User guide website_khds

67 %
33 %
Information about User guide website_khds
Technology

Published on February 28, 2014

Author: linhnguyen2009

Source: slideshare.net

Description

hUONG DAN SU DUNG

User Guide Website kế hoạch đánh số Sơ đồ chức năng của website.......................................................................................3 1. Module chức năng chung...........................................................................................4 1.1. Module đăng nhập..........................................................................................4 1.2. Module thay đổi mật khẩu...............................................................................5 1.3. Module cập nhật thông tin cá nhân.................................................................6 2. Module chức năng cho chuyên viên ĐHVT – Ban Viễn Thông................................7 2.1. Module quản lý người dùng, thông tin dữ liệu từ điển........................................7 2.1.1. Quản lý roles................................................................................................7 Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông có thể tạo quyền sử dụng trên hệ thống. Đặc tả cho mỗi quyền gồm hai thành phần là trên quyền và phần mô tả cho quyền. ...........................................................................................7 ...............................................................................................................................8 2.1.2. Quản lý user..................................................................................................9 ............................................................................................................................9 Nhấn nút xóa, hệ thống sẽ hỏi lại người dùng xác nhận có muốn xóa hay không, nếu muốn xóa hãy chọn yes, không thì no, hệ thống sẽ xóa người dùng thành công và có thông báo trả về..................................................................................10 2.1.3. Quản lý danh mục DNVT..........................................................................10 Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông nhập danh sách các đơn vị viễn thông, gồm có VNPT, các đơn vị viễn thông trong nước khác như EVN Telecom…Module này gồm các chức năng thêm/sửa/xóa các đơn vị viễn thông. .................................................................................................................10 ............................................................................................................................11 2.1.4. Quản lý danh mục DNVT di động.............................................................12 Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông nhập danh sách các đơn vị viễn thông di động, VNPT gồm có VNP,VMS , các đơn vị viễn thông trong nước khác như EVN Telecom…Module này gồm các chức năng thêm/sửa/xóa các đơn vị viễn thông, các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp đó. . .12 Xác nhận bằng cách chọn yes và nếu thành công thì hệ thống sẽ trả lại thông báo, không thì không thực hiện được...................................................................13 2.1.5. Quản lý danh mục Tỉnh/TP........................................................................13 2.1.6. Quản lý danh mục khu vực.........................................................................15 2.2. Module quản lý số cố định trong nước.............................................................16 2.2.1. Quản lý kế hoạch........................................................................................16 Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông cập nhật danh sách kế hoạch cho từng tỉnh thành phố, trước khi làm việc với các kế hoạch người dùng cần chọn doanh nghiệp viễn thông gồm VNPT, và các doanh nghiệp viễn thông khác. Sau đó chọn một tỉnh thành phố nào đó...........................................16 2.2.2. Quản lý kế hoạch theo địa phương.............................................................18 Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông cập nhật danh sách kế hoạch cho các khu vực trong từng tỉnh thành phố, trước khi làm việc với các kế hoạch người dùng cần chọn doanh nghiệp viễn thông gồm VNPT, và các doanh nghiệp viễn thông khác. Sau đó chọn một tỉnh thành phố nào đó, một khu vực cụ thể của tỉnh thành phố đó..........................................................................18

2.2.3. Quản lý mở mã đổi sổ................................................................................19 Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông cập nhật danh sách các đầu số cho các khu vực trong từng tỉnh thành phố, trước khi làm việc với các kế hoạch người dùng cần chọn doanh nghiệp viễn thông gồm VNPT, và các doanh nghiệp viễn thông khác. Sau đó chọn một tỉnh thành phố nào đó, một khu vực cụ thể của tỉnh thành phố đó..........................................................................19 .............................................................................................................................20 2.3. Module quản lý số mạng di động trong nước....................................................21 2.3.1. Quản lý quy hoạch đánh số........................................................................21 2.3.2. Quản lý mở mã...........................................................................................23 2.4. Module quản lý số dịch vụ trong nước..............................................................24 2.5. Module quản lý số quốc tế................................................................................26 2.5.1. Quản lý danh mục quốc gia........................................................................26 2.5.2. Quản lý kế hoạch đánh số...........................................................................27 3. Module chức năng cho chuyên viên các Viễn thông tỉnh - thành phố, các công ty VTN, VTI, di động.......................................................................................................28 Chuyên viên các VT tỉnh, TP, các công ty di động VTN, VTI: chỉ được phép xem các báo cáo về đánh số. Các chức năng tương tự như chức năng của chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông trong các menu tương ứng nhưng chỉ được phép xem, không được phép thêm mới, sửa xóa bất kỳ thông tin gì.................................................................28 2

