türkiye Genel Olarak Nerede?

NO TAXATION, WITHOUT REPRESENTATION

AB’de Magna Carta Libertatum başlangıç mı? (1215) Devletin Denetimi Nasıl Hayata Geçirilebilir? - Devletin Gönüllü Mekanizma Üretmesi - Birey/Vatandaş/STK Talepleri (Anayasal) (Örgütlenme, Medya, Sosyal Medya…) Peki Fayda Kime? - Vatandaşa - Yönetene - Devlet’e/Ülke’ye/Halk’a

Hesap Verme İlişkisinde 3 unsur: 1. Karar vericinin açıklama yükümlülüğü (Formel/Enformel) 2. Hesap soranın sunulanları sorgulayabilmesi kanalları/yeteneği 3. Kötü performans için yaptırım, iyi performans için ödül (Formel/Enformel) Bovens, M. (2003): Public accountability. In Handbook of Public Administaration (B. G. Peters & J. Pierre, eds. pp. 182–208). London: SAGE. s: 184 - 186)

Yasama – Yürütme – Yargı «Denetim» için yeterli mi? DEVLETİN VATANDAŞLAR VE TOPLUMCA DENETLENMESİ DENETİMİN ZAMANI: ÖNCE, SIRASINDA & SONRASINDA DENETİM – KATILIM İLİŞKİSİ Winston Churchill (1874-1965) said before the House of Commons on November 11, 1947: “Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.” «Nitekim demokrasinin en kötü devlet yönetim sistemi olduğu söylenegelmiştir, bugüne kadar denenmiş diğer bütün sistemler hariç.» - Winston Churchill

Peki ya (İYİ) YÖNETİŞİM? Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahip olan ve geleceğe yönelik bir bakışa sahip yönetim anlayışını ifade eder. Vatandaşa hizmeti esas alan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir

Yolsuzlukla mücadele, kamunun hesap verebilirliğinde temel konu ve belki en önemli unsurlardan birisidir. Ancak tek unsur değildir!.. Yolsuzlukla mücadele uzun soluklu, planlı ve kararlı olmayı gerektiren karmaşık bir süreçtir. Yalnızca ticari hayata yansıyan olumsuz etkileriyle değil, bunun yanı sıra demokratikleşme ve gelişmeye de negatif etkilerde bulunması nedeniyle yolsuzluk konusunda çok boyutlu ve topyekün bir mücadele kaçınılmaz hale gelmiştir.

YOLSUZLUKLA DOĞRUDAN MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE BİRİMLER - Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu ( GRECO ) - Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi - Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi ( OLAF ) - Avrupa Komisyonu - Malî Eylem Görev Grubu ( FATF ) – G-7 dahil 31 ülke, Avrupa Komisyonu ve Körfez işbirliği Konseyi - Uluslararası Saydamlık Örgütü ( TI ) - Uluslararası Suç Önleme Merkezi ( CICP ) - Birleşmiş Milletler - Güney Doğu Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Girişimi İstikrar Paktı ( SPAİ ) - Yolsuzlukla Mücadele Ağı ( ACN ) - OECD Yolsuzlukla Mücadele Birimi ACN’nin sekretarya hizmetlerini yürütmektedir - Asya-Pasifik Ülkeleri Yolsuzlukla Mücadele İnisiyatifi

DOLAYLI OLARAK MÜCADELE EDEN ÖRGÜT VE BİRİMLER • İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Yolsuzlukla Mücadele Birimi (OECD Anti Corruption Unit) • Asya Kalkınma Bankası Yolsuzlukla Mücadele Birimi (Asian Devolopment Bank Anti Corruption Unit) • Dünya Bankası Yolsuzlukla Mücadele Bilgi Merkezi (World Bank Anti Corruption Knowledge Resource Center) • Yolsuzluğa Karşı Parlamenterler Global Organizasyonu (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption- GOPAC ) • Uluslararası Ticaret Odası Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (International Chamber of Commerce Commission on Anti-Corruption ) • Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Yolsuzlukla İlgili Uzmanlar Grubu (INTERPOL Group of Experts on Corruption – IGEC ) • Amerikan Demokrasi Merkezi (American Center For Democracy- ACD) • Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Kuruluşu (United States Agency for International Development- USAID) • Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund- IMF) • Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (International Organization of Supreme Audit Institutions- INTOSAI) • Amerikan Devletleri Örgütü (The Organization of American States- OAS ) • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı- AGİT (Organization For Security And Co-Operation In Europe- OSCE)

