Van onderzoek naar tablets in de klas tot praktijkvoorbeelden

50 %
50 %
Information about Van onderzoek naar tablets in de klas tot praktijkvoorbeelden
Education

Published on March 11, 2014

Author: jtondeur

Source: slideshare.net

Description

Tablets zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in onze maatschappij. Dit roept ook vragen op voor de scholen, zoals: Moeten we iedere nieuwe technologie aanschaffen? Wat zijn de educatieve mogelijkheden van tablets? Welke condities nodig zijn voor een geslaagde implementatie? Het doel van het project “iPad naar de digitale wereld in de klas”, een initiatief van het Volwassenenonderwijs PCVO Het Perspectief en de Universiteit Gent, was dan ook om het potentieel van deze nieuwe technologie voor onderwijs te verkennen en na te gaan welke condities nodig zijn om meerwaarde te realiseren. Met deze bijdrage zullen we aan de hand van een casus illustreren 1) op welke wijze we de praktijk van tablets in onderwijs hebben bestudeerd en 2) hoe dit kan leiden tot een praktijkvoorbeelden voor professionalisering.

#VELON2014   Van  onderzoek  naar  tablets  in  de  klas     tot  prak1jkvoorbeelden       Jo  Tondeur   Natalie    Pareja  Roblin     Universiteit  Gent    

Inhoud  van  de  presenta/e   Onderzoek  naar  het  gebruik  van  tablets  in   onderwijs:  een  360°  perspecIef     PrakIjkvoorbeelden  voor  de  verdere   integraIe  van  tablets  in  onderwijs   Deel 1 Deel 2

Het  educa/ef  gebruik  van  tablets  wordt  gepromoot   maar  wat  is  het  poten1eel  van  tablets  voor  onderwijs?  

Belang  van  prak/jkvoorbeelden   Hoe sluit deze App aan bij mijn les? Wat kunnen we ervan leren? Hoe gebruik ik dit best in de klas?

Deel  1   Onderzoek naar tablets in de klas

Project    “iPad  naar  de  digitale  wereld  in  de  school”   •  3  technische/beroeps  secundaire   scholen  in  Oost-­‐Vlaanderen     •  Iedere  school  ontving  16  tablets   (max.  1  maand).     •  Externe  ondersteuning:   •  Kick  off  sessie   •  Workshops  over  tablets  en  Apps     •  Online  ondersteuning   •  Partners:  Het  PerspecIef  /   Provincie  Oost-­‐Vlaanderen  /  ICT   Atelier  

Doelen   1.  Hoe  en  waarom  worden  tablets  gebruikt?     2.  Voordelen  en  beperkingen     3.  Condi1es  voor  implementaIe   Schoolleiders Leraren ICT-­coördinatoren Leerlingen

Opzet   Doel   Methode   Perspec/ef   Hoe  en  waarom   tablets  gebruiken   ObservaIes   SImulated  recall   interviews   Leerlingen   Leraren     EducaIeve   voordelen  en   beperkingen   Focusgroepen   Interviews   Leraren   leerlingen   Schoolleiders   ICT-­‐coördinatoren   CondiIes  voor   implementaIe   Interviews   Leraren   Schoolleiders   ICT-­‐coördinatoren  

Context   Kenmerken   School  1   School  2   School  3   Leerlingen   414   720   500   Leraren   75   120   100   Onderwerpen   Nederlands   Geschiedenis   Public  RelaIons   Nederlands   Geschiedenis   Wiskunde   Frans   Fietsen   Fietsen  &   motoren   #  Leerlingen     9       9   7   Jaar   6e   4e     5e     Praktijkvoorbeeld

Bevraagde  deelnemers   School   Leer-­‐   lingen   School-­‐ leider   ICT-­‐ coördinator   Leraar   Vak   1   9   1   1   Karen   Geschiedenis   Laura   Nederlands   Susan   Public   RelaIons   2   9   1   2   Valerie   Nederlands   Martha   Geschiedenis   Melanie   Wiskunde   3   7   1   1   Wouter   Fietsen  &   motoren   Frans   Fietsen   Bert   Frans   Praktijkvoorbeeld

Fietsen  herstellen  met  tutorial   Opzoeken  en  reflecteren  over   gevonden  informaCe   Opname  maken  en  evalueren   Tijdlijn  maken   Film  maken   Voorbeelden  van   verschillende  types   tablet-­‐gebruik   Praktijkvoorbeeld Gebruik  van  tablets  