Sơ đồ chức năng của website 3

1. Module chức năng chung. 1.1. Module đăng nhập Trước khi sử dụng chương trình người dùng cần đăng nhập, thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập.Sau khi nhập tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập người dùng nhấn Enter, hoặc nút Đăng nhập để đăng nhập, nhấn nút hủy để nhập lại thông tin đăng nhập. Có giao diện như hình mô tả phía dưới. Nếu người dùng chưa đăng nhập thì không thể sử dụng được bất kỳ chức năng nào của chương trình, khi người dùng thao tác với một chức năng nào đó mà chưa đăng nhập hoặc thời gian đăng nhập đã hết thì chương trình sẽ xuất hiện mà hình yêu cầu đăng nhập với thông báo “Bạn cần đăng nhập trước khi sử dụng!”. Có giao diện như hình mô tả phía dưới. 4

1.2. Module thay đổi mật khẩu Module này cho phép người sử dụng thay đổi mật khâu đăng nhập hệ thống của người dùng. Để thay đổi mật khẩu người dùng cần nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới. Sau đó nhấn nút Đồng ý để hoàn tất việc thay đổi hoặc nếu muốn hủy bỏ việc thay đổi nhấn nút Hủy để trở lại trang trước. Nếu quá trình thay đổi mật khẩu thành công chương trình sẽ thông báo đổi mật khẩu thành công, ngược lại nếu thay đổi mật khẩu không thành công chương trình sẽ thông báo đổi mật khẩu không thành công. 5

1.3. Module cập nhật thông tin cá nhân Module này cho phép người dùng có thể thay đổi các thông tin cá nhân của mình. Bao gồm các thông tin họ tên, email, số điện thoại địa chỉ của người dùng. Tên đăng nhập và quyền của người dùng thì không được phép sửa đổi. Các thông tin này chỉ có thể thay đổi bởi người có quyền tạo người dùng. Khi sửa đổi thông tin để thông tin cập nhật lên hệ thống người dùng cần nhấn Lưu để lưu lại các thay đổi. Nếu muốn thực hiện lại hoặc hủy bỏ các nội dung vừa thay đổi người dùng chỉ cần nhấn Hủy. 6

2. Module chức năng cho chuyên viên ĐHVT – Ban Viễn Thông. 2.1. Module quản lý người dùng, thông tin dữ liệu từ điển 2.1.1. Quản lý roles Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông có thể tạo quyền sử dụng trên hệ thống. Đặc tả cho mỗi quyền gồm hai thành phần là trên quyền và phần mô tả cho quyền. 7

Để thêm mới quyền vào hệ thống thì thao tác như sau: • Chọn thêm • Nhập tên quyền và nhập mô tả quyền (chú ý tên quyền và mô tả quyền không được để trống, tên quyền không được trùng lặp với các quyền đã có trước đó • Nhấn nút lưu, hệ thống sẽ đưa ra câu hỏi có muốn thực hiện thao tác hay không, chỉ cần chọn yes, nếu thành công thì hệ thống sẽ có thông báo thực hiện thành công. Để sửa quyền thực hiện với hệ thống như sau: • Chọn vào tên quyền Hệ thống sẽ hiển thị lại trang sửa tên quyền, việc còn lại là cập nhật các thông tin về tên quyền và chọn lưu, nếu thành công hệ thống sẽ có thông báo. Để xóa quyền thì thực hiện với hệ thống như sau: • Tick chọn vào quyền muốn xóa • Chọn nút xóa 8

