Uzasadnienie odmowy1

67 %
33 %
Information about Uzasadnienie odmowy1

Published on March 4, 2014

Author: jakubtabor

Source: slideshare.net

I W związku z wystąpieniem przypadków ASF_u u dzików w polsce, trzoda chlewna pochodząc a z obszarów sąsiadujących z teręnami, na których wykryto chorobę została objęta restrykcją ( strefa buforowa). Do obszarów tych zaliczono w województwię lubelskim: pow. włodawski i bialskoPodlaski, natomiast w woj, mazowieckim: pow. łosicki. ZakJady przetwarzające skupione na tych teręnach świniemuszą podejmować okręślone środkizarówno w zakresie zakupu i uboju jak i przetwórsfwa. Zgodrue zkozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 201,4r. Dz.Ustaw poz.247 w przypadku przemieszczania świń z obszaruobjętego ograniczeniami poza ten obszar niezbędne jest uzYskanie ze pozwolenia powiatowęgo lękarzaweten7narii właściwęgo względu na miejsce pochodzenia świńoraz świadectwo zdrowia wystawionęprzęz urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego Świń przęprowadzonego nię wcześniej niZ 24 godziny przed}vysyłĘtych świń. Ubój świńpozyskanych z terenów objętych restrykcjąmusi odbywaó się w oddzielnym cyklu, najlepiej na końcu uboju aby zapobiec dodatkowej dezynfekcji pomiędzy cyklami ubojowymi. Wszystkie produktu ubojowe mu§zą być oddzielone i poddane pełnej identyfikacji uż do wyrobu finalnego. Pozyskane mięso musi byó przetworzone w zakładzie bezpośrednio po razbiotzę, który z kolei musi odbywać się w oddzielnym cyklu. Zastosowana obróbka tęrmicznaprzy produkcji z wyrobów ztęEo mięsa musi przekrocryć temperaturę 80oC. Nadmieniamy, żew załadzie przy produkcji naszych wyrobów stosujemy w większości obróbkę do uzyskania temperafury 70'C wewnątrz produkfu. podroby, które nie zostaĘ wykorzystanebezpośrednio do produkcji wyrobów podrobowych ( wstępnie ugotowane ), oraz komplety jelit łącznie z żołądh,lem i pęcherzem musząbyc zakwalifikowanę jako odpady kat.3. Jędnakźe pismem: GIW puf. 71 _ 19 l20L4 (1) z dnia 19.02.ż014 Główny Lękarz Weterynarii zobowiąpał wszystkie podmioty produkuj ące uboczne produkty pochodzęniarwierzęcego (IIPPZ) o dokonanie zmranw segregacji odpadów z kat,3 na matęńał kat,ż. Ponadto poinformował, że materiał kat.2 z powiatów: bialskopodlaskiego, włodawskiego i łosickiego nie moze byó stosowany w źywieniu zslłieruąt zgodnie z Art.l8 Rozporządzenia WE 106912009. W związku ztymw nasąĄn ZakJadzię musi być przeklasowany na kat.l (SRĘ.

Add a comment