Praktijkvoorbeeld hOp://ipadproject.tumblr.com   Gebruik  van  tablets  

Mo/va/e  voor  het  gebruik  van  tablets  in  deze  geschiedenisles:       "Ik  vond  dat  zo  al  lange  Cjd  jammer  dat,    in  de  lessen   geschiedenis,  ik  heb  natuurlijk  maar  1  uurtje  in  de  week,     maar  er  komt  heel  weinig  crea1viteit  aan  bod.     Dat  is  toch  iets  belangrijk,  en  dat  leek  mij  eigenlijk  het   geschikte  moment  om  dat  nu  eens  uit  te  proberen"  (IK,  S1)  

Educa/eve  voordelen   Mo/va/e   Ac/eve   deelname   Nieuwe   competen/es   "Die  [studenten]  worden  acCever,  zijn  meer  betrokken  bij   het  lesgebeuren  en  ik  heb  echt  het  gevoel  dat  ze  die   leerstof  meer  van  zich  maken  doordat  ze  daar  effecCef  iets   mee  aan  het  doen  zijn,  je  gaat  verder  dan  louter  dat   kennisniveau,  bij  geschiedenis  is  dat  een  pluspunt,  vaak   blijven  we  daar  bij  steken"  (IK,  S1)   LeraarperspecCef     LeerlingperspecCef   PerspecCef  schoolleiding   ”(…)  vooral  ruimte  willen  geven  om  te  experimenteren.  Ik  heb   het  gevoel  dat  sommige  leraren  vastgeroest  ziUen"  (SL,  S1)   “Het  [de  tablet]  maakt  het  ook  allemaal  interacCever   voor  ons”  (ll1/S1).    

•  Voldoende  tablets  /  voldoende  Ijd   "Als  ik  niet  per  twee  leerlingen  een  tablet  kan  gebruiken  ga  ik  niet  zo  direct  daar   gebruik  van  maken.  Ik  zie  daar  zeer  veel  mogelijkheden,  (…)  maar  ik  zou  er  dan  wel   een  aantal  nodig  hebben  dus  dat  is  een  beetje  het  probleem"  (Ieraar  S1)       •  Voldoende  ondersteuning   “Als  je  als  school  werkt  met  tablets  moet  je  er  ook  op  voorzien  zijn:     zorgen   dat   je   een   systeem   hebt   dat   die   elke   dag   weer   opgeladen   zijn   en   de     Internetvoorziening  moet  top  zijn”  (ICT-­‐coördinator  S1)     •  Betere  samenwerking  tussen  en  binnen  scholen   “Ik  denk  nog  betere  afspraken  maken  en  op  voorhand  beter  communiceren  van     ’Wat  zijn  de  mogelijkheden?’  Een  SWOTanalyse  (…)”  (SL1)   Condi/es  voor  implementa/e      

Conclusie     •  Rijk  beeld  van  verschillende  types  tablet  gebruik   –  Infotool,  oefentool,  mulImediatool,  …   •  PotenIeel  van  tablets  vanuit  verschillende  actoren   –  InteracIef,  moIvaIe,  feedback,  21st  century  skills,  …   •  Belangrijke  voorwaarden  voor  verdere  implementaIe   –  DidacIsche  en  technische  ondersteuning,  voldoende  tablets,   beveiliging,  …     >  PotenIeel/beperkingen  van  tablets  eerst  exploreren  (cf.  Li,  2010)       >  Nieuwe  kennis  over  tablets  in  onderwijs:  PracIcality  ethic  (Janssen   et  al.,  2013;  Parjea  et  al.,  2013)       >  Mogelijkheden  voor  prakIjkvoorbeelden?   Deel 1

Deel  2     … tot praktijkvoorbeelden voor professionalisering

PrakIjkvoorbeelden   Belangrijke  strategie  voor  professionalisering  van   (student)leraren  mbt  educaIef  ICT-­‐gebruik                                                 (zie  Kay,  2006;  Sang  et  al.,  2013;  Tondeur  et  al.,  2012)   –  Mogelijkheden  van  educaIef  ICT-­‐gebruik  worden  zichtbaar   –  InspiraIe  voor  toekomsIge  onderwijsprakIjk     “Een  representaCe  van  een  prakCjk  die  inspirerend  kan   werken    en  aanknopingspunten  kan  bieden  voor   aanpassingen  /  verbeteringen  van  de  prakCjk”   [Kelchtermans  et  al.,  2008]  

 Zorgvuldige  en  volledige  presentaCe   Aanwijzingen  voor  didacCsch  handelen   Passend  in  (ICT-­‐)beleid  en  infrastructuur           Vernieuwend  en  met  meerwaarde     Overdraagbaar  en  integreerbaar                       Kenmerken   Impact  op  denken  en  handelen                          

