Usability in medical environments: Medicine rooms

50 %
50 %
Information about Usability in medical environments: Medicine rooms

Published on January 14, 2016

Author: AvitalZik

Source: slideshare.net

1. ‫הרפואית‬ ‫בסביבה‬ ‫שימושיות‬: ‫תרופות‬ ‫חדרי‬ ‫ותכנון‬ ‫אפיון‬ ‫סלע‬ ‫רוני‬,‫זיק‬ ‫אביטל‬

2. ‫רקע‬ ‫ביה‬ ‫הנהלת‬ ‫לבקשת‬"‫ח‬,‫וארגונומיה‬ ‫שימושיות‬ ‫מבחינת‬ ‫ליווי‬ ‫ביצענו‬ ‫ב‬ ‫תרופות‬ ‫חדרי‬ ‫ועיצוב‬ ‫ארגון‬ ‫של‬-4‫מהליך‬ ‫כחלק‬ ‫שונות‬ ‫מחלקות‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫כולל‬ ‫שיפוץ‬. ‫המטרה‬: ‫למשתמשים‬ ‫להתאימה‬ ‫כדי‬ ‫העבודה‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫פיזי‬ ‫וארגון‬ ‫עיצוב‬ ‫תרופות‬ ‫עם‬ ‫בעבודה‬ ‫השונים‬ ‫ולתהליכים‬

3. 1.‫הרפואית‬ ‫הסביבה‬ ‫מורכבות‬ 2.‫עבודה‬‫בחדרי‬‫תרופות‬ 3.‫תרופות‬ ‫חדרי‬ ‫תכנון‬

4. ‫הרפואית‬ ‫הסביבה‬ ‫מורכבות‬

5. ‫הרפואית‬ ‫הסביבה‬ ‫מורכבות‬ •‫פיזית‬ •‫אנושית‬ •‫וידע‬ ‫מידע‬ •‫ותקנים‬ ‫נהלים‬ •‫אנחנו‬←‫המורכבת‬ ‫בסביבה‬ ‫חיצוניים‬ ‫יועצים‬ "‫בבית‬ ‫ייצור‬ ‫לפס‬ ‫להשוות‬ ‫אפשר‬ ‫ימינו‬ ‫של‬ ‫הרפואית‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬-‫שנבנה‬ ‫חרושת‬ ‫חדשות‬ ‫מכונות‬ ‫לו‬ ‫מוסיפים‬ ‫פעם‬ ‫ומדי‬ ‫שנה‬ ‫חמישים‬ ‫לפני‬,‫פעולה‬ ‫ודרכי‬ ‫מחשוב‬ ‫המקורי‬ ‫מהקו‬ ‫אינטגרלי‬ ‫חלק‬ ‫שאינן‬..."(‫דונחין‬,‫החולה‬ ‫מיטת‬ ‫סביב‬2011)

6. ‫הרפואית‬ ‫הסביבה‬ ‫מורכבות‬: ‫הפיזית‬ ‫הסביבה‬

7. ‫מזכירה‬ ‫סטודנט‬ ‫מלווה‬ ‫אחיות‬ ‫רופא‬‫ש‬.‫לאומי‬ ‫חולה‬ ‫אבא‬ ‫הרפואית‬ ‫הסביבה‬ ‫מורכבות‬: ‫האנושית‬ ‫הסביבה‬

8. ‫הרפואית‬ ‫הסביבה‬ ‫מורכבות‬: ‫וידע‬ ‫מידע‬

9. ‫הרפואית‬ ‫הסביבה‬ ‫מורכבות‬: ‫וידע‬ ‫מידע‬ •‫דינמי‬/‫קבוע‬,‫פורמלי‬/‫פורמלי‬ ‫לא‬ •Data≠Information≠Knowledge •‫פעולות‬: ‫יצירה‬,‫איסוף‬,‫עיבוד‬, ‫איחסון‬,‫שליפה‬,‫שיתוף‬‫המידע‬

10. ‫הרפואית‬ ‫הסביבה‬ ‫מורכבות‬: ‫ותקנים‬ ‫נהלים‬ •‫תהליכים‬ ‫ריבוי‬‫ושלבים‬ •‫ונהלים‬ ‫לתקנים‬ ‫התאמה‬(‫אנוש‬ ‫להנדסת‬ ‫תקן‬ ‫גם‬)! •"‫מתגוננת‬ ‫רפואה‬"–‫ביצוע‬‫מביצוע‬ ‫הימנעות‬ ‫או‬ ‫מיותרות‬ ‫פעולות‬ ‫משפטיות‬ ‫מתביעות‬ ‫להימנע‬ ‫בכדי‬ ‫נחוצות‬ ‫פעולות‬