Hệ thống sẽ đưa ra câu hỏi, chỉ cần chọn yes để thực hiện và nếu thành công hệ thống sẽ có thông báo là đã xóa thành công và hiển thị lại danh sách quyền 2.1.2. Quản lý user Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông tạo mới người sử dụng, cấp quyền cho người sử dụng. Đối với chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông có thể cấp quyền user ngang hàng với mình cập nhật số liệu các về quy hoạch đánh số, kế hoạch đánh số đang sử dụng, xét duyệt phân bổ đầu số cho các đơn vị, cấp quyền cho chuyên viên các VT tỉnh, TP, các công ty di động VTN, VTI: chỉ được phép xem các báo cáo về đánh số. Để thêm user vào hệ thống thì thực hiện như sau: • Tại trang danh sách các user sử dụng hệ thống, chọn vào nút Thêm • Nhập tên user, nhập password, phân quyền cho user, nhập các thông tin FirstName, LastName,. Email, PhoneNumber, Address của user 9

vào. (chú ý phần thông tin không được để trống, và không tên user không được trùng với user khác có trong hệ thống) Nhấn nút lưu, hệ thống sẽ đưa ra câu hỏi, chọn yes để thực hiện, no để hủy bỏ, và nếu thực hiện thành công thì hệ thống sẽ có thông báo đã thực hiện thành công. Để sửa thông tin về user thực hiện như sau: • Tại trang danh sách các user, chọn vào user cần sửa thông tin • Hệ thống sẽ chuyển sang trang cho phép người dùng sửa thông tin của user, việc còn lại là cập nhật các thông tin đó cho phù hợp • Nhấn nút lưu, hệ thống sẽ hỏi lại, nếu muốn thực hiện thao tác hãy chọn yes, nếu thành công hệ thống sẽ có trả lời là thành công và hiển thị lại thông tin của user đó. Để xóa thông tin user khỏi hệ thống: • Tại trang danh sách các user, tick chọn vào user cần xóa • Nhấn nút xóa, hệ thống sẽ hỏi lại người dùng xác nhận có muốn xóa hay không, nếu muốn xóa hãy chọn yes, không thì no, hệ thống sẽ xóa người dùng thành công và có thông báo trả về. 2.1.3. Quản lý danh mục DNVT Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông nhập danh sách các đơn vị viễn thông, gồm có VNPT, các đơn vị viễn thông trong nước khác như EVN Telecom…Module này gồm các chức năng thêm/sửa/xóa các đơn vị viễn thông. 10

Để thêm danh mục doanh nghiệp viễn thông thực hiện như sau: • Tại trang danh sách doanh nghiệp viễn thông chọn nút thêm • Nhập tên doanh nghiệp (chú ý tên doanh nghiệp không được để trống, và không được trùng với doanh nghiệp khác) • Nhấn nút lưu, chọn yes để tiếp tục thực hiện và nếu thành công hệ thống sẽ có thông báo trả về. Để sửa thông tin doanh nghiệp viễn thông thì thao tác như sau: • Tại trang danh sách các DNVT, chọn vào doanh nghiệp cần sửa thông tin • Hệ thống sẽ chuyển sang trang cho phép sửa thông tin về DNVT • Cập nhật lại thông tin về DNVT và nhấn lưu, chọn yes để thực hiện • Sau khi thành công hệ thống sẽ trả lại thông báo. Để xóa DNVT khỏi hệ thống thực hiện như sau: • Tại trang danh sách các DNVT, tick chọn vào DNVT muốn xóa 11

• Nhấn nút xóa • Xác nhận bằng cách chọn yes và nếu thành công thì hệ thống sẽ trả lại thông báo, không thì không thực hiện được. 2.1.4. Quản lý danh mục DNVT di động Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông nhập danh sách các đơn vị viễn thông di động, VNPT gồm có VNP,VMS , các đơn vị viễn thông trong nước khác như EVN Telecom…Module này gồm các chức năng thêm/sửa/xóa các đơn vị viễn thông, các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp đó. Để thêm mới danh mục DNVT di động thực hiện như sau: • Tại trang danh sách doanh nghiệp viễn thông di động chọn nút thêm 12