Kenmerken   Zorgvuldige  en  volledige  presentaCe                                                                                                     -­‐  Niet  enkel  resultaat  maar  ook  doel,  proces,  etc.   -­‐  Niet  enkel  successen  maar  ook  knelpunten,  zoals  technische   moeilijkheden,  voorkennis,  etc.   -­‐  MulImediale  voorstelling  om  bv  de  context  in  beeld  te  brengen   >  PV  kunnen  ICT  als  doel  én  middel  in  zich  verenigen     Concrete  aanwijzingen  voor  het  didacCsch  handelen       -­‐  Het  PV  laat  zien  wat  de  ICT-­‐toepassing  vraagt  van  de  leraar/lln     -­‐  Welke  acIviteiten  en  rollen  worden  verwacht  om  het  leren  met  de   ICT-­‐toepassing  te  bevorderen     -­‐  hoe  kan  de  leraar  nagaan  of  het  leren  succesvol  was     (cf.  van  den  Akker,  1988;  Voogt,  1997  of  2010)      

Zorgvuldige  en  volledige  presentaCe?     Concrete  aanwijzingen  voor  het  didacCsch  handelen?    

Inhoud:   Vernieuwend  en  met  meerwaarde  voor  de  onderwijsprakCjk       -­‐  Maken  de  tablets  het  onderwijsleerproces  efficiënter?     -­‐  Wat  zijn  de  uitkomsten  in  termen  van  effecIviteit?     -­‐  Verhoogt  het  de  moIvaIe?       Bruikbaarheid:     overdraagbaarheid  en  integreerbaarheid     -­‐  Een  prakIjkvoorbeeld  is  een  specifieke  situaIe;   -­‐  Kunnen  we  er  algemene  lessen  uit  te  trekken?     “-­‐  Wat  kan  ik  met  tablets  in  míjn  onderwijsprakIjk?”       OrganisaCe:  passend  in  beleid  en  infrastructuur   -­‐  (materiële)  condiIes  die  ten  grondslag  liggen  (zie  onderzoek)   -­‐  Hoe  sluit  het  voorbeeld  aan  bij  het  ICT-­‐beleid?     -­‐  Krijgt  de  leraar  ondersteuning?         Kenmerken   Impact  op  denken  en  handelen?  

Discussie   -­‐  Onderzoeksproject  >  Rijk  beeld  van  tablet-­‐gebruik,                   potenIeel/beperkingen,  implementaIevoorwaarden   -­‐  Hoe  vertalen  we  dit  naar  PV?   -­‐  Welke  kenmerken  bepalen  de  kwaliteit  van  een  PV?   -­‐  De  kwaliteit  is  ook  auankelijk  van  de  (collecIeve)  interpretaIe   van  leraren  (Simons  et  al.,  2003)   -­‐  Leraren  ‘gewoon’  laten  kijken  volstaat  niet  (Van  den  Berg  et  al,  2008).     -­‐  Reflecteren  op  de  PV-­‐en  en  het  ontwerpen  van                                           curriculummaterialen  ondersteunen                                                                                               (Tondeur,  van  Braak,  Sang,  Voogt,  Fisser,  &  Oyenbreit-­‐Lezwich,  2012).   -­‐  Na  evaluaIe/feedback  kan  de  nieuwe     toepassing  leiden  tot  een  nieuw  PV.  

Referenties en nuttige informatie   Kelchtermans,  G.,  Ballet,  K.,  Peeters,  E.,  Piot,  L.  &  Verckens,  A.  (2008).  OBPWO  04.04.  Goede   prakCjkvoorbeelden  als  heeoom  voor  schoolontwikkeling.  IdenCficaCe  van  determinanten  en   kriCsche  kenmerken.  Koepelrapport,  56  pp.  Leuven:  Katholieke  Universiteit  Leuven,  Centrum   voor  Onderwijsbeleid  en  -­‐vernieuwing       Montrieux,  H.,  Vanderlinde,  R.,  Courtois,  C.,  Schellens,  T.,  &  De  Marez,  L.  (2014).  A  QualitaIve   Study  about  the  ImplementaIon  of  Tablet  Computers  in  Secondary  EducaIon:  The  Teachers’   Role  in  this  Process.  Procedia-­‐Social  and  Behavioral  Sciences,  112,  481-­‐488.       Pareja,  N.,  Tondeur,  J.,  van  Braak,  J.,  Fisser,  P.,  &  Voogt,  J.  (2013).  Can  mobile  technologies   moblize  teaching  and  learning?  An  exploratory  study  of  teachers’toughts  and  pracIces   concerning  the  use  of  tablet  PC’s.     Tondeur,  J.,  Pareja,  N.,  van  Braak,  J.,  Fisser,  P.,  &  Voogt,  J.  (2013).  PrakIjkvoorbeelden  als  bron   voor  professionalisering.  In  4W:  Weten  Wat  Werkt  en  Waarom.  SIchIng  Kennisnet,   Kennisnet,  Zoetemeer.     Tondeur,  J.,  Pareja,  N.,  Mathieu,  G.,  Bruggeman,  B.,  &  van  Braak,  J.  (2013).  De  integraCe  van   tablet  pc’s  in  technisch  en  beroepsonderwijs.  Een  exploraCeve  case  studie  naar  de  implicaCes   voor  het  schoolbeleid?  Symposumbijdrage  gepresenteerd  op  de  ORD,  Brussel,  juni  2013.                