ABD’nin niçin bu kadar çok girişimi var? ABD belki de «devlete en az güvenen» ülkelerden!!! Bu sebeple devleti denetlenmesine dair mekanizmalar hassasiyetle tasarlanıyor! Siyasi «Tea Party» girişimi de muhtemelen bu sebeple bu kadar kısa sürede bu kadar ciddi güce kavuşabildi!

Kamunun Hesap Verme Yükümlülüğü Konusunda çok geniş bir literatür var ve gelişim devam ediyor! • • • • • • Avrupa Birliği’nin mevzuatı ve raporları AB Üyesi Ülkelerin mevzuatı ve raporları OECD’nin raporları Birleşmiş Milletler raporları Uluslararası kamusal örgütlerin raporları Uluslararası özel sektör ve karma örgütlerin raporları • …

Kamunun Hesap Verme Yükümlülüğü denilince? Vatandaşların ve Özel Sektörün talepleri: • Şeffaflık, Bilginin Ulaşılabilirliği • Kamusal Politika Tasarımına Katılım • Yasama Sürecine Katılım • Farklı Aşamalarda Danışılma • Sorun ve Çözümlere Dair Görüş Alınması • Sonuçların Birlikte Değerlendirilmesi • Daha İyi Mevzuat Tasarımı • İdari ve Bürokratik Yüklerin Azaltılması (SMM önemli!) • Alternatif Çözümlerin Seçimine Katılım • eDevlet Uygulamalarının Geliştirilmesi • Whistleblower’ların/Eleverenlerin Hukuken Korunması (Kanuni/Meşru Olmayan Davranışların Duyuranlar)

PEKİ HESAP VEREBİLİRLİK NİYE ÖNEMLİ? En basit anlatımıyla: • İyi Yönetişim, • İdari ve Bürokratik Yüklerin Azaltılması, • Daha İyi Mevzuat Tasarımı • eDevlet – Veri Güvenliği • …. Daha Sağlıklı İşleyen Sistem SONUÇ: WhatsApp = 19 Milyar ABD $ Türk Telekom = 9,5 Milyar ABD $

Yol Haritası ilkesel düzeyde evrensel ve asgari normlar her ülke için aynı; sadece teknik uyarlamalar gerekli: • Hesap Verebilirliği Destekleyici Ol – Siyasi İrade (!) • Bilgi Ver • Şeffaf Ol • Danış • İletiş • Gözden Geçir • Değerlendirmeni Paylaş • Birlikte Değerlendir • Yeniden Tasarla • İfade ve bireysel girişim özgürlüğüne saygı göster • Barışçıl Örgütlü Eylemleri koru • Hızlı ve Adil Yargıyı temin et Aslında sorun: - Uygulamanın nasıl yapıldığı, - Şeffaflık düzeyi - «Whistleblower»lara tahammül düzeyi

AB REFERANSI? HER AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ! • İyi Yönetişim AB Müzakere Başlıklarında «Yazılı Olmayan Başlık» • Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinde «Etki Analizi» hayati unsur • Dünyanın en Sağlıklı Demokratik Uygulamalarını içeriyor

Whistleblower’ların/Eleverenlerin AB’de Hukuken Korunması İngiltere’de 1998 yılında çıkarılan “Kamu Yararına Açığa Vurma Yasası” önemli bir örnek Gelişmiş Koruyucu Hukuk: 4 AB Üyesi Ülke Birleşik Krallık, Lüksemburg, Romanya ve Slovenya Kısmen Koruyucu Hukuk: 16 AB Üyesi Ülke Çok Az ya da Hiç Korumayan: 7 AB Üyesi Ülke Almanya’da Haziran 2013 tartışmalarında iktidar partileri bu alanda özel düzenlemeye gerek görmedi. Ancak OECD ve Avrupa Konseyi «özel sektörde» Whistleblower/Eleveren korunması konusunda çağrı yaptı. Almanya’nın 2014 sonuna kadar G20 Yolsuzluğun Önlenmesi Eylem Planı doğrultusunda bu konuda yükümlülüğü bulunuyor. Ancak iki iktidar partisi pozisyonunu koruyor. http://www.transparency.org/news/pressrelease/eu_countries_must_do_more_to_combat_corruption _by_better_protecting_whistle#sthash.xSbONjXa.dpuf

Whistleblower’ların/Eleverenlerin AB’de Hukuken Korunması Avrupa Komisyonu’nun bu alanda önemli düzenlemeleri var! http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/EU%20guidelines%20%20Whistleblowing.pdf Hala Derin Tartışmaların Odağındaki Bir Konu: • Edward Snowden – Küresel İzleme İddiaları • Julian Assange – Wikileaks Tartışmaları • AB Komisyonu’nda Çeşitli Skandallar • SARS Hastalığının Gizlenmesi • Watergate Skandalı • … http://files.transparency.org/content/download/238/956/file/2009_AlternativeToSilence_EN.pdf http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/protecting_whistleblowers_en.asp

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ MANTIĞI İKTİSADİ İKTİSADİ FAYDA MALİYET HİÇBİRŞEY YAPMA SEÇENEK 1 SEÇENEK 2 SEÇENEK 3 DİĞER ? SOSYAL / ÇEVRESEL / İDARİ … ETKİ ULUSLARARASI ETKİ(LEŞİM) DİĞER ETKİLEŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİNDE ETKİ ANALİZİ Düzenleyici Etki Analizi (DEA/RIA) Özellikle 2003’ten beri AB'de önemi hızla daha da artan bir konu! Avrupa Komisyonu 2003 – 2007 arasındaki 5 yılda 284 Etki Analizi çalışmasını tamamladı ve yayımladı! Ocak 2007’de yayımlanan Eylem Planı’nda Komisyon’un hedefi AB’de iş dünyası üzerindeki idari yüklerin 2012’ye kadar %25 azaltılması hedefi ortaya koyulmuştu! Commission Of The European Communities, Second Strategic Review of Better Regulation in the European Union, Brüksel :2008 s.5

POLONYA ÖRNEĞİ: İş araç ve gereçlerinin işyerinde çalışanlarca kullanılmasında asgari güvenlik ve sağlık gerekleri hakkında Direktif (89/655/EC) Yatay etkisi olan bu direktiften pek çok işletme ve KOBİ doğrudan etkilenmektedir. Yapılan ön araştırmada AB üyelerinin dahi direktife uyumda zorlandıkları görülmüştür. Düzenleyici etki analizi için üç farklı yaklaşım ortaya koyulmuştur. I. Yaklaşım: Çalışma Bakanlığı’nca istatistikler ve varsayımlardan hareketle hazırlanan düzenleyici etki analizinde, uyum maliyeti yaklaşık 40 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Ancak bu yaklaşım sonucunda elde edilen bilgilerde, iş dünyasına ait verilerin tam olarak gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştır. II. Yaklaşım: İş dünyası temsilci örgütlerince anketler yoluyla bir etki analizi yapılmıştır. Ülkedeki tüm işletmelere ulaşmak mümkün olmadığından anketler, seçilen 322 şirkete gönderilmiştir (%50’si KOBİ). Ancak büyük kısmı büyük firmalardan oluşan %21 oranında geri dönüş olmuştur. Bu yaklaşımla hesaplanan toplam uyum maliyeti 1,5 milyar Euro’dur. Maliyet tahmin edilenden çok daha yüksek çıkmıştır. III. Yaklaşım: AB üyesi bir ülkeden uygulama konusunda tecrübeli bir uzman kuruluştan yararlanılmıştır. Seçilen sınırlı sayıdaki şirketle yüz yüze görüşmeler yapılarak hesaplanan uyum maliyeti 300 milyon Euro olmuştur. Polonya, istediği geçiş dönemini (2006 yılına kadar) en gerçekçi olduğu kabul edilen üçüncü yaklaşım sayesinde elde etmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİNDE KONSÜLTASYON İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Konsültasyon/Danışma uygulamaları yeknesak değil! Resmi Süreçler: Almanya, Polonya, İsveç ve Birleşik Krallık (BK) Erken Aşamada Konsültasyon: Almanya, Polonya, İsveç, İtalya ve BK Danışılan Paydaşların Yaygınlığı: Avusturya, Danimarka, Finlandiya, BK Konsültasyon Teknikleri: Finlandiya, Hollanda, Danimarka, Polonya Süre Uzunluğu: İsveç ve Birleşik Krallık Görüşlerin Yayımlanması: Avusturya ve Almanya İsteklerin Karşılanması: Avusturya, İtalya, İsveç ve Birleşik Krallık

AB ÜYELERİNE BAKIŞ Hollanda Yargı Sistemindeki şeffaflık ve gelişmelerden dolayı övgüler aldı. Fransa Daha geçen ay parlamento ve yargı sistemini geliştirmek için reforma davet edildi. Adalet bakanının yargıçlara hükmetme yeteneğinin sınırlandıran 2013 düzenlemesine ilişkin de ek öneriler sunuldu. Avusturya Parlamento yasama sürecine dair gelen bütün görüşler ve tepkiler yayımlanıyor federal danışma zorunlu değil, ama son derece sık kullanılıyor ve sosyal paydaşlar süreçte yer alıyor Kanunların daha «taslakken», yani «parlamentoya sunulmadan önce» ilgili özel sektör temsilcilerinin görüşüne açılması zorunluluğu var. Ayrıca görüş alabilmek için sağlıklı bir hazırlık süresi vermek de zorunlu. Federal yapıdaki düzenlemelerin ve AB uyumu için mevzuat düzenlemelerinin tamamı bu kapsamda. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/news/News(20140127)Eval4France_en.asp http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/better-regulation-in-europe-austria-2010_9789264094772en#page81

Birleşik Krallık Girişimcilik ve piyasa odaklı yapı konusunda OECD’nin en iyilerinden. Şeffaflık, danışma ve «Kırmızı Bantı Kesmek» konularını odağına alıyor. Almanya Etki Analizi yapmak ve alternatif çözüm yollarını açıklamak zorunlu. Danışma erken aşamada ve kapsayıcı olmak zorunda Pek çok resmi olmayan/enformal (ama çok yaygın ve kültürel) görüşme yapılıyor taslaklar hazırlanmadan önce. Elektronik görüş aktarımı önemli ölçüde gelişiyor. 2008’de vatandaş Görüş Portalı düzenlemesi oluşturuldu Polonya: Hükümet iradesi, entegre uygulamaların gelişimi, e-dönüşüm... İrlanda: Vatandaş Odaklı Entegre Kalite Yaklaşımı ve yaygın paydaş grupları… Estonya: Tek ve bütün devlet yaklaşımı.. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/oecd-public-management-reviews-ireland2008_9789264043268-en#page186 http://www.oecd.org/unitedkingdom/oecdreportcitesnewregulatorychallengesinmatureandinnovativeukregulatoryenvironment.htm http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/better-regulation-in-europe-germany-2010_9789264085886en#page80 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/oecd-reviews-of-regulatory-reform-united-kingdom2002_9789264199255-en#page1 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/oecd-public-governance-reviews-estonia2011_9789264104860-en#page1

POLONYA’DA GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER Demokrasi • Şeffaf seçim sistemi • Çok taraflı diyalog • Yerel toplulukların yerel yönetimlerde etkisinin artması • Denetim raporlarının şeffaflığı, kamuoyuyla paylaşılması • Siyasetin finansmanında şeffaflık, seçim kampanyaları vs. Yasama • Parlamento görüşmelerinin eksiksiz yayımlanması • Yerel konsey toplantılarının eksiksiz yayımlanması

POLONYA’DA GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER Yargı • Hakimlerin bağımsız, otonomik yapıdan yönetilmesi • Kamuoyuna açık yargılamalar • İnternette yargı kararlarının şeffaflığı Yürütme • Hükümet ve devlet faaliyetlerinin şeffaflığı • Kamuoyuna danışma, DEA • Gözden geçirmeler • STK’ların politika tasarımına ve uygulanmasına RESMİ KATILIMI • Bireyler, STKlar, şirketlerin karar alma süreçlerine aktif katılımı, yerel sonuçlar • Programların ve SONUÇ RAPORLARININ kamuoyuna duyurulması • STK’lara kamu hizmeti verme yetkisi • Kamuya Şeffaf ve rekabetçi personel alımı

POLONYA’DA ÖĞRENİLEN • Vatandaşta güven oluşturmak hayati • Yaşamına bakarak karar veriyor • Verilerle güven oluşturmalı, temelsiz açıklamalarla değil • Reformun toplu etkisi ancak sonuç yaratıyor • Güven zamanla oluşuyor ama bir anda yok oluyor!.. • Dolayısıyla adım adım öğrenilerek sürekli bir hassasiyetle güven oluşuyor! • Ve kamuda en altan en üste bütün bürokrat ve siyasetçilerin katılımı çok önemli bu sürece… http://www.sigmaweb.org/events/seminar-networking-enpi-trust-government.htm http://www.slideshare.net/SIGMA2013/4th-sigma-networking-seminar-ppt-by-jan-pastwa-eng-29141275 http://www.slideshare.net/SIGMA2013/4th-sigma-networking-seminar-conclusions-ppt-by-bianca-brtch-eng

DAHA İYİ DÜZENLEME İLKELERİ • • • • • • • Gereklilik Orantılılık Yerellik: Şeffaflık Hesap verebilirlik: Erişilebilirlik Basitlik/Sadelik

TÜRKİYE. OECD’nin 2002 raporunda da “Türkiye’de Düzenleyici Etki Analizi” yapılması gereğine işaret edilerek «OECD İlkelerine Uygun» bir yapıda ilerleme tavsiye ediliyordu!

TÜRKİYE. “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” “Yapılacak yeni düzenlemeler ve kurulacak birimler için düzenleyici etki analizi yapılır.” ifadesini içeren 15 Temmuz 2004 tarihli kanun etki analizinin kamu kurumları için zorunlu hale getirilmesi öngörüyordu. Ancak bu kanun veto edildikten sonra yeniden düzenlenmediği için uygulamaya girme şansı bulamamıştır!..

TÜRKİYE.

Kamu maliyesinin temel ilkeleri Madde 5- Kamu maliyesinin temel ilkeleri şunlardır: g) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. Bütçe ilkeleri Madde 13- Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur: c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir. Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanması Madde 17- Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; (Değişik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Gider ve gelir teklifleri, ekonomik ve malî analiz yapılmasına imkân verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde, Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma sistemine göre hazırlanır. Kamu yatırım projeleri Madde 25- … Proje maliyeti, Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirlenecek sınırın üzerinde bulunan afetlerle ilgili olanlar hariç yeni kamu yatırım projesi tekliflerinden; fayda-maliyet veya maliyet-etkinlik analizleri ile çevresel analizleri içerecek şekilde yapılabilirlik etüdü bulunmayan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından incelenerek yapılabilirliği onaylanmamış projeler yatırım programına alınamaz.

1984 1991 1992 2003 2006 2007 2009

«Yürürlüğe konulması hâlinde etkisinin on milyon YTL’yi geçeceği tahmin edilen kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için düzenleyici etki analizi yapılması zorunludur. Bu miktar gerekli görülen hâllerde Başbakanlıkça yeniden belirlenebilir.»

Standart Maliyet Modeli: Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere uyum için özel sektör ve vatandaşların katlanmak zorunda kalacağı maliyetleri ölçer. Amaç: Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin toplum üzerindeki maliyetini hesaplayarak ekonomik, sosyal ve çevresel yükleri minimize etmektir.

Türkiye’nin 8 sayfalık Eylem Planı: http://www.opengovpartnership.org/file/956/download 2011 Eylül'de başlanmış, ancak taahhüt edilen siteler hala açılmamış: • www.transparency.gov.tr • www.spending.gov.tr • www.regulation.gov.tr

A. INCREASING INTEGRITY IN THE PUBLIC SPHERE 1. Setting up a web portal named www.transparency.gov.tr 2. Holding an Advisory Platform for Transparency in Public and Openness, at least once a year, with the broad participation of representatives of public sector, nongovernmental organizations and private sector; holding seminars, workshops and conferences with a view to increasing public awareness in the areas of integrity, transparency, accountability and combating against corruption, 3. Plotting a risk map by determining the risk areas open to corruption and taking preventive -deterrent measures against corruption 4. Measuring the suitability and effectiveness of the existing measures and policies in matters of reducing bureaucratic red-tape, increasing integrity, transparency and accountability and combating corruption through efforts to be carried out regularly and conducting surveys in order to determine the perception of citizens and the business world and sharing results with the public. Transparency.gov "A web portal will be set up, which will provide all the current information about the projects and strategies implemented by the Government regarding integrity, transparency, accountability and combating against red tape and corruption; all legal and other arrangements in these fields; all international conventions that we are party to and the activities carried out at international organizations of which we are a member. Our aim through this web site will be, to set up an infrastructure whereby it will be possible to receive feedback from citizens regarding draft laws and bills, as well as all issues related to the implementation of these regulations. Thus the public will continuously be fully informed and active participation in these matters will be encouraged."

TÜRKİYE NEREDE? • Türkiye bu alanlarda uyuma genel olarak geç başlamış durumda. • Buna karşın iyi örnekleri andıran pek çok sayıda uygulama ve mevzuat oluşturulmuş durumda. • Fakat özellikle Etki Analizi ve Kurumsal Konsültasyon konularında önemli bir atılımın ardından duraklama ve aksamalar yaşanıyor. • Genellikle aksayan konular: • Uygulamaların standarda değil, kişilere bağlı olması, • Düzenli ve sürekli uygulama yapıl(a)maması, • Öngörülebilirliğin sınırlı olması, hızla değişen öncelikler. ÖZETLE: Uygulamaların geliştirilmesi ve En İyi Örneklerin hedeflenmesi gerekli!..

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ALGISI 2,50 2,00 1,50 2002 1,00 2007 2012 0,50 0,00 -0,50 Kaynak: Dünya Bankası girişimi: The Worldwide Governance Indicators, 2013 Update - www.govindicators.org «Rule of law captures perceptions of the extent to which agents have confidence in and abide by the rules of society, and in particular the quality of contract enforcement, property rights, the police, and the courts, as well as the likelihood of crime and violence .»

DUYMA VE HESAP VERME ALGISI 2,00 1,50 1,00 2002 2007 2012 0,50 0,00 -0,50 Kaynak: Dünya Bankası girişimi: The Worldwide Governance Indicators, 2013 Update - www.govindicators.org «Voice and accountability captures perceptions of the extent to which a country's citizens are able to participate in selecting their government, as well as freedom of expression, freedom of association, and a free media. This table lists the individual variables from each data sources used to construct this measure in the Worldwide Governance Indicators .»

YOLSUZLUK KONTROLÜ ALGISI 3,00 2,50 2,00 1,50 2002 1,00 2007 2012 0,50 0,00 -0,50 -1,00 Kaynak: Dünya Bankası girişimi: The Worldwide Governance Indicators, 2013 Update - www.govindicators.org «Corruption : An assessment of the intrusiveness of the country’s bureaucracy. The amount of red tape likely to countered is assessed, as is the likelihood of encountering corrupt officials and other groups. .»

KISA ANALİZ Daha Güçlü Bir Ekonomi ve Demokrasi için: • Türkiye’de «Güven Arttırıcı Önlemlerin» hayata geçirilmesi önemli. • AB Uyumu açısından Kamu Hesap Verebilirliği’nde eksiklere yoğunlaşmalı. • Bugüne kadar ortaya konulan taahhütler ve yol haritaları ilk hedefler olmalı. • Sivil Toplumun politika belirleme süreçlerine etkili katılımı sağlanmalı. • Sivil Toplum Kuruluşlarının güçlendirilmesi için atmosfer yaratılmalı. • Politika Belirleme ve Karar Alma süreçlerinde öngörülebilirlik geliştirilmeli. • Bu süreçlere demokratik katılımcılık desteklenmeli ve danışma arttırılmalı. • Etki Analizi ve ilintili araçların sürekli kullanımı sağlanmalı. • Bilgi edinme hakkı ve veri güvenliği konularında güvenceler arttırılmalı. • Uygulama sonuçları Ortak Gözden Geçirmelere ve Yeniden Tasarımlar sürekli ve olağan hale gelmeli. • …

Vatandaşın Kamu Yönetiminde Hizmetinde Hesap Sorabilme Gücü ve AB Örnekleri Katılımınız, ilginiz ve dinleme nezaketiniz için çok teşekkürler!

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Vatandaşın Kamu Yönetiminde Hizmetinde Hesap Sorabilme ...

Vatandaşın Kamu Yönetiminde Hizmetinde Hesap Sorabilme Gücü ve AB Örnekleri. Eray AKDAĞ TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi
Read more

WHO IS TUSIAD? http://www.tusiad

Vatandaşın Kamu Yönetiminde -Hizmetinde Hesap Sorabilme Gücü ve AB Örnekleri Eray AKDAĞ TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi
Read more

Analoji ve Örnekleri - Education - DOCUMENTS.TIPS

... Hizmetinde Hesap Sorabilme Gücü ve AB ... Kamu Kalite Sempozyumu Vatandaşın Kamu Yönetiminde - Hizmetinde Hesap ... Örnekleri ve Korelasyon ...
Read more

AB YOLUNDA KAMU YÖNETİMİNDE HER YERDE HESAP SORABİLİRLİK ...

... AB Yolunda Kamu Yönetiminde Her Yerde Hesap ... Hesap Sorabilme Gücü ve AB Örnekleri ... ve vatandaşın kamu yönetiminden hesap ...
Read more

Vatandaşın Devlet Yönetiminde Hesap Sorabilme Gücü

Vatandaşın Devlet Yönetiminde Hesap Sorabilme Gücü
Read more

ÖLÜM ve HESAP - Education - documents.tips

ÖLÜM ve HESAP. by nurmuhammedsite. on Jul 29, 2015. Report Category: Education
Read more

Müzakere Yönetiminde Etik (Ethics in Negotiation ...

Müzakere Yönetiminde Etik (Ethics in Negotiation Management) 519 Pages. Müzakere Yönetiminde Etik (Ethics in Negotiation Management) Uploaded by.
Read more