• Nhập tên doanh nghiệp (chú ý tên doanh nghiệp không được để trống, và không được trùng với doanh nghiệp khác) • Nhấn nút lưu, chọn yes để tiếp tục thực hiện và nếu thành công hệ thống sẽ có thông báo trả về. Để sửa thông tin doanh nghiệp viễn thông thì thao tác như sau: • Tại trang danh sách các DNVT di động, chọn vào doanh nghiệp cần sửa thông tin • Hệ thống sẽ chuyển sang trang cho phép sửa thông tin về DNVT di động. • Cập nhật lại thông tin về DNVT di động và nhấn lưu, chọn yes để thực hiện. • Sau khi thành công hệ thống sẽ trả lại thông báo. Để xóa DNVT di động khỏi hệ thống thực hiện như sau: • Tại trang danh sách các DNVT di động, tick chọn vào DNVT di động muốn xóa • Nhấn nút xóa. Xác nhận bằng cách chọn yes và nếu thành công thì hệ thống sẽ trả lại thông báo, không thì không thực hiện được. 2.1.5. Quản lý danh mục Tỉnh/TP Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông nhập danh sách các tỉnh thành phố trong cả nước để làm dữ liệu từ điển cho hệ thống. 13

Để thêm mới tỉnh thành phố thực hiện như sau: • Tại trang danh sách tỉnh, thành phố chọn thêm • Nhập các thông tin về tỉnh, thành phố và chọn lưu • Để thực hiện tiếp chọn yes, nếu thành công hệ thống sẽ có trả lời bằng thông báo. Để sửa thông tin tỉnh, thành phố thực hiện như sau: • Tại trang danh sách các tỉnh, thành phố chọn vào 1 tỉnh, thành phố cần sửa • Hệ thống sẽ chuyển sang trang sửa thông tin, người dùng cập nhật lại các thông tin của tỉnh, thành phố sau đó nhấn lưu 14

• Để thực hiện chọn lưu và nếu thành công thì hệ thống sẽ có trả lời bằng thông báo trên trang. Để xóa tỉnh, thành phố thực hiện như sau: • Tại trang danh sách các tỉnh – thành phố, tick chọn vào tỉnh thành phố muốn xóa • Nhấn nút xóa • Xác nhận bằng cách chọn yes và nếu thành công thì hệ thống sẽ trả lại thông báo, không thì không thực hiện được. 2.1.6. Quản lý danh mục khu vực Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông nhập danh sách các khu vực theo quy định của các tỉnh, thành phố trong cả nước để làm dữ liệu từ điển cho hệ thống. Trước khi làm việc với các khu vực của các tỉnh thành phố người dùng cần chọn một tỉnh, thành phố trước. 15

Để thêm mới khu vực thực hiện như sau: • Tại trang danh sách khu vực một tỉnh thành phố, chọn thêm • Nhập các thông tin về khu vực và chọn lưu • Để thực hiện tiếp chọn yes, nếu thành công hệ thống sẽ có trả lời bằng thông báo. Để sửa thông tin khu vực thực hiện như sau: • Tại trang danh sách khu vực một tỉnh thành phố, chọn vào khu vực cần sửa thông tin • Hệ thống sẽ chuyển sang trang sửa thông tin, người dùng cập nhật lại các thông tin của khu vực sau đó nhấn lưu • Để thực hiện chọn lưu và nếu thành công thì hệ thống sẽ có trả lời bằng thông báo trên trang. Để xóa khu vực thực hiện như sau: • Tại trang danh sách khu vực một tỉnh thành phố, chọn vào khu vực muốn xóa • Nhấn nút xóa • Xác nhận bằng cách chọn yes và nếu thành công thì hệ thống sẽ trả lại thông báo, không thì không thực hiện được. 2.2. Module quản lý số cố định trong nước 2.2.1. Quản lý kế hoạch Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông cập nhật danh sách kế hoạch cho từng tỉnh thành phố, trước khi làm việc với các kế hoạch người dùng cần chọn doanh nghiệp viễn thông gồm VNPT, và các doanh nghiệp viễn thông khác. Sau đó chọn một tỉnh thành phố nào đó. 16

Để thêm mới kế hoạch vào hệ thống, thực hiện như sau: • Tại trang quản lý kế hoạch chọn doanh nghiệp viễn thông, chọn tiếp tỉnh, thành phố và nhấn nút thêm • Nhập các thông tin về kế hoạch và yêu cầu dữ liệu ở các trường không được để trống và không trùng lặp với bất kỳ dữ liệu nào đã tồn tại trong hệ thống • Nhấn nút lưu • Tiếp tục thực hiện bằng cách chọn yes, nếu thành công sẽ đưa ra thông báo tại trang Để sửa thông tin kế hoạch, thao tác như sau: • Tại trang quản lý kế hoạch, chọn vào một kế hoạch muốn sửa thông tin. • Hệ thống chuyển sang trang sửa thông tin, người dùng cập nhật lại các thông tin của kế hoạch đã có và nhấn lưu để kết thúc phiên làm việc • Chọn yes nếu muốn tiếp tục thực hiện, nếu hệ thống thực hiện thành công thì sẽ có thông báo trên trang. 17

Để xóa thông tin kế hoạch, thao tác như sau: • Tại trang quản lý kế hoạch, tick chọn vào một items muốn xóa • Nhấn nút xóa và confirm với hệ thống, nếu đồng ý hãy nhấn yes • Hệ thống sẽ thực hiện và nếu thành công sẽ có thông báo trên trang 2.2.2. Quản lý kế hoạch theo địa phương Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông cập nhật danh sách kế hoạch cho các khu vực trong từng tỉnh thành phố, trước khi làm việc với các kế hoạch người dùng cần chọn doanh nghiệp viễn thông gồm VNPT, và các doanh nghiệp viễn thông khác. Sau đó chọn một tỉnh thành phố nào đó, một khu vực cụ thể của tỉnh thành phố đó. Để thêm mới kế hoạch theo địa phương vào hệ thống, thực hiện như sau: • Tại trang quản lý kế hoạch của địa phương, chọn doanh nghiệp viễn thông, chọn tiếp tỉnh, thành phố, chọn tiếp khu vực và nhấn nút thêm 18

• Nhập các thông tin về kế hoạch và yêu cầu dữ liệu ở các trường không được để trống và không trùng lặp với bất kỳ dữ liệu nào đã tồn tại trong hệ thống • Nhấn nút lưu • Tiếp tục thực hiện bằng cách chọn yes, nếu thành công sẽ đưa ra thông báo tại trang Để sửa thông tin kế hoạch, thao tác như sau: • Tại trang quản lý kế hoạch, chọn doanh nghiệp, chọn tỉnh, chọn tiếp khu vực, hệ thống sẽ hiển thị các kế hoạch đã có, chọn vào một kế hoạch muốn sửa thông tin. • Hệ thống chuyển sang trang sửa thông tin, người dùng cập nhật lại các thông tin của kế hoạch đã có và nhấn lưu để kết thúc phiên làm việc • Chọn yes nếu muốn tiếp tục thực hiện, nếu hệ thống thực hiện thành công thì sẽ có thông báo trên trang. Để xóa thông tin kế hoạch theo địa phương, thao tác như sau: • Tại trang quản lý kế hoạch, chọn doanh nghiệp, chọn tỉnh, chọn tiếp khu vực, hệ thống sẽ hiển thị các kế hoạch đã có, tick chọn vào một items muốn xóa • Nhấn nút xóa và confirm với hệ thống, nếu đồng ý hãy nhấn yes • Hệ thống sẽ thực hiện và nếu thành công sẽ có thông báo trên trang 2.2.3. Quản lý mở mã đổi sổ Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông cập nhật danh sách các đầu số cho các khu vực trong từng tỉnh thành phố, trước khi làm việc với các kế hoạch người dùng cần chọn doanh nghiệp viễn thông gồm VNPT, và các doanh nghiệp viễn thông khác. Sau đó chọn một tỉnh thành phố nào đó, một khu vực cụ thể của tỉnh thành phố đó. 19

Để thêm mới mở mã đổi số trong nước, thực hiện như sau: • Tại trang quản lý mở mã đổi sổ trong nước, chọn doanh nghiệp viễn thông, chọn tiếp tỉnh – thành phố, chọn tiếp khu vực của tỉnh – thành phố đó, lựa chọn nút thêm. • Nhập các thông tin mà hệ thống yêu cầu, yêu cầu các thông tin không được bỏ trống và dữ liệu nhập vào không được trùng lặp với bất kỳ một dữ liệu nào đã tồn tại trong hệ thống • Sau khi nhập xong các thông tin, người dùng chọn lưu, xác nhận lại bằng cách chọn yes, nếu thực hiện thành công thì hệ thống sẽ có trả lời tại trang. Để sửa thông tin mở mã đổi số trong nước, thực hiện các bước như sau: • Tại trang quản lý mở mã đổi số trong nước, lựa chọn doanh nghiệp viễn thông, chọn tiếp tỉnh – thành phố, chọn tiếp khu vực của tỉnh – thành phố đó, hệ thống sẽ hiện ra các items, người dùng chỉ cần chọn vào 1 item muốn sửa thông tin • Hệ thống sẽ chuyển sang trang sửa thông tin, yêu cầu người dùng nhập lại các thông tin cho phù hợp và nhấn nút lưu. 20

• Xác nhận lại bằng yes và nếu thực hiện thành công thì hệ thống sẽ có trả lời tại trang. Để xóa thông tin mở mã đổi số trong nước, thao tác như sau: • Tại trang quản lý mở mã đổi số trong nước, lựa chọn doanh nghiệp viễn thông, chọn tiếp tỉnh – thành phố, chọn tiếp khu vực của tỉnh – thành phố đó, hệ thống sẽ hiện ra các items, người dùng chỉ cần tick chọn vào 1 item muốn xóa thông tin • Nhấn nút xóa và confirm với hệ thống, nếu đồng ý hãy nhấn yes • Hệ thống sẽ thực hiện và nếu thành công sẽ có thông báo trên trang 2.3. Module quản lý số mạng di động trong nước 2.3.1. Quản lý quy hoạch đánh số Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông cập nhật danh sách các văn bản quyết định về việc dánh số cho các đơn vị viễn thông mạng di động của VNPT và các đơn vị viễn thông khác. Module gồm các chức năng thêm/sửa/xóa các quyết định. 21

Để thêm mới quy hoạch đánh số mạng di động, thực hiện như sau: • Tại trang quản lý quy hoạch đánh số mạng di động, lựa chọn vào doanh nghiệp viễn thông, có 2 lựa chọn cho người dùng hệ thống, lựa chọn VNPT thì đơn vị có 2 đơn vị là VMS và VinaPhone, nếu người dùng chọn là DNVT khác thì lựa chọn đơn vị cụ thể như EVN Telecom, Viettel,…. • Chọn nút thêm mới, hệ thống sẽ chuyển đến trang thêm thông tin • Người dùng nhập đầy đủ thông tin về quản lý qui hoạch đánh số này, sau đó nhấn lưu. • Sau khi kiểm tra các thông tin người dùng nhập vào, nếu thực hiện thành công thì hệ thống sẽ có thông báo ngay tại trang. Để sửa thông tin về quy hoạch đánh số mạng di động, thực hiện như sau: • Tại trang quy hoạch đánh số mạng di động, lựa chọn vào doanh nghiệp viễn thông, có 2 lựa chọn cho người dùng hệ thống, lựa chọn VNPT thì đơn vị có 2 đơn vị là VMS và VinaPhone, nếu người dùng chọn là DNVT khác thì lựa chọn đơn vị cụ thể như EVN Telecom, Viettel,…. Hệ thống sẽ hiện ra các danh mục cho người dùng lựa chọn, nếu muốn sửa một item nào đó người dùng sẽ chọn vào item đó, hệ thống sẽ chuyển đến trang sửa thông tin • Người dùng cập nhật lại các thông tin về quy hoạch đánh số mạng di động, sau đó nhấn nút lưu. • Nếu thành công thì hệ thống sẽ có thông báo ngay tại trang. Để xóa thông tin về quy hoạch đánh số mạng di động, thao tác như sau: • Tại trang quy hoạch đánh số mạng di động, lựa chọn vào doanh nghiệp viễn thông, có 2 lựa chọn cho người dùng hệ thống, lựa chọn VNPT thì đơn vị có 2 đơn vị là VMS và VinaPhone, nếu người dùng chọn là DNVT khác thì lựa chọn đơn vị cụ thể như EVN Telecom, Viettel,…. Hệ thống sẽ hiện ra các danh mục cho người dùng lựa chọn, nếu muốn sửa một item nào đó người dùng sẽ tick chọn vào item đó, hệ thống sẽ chuyển đến trang xóa thông tin • Nhấn nút xóa và confirm với hệ thống, nếu đồng ý hãy nhấn yes • Hệ thống sẽ thực hiện và nếu thành công sẽ có thông báo trên trang 22

2.3.2. Quản lý mở mã Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông cập nhật danh sách các văn bản quyết định về các đầu số cho các đơn vị viễn thông mạng di động của VNPT và các đơn vị viễn thông khác. Module gồm các chức năng thêm/sửa/xóa các đầu số. Để mở mã mạng di động, thực hiện như sau: • Tại trang quản lý mở mã mạng di động, lựa chọn vào doanh nghiệp viễn thông, có 2 lựa chọn cho người dùng hệ thống, lựa chọn VNPT thì đơn vị có 2 đơn vị là VMS và VinaPhone, nếu người dùng chọn là DNVT khác thì lựa chọn đơn vị cụ thể như EVN Telecom, Viettel,…. • Chọn nút thêm mới, hệ thống sẽ chuyển đến trang thêm thông tin • Người dùng nhập đầy đủ thông tin về mở mã mạng di động, sau đó nhấn lưu. • Sau khi kiểm tra các thông tin người dùng nhập vào, nếu thực hiện thành công thì hệ thống sẽ có thông báo ngay tại trang. Để sửa thông tin mở mã mạng di động, thực hiện như sau: 23

• Tại trang quản lý mở mã mạng di động, lựa chọn vào doanh nghiệp viễn thông, có 2 lựa chọn cho người dùng hệ thống, lựa chọn VNPT thì đơn vị có 2 đơn vị là VMS và VinaPhone, nếu người dùng chọn là DNVT khác thì lựa chọn đơn vị cụ thể như EVN Telecom, Viettel,…. Hệ thống sẽ hiện ra các danh mục cho người dùng lựa chọn, nếu muốn sửa một item nào đó người dùng sẽ chọn vào item đó, hệ thống sẽ chuyển đến trang sửa thông tin • Người dùng cập nhật lại các thông tin về mở mã mạng di động, sau đó nhấn nút lưu. • Nếu thành công thì hệ thống sẽ có thông báo ngay tại trang. Để xóa thông tin mở mã mạng di động, thao tác như sau: • Tại trang quản lý mở mã mạng di động, lựa chọn vào doanh nghiệp viễn thông, có 2 lựa chọn cho người dùng hệ thống, lựa chọn VNPT thì đơn vị có 2 đơn vị là VMS và VinaPhone, nếu người dùng chọn là DNVT khác thì lựa chọn đơn vị cụ thể như EVN Telecom, Viettel,…. Hệ thống sẽ hiện ra các danh mục cho người dùng lựa chọn, nếu muốn sửa một item nào đó người dùng sẽ tick chọn vào item đó, hệ thống sẽ chuyển đến trang xóa thông tin • Nhấn nút xóa và confirm với hệ thống, nếu đồng ý hãy nhấn yes • Hệ thống sẽ thực hiện và nếu thành công sẽ có thông báo trên trang 2.4. Module quản lý số dịch vụ trong nước Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông cập nhật danh sách các đầu số dịch vụ trong nước của các mạng di động, cố định, các đơn vị viễn thông gồm VNPT và các đơn vị viễn thông khác. 24

Để thêm mới số dịch vụ, thực hiện như sau: • Tại trang quản lý số dịch vụ chọn nút thêm mới. • Nhập các thông tin về số dịch vụ, yêu cầu các thông tin không được để trống và không được trùng lặp với các dữ liệu khác có trong hệ thống • Nhấn nút lưu, sau khi kiểm tra các thông tin đầu vào, nếu thực hiện thành công thì hệ thống sẽ có trả lời ngay tại trang Để sửa thông tin số dịch vụ, thực hiện như sau: • Tại trang quản lý số dịch vụ, chọn vào 1 số dịch vụ cần sửa thông tin • Hệ thống chuyển đến trang sửa thông tin, người dùng cập nhật lại các thông tin này, sau đó nhấn nút lưu • Sau khi kiểm tra các thông tin người dùng đã nhập vào, hệ thống sẽ thực hiện yêu cầu, nếu thành công hệ thống sẽ có trả lời tại trang. Để xóa thông tin số dịch vụ khỏi hệ thống, thực hiện như sau: 25

• Tại trang quản lý số dịch vụ, tick chọn vào một số dịch vụ muốn xóa • Nhấn nút xóa và confirm lại với hệ thống, nếu đồng ý chọn yes. • Hệ thống sẽ thực hiện và nếu thành công sẽ có thông báo tại trang 2.5. Module quản lý số quốc tế 2.5.1. Quản lý danh mục quốc gia Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông cập nhật danh sách các quốc gia trên thế giới, module gồm các chức năng thêm/sửa/xóa. Chức năng xóa quốc gia chỉ thực hiện được khi quốc gia này không có một đo đầu số nào ở trong. Để thêm mới quốc gia, thực hiện như sau: • Tại trang quản lý quốc gia chọn nút thêm mới. • Nhập các thông tin về quốc gia, yêu cầu các thông tin không được để trống và không được trùng lặp với các dữ liệu khác có trong hệ thống 26

• Nhấn nút lưu, sau khi kiểm tra các thông tin đầu vào, nếu thực hiện thành công thì hệ thống sẽ có trả lời ngay tại trang Để sửa thông tin quốc gia, thực hiện như sau: • Tại trang quản lý quốc gia, chọn vào 1 số dịch vụ cần sửa thông tin • Hệ thống chuyển đến trang sửa thông tin, người dùng cập nhật lại các thông tin này, sau đó nhấn nút lưu • Sau khi kiểm tra các thông tin người dùng đã nhập vào, hệ thống sẽ thực hiện yêu cầu, nếu thành công hệ thống sẽ có trả lời tại trang. Để xóa thông tin quốc gia khỏi hệ thống, thực hiện như sau: • Tại trang quản lý quốc gia, tick chọn vào một quốc gia muốn xóa • Nhấn nút xóa và confirm lại với hệ thống, nếu đồng ý chọn yes. • Hệ thống sẽ thực hiện và nếu thành công sẽ có thông báo tại trang 2.5.2. Quản lý kế hoạch đánh số Module này cho phép chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông cập nhật danh sách các đầu số của các vùng trong từng quốc gia, module gồm các chức năng thêm/sửa/xóa. 27

Để thêm mới kế hoạch đánh số, thực hiện như sau: • Tại trang quản lý kế hoạch đánh số chọn nút thêm mới. • Nhập các thông tin về kế hoạch đánh số, yêu cầu các thông tin không được để trống và không được trùng lặp với các dữ liệu khác có trong hệ thống • Nhấn nút lưu, sau khi kiểm tra các thông tin đầu vào, nếu thực hiện thành công thì hệ thống sẽ có trả lời ngay tại trang Để sửa thông tin kế hoạch đánh số, thực hiện như sau: • Tại trang quản lý số dịch vụ, chọn vào 1 số dịch vụ cần sửa thông tin • Hệ thống chuyển đến trang sửa thông tin, người dùng cập nhật lại các thông tin này, sau đó nhấn nút lưu • Sau khi kiểm tra các thông tin người dùng đã nhập vào, hệ thống sẽ thực hiện yêu cầu, nếu thành công hệ thống sẽ có trả lời tại trang. Để xóa thông tin kế hoạch đánh số khỏi hệ thống, thực hiện như sau: • Tại trang quản lý số dịch vụ, tick chọn vào một item muốn xóa • Nhấn nút xóa và confirm lại với hệ thống, nếu đồng ý chọn yes. • Hệ thống sẽ thực hiện và nếu thành công sẽ có thông báo tại trang 3. Module chức năng cho chuyên viên các Viễn thông tỉnh - thành phố, các công ty VTN, VTI, di động. Chuyên viên các VT tỉnh, TP, các công ty di động VTN, VTI: chỉ được phép xem các báo cáo về đánh số. Các chức năng tương tự như chức năng của chuyên viên ĐHVT – Ban viễn thông trong các menu tương ứng nhưng chỉ được phép xem, không được phép thêm mới, sửa xóa bất kỳ thông tin gì. 28

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...