#VELON14   Van  onderzoek  naar  tablets  in  de  klas     tot  prak1jkvoorbeelden  voor  professionalisering     Jo  Tondeur   Natalie    Pareja  Roblin     Universiteit  Gent     Contact:   Jo.Tondeur@Ugent.be   @jotondeur   ppt  beschikbaar  via   Slideshare  en  Academia    

Extra

Aanslui/ng  bij   TPACK In  welke  mate  sluit  het  prakCjkvoorbeeld  aan  bij  de  integraCe  van   technologische  (T),  didacCsche  (P)  en  vakinhoudelijke  kennis  (K)? Vernieuwend In   welke   mate   verkent   het   prakCjkvoorbeeld   innovaCeve   benaderingen  van  educaCef  ICT-­‐gebruik? Meerwaarde   In  welke  mate  kan  het  prakCjkvoorbeeld  een  waardevolle  bijdrage   leveren  op  het  vlak  van  educaCef  ICT-­‐gebruik? Overdraagbaarheid   In  welke  mate  is  het  prakCjkvoorbeeld  goed  in  te  passen  binnen   het  programma  van  de  lerarenopleiding?   Moeilijkheidsgraad In  welke  mate  is  het  prakCjkvoorbeeld  realiseerbaar? Horizontale   samenhang In   welke   mate   is   het   prakCjkvoorbeeld   breed   toepasbaar   binnen   meerdere  leergebieden?   Inspirerend     denken In   welke   mate   heei   het   prakCjkvoorbeeld   een   impact   op   uw   denkwijze  over  ICT-­‐gebruik  in  het  onderwijs? Inspirerend     handelen In   welke   mate   biedt   het   prakCjkvoorbeeld   inspiraCe   voor   de   toepassing  van  ICT  in  uw  toekomsCge  onderwijsprakCjk? Zorgvuldige   beschrijving In   welke   mate   wordt   het   prakCjkvoorbeeld   zorgvuldige   beschreven? Criteria  voor  de  beoordeling  van  prak/jkvoorbeelden  

#velon2014 presentations

Add a comment

Related presentations

Related pages

Van onderzoek naar tablets in de klas tot praktijkvoorbeelden

1. #VELON2014 Van onderzoek naar tablets in de klas tot prak1jkvoorbeelden Jo Tondeur Natalie Pareja Roblin ...
Read more

Van onderzoek naar tablets in de klas tot praktijkvoorbeelden

Tablets zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in onze maatschappij. Dit roept ook vragen op voor de scholen, zoals: Moeten we iedere nieuwe technologie ...
Read more

Onderzoek tablets in de klas | Media-educatie

Onderzoek tablets in de klas. ... Onderzoek naar het gebruik van tablets laat tot nu toe vooral zien dat er een kloof gaapt tussen de gedroomde ...
Read more

TABLETS IN HET BASISONDERWIJS - Platform L21

... bij!de!inzet!van!tablets! in! hun! lessen.! Het! onderzoek! is ... wordt!naar!het!effect!van!tablet ... van!technologie!en!tablets!in!de!klas,!is!er ...
Read more

Conferentie "tablets in de klas" - Education - documents.tips

Van onderzoek naar tablets in de klas tot praktijkvoorbeelden Tablets zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in onze maatschappij. Dit roept ook vragen op ...
Read more

Laptops en tablets - Dossiers - leraar24

Dat bleek uit een onderzoek naar de inzet van tablets ... van tablets ook tot een ... en tablets in de klas? Uit dezelfde peiling van ...
Read more

Tablets in de klas, of beter van niet? - OU

Tablets in de klas, of beter van niet? ... Het streven naar superieure mediageletterdheid houdt ook ... En tot slot: niets ten nadele van Steve Jobs, ...
Read more

Tablets in het onderwijs - onderwijsdatabank.s3.amazonaws.com

Recent is in Groot Brittannië onderzoek1 gedaan naar de inzet van tablets in ... tot een installateur van apps. Tablets ... van tablets in de klas ...
Read more