Uzasadnienie odmowy2

50 %
50 %
Information about Uzasadnienie odmowy2

Published on March 4, 2014

Author: jakubtabor

Source: slideshare.net

t ]r{admieni amy, że opłata,jakądokonuje zakład przy odbiorze odpadów wynosi - 0,I zł. A za wywózl<';t,l ,lr5 zł. kat. 3 S tawiaj ąc y zahJad w patowej syruacj i odpowiednio: za w]t.Woz podsumowanie prowadzenie ubojów azwłaszęzarczbioru półlusz w oddzielnych cYklach prowadzi do dezorganizacjipracyJ oddzielne przechowywanie półtusz i mięsa porozbiorowogo wymaga dodatkowej pracy i prowadzenia dodatkowej dokumentacji, prowadzi to takłżędo wzrosfu kosztów mycia i dezr7nfekcji (wydzielone pomieszczenia, odzielne cymbry i pojemniki ). Zakłńponosi straty z tyfufu przeklasowania kompletów jelit łącznle zżołądkamii pęcherzami oraz częściośrodków z jadalnych do odpadów kat. 3 w konsekwencji kat.1. atakże straty z tytułu przeklasowania odpadów pochodzących z uboju świńz obszarów objętych restrykcj ązkat.3 do kat. 1 Ze w zględu na sąsiedztwo naszeg o zakładu ze streĘ buforową wielu naszYch stałych klięntów odmawia dalszej wspóĘracy pozostawiając nas z przygotowanym dla nich towaręm. Sąteżtacy,którzy wymagająod nas oświadczeń na piśmie, że surowiec na jakim bazujemy nie pochodzi z terenów objętych restrykcją. Oświadczęniate sąpodstawądo zakupu naszego towaru. podsumowując powyższe informuj€ffiy, że zakup ze streĄl buforowej na stan a obecny jest ze względów marketingołvych i ekonomicznych niemożliwy.

Add a comment