11. •‫ושלבים‬ ‫תהליכים‬ ‫ריבוי‬ •‫ונהלים‬ ‫לתקנים‬ ‫התאמה‬(‫אנוש‬ ‫להנדסת‬ ‫תקן‬ ‫גם‬)! •"‫מתגוננת‬ ‫רפואה‬"–‫מביצוע‬ ‫הימנעות‬ ‫או‬ ‫מיותרות‬ ‫פעולות‬ ‫ביצוע‬ ‫משפטיות‬ ‫מתביעות‬ ‫להימנע‬ ‫בכדי‬ ‫נחוצות‬ ‫פעולות‬ ‫לפי‬‫סקר‬Gallup‫ו‬-Jackson Healthcare(2010)‫בארה‬ ‫שנערך‬"‫ב‬ ‫לפחות‬7‫מכל‬10‫רופאים‬‫דיווחו‬‫רפואה‬ ‫מפעילים‬ ‫שהם‬‫מתגוננת‬. ‫אלו‬‫ש‬ ‫העריכו‬ ‫מתגוננת‬ ‫רפואה‬ ‫שמפעילים‬: •35%‫הדיאגנוסטיות‬ ‫מהבדיקות‬ •29%‫מעבדה‬ ‫מבדיקות‬ •19%‫מהאשפוזים‬‫בבתי‬‫מתביעות‬ ‫להימנע‬ ‫בכדי‬ ‫התבצעו‬ ‫חולים‬ •14%‫מהמרשמים‬ •8%‫מהניתוחים‬ ‫הסביבה‬ ‫מורכבות‬‫הרפואית‬: ‫ותקנים‬ ‫נהלים‬

12. •‫חולים‬ ‫אנשים‬ •‫שעובד‬ ‫ועייף‬ ‫עמוס‬ ‫צוות‬"‫היכולת‬ ‫קצה‬ ‫על‬" •‫הידבקות‬ ‫סכנת‬ •‫גבוהה‬ ‫רגשית‬ ‫ומעורבות‬ ‫הזדהות‬ •‫נמוך‬ ‫תקצוב‬ ‫אבל‬(‫הנ‬ ‫כל‬ ‫בגלל‬ ‫ואולי‬"‫ל‬:) ‫ולשפר‬ ‫שינוי‬ ‫לעשות‬ ‫מצליחים‬ ‫כאשר‬ ‫רב‬ ‫סיפוק‬ ‫הסביבה‬ ‫מורכבות‬‫הרפואית‬: ‫חיצוני‬ ‫יועץ‬ ‫עבור‬

13. ‫תרופות‬ ‫בחדרי‬ ‫העבודה‬ ‫תהליך‬

14. ‫תרופות‬ ‫בחדר‬ ‫עושים‬ ‫מה‬? •‫אחד‬ ‫לחולה‬ ‫תרופות‬ ‫הרבה‬ ‫הכנת‬ •‫חולים‬ ‫למספר‬ ‫תרופות‬ ‫הרבה‬ ‫הכנת‬ •‫נמוכה‬ ‫בתדירות‬ ‫תרופה‬ ‫הכנת‬ •‫החולה‬ ‫למאפייני‬ ‫התאמה‬(‫גיל‬ ‫או‬ ‫משקל‬ ‫לפי‬) •‫קבועים‬ ‫בזמנים‬ ‫המטלה‬ ‫ביצוע‬/‫חרום‬ ‫מקרה‬ ‫לפי‬ ‫בדחיפות‬/‫ביחס‬ ‫קודמת‬ ‫לתרופה‬ •‫בנהלים‬ ‫עמידה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬

15. ‫תרופות‬ ‫בחדר‬ ‫עושים‬ ‫מה‬? •‫אחד‬ ‫לחולה‬ ‫תרופות‬ ‫הרבה‬ ‫הכנת‬ •‫חולים‬ ‫למספר‬ ‫תרופות‬ ‫הרבה‬ ‫הכנת‬ •‫נמוכה‬ ‫בתדירות‬ ‫תרופה‬ ‫הכנת‬ •‫החולה‬ ‫למאפייני‬ ‫התאמה‬(‫גיל‬ ‫או‬ ‫משקל‬ ‫לפי‬) •‫קבועים‬ ‫בזמנים‬ ‫המטלה‬ ‫ביצוע‬/ ‫חרום‬ ‫מקרה‬ ‫לפי‬ ‫בדחיפות‬/ ‫קודמת‬ ‫לתרופה‬ ‫ביחס‬ •‫בנהלים‬ ‫עמידה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬

16. ‫תרופות‬ ‫בחדר‬ ‫המשתמשים‬ •'‫שבוי‬ ‫משתמש‬' •‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫תוכן‬ ‫מומחי‬(‫מהיועץ‬ ‫יותר‬ ‫תמיד‬)! •‫מיומנים‬ ‫משתמשים‬ •‫משתמשים‬ ‫של‬ ‫מוגבל‬ ‫מספר‬ •‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫מוגבל‬ ‫מספר‬ •‫לקבוע‬ ‫אפשרות‬/‫עבודה‬ ‫נהלי‬ ‫לכפות‬ •‫מהתהליך‬ ‫אינטגרלי‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫המשתמש‬

17. ‫תרופות‬ ‫חדרי‬ ‫תכנון‬

18. ‫ותצפיות‬ ‫ראיונות‬ (‫צוות‬ ‫אנשי‬ ‫עם‬ ‫שעות‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫שיחות‬) ‫המעורבים‬ ‫הגורמים‬ ‫לכל‬ ‫ניתוח‬ ‫מסקנות‬ ‫הצגת‬ (‫הנהלה‬,‫צוות‬,‫שיפוץ‬ ‫אחראי‬) ‫את‬ ‫שמרכזות‬ ‫רשמות‬ ‫הכין‬ ‫המחלקה‬ ‫צוות‬ ‫הנחוצים‬ ‫והחומרים‬ ‫הציוד‬ ‫כל‬ ‫לארכיטקטית‬ ‫והגדרות‬ ‫צרכים‬ ‫העברת‬ ‫מפורט‬ ‫ותכנון‬ ‫הסידור‬ ‫ויישום‬ ‫התוכניות‬ ‫ביצוע‬ ‫בפרוייקטים‬ ‫העבודה‬ ‫תהליך‬

19. ‫תרופות‬ ‫בחדר‬ ‫שימושיות‬-‫עקרונות‬ •‫ממנו‬ ‫ולדרישות‬ ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫התאמה‬ •‫העבודה‬ ‫לשלבי‬ ‫התאמה‬:‫פעולות‬ ‫סדר‬,‫פונקציות‬ ‫קיבוץ‬,‫ותדירות‬ ‫חשיבות‬. •‫העבודה‬ ‫בתהליך‬ ‫הבדל‬=‫בתכנון‬ ‫הבדל‬ •‫דעת‬ ‫והסחות‬ ‫הפרעות‬ ‫הפחתת‬ •‫משתמש‬,‫ותפקיד‬ ‫סביבה‬: ‫מערכתית‬ ‫הסתכלות‬ •‫ומרחקים‬ ‫גבהים‬ •‫עקביות‬

20. ‫משתמש‬,‫ותפקיד‬ ‫סביבה‬: ‫מערכתית‬ ‫הסתכלות‬ ‫לפני‬: ‫לחולה‬ ‫התרופות‬ ‫מחדר‬ ‫ומסורבל‬ ‫ישיר‬ ‫לא‬ ‫מעבר‬.‫בין‬ ‫עיקרי‬ ‫קשר‬ ‫אחיות‬ ‫לתחנת‬ ‫תרופות‬ ‫חדר‬

21. ‫אחרי‬: •‫מערכתית‬ ‫הסתכלות‬-‫לחזק‬ ‫קשרים‬ ‫איזה‬? •‫הליכה‬ ‫קיצור‬ ‫משתמש‬,‫ותפקיד‬ ‫סביבה‬: ‫מערכתית‬ ‫הסתכלות‬

22. ‫משתמש‬,‫ותפקיד‬ ‫סביבה‬: ‫מערכתית‬ ‫הסתכלות‬

23. ‫דעת‬ ‫והסחות‬ ‫הפרעות‬ ‫הפחתת‬ ‫לפני‬:

24. ‫דעת‬ ‫והסחות‬ ‫הפרעות‬ ‫הפחתת‬

25. ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫התאמה‬: ‫ותדירות‬ ‫חשיבות‬

26. ‫לפני‬:‫אנטיביוטיקה‬ ‫סירופ‬ ‫הכנת‬ ‫שלבי‬ 2 4 ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫התאמה‬:‫פעולות‬ ‫סדר‬ 31

27. ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫התאמה‬:‫פעולות‬ ‫סדר‬ ‫אחרי‬:‫אנטיביוטיקה‬ ‫סירופ‬ ‫הכנת‬ ‫וגם‬: •‫פונקציות‬ ‫קיבוץ‬ •‫שימוש‬ ‫ותדירות‬ ‫חשיבות‬ 123

28. 123 ‫אחרי‬:‫אנטיביוטיקה‬ ‫סירופ‬ ‫הכנת‬ ‫וגם‬: •‫פונקציות‬ ‫קיבוץ‬ •‫שימוש‬ ‫ותדירות‬ ‫חשיבות‬ ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫התאמה‬:‫פעולות‬ ‫סדר‬

29. ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫התאמה‬: ‫פונקציות‬ ‫קיבוץ‬ 1 1 3 3 2 22 2 2

30. ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫התאמה‬: ‫פונקציות‬ ‫קיבוץ‬ 1 1 3 3 2 22 2 2

31. PO ‫סירופים‬ IV ‫אחסון‬ ‫קיר‬ ‫הכנה‬ ‫קיר‬ ‫לנוזלים‬ ‫צדדיות‬ ‫דו‬ ‫מגרות‬ ‫שונה‬ ‫עבודה‬ ‫תהליך‬=‫שונה‬ ‫תכנון‬ ‫פנימית‬ ‫מחלקה‬

32. ‫שונה‬ ‫עבודה‬ ‫תהליך‬=‫שונה‬ ‫תכנון‬ ‫מיון‬ ‫חדר‬

33. PO ‫סירופים‬ IV ‫אחסון‬ ‫קיר‬ ‫הכנה‬ ‫קיר‬ ‫צדדיות‬ ‫דו‬ ‫מגרות‬ ‫לנוזלים‬ ‫שונה‬ ‫עבודה‬ ‫תהליך‬=‫שונה‬ ‫תכנון‬ ‫מחלקה‬ ‫פנימית‬ ‫מיון‬ ‫חדר‬

34. ‫עקביות‬

35. ‫משתמש‬ ‫ממשק‬ ‫תכנון‬ ‫לעומת‬ ‫הבדלים‬ •‫מומחה‬ ‫משתמש‬–‫אבל‬'‫כמוני‬ ‫לא‬' •‫מהתהליך‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫הסופי‬ ‫המשתמש‬ •‫הפיזית‬ ‫הסביבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומונצחים‬ ‫מוגדרים‬ ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ •‫לסביבה‬ ‫חיצוניים‬ ‫בהקשרים‬ ‫תמיכה‬:‫כולה‬ ‫המחלקה‬ •‫נדל‬"‫מצומצם‬ ‫ן‬ •‫אישית‬ ‫התאמה‬–‫גנריות‬ ‫פחות‬

36. ‫תודה‬ ‫סלע‬ ‫רוני‬:rd.sela@gmail.com ‫זיק‬ ‫אביטל‬:avital.zik@gmail.com

Add a comment

Related pages

A Patient Room Protoype - The American Institute of Architects

A HOSPITAL PATIENT ROOM ... et al., 1994) and medical errors (Institute of Medicine, ... the Built Environment Affects Patients’ Medical ...
Read more

Usability of Electronic Medical Records - JUS - The ...

Changing exam rooms requires ... medicine. Task Analysis. Understanding medical systems starts ... complex environment, usability professionals ...
Read more

General Human Factors Information and Resources

General Human Factors Information and Resources. Share; ... Human Factors/Usability for Medical Devices: ... Institute of Medicine report ...
Read more

Using a medical simulation center as an electronic health ...

Using a medical simulation center as an electronic health record usability ... 8Department of Medicine, Boston Medical ... clinical environment.28 Medical ...
Read more

[1997] Usability Testing in Medical Informatics: Cognitive ...

Usability Testing in Medical Informatics: Cognitive Approaches to ... Medicine: Centre for Medical ... usability testing in medical environments ...
Read more

Human Factors in Medical Device Design

address User interactions with the Medical Device… If the Usability Eng ... Use environment.. ... Human Factors Design Process For Medical ...
Read more

Usability Testing of Medical Devices, Second Edition ...

Usability Testing of Medical Devices, Second Edition: 9781466595880: Medicine & Health Science Books @ Amazon.com
Read more

BaUsabilityInOR

Due to the complexity of medical devices and the associated environment, ... Interest in medicine ... medical technology, usability engineering
Read more

Using a medical simulation center as an electronic health ...

... which may provide realistic environments for usability ... including two patient examination rooms, ... medical education, emergency medicine, ...
Read more