Valstybės tarnybos sistema ir jos tvarkymas

50 %
50 %
Information about Valstybės tarnybos sistema ir jos tvarkymas
News & Politics

Published on August 30, 2009

Author: sarmavicius

Source: slideshare.net

VALSTYBĖS TARNYBOS SISTEMA IR JOS TVARKYMAS: PROBLEMOS IR SPRENDIMŲ PAIEŠKA Osvaldas Šarmavičius Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2008 vasario 14 d.

Osvaldas Šarmavičius

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius

2008 vasario 14 d.

Prezentacijos struktūra Statistika Problemos Veikla VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

Statistika

Problemos

Veikla

STATISTIKA VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos: skaičius Seimą, Respublikos Prezidentą, Vyriausybę, teismų savivaldos institucijas aptarnaujančios įstaigos (4) Seimui ir (ar) Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos (16) Savivaldybių institucijos ir įstaigos (180) Kitos valstybės institucijos ir įstaigos:Vyriausybės įstaigos, ministerijos ir joms pavaldžios įstaigos (624) Teismai ir prokuratūra (125) Iš viso 949 valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos: pasiskirstymas pagal teisinį statusą

VALSTYBËS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALØ MINISTERIJOS 2008 m. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos: pasiskirstymas pagal grupes

Lietuvos žmogiškieji ištekliai VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m. Šaltinis: Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. III ketv. duomenys Darbo jėga (tūkst.) 1623,7 Valstybės sektorius 385,3 Privatus sektorius 1174,9 Bedarbiai 63,5

Valstybės sektoriaus žmogiškųjų išteklių sudėtis VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų žmogiškieji ištekliai VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai 18 tūkst. Operatyvinės veiklos pareigūnai STATUTAI, OVĮ, DTĮ Muitinės, Kalėjimų, Krašto apsaugos statutiniai, diplomatai 5,5 tūkst. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis 24 tūkst . DK Politikai 1,7 tūkst. VTĮ IV str.

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

Valstybės tarnautojų (be statutinių) skaičiaus dinamika VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m. (-46) (19) (8) (13) (-18) (53) (288) (69) ( 796; 4% ) ( 1443; 7% ) ( 2677; 13% ) ( 1904; 11% ) ( 732; 4% ) ( 1515; 7% ) ( 2973; 14% ) ( 1986; 8% )

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m. Valstybės tarnautojų (ne statutinių) pareigybių skaičiaus pokytis 2004 – 2007 m.

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m. Laisvos valstybės tarnautojų ( ne statutinių) pareigybės pagal įstaigų grupes 2007 m.

Tarnybos Lietuvos valstybei stažas Nestatutinių valstybės tarnautojų sudėtis pagal amžių ir stažą VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m. Amžius Valstybės tarnautojų skaičius (be statutinių) >65 236 51-65 7674 41-50 776 2 31-40 607 1 18-30 503 6 Stažas Valstybės tarnautojų skaičius (be statutinių) Daugiau nei 15 5958 12 (imtinai) - 15 metų 3925 9 (imtinai) - 12 metai 3317 6 (imtinai) - 9 metai 2754 3 (imtinai) - 6 metai 3708 Mažiau nei 3 metai 7114

VTD duomenų šaltinis - informacinė sistema VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (949) VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRAS Duomenys apie pareigybes (taip pat ir laisvas), valstybės tarnautojus bei darbuotojus, jų asmens bylų duomenų pagrindu (apie 56 tūkst.) VALSTYBĖS TARNYBOS VALDYMO INFORMACINĖ SISTEMA Valstybės tarnybos departamento posistemė - atrankos į pareigas testai, konkursų į laisvas pareigas valdymas, kontrolieriaus modulis, mokymo koordinavimo modulis, tarnybinio kaitumo modulis, tarnybinis pasas, valstybės tarnautojo pažymėjimas Įstaigų posistemė - pareigybių aprašymų rengimas, darbo stažo skaičiavimas, darbo užmokesčio planavimas, konkursų į pareigas modulis, mokymo modulis, darbo laiko, kasmetinių atostogų bei komandiruočių apskaita Valstybės tarnautojų posistemė „Savitarna“ – asmens duomenys, tarnybinis kaitumas, kvalifikacijos tobulinimas, konsultacijos Prezidentas, Seimas, Vyriausybė Tarptautinės organizacijos Statistikos departamentas Socialiniai partneriai Visuomenė Žiniasklaida

Darbo su VATARAS intensyvumas ministerijose 2007 m. VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m. Įstaigos pavadinimas Prisijungimų prie programos skaičius Įvesta naujų ir atnaujinta esamų registro įrašų Valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičius Darbo su VATARAS intensyvumas pareigybių skaičiaus atžvilgiu Asmenų (valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius) Darbo su VATARAS intensyvumas asmenų skaičiaus atžvilgiu Finansų ministerija 2094 28739 470 61,15 422 68,1 Žemės ūkio ministerija 1757 8186 345 23,73 321 25,5 Teisingumo ministerija 1221 3574 148 24,15 147 24,31 Kultūros ministerija 1124 2552 104 24,54 105 24,3 Krašto apsaugos ministerija 500 4631 199 23,27 197 23,51 Švietimo ir mokslo ministerija 583 4826 244 19,78 229 21,07 Ūkio ministerija 1263 4854 306 15,86 268 18,11 Vidaus reikalų ministerija 1399 4963 303 16,38 280 17,73 Sveikatos apsaugos ministerija 741 1985 146 13,6 128 15,51 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 770 3090 215 14,37 202 15,3 Užsienio reikalų ministerija 2046 15200 1091 13,93 999 15,22 Aplinkos ministerija 834 3686 255 14,45 248 14,86 Susisiekimo ministerija 544 2721 195 13,95 184 14,79

Įvestų ir atnaujintų VATARAS ir VATIS įrašų skaičiai ministerijose 2007 m. VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m. Pažymėtina, kad kasmetinių atostogų tvarkymas nėra privalomas, iš pateiktos lentelės matosi, kad kai kurios ministerijos tvarko ir kasmetines atostogas, todėl skiriasi įvestų ir atnaujintų atostogų įrašų skaičiai.

PROBLEMOS VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

PROBLEMOS - 2005 Nėra pusiausvyros tarp Departamento teisių ir pareigų, nepakanka įgaliojimų, kad būtų efektyviai vykdomos pavestos funkcijos                             Rengiamos VTĮ pataisos Personalo trūkumas neleidžia pilnai kontroliuoti VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo                              Kasmet reikėtų skirti lėšų bent 5 papildomoms pareigybėms Departamentas pilniau ir lanksčiau vykdytų pavestas funkcijas, jei būtų finansiškai savarankiškas                                                            Reikėtų suteikti teisę VTD savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą ir turėti savo atsiskaitomąją sąskaitą banke              Departamentui skirtų asignavimų struktūra nepilnai atitinka mūsų poreikius                               Reikėtų padidinti asignavimus paslaugoms, susijusioms su departamento vykdomomis funkcijomis, pirkti bei VTD tarnautojų kvalifikacijai tobulinti (t.t. ir komandiruotėms) VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

Nėra pusiausvyros tarp Departamento teisių ir pareigų, nepakanka įgaliojimų, kad būtų efektyviai vykdomos pavestos funkcijos

                            Rengiamos VTĮ pataisos

Personalo trūkumas neleidžia pilnai kontroliuoti VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo

                             Kasmet reikėtų skirti lėšų bent 5 papildomoms pareigybėms

Departamentas pilniau ir lanksčiau vykdytų pavestas funkcijas, jei būtų finansiškai savarankiškas                              

                             Reikėtų suteikti teisę VTD savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą ir turėti savo atsiskaitomąją sąskaitą banke             

Departamentui skirtų asignavimų struktūra nepilnai atitinka mūsų poreikius

                              Reikėtų padidinti asignavimus paslaugoms, susijusioms su departamento vykdomomis funkcijomis, pirkti bei VTD tarnautojų kvalifikacijai tobulinti (t.t. ir komandiruotėms)

PROBLEMOS - 2006 1.  ES valstybių administracijose vykstantys procesai bei Lietuvos politinis kontekstas reikalauja, kad Valstybės tarnybos departamento , kaip centrinės žmogiškųjų išteklių valdymo įstaigos, vaidmuo keistųsi iš kontrolės funkciją užtikrinančios į konsultavimo ir valstybės tarnybos standartus nustatančios įstaigos vaidmenį 2. Esamos ir numatomos departamento funkcijos šiame kontekste reikalauja, kad 45 pareigybės , kurios yra patvirtintos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 19 d. nutarime Nr. 1641 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“  būtų padengtos konkrečiu finansavimu. Juo labiau, kad kitais metais esame numatę įvykdyti departamento struktūrinę reformą, kurią planuojame vykdyti pagal žemiau pateiktą schemą. VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

PROBLEMOS - 2006 1. Egzistuojanti darbo apmokėjimo tvarka stokoja sisteminio požiūrio ir nedidina valstybės tarnautojų motyvacijos tarnauti valstybei.Tai sąlygoja:        1.1.  iškreiptą valstybės tarnautojų darbo užmokesčio struktūrą ; 1.2.  vienodo intensyvumo, sudėtingumo ir reikšmės funkcijas atliekančių įstaigų finansavimo disproporcijas; 1.3.  netobulą paaukštinimo sistemą; 1.4.  pasenusią  skatinimo sistemą. 2.  Egzistuojanti priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas tvarka neužtikrina skaidrumo bei tinkamiausių kandidatų atrankos. 3.  Valstybės ir savivaldybių įstaigų personalo tarnybos neturi joms tinkamo statuso, o kartais ir gebėjimų naujam patarėjo/konsultanto vaidmeniui atlikti. 4.  Bendrame valstybės kontekste, kai pačios įstaigos prisiima atsakomybę už žmogiškųjų išteklių valdymą, dar labai silpnai funkcionuoja koordinavimo mechanizmai. 5.  Didelis nepasitikėjimas valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir teigiamo valstybės tarnautojo įvaizdžio stoka. VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

PROBLEMOS - 2008 Neapibrėžta tolesnė valstybės tarnybos raidos kryptis Darbo apmokėjimo tvarka stokoja sisteminio požiūrio ir nedidina valstybės tarnautojų motyvacijos tarnauti valstybei. Į rezultatus ne -orientuotas žmogiškųjų išteklių valdymo modelis (optimalaus pareigybių skaičiaus valstybės ir savivaldybių institucijose nustatymas, kompetencijų valdymas, pareigybės atliekamų funkcijų , darbo krūvio analizės metodika ir t.t.) VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

Neapibrėžta tolesnė valstybės tarnybos raidos kryptis

Darbo apmokėjimo tvarka stokoja sisteminio požiūrio ir nedidina valstybės tarnautojų motyvacijos tarnauti valstybei.

Į rezultatus ne -orientuotas žmogiškųjų išteklių valdymo modelis (optimalaus pareigybių skaičiaus valstybės ir savivaldybių institucijose nustatymas, kompetencijų valdymas, pareigybės atliekamų funkcijų , darbo krūvio analizės metodika ir t.t.)

PROBLEMOS (1) Neapibrėžta tolesnė valstybės tarnybos raidos kryptis Valstybės tarnybos įstatymo kaita (2002 m.) – nuo priėmimo keistas daugiau nei 20 kartų. Didėjantys reikalavimai valstybės tarnybai: efektyvumas; profesionalumas; VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

Neapibrėžta tolesnė valstybės tarnybos raidos kryptis

Valstybės tarnybos įstatymo kaita (2002 m.) – nuo priėmimo keistas daugiau nei 20 kartų.

Didėjantys reikalavimai valstybės tarnybai:

efektyvumas;

profesionalumas;

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO IR VYRIAUSYBĖS STRATEGIJOS SUDERINAMUMAS Šaltinis: “Human re s cources strategies to support organizational changes” 2005 EUPAN VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m. Sėkmingi pokyčiai Bendra vizija Žmogiškųjų išteklių valdymas (strategija) Kultūra ir vertybių įvairovė Vyriausybės strategija Bendri tikslai

PROBLEMOS (2) Nepakankama valstybės tarnautojų motyvavimo sistema Vienas iš labiausiai motyvuojančių veiksnių – darbo užmokestis, kuris yra vieningas visiems valstybės tarnautojams Darbo užmokesčio sistemos silpnybės: priklausomybė nuo įstaigos vietos grupėse; labai geri valstybės tarnautojai greitai pasiekia “lubas” VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

PROBLEMOS (3) Darbo užmokestis: Bendra ir pastovi dalis – pareiginė alga - priklauso nuo pareigybės kategorijos koeficiento Individuali ir kintanti dalis – priklauso nuo tarnautojo stažo, kvalifikacijos (kvalifikacinė klasė), darbo krūvio ir t.t. Individualios ir kintančios dalies dydis – iki 70 procentų pareiginės algos. VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

PROBLEMOS (4) 2004 m. Pasaulio Banko pasiūlymas: VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

PROBLEMOS (5) Būtini pokyčiai valstybės tarnautojų motyvavime: Nefinansinės motyvavimo priemonės: lankstus darbo grafikas; kaitumas; vadovavimo gerinimas (lyderystė) Finansinių motyvavimo priemonių tobulinimas: pasiūlymai dėl socialinių garantijų (pvz.: papildomas sveikatos draudimas) VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008m.

PROBLEMOS (6) Darbo užmokestis statutinėse sistemose Valstybės tarnyba – vieninga (taikoma viena darbo užmokesčio sistema) Statutinės valstybės tarnybos dalies stebėsena ir analizė praktiškai nevyksta: Atskiros 7 statutinės sistemos; Valstybės tarnautojų registre kaupiami duomenys tik apie dalį statutinių tarnautojų Nėra koordinuojančios grandies VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2006 m.

PROBLEMOS (7) Valstybės tarnautojų skaičius Esama situacija: Valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus didėjimo pagrįstumas Ydinga žmogiškųjų išteklių darbo užmokesčio planavimo sistema; Didžiausio leistino valstybės tarnautojų skaičiaus problemos Galimybės Įstaigos vadovo savarankiškumo ir atsakomybės didinimas siekiant įstaigai nustatytų tikslų VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

VEIKLA VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

Vizitinė kortelė Įsteigtas: Valstyb ė s tarnybos departamentas prie Vidaus reikal ų ministerijos į steigtas 2002 m. gruod ž io 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb ė s 2002 m. lapkri č io 5 d. nutarimu Nr.1732.  Nuostatai: Patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikal ų ministro 20 02 m. lapkri č io 25 d. į sakymu Nr. 548 . Statusas: Departamentas yra biud ž etin ė į staiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal ų ministerijos, viešasis juridinis asmuo, turintis s ą skait ą banke, antspaud ą su valstyb ė s herbu bei savo pavadinimu. Misija: U žtikrinti valstybės tarnybos funkcinį valdymą plėtojant šiuolaikišką ir visuomenės interesus atitinkančią valstybės tarnybą. VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m. Struktūra DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS DIREKTORIUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (REFERENTAS) SPECIALISTAS (REFERENTAS) VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (PERSONALUI) VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (FINANSININKAS ) VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS ( RY Š IAMS SU VISUOMENE) VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS ( VIE Š IESIEMS PIRKIMAMS IR Ū KIO REIKALAMS ) Ž MOGI Š K Ų J Ų I Š TEKLI Ų VYSTYMO SKYRIUS (9) INFORMACINI Ų SISTEM Ų IR PROJEKT Ų SKYRIUS (10) INFORMACINI Ų SISTEM Ų EKSPLOATACIJOS POSKYRIS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS TEIS Ė S SKYRIUS (5) ANALIZ Ė S IR PLANAVIMO SKYRIUS (3) TARNYBOS S Ą LYG Ų SKYRIUS (9) MOKYMO POSKYRIS INFORMACINI Ų SISTEM Ų PL Ė TROS POSKYRIS PROGRAM Ų IR PROJEKT Ų VALDYMO POSKYRIS

P ersonal a s Viso pareigybių-  45 Jose dirba: -           Vidutinis darbuotojų amžius- 35m. -           Stažo vidurkis- 6m. -           Kategorija -11-12 -           Moterų-34  (76 % ) -           Teisininkų- 20 -           % nuo DUF, tenkantis 1- am darbuotojui- 1,5 (593 Lt) -           (tas pats įskaičius projekto lėšas-   ) -           Kaita- 9 % Dalyvavimas ES institucijų veikloje: Europos Tarybos B.15 Personalo reguliavimo darbo grupė; ES šalių narių Viešojo administravimo tinklo Žmogiškųjų išteklių darbo grupė (Organizuoja ES komisija, neformali darbo grupė) VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

Viso pareigybių-  45

Jose dirba:

-           Vidutinis darbuotojų amžius- 35m.

-           Stažo vidurkis- 6m.

-           Kategorija -11-12

-           Moterų-34  (76 % )

-           Teisininkų- 20

-           % nuo DUF, tenkantis 1- am darbuotojui- 1,5 (593 Lt)

-           (tas pats įskaičius projekto lėšas-   )

-           Kaita- 9 %

Dalyvavimas ES institucijų veikloje:

Europos Tarybos B.15 Personalo reguliavimo darbo grupė;

ES šalių narių Viešojo administravimo tinklo Žmogiškųjų išteklių darbo grupė (Organizuoja ES komisija, neformali darbo grupė)

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

Perspektyviniai darbai Dalyvavimas rengiantis pirmininkauti ES. Dalyvavimas administruojant ES struktūrinę paramą. Dalyvavimas ruošiant naują Viešojo administravimo strategijos iki 2013 metų projektą. Dalyvavimas įgyvendinant Valstybės tarnautojų etikos kodeksą. Dalyvavimas Valstybės tarnybos viešųjų ryšių strategijos rengime ir įgyvendinime. VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

Dalyvavimas rengiantis pirmininkauti ES.

Dalyvavimas administruojant ES struktūrinę paramą.

Dalyvavimas ruošiant naują Viešojo administravimo strategijos iki 2013 metų projektą.

Dalyvavimas įgyvendinant Valstybės tarnautojų etikos kodeksą.

Dalyvavimas Valstybės tarnybos viešųjų ryšių strategijos rengime ir įgyvendinime.

Artimiausi darbai 2008 m. VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2008 m.

GEROS DIENOS

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Valstybės tarnybos departamentas

• Aptarti dokumentų vertės ekspertizės procesą ir jos atlikimą. ... Dokumentų tvarkymas: • dokumentacijos plano, jo ... Valstybės tarnybos ...
Read more

Valstybės tarnybos departamentas

7.8. organizuoja nagrinėjimą Savivaldybės kompetencijai priskirtų ir jos ... ir stebėsenos sistemas; ... Valstybės tarnybos departamentą kaupiami ir ...
Read more

VALSTYBĖS TARNYBOS SAMPRATA IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO ...

Šiame straipsnyje pateikiama valstybės tarnybos per se, jos ir valstybės tarnautojo sąvokų, ... kaip valstybės institucijų sistema, kurios
Read more

Valstybės tarnyba – Vikipedija

... valdymo srities politiką ar užtikrinant jos ... valstybės ir savivaldybių ... reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti ...
Read more

Dokumentu apskaita ir jos tvarkymas - mokslobaze.lt

Dokumentu apskaita ir jos tvarkymas referatas, ... Lietuvos valstybės archyvų sistema. Centrinių ir įsaigų archyvų ... Finansinė tarnybos, ...
Read more

VALSTYBĖS TARNYBOS PENSIJŲ SISTEMA IRIJOJE Des O’Leary ...

oficialios nuomonės ir nebūtinai atspindi EBPO ir jos šalių narių ar Sigmos programoje ... remiasi valstybės tarnybos sistema bei aiškiai ...
Read more

Vokietijos valstybės tarnybos darbo užmokesčio sistema ...

Vokietijos valstybės tarnybos darbo užmokesčio sistema ir paskutin ... profesionalios valstybės tarnybos ... tačiau tik nuo jo/jos institucijos ...
Read more

2 Tema. Lietuvos Respublikos Valstybės Siena Ir Jos Apsauga

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more