Uživatelé knihoven se specifickými potřebami *(kdo jsou a co vlastně potřebují) - Novoroční SKIPování 2014 (středočeský SKIP)

50 %
50 %
Information about Uživatelé knihoven se specifickými potřebami *(kdo jsou a co vlastně...
Education

Published on February 23, 2014

Author: cernin

Source: slideshare.net

Uživatelé knihoven se specifickými potřebami (kdo jsou a co vlastně potřebují) Eva Cerniňáková SKIP - Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Knihovna Jabok (cernin@jabok.cz) Novoroční SKIPování Praha, Národní knihovna ČR, 20. února 2014

Knihovna jako veřejný prostor Veřejný = public … publikace Přístup pro všechny bez rozdílu Součást veřejné sféry Komunitní role knihoven

Rovný přístup v kontextu informačního chování (variace na model Dervinové) Informační potřeba Informační výsledek Informační propast

Znevýhodnění jako informační propast

Specifické potřeby Různé kombinace problémů Překrývání potřeb různých skupin Rovný přístup = specifická opatření navíc Specifická opatření = výhody pro všechny

Specifické potřeby ve vztahu k získávání informací Lidé se zdravotním/smyslovým postižením Lidé s duševními a behaviorálními poruchami Lidé v zařízeních, která nemohou opustit Cizinci/příslušníci národnostních/jazykových menšin Lidé, kteří o někoho pečují Sociálně vyloučené skupiny Prostorově vyloučené skupiny … ?

Postižení zraku  Zrak jako zdroj informací  Různé stupně a druhy postižení.  Slabozrakost  Neschopnost vnímat barvy, pohyb, aj.  Úplná slepota  Speciální potřeby  Fond  Speciální vybavení  Úprava prostoru

Osoby s postižením sluchu Různé skupiny  nedoslýchaví  neslyšící  Neslyšící (jazyková a kulturní menšina)  šelestáři Preligválně neslyšící – čeština jako cizí jazyk Speciální opatření  Fond  Komunikace  Přizpůsobení prostoru  Bezpečnostní opatření

Lidé s mentálním postižením Různé stupně a druhy postižení Potřeba snadno srozumitelných informací Informace a orientace Knihovní fond Specifika komunikace a chování (vymykají se běžným normám chování)

Lidé s tělesným postižením Opatření technického typu: Bezbariérový přístup do budovy a pohyb v budově Parkovací místo Zajištění trvalé bezbariérovosti (úklid sněhu,vhodný postup při rekonstrukcích apod.) Elektronické a dálkové služby Doručování výpůjček

Lidé s duševními a behaviorálními poruchami Různé problémy (úzkostné problémy, schizofrenie, posttraumatické poruchy…) Opatření Výcvik personálu Dálkové služby

Lidé v zařízeních, která nemohou opustit Nemocnice Zařízení sociální péče (domovy seniorů) Uprchlické tábory Nápravná zařízení

Cizinci, příslušníci národnostních a jazykových menšin Specifické problémy  Neznalost jazyka  Odlišný kulturní kontext  Sociální problémy  Psychické problémy Speciální opatření  Komunikace v cizích jazycích  Srozumitelné informace  Zprostředkování informací pro životní situace  Speciální fond (informace o ČR, cizojazyčný fond)

Pečující osoby Lidé pečující o osoby s postižením, seniory apod., rodiče pečující o děti Časové bariéry Prostorové bariéry

Sociálně vyloučené osoby Chudoba Materiální Nedostatek technických prostředků Bezdomovství Problémy technického typu (registrace) Dočasní bezdomovci (např. týrané ženy)

Prostorové vyloučení Lidé ze vzdálených lokalit Lidé z lokalit se špatnou dostupností Lidé bez možnosti dopravy  Senioři  Teenageři  Lidé s postižením Speciální služby:  Dálkové služby  Mobilní služby  Přizpůsobení otevírací doby

Další potenciální znevýhodnění Uživatelé se specifickými poruchami učení Lidé se zdravotními problémy (epilepsie, alergie, různá onemocnění…) Lidé s dočasným zdravotním znevýhodněním Lidé s narušenou komunikační schopností Senioři

Standard Handicap Friendly (aneb,co je potřeba řešit) Vytváření podmínek pro rovný přístup ve všech oblastech činnosti a služeb Knihovní řád Plány Strategie Personální politika

Personál Znalosti a dovednosti pro poskytování služeb uživatelům s specifickými potřebami. Neustálé zvyšování kvalifikace Kvalifikovaný pracovník pro komunikaci s uživateli se specifickými potřebami

Fond a služby Speciální fond pro osoby se specifickými potřebami Literatura s tématem znevýhodnění pro rodiče, pečující osoby, veřejnost Elektronické a dálkové služby Různé prostředky komunikace WIFI připojení Doručování výpůjček do domu

Technické podmínky a vybavení Opatření zajišťující samostatný pohyb Pravidelná kontrola funkčnosti Názorný a srozumitelný orientační systém Klidné místo/informační bod

Webové stránky knihovny Dodržení pravidel přístupnosti Popis speciálních opatření Informace o službách a speciálních službách Odkazy na webové stránky týkající se znevýhodněných osob

Spolupráce a propagace Spolupráce s organizacemi sdružujícími nebo zastřešujícími osoby s postižením Především organizace v dané lokalitě Vhodná forma propagace Vhodné informační kanály Přístupná forma informací

Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Sdílení informací a zkušeností Školení a semináře Standard Handicap Friendly Metodické postupy Webový portál Bezbarierova.knihovna.cz

Výhledy do budoucna Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 - 2015 http://ukr.knihovna.cz /koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta -2011-2015-/ Dílčí cíl 13: Zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb. Prosadit kritérium bezbariérovosti služeb knihoven jako kritérium hodnocení kvality služeb

Kde začít?  Nejde o normy, jde o lidi  Ne vždy jde (jen) o peníze  I malé krůčky vedou kupředu  Když se chce, jde (skoro) všechno  Spousta dobrých věcí už se děje

Doporučená literatura Obecné publikace a přehledy  CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Uživatelé knihoven s postižením(jak čtou a jaké služby knihoven mohou využívat ) Praha: ÚISK, 2013. Jinonické informační pondělky. Dostupné z: http://www.slideshare.net/cernin/jip-28202691  SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR. Bezbariérová.knihovna.cz [online]. [2012] [cit. 2012-03-26]. Dostupné z: http://bezbarierova.knihovna.cz/.  SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 155 s. ISBN 978-80-7367-691-9.  SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika: prevence a diagnostika, terapie a poradenství, vzdělávání osob s různým postižením, člověk s handicapem a společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 160 s. ISBN 978-802-4717-333.  Služby knihoven zdravotně postiženým uživatelům. Uspořádal Vincenc Streit ve spolupráci s Miroslavem Resslerem a Zlatou Houškovou. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2004. ISBN 80-7050-455-2.

Doporučená literatura (pokračování) Publikace k jednotlivým tématům:  KAVALÍROVÁ, Kateřina. Nevidomý ve vaší firmě. 1. vyd. Praha: Okamžik, 2012, 52 s. ISBN 978808-6932-293. Dostupné také z: http://www.okamzik.cz/main/okamzik/Publikace/nevidomy_ve_firme.html  MICHÁLEK, Miroslav, ed. Nahlédnutí do života beze zraku, aneb, Jak se vyhnout diskriminaci lidí se zrakovým postižením. Praha: Okamžik, 2007. 48 s. ISBN 978-80-86932-15-6. Dostupné také z: http://www.okamzik.cz/main/okamzik/Publikace/nahlednuti_do_zivota.htm  SOURALOVÁ, Eva. Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 36 s. ISBN 978-80-2441630-4. Dostupné také z http://is.muni.cz/th/29868/pedf_d/Dolezalova_manual_final.pdf  STRNADOVÁ, Věra. Specifické neverbální projevy neslyšících lidí. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, ©2008. 79 s. ISBN 978-80-87218-28-0.  INCLUSION EUROPE: Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením: doporučené přístupy k lidem s mentálním postižením v rámci jejich celoživotního vzdělávání i mimo něj. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460137-3. Dostupné také z: http://www.spmpcr.cz/uploaded/PATHII/Komunikace_FINAL_web.pdf  INCLUSION EUROPE. Informace pro všechny: evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-119-5. Dostupné také z: http://www.inclusion-europe.org/pathways2/images/Information_for_all-CZ.pdf.  ŠESTÁKOVÁ, Irena a Pavel LUPAČ. Budovy bez bariér: návrhy a realizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 125 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3225-1.  Knihovny pro všechny: role veřejných knihoven v multikulturní společnosti. Praha: Multikulturní centrum, 2005. 106 s. ISBN 80-239-5021-5.

Děkuji za pozornost. http://bezbarierova.knihovna.cz

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pozvánka — SKIP

... ročník Novoročního SKIPování, který se uskuteční ... jsou uživatelé knihoven se specifickými potřebami (a co vlastně potřebují ...
Read more

MEZI NÁMI Bulletin knihoven Středočeského kraje

z Jabok hovořila na téma Kdo jsou uživatelé knihoven se specifickými potřebami a co vlastně potřebují. ... Novoroční SKIPování 2014.
Read more

Zpravodaj venkova 4/2010 by Tomas Sulak - ISSUU - Digital ...

Be the first to know about new publications. Follow publisher Unfollow publisher Tomas Sulak. Info; Share
Read more