Value agency short

50 %
50 %
Information about Value agency short
Marketing

Published on March 12, 2014

Author: svoi4elovek

Source: slideshare.net

Description

Our vision of value marketing in Russia

Value Agency ÞЮðрà Ñëèíêèí Ãåíåðрàëüíûé äèðрåêòîðр Тел:  +7  (926)  090  01  70,  +7  (963)  977  86  98   slinkin@valueagency.ru      www.valueagency.ru Ïîìîãàåì ãîâîðрèòü ñ ëþюäüìè* *èëè êàê âûçûâàòü äîâåðрèå

61 % 61% ВЦИОМ,  2012 ðрîоñсñсèиÿяíн íнåе äдîоâвåеðрÿяþюòт ðрåеêкëлàаìмåе*  ÷åì ïðрîáëåìà?

ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì HAVAS Worldwide ïîòðрåáèòåëÿì áóäåò âñå ðрàâíî, åñëè çàâòðрà ïðрîïàäóò 73 % áðрåíäîâ* 20 % áðрåíäîâ* ïîòðрåáèòåëè ñ÷èòàþюò çíà÷èìûìè è îêàçûâàþюùèìè ïîçèòèâíîå âëèÿíèå íà æèçíè * HAVAS Worldwide, 2013    ÷åì ïðрîáëåìà?

ïîòðрåáèòåëåé* (9 èç 10) õîòÿò îáùàòüñÿ ñ êîìïàíèÿìè î öåííîñòÿõ * Cone/Echo Worldwide Consumers Expectations Research 2013   91 %    ÷åì ïðрîáëåìà?

Êàê æå ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ìîè êîììóíèêàöèè… •  âûçûâàëè äîâåðрèå; •  äëèëèñü äîëüøå, ïðрè ìåíüøèõ çàòðрàòàõ; •  áûëè èíòåãðрèðрîâàííûìè è ñîãëàñîâàííûìè  ÷åì ïðрîáëåìà?

Êàê ýэòî ðрàáîòàåò? îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè ðрåøåíèå îáùåñòâåííûõ ïðрîáëåì ñîçäàíèå ñîöèàëüíûõ äâèæåíèé ñîöèàëüíîå ïðрåäïðрèíèìàòåëüñòâî ìàðрêåòèíãîâûå è PR êîììóíèêàöèè ñòðрàòåãèè óñòîé÷èâîãî ðрàçâèòèÿ è îòâåòñòâåííîñòè âíóòðрèêîðрïîðрàòèâíûå êîììóíèêàöèè îïåðрàöèè êîìïàíèè   Öåííîñòíî-ìàðрêåòèíãîâûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò âçàèìíî èíòåãðрèðрîâàòü ñëåäóþюùèå ïîíÿòèÿ:

Êàê ýэòî ðрàáîòàåò?   ÎОáбùщåеñсòтâвåеíнíнûыåе öцåеíнíнîоñсòтèи ÈИíнúъåеêкöцèиÿя öцåеíнíнîоñсòтåеéй âв ìмàаðрêкåеòтèиíнãгîоâвóуþю ñсòтðрàаòтåеãгèиþю ÏПîоïпàаäдàаíнèиåе êкîоìмïпàаíнèиèи/áбðрåеíнäдàа âв çзîоíнóу åеæжåеäдíнåеâвíнîоéй ïпðрèиîоðрèиòтåеòтíнîоñсòтèи ïпîоòтðрåеáбèиòтåеëлÿя ÂВîоçзìмîоæжíнîоñсòтüь âвåеñсòтèи åеæжåеäдíнåеâвíнûыéй äдèиàаëлîоãг ÏПîоâвûыøшåеíнèиåе ëлîоÿяëлüьíнîоñсòтèи èи äдîоâвåеðрèиÿя ÎОòтñсóуòтñсòтâвèиåе áбàаðрüьåеðрîоâв êкîоìмìмóуíнèиêкàаöцèиèи Êàê ýэòî ðрàáîòàåò?

Êàê ýэòî ðрàáîòàåò? Òåñò Ïðрåäñòàâüòå, ÷òî âû îêàçàëèñü íà óëèöå ñî ñâîèì ïðрîäóêòîì è âàì íóæíî çàèíòåðрåñîâàòü èì ïåðрâîãî âñòðрå÷íîãî… Òðрàäèöèîííàÿ ìàðрêåòèíãîâàÿ ìîäåëü:   Óäèâëåíèå   Íåïîíèìàíèå   Íåäîâîëüñòâî   Çëîñòü  

Êàê ýэòî ðрàáîòàåò? Òåñò À òåïåðрü, ÷òî âû íà òîé æå íà óëèöå ñ ðрåøåíèåì ãîðрîäñêîé ïðрîáëåìû, êîòîðрóþю ïðрîäâèãàåò âàø áðрåíä/êîìïàíèÿ… Öåííîñòíî-ìàðрêåòèíãîâàÿ ìîäåëü:   Óäèâëåíèå   Ëè÷íîå ìíåíèå   Èíòåðрåñ   Ó÷àñòèå  

×Чòî ìû ïðрåäëàãàåì? 1 2 3 ÊКîоíнöцåеïпöцèиÿя/ ÑСòтðрàаòтåеãгèиÿя: -  ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа -  ÊКîоðрðрåеêкòтèиðрîоâвêкàа -  ÀАäдàаïпòтàаöцèиÿя ÏПèиëлîоòтíнûыéй ïпðрîоåеêкòт/ôфëлàаéйòт -  ÖЦåеíнàа -  ÝЭôфôфåеêкòтèиâвíнîоñсòтüь -  ÊКàа÷чåеñсòтâвîо ÎОáбñсóуæжäдåеíнèиåе ðрàаñсøшèиðрåеíнèиÿя ñсîоòтðрóуäдíнèи÷чåеñсòтâвàа

Êàê ýэòî áûëî? ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа èи èиíнòтåеãгðрàаöцèиÿя âв êкîоìмìмóуíнèиêкàаöцèиîоíнíнóуþю ñсòтðрàаòтåеãгèиþю áбðрåеíнäдàа «ÏПëлàаíнåеòтàа ÑСóуøшèи» òтåеìмàаòтèиêкèи êкàа÷чåеñсòтâвàа èи áбåеçзîоïпàаñсíнîоñсòтèи åеäдûы. ÐРåеêкëлàаìмíнàаÿя êкàаìмïпàаíнèиÿя âв íнàаðрóуæжíнîоéй ðрåеêкëлàаìмåе + áбîоëлåеåе 350k ïпðрîоñсìмîоòтðрîоâв íнàа youtube.com

Êàê ýэòî áûëî? ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа èи èиíнòтåеãгðрàаöцèиÿя âв êкîоìмìмóуíнèиêкàаöцèиîоíнíнóуþю ñсòтðрàаòтåеãгèиþю áбðрåеíнäдàа òтåеìмàаòтèиêкèи ïпðрîоòтèиâвîоäдåеéйñсòтâвèиÿя êкîоíнòтðрàаôфàаêкòтóу. ÐРåеàаëлèиçзàаöцèиÿя ðрåеêкëлàаìмíнîоéй êкàаìмïпàаíнèиèи âв ÍНàаðрóуæжíнîоéй ðрåеêкëлàаìмåе, ïпðрåеñсñсåе, èиíнòтåеðрíнåеòтåе.

Êàê ýэòî áûëî? ÀАäдàаïпòтàаöцèиÿя ãгëлîоáбàаëлüьíнûыõх ãгàаéйäд-ëлàаéйíнîоâв êкîоìмìмóуíнèиêкàаöцèиîоíнíнîоéй ñсòтðрàаòтåеãгèиèи áбðрåеíнäдàа âв îоáбëлàаñсòтèи ýэêкîоëлîоãгèиèи. ÐРåеàаëлèиçзàаöцèиÿя ðрåеêкëлàаìмíнîоéй êкàаìмïпàаíнèиèи âв ÍНàаðрóуæжíнîоéй ðрåеêкëлàаìмåе, èиíнòтåеðрíнåеòтåе/ñсîоöцèиàаëлüьíнûыõх ñсåеòтÿяõх, èиíнäдîоðр-åе.

Íàì äîâåðрÿþюò

Êîñâåííûå êîíêóðрåíòû (ïî òåìàòèêàì) Ìåäèà-ðрàçìåùåíèå: Áðрåíä-ñòðрàòåãèè:Öåííîñòíûé ìàðрêåòèíã:

Ïîìîãàåì ãîâîðрèòü ñ ëþюäüìè* *èëè êàê âûçûâàòü äîâåðрèå Value Agency ÞЮðрà Ñëèíêèí Ãåíåðрàëüíûé äèðрåêòîðр Тел:  +7  (926)  090  01  70,  +7  (963)  977  86  98   slinkin@valueagency.ru      www.valueagency.ru

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

Freedom to Choose - Mormon.org | What is the Mormon Church ...

Values. Values. Our faith influences ... Freedom to Choose "Men ... God gave us our agency and will always respect our freedom to make choices.
Read more

Shareholder value - Wikipedia, the free encyclopedia

Agency theory and shareholder value. Agency theory is the study of ... Shareholder value coupled with short-termism has also been criticized ...
Read more

Short Sale Definition | Investopedia

BREAKING DOWN 'Short Sale' Suppose 1,000 shares are short sold ... There are also margin rule requirements for a short sale in which 150% of the value of ...
Read more

Buying a Short Sale Property - Freddie Mac

Buying a Short Sale Property. Frequently Asked Questions . General. What is a short sale? Is the mortgage lender’s approval necessary in a short sale?
Read more

Value-Added Tax Guide for Short-Term Insurance - SARS Home

the value that the provision of short-term insurance ... Guide for Short-Term Insurance ... the agent and the regulator of the short-term ...
Read more

Developing scope of value and scope of work - Ignition ...

Developing scope of value and ... That approach falls far short of what’s needed to ... Agency Services: The total value of services provided by ...
Read more

HomePath Short Sale Improving the Short Sale Experience

Improving the Short Sale Experience Fannie Mae ... a value should be ordered • Agent may ask borrower to sign Borrower Authorization Form to
Read more

Short Introduction to the Allstate Agency Value Index ...

Paul Clarke, the creator of the Allstate Agency Value Index discusses its development.
Read more

Short-term investments

Short-term investments (including securities pledged ... and rating agency actions. Once a decline in fair value ... , and short -term investments ...
Read more

Securities lending - Wikipedia, the free encyclopedia

The short seller would like to buy the stock back at a ... Often a bank serves as the lending agent, ... Securities lending is very safe for ...
Read more