Unitat 12 2013-14 - el fenomen urbà a espanya i a catalunya

33 %
67 %
Information about Unitat 12 2013-14 - el fenomen urbà a espanya i a catalunya

Published on March 13, 2014

Author: jordimanero

Source: slideshare.net

UNITAT 12. LA FENOMEN URBÀ A ESPANYA I A CATALUNYA IPM / Geografia Batxillerat Jordi Manero

Espanya, al llarg del segle XIX i sobretot del XX, incrementà la importància de la indústria i dels serveis, descendint el valor del món rural. Per això es donà un important èxode rural.

L’èxode rural, juntament amb l'increment poblacional, comportà un i augment de la població urbana (1.900, 33,21%; actualment supera el 80%). Creixement urbà descontrolat del desarrollisme franquista. Boom immobiliari de finals del segle XX i principis del XXI. Increment poblacional. Major densitat del teixit urbà.

La xarxa urbana espanyola és força desigual. Les ciutats més poblades es situen a la perifèria litoral i Madrid. Les CCAA amb més taxa d’urbanització són Andalusia, Catalunya, Madrid i el País Basc. Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Bilbao i Màlaga, amb les seves àrees metropolitanes, acumules una tercera part de la població espanyola (representen l'1,9% del territori). Madrid i Barcelona es situen entre les principals regions metropolitanes d'Europa.

La jerarquia urbana espanyola distingeix entre:  Metròpolis estatals: Madrid i Barcelona; concentren un volum important de població, exerceixen influència sobre la resta de territori estatal i estan relacionades amb altres ciutats a escala mundial  Metròpolis regionals: capitals de regió, relacionades amb les metròpolis estats i que exerceixen la seva influència sobre extenses àrees de caràcter regional (Sevilla, València, Bilbao, Saragossa i Màlaga). La seva població es situa entre 500.000 i 1.500.000 habitants.  Metròpolis subregionals o de segon ordre: són àrees metropolitanes petites (la seva població no arriba a 500.000 habitants) com Vigo, Valladolid, Múrcia... Disposen de serveis especialitzats, però la seva influència és menor.

Madrid 3.207.247 Barcelona 1.611.822 Principals ciutats espanyoles per població (2013) València 792.303 Sevilla 700.169 Saragossa 682.004 Màlaga 568.479 Bilbao 349.356 Metròpolis estatals Metròpolis regionals

Múrcia 438.246 Palma de Mallorca 398.162 Las Palmas de GC. 383.050 Alacant 335.052 Còrdova 328.704 Metròpolis subregionals Valladolid 309.714 Vigo 296.479 Gijón 275.247

 Ciutats mitjanes: moltes capitals provincials atreuen serveis i població (entre 50.000 i 200.000): Santander, Segòvia, Logronyo, Burