Vērtēšanas kritērij līgatnes pag doc11

50 %
50 %
Information about Vērtēšanas kritērij līgatnes pag doc11

Published on February 4, 2014

Author: veradalberga

Source: slideshare.net

Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas vērtējums uz 01.12.2013. Vērtēšanas kritēriji Darbības vispārīgs raksturojums Bibliotēkas nolikums, nosaukuma atbilstība (vai apstiprināts) Bibliotēkas lietošanas noteikumi, datoru lietošanas noteikumi - ir apstiprināti, ir pieejami lietotājiem Bibliotēkas darba plāns (gada, ceturkšņa), attīstības plāns/stratēģija Darba līgumi, vienošanās ( ieņemamais amats – bibliotēkas vadītājs) Bibliotēkas izstrādātie projekti Bibliotēkas darba rādītāji Uzskaite statistikai BIS Alise Bibliotēkas vadītāja Vera Dālberga Vērtējums. Ieteikumi Bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti izstrādāti un apstiprināti pašvaldībā. Ir izstrādāti un atrodas lasītājiem pieejamā vietā. Bibliotēkas darbs tiek plānots Ir Piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” Uzskaite tiek veikta elektroniski Bibliotekārais personāls Semināru, tālākizglītības pasākumu apmeklējums. Sadarbība, publicitāte Bibliotēkas tēla veidošana –publicitātes pasākumi, informācija masu medijos Darba laiku atbilstība Apmeklē regulāri Informācija par bibliotēkas aktivitātēm tiek regulāri ievietota novada mājaslapā un novada avīzē. Atbilst

Bibliotekāra prasmes informācijas meklēšanā(praktiski), zināšanas par datu bāzēm Labas Elektroniskais kopkatalogs 2014. gadā jāpabeidz 100 % rekataloģizēt bibliotēkas krājumu Informācija par Krājuma inventarizāciju Lietišķo interneta resursu popularizēšana Plānota 2014. gadā Ir izvietota bibliotēkā informācija par bezmaksas datubāzēm Bibliotēkas krājuma un informācijas resursu organizācija un attīstība Krājuma fiziskā kvalitāte, pārskatāmība, plauktu daleņi Krājuma komplektēšanas politika: Sadarbība ar novada citām bibliotēkām Sadarbība ar reģiona bibliotēku Krājuma uzskaite Finansiālais nodrošinājums, līdzekļi krājuma komplektēšanai Uzziņu literatūra Periodiskie izdevumi (daudzveidība) Novadpētniecība Krājuma novietojums, pārskatāmība Darbs ar BIS Alise Novadpētniecības datu bāzi Bibliotēkas pakalpojumi Pēc telpu remonta krājumam tiek mainīti daleņi un norādes Sadarbība ar Cēsu CB pārsvarā vienpusēja (no Cēsu CB puses) Tiek veikta elektroniski Finansējums krājuma komplektēšanai tiek nodrošināts labi. Turpmāk jāievēro sabalansētība starp grāmatu un periodikas iegādi Regulāri tiek papildināta ar jaunieguvumiem Abonēti 13 nosaukumi Krājums plašs, pārskatāms, taču telpu šaurības dēļ nav lasītājiem ērti pieejams. Krājumā plaša novadpētniecības videotēka, mapēs atmiņu pieraksti. Nenotiek. Ieteicams uzsākt analītisko bibliogrāfisko ierakstu veidošanu datu bāzes papildināšanai, īpašu uzmanību pievēršot fotogrāfiju, atmiņu stāstījumu u.c. nepublicēto materiālu aprakstu ievadīšanai.

Lietotāju apmācība un konsultēšana Lietotāju apkalpošana: automatizēti/ neautomatizēti Informācija par bibliotēku novada mājaslapā kontaktinformācija, darba laiki; informācija lietotājiem par bibliotēku, tās pakalpojumiem; aktuālā informācija; sadaļa bērniem … Bibliotēkas infrastruktūra Bibliotēkas ēkas atpazīstamība (plāksne, norādes, darba laiki) Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem Notiek pēc lasītāju pieprasījuma Automatizēti Uzskatāma, samērā viegli atrodama pamatinformācija par bibliotēku. Pozitīvi, ka elektroniski var iepazīties ar bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumiem. Regulāri tiek ievietota informācija par aktualitātēm b-kā. Kā nevienai citai b-kai, ir pētījums par Līgatnes novada bibliotēkām. Un ar to var iepazīties jebkurš mājaslapas apmeklētājs. Ir Ir Bibliotēkas telpas (platība, mēbeles, aprīkojums, apgaismojums) Telpas šauras. Gaišas. Mēbeles atbilstošas mūsdienīgai bibliotēkai un piemērotas telpu šaurībai. Funkcionālais iekārtojums (abonements, lasītava, bērnu lit. u.c.) Telpas ļoti šauras, taču izremontētas un iekārtotas maksimāli ērti lasītājiem. Ir telpa krājumam, lasītava kopā ar datoriem un bērnu stūrītis. Klimatiskie apstākļi telpās Estētiskais noformējums Darbs ar bērniem pasākumi izstādes Normāli Labs Pasākumi notiek Ir interesantas izstādes

Krājuma fiziskā kvalitāte, pārskatāmība, daleņi Stūrītis vai atsevišķa vieta bērniem b-kā Bērnu žūrija Sadarbība ar skolu Krājuma fiziskā kvalitāte laba. Pēc remonta sakārtots un noformēts mūsdienīgi, patīkami Stūrītis bērniem interesants, jauks Ir Sadarbība ar bērnudārzu Bibliotēkas darbu vērtēja Reģiona galvenās bibliotēkas speciālisti: Direktore Natālija Krama Novadpētniecības lasītavas vadītāja Elīna Riemere Metodiķe Zaiga Eglīte Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Inese Majore

Add a comment

Related pages

Statistiskais reģions - Cēsu rajona lauku partnerība

Vērtēšanas kritēriji. ... 0421211 Līgatnes pilsēta 0421262 Līgatnes pagasts. 0424701 Amatas novads ... Print Page | Powered By Google ...
Read more

Vērtēšana - Dzīvoklis, māja, zeme, birojs vai ...

1998. gadā SIA ARCO REAL ESTATE uzsāka sniegt nekustamo īpašumu vērtēšanas pakalpojumus, ... Viesītes pag. 28 600 EUR. Lasīt vairāk >
Read more

Vērtēšana - Dzīvoklis, māja, zeme, birojs vai ...

... Kompetences sertifikātu Nr. 20. Aktīva līdzdalība LĪVA darbā nodrošina efektīvu un profesionālu vērtēšanas pakalpojumu sniegšanu, ...
Read more

Darbības teritorija - Cēsu rajona lauku partnerība

Vērtēšanas kritēriji. ... Līgatnes novada teritorijā; Amatas novada teritorijā; ... Print Page | Powered By Google Sites ...
Read more

Līgatnes pagasta bibliotēka: Konkursam saņemti vairāk ...

Šogad konkursā galvenais vērtēšanas kritērijs bija ieguldījums pagasta ... (Līgatnes pils.,Līgatnes pag.,Nītaures pag., Zaubes ...
Read more

www.lps.lv

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs ... Augšlīgatne, Līgatnes pag., Līgatnes nov., LV-4108 SIA "BILLES NAMS" reģistrācijas Nr. 44103033148, ...
Read more

Līgatnes novada dome

... ja visos piecos vērtēšanas kritērijos savākts punktu skaits, kas atbilst vērtējumam "teicami" vai ... Augšlīgatne, Līgatnes pag., ...
Read more

Kadastrālās vērtēšanas noteikumi - Likumi.lv ...

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām zemi iedala atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma ... P PAG - zem ēkām un pagalmiem esošās zemes ...
Read more