Vastuu sähköalan töissä

50 %
50 %
Information about Vastuu sähköalan töissä
Education

Published on September 16, 2014

Author: SeskoRy

Source: slideshare.net

Description

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 1/18

Vastuu sähköalan töissä Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 2

Vastuu sähköalan töissä Käytön johtaja 1 / 3 Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käyttötöitä varten riittävän pätevyyden omaava käytön johtaja. Käytön johtajasta tehdään ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES). Sähkölaitteiston haltijan on annettava käytön johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa käyttötöitä. Käytön johtaja voi olla: a) sähkölaitteiston haltija itse tai b) tämän sähkölaitteiston haltijan palveluksessa oleva luonnollinen henkilö tai c) sellaisen yhteisön palveluksessa oleva luonnollinen henkilö, jolla on sähkölaitteiston haltijan kanssa sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopimus tai d) luonnollinen henkilö, kun sähkölaitteistoon kuuluu enintään kolme nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa erillistä yli 1 000 voltin nimellisjännitteistä kytkinlaitosta. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 3

Vastuu sähköalan töissä Käytön johtaja 2 / 3 Käytön johtajan on huolehdittava siitä, että a) sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä b) käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä. Käytön johtajan on tunnettava kulloinkin voimassa olevat sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja muutoinkin jatkuvasti ylläpidettävä ammattitaitoaan. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 4

Vastuu sähköalan töissä Käytön johtaja 3 / 3 Käytön johtajan vastuualueella voidaan tehdä käyttötöitä. Ne ovat: a) sähkölaitteiston käyttötoimenpiteet b) käyttötoimenpiteisiin verrattavat korjaustyöt c) käyttötoimenpiteisiin verrattavat huoltotyöt d) sähkölaitteistoon kohdistuvat tarkastustoimenpiteet. HUOMAA! Käytön johtajan vastuualueella ei voida tehdä sähköurakointiin kuuluvia töitä, mutta kuitenkin korjauksia ja huoltoja, joiden yhteydessä ei rakenneta uutta. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 5

Vastuu sähköalan töissä Sähkötöiden johtaja 1 / 3 Toiminnanharjoittajan on nimettävä sähkötöitä varten töiden johtaja. Töiden johtajasta tehdään ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES). Toiminnanharjoittajan on annettava sähkötöiden johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa sähkötöitä. Sähkötöiden johtajan tulee olla: a) toiminnanharjoittaja itse tai b) tällaista toimintaa harjoittavan palveluksessa. Sama henkilö saa olla nimettynä enintään kolmen toiminnan-harjoittajan sähkö- ja hissitöiden johtajaksi samanaikaisesti. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 6

Vastuu sähköalan töissä Sähkötöiden johtaja 2 / 3 Sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että a) sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä, b) sähkölaitteet ja -laitteistot ovat sähköturvallisuuslaissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä edellytetyssä kunnossa ennen käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista sekä c) sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä. Sähkötöiden johtajan on tunnettava kulloinkin voimassa olevat sähköturvallisuusvaatimukset ja ylläpidettävä ammattitaitoaan. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 7

Vastuu sähköalan töissä Sähkötöiden johtaja 3 / 3 Sähkötöiden johtajan vastuualueella voidaan tehdä sähkötöitä ja sähköurakointia. Niitä ovat: Sähkölaitteen: a) korjaustyöt ja b) huoltotyöt. Sähkölaitteiston: a) rakennustyöt, b) korjaustyöt ja c) huoltotyöt. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 8

Vastuu sähköalan töissä Työstä ja käytöstä vastaava henkilö Jokaista työtä varten tulee olla nimettynä työstä vastaava henkilö tai käytöstä vastaava henkilö. Toiminnanharjoittajalla tulee olla työstä vastaavana henkilönä: a) sähkötöiden johtaja itse tai b) sähkötöiden johtajan nimeämä sähköalan ammattihenkilö (esimerkiksi työnjohtaja, projektipäällikkö). Sähkölaitteiston haltijalla tulee olla käytöstä vastaava henkilönä: a) käytön johtaja itse tai b) käytön johtajan nimeämä henkilö (esimerkiksi työnjohtaja, sähköverkon valvoja). MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 9

Vastuu sähköalan töissä Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja 1/3 Jokaiseen työkohteeseen on nimettävä työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja. Tämän nimeämisen voi tehdä: a) toiminnanharjoittajan sähkötöiden johtaja tai b) työstä vastaava henkilö. c) sähkölaitteiston haltijan käytön johtaja tai d) käytöstä vastaava henkilö, jos hän on sähköalan ammattihenkilö. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 10

Vastuu sähköalan töissä Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja 2/3 Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja: a) on sähköalan ammattihenkilö, joka kykenee itsenäisesti tekemään ja valvomaan oman alansa sähkötöitä b) on koko ajan työkohteessa ja hänen on pystyttävä valvomaan työn turvallisuutta c) omaa kokemusta ja tietoa käytettävistä asennusmenetelmistä, asennustarvikkeista ja työvälineistä d) omaa positiivisen asenteen turvallisuuskysymyksiä kohtaan e) on luotettava, huolellinen ja vastuuntuntoinen f) voi osallistua työhön tai tehdä sen kokonaisuudessaan itse. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 11

Vastuu sähköalan töissä Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja 3/3 Jos sähkötyöt ovat helposti hallittavia tai noudatetaan sovittuja menettelytapoja, tulee työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan huolehtia mm. seuraavista tehtävistä: a) hän voi antaa luvan yksittäisen työn aloittamiseen, kun laitteisto on tehty jännitteettömäksi. b) voi antaa luvan yksittäisen työkohteen kytkemiseksi takaisin jännitteiseksi. c) samankaltaisina toistuvissa kunnossapitotöissä voi antaa luvan työn aloittamiseen, keskeyttämiseen ja lopettamiseen. Jos työkohteet ovat edellisiä vaativammat, antaa työskentelyluvat sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 12

Vastuu sähköalan töissä Sähkötyöntekijä ja käyttötyöntekijä Sähkötöiden tekijän tulee olla: a) itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammattihenkilö tai b) opastettu henkilö, jolla on sähköalan työkokemusta ja/tai työkokemusta, mutta joka ei kaikilta osin täytä itsenäiseen työhön kykenevän ammattihenkilön vaatimuksia. Käyttötöiden tekijä voi olla edellä mainittujen lisäksi myös henkilö, jonka käytön johtaja on opastanut tiettyyn tehtävään. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 13

Vastuu sähköalan töissä Työntekijä työturvallisuuslain mukaan Työntekijän on: Noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Myös kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti työssään huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 14

Vastuu sähköalan töissä Esimerkki: Yhden hengen sähköurakointiyritys Liikkeenharjoittaja toimii itse: • toiminnanharjoittajana, • sähkötöiden johtajana, • työstä vastaavana henkilönä, • työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojana sekä • työntekijänä. Liikkeenharjoittaja vastaa kaikesta yrityksen toiminnasta sekä työ- ja sähkötyöturvallisuudesta. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 15

Vastuu sähköalan töissä Esimerkki: 50 hengen sähköurakointiyritys • Yritys toiminnanharjoittajana on samalla työnantajana. • Toiminnanharjoittaja on nimennyt yhden henkilön sähkötöiden johtajaksi ja tehnyt ilmoituksen TUKESiin. • Sähkötöiden johtaja nimeää sähköalan ammattihenkilöitä työstä vastaaviksi henkilöiksi eri projekteihin. • Sähkötöiden johtaja tai työstä vastaavat henkilöt nimeävät jokaiseen työkohteeseen työnaikaiset sähköturvallisuuden valvojat joko työkohtaisesti tai pysyväismääräyksellä. • Sähköasentajat tekevät asennustyöt eri työkohteissa. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 16

Vastuu sähköalan töissä Esimerkki: Teollisuusyritys, jossa on käytön johtaja • Yrityksen toiminnanharjoittajana on työnantaja ja sähkölaitteiston haltija. • Sähkölaitteiston haltija on nimennyt henkilön käytön johtajaksi ja tehnyt ilmoituksen TUKESiin. • Käytön johtaja voi toimia käytöstä vastaavana henkilönä tai nimetä sellaisen. • Käytön johtaja tai käytöstä vastaava henkilö nimeää jokaiseen työkohteeseen työnaikaiset sähköturvallisuuden valvojat, jos tehdään muita kuin käyttötoimenpiteitä. • Työntekijät tekevät käyttötyöt eri kohteissa. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 17

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 18

Add a comment

Related presentations

Related pages

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä Käytön johtaja 2 / 3 Käytön johtajan on huolehdittavasiitä, että a) sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan
Read more

STT Toinen osio 2010x - Hallamäki Oy

Standardin kantava teema on toiminnallinen vastuu , ... Vaatimus ammattitaitoa edellyttävissä sähköalan töissä KTMp 516 11§ 8 Koulutus 9
Read more

Sähkötapaturmien ensiapu, koulutus sähköalan ...

Sähkötapaturmien ensiapu, koulutus sähköalan ammattihenkilöille kolmen (3) vuoden välein 1 ENSIAPUKOULUTUS. Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 ...
Read more

Sähköala.fi | Toimintaohje työ- ja ...

Sähköalan koulutusta antavien oppilaitosten tulee ... Työturvallisuus harjoituksissa ja töissä. ... Käytännössä vastuu on oppilaitokseen ...
Read more

Sähköturvatutkimus voi pelastaa sähköalan ...

Töissä Ifiss ä; Uratarinoita ... Vastuu toimenpiteistä on haltijalla, mutta työn toteuttamiseen tarvitaan sähköalan ammattilaisia, Nurmi sanoo.
Read more

sfnet.harrastus.elektroniikka FAQ - ePanorama.net | Audio ...

Vaatimus sähköalan töissä, ... Vastuu sähköturvallisuudesta on töiden tekijällä. Irrallisia järjestelmiä saa periaatteesa rakentaa melkien ...
Read more

Avoin kirje sähkötöiden vastuuhenkilöille - Hallamäki Oy

Standardiehdotus SFS 6002 3.painos edellyttää että ”Kaikille sähköalan ... mutta pääasiallinen vastuu on sähkötöiden ... tehtävissä töissä.
Read more

Sähköala.fi | Sähkölaitteiden korjailu ei sovi ...

... liittyvissä töissä vastuu turvallisuudesta on aina töiden tekijällä. Myös sähkölaitteiden korjaaminen pitää jättää sähköalan ...
Read more

Sähkötyöturvallisuus - opastettu henkilö

ammattitaitoa edellyttävissä töissä (11§). Lähteet. KTMp sähköalan töistä 516/1996. ... jolla on toiminnallinen vastuu sähkölaitteiston ...
Read more

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä ...

Standardin kantava teema on toiminnallinen vastuu, ... ammattitaitoa edellyttävissä sähköalan töissä KTMp 516 11 8 Koulutus 9 Turvallisuuden ...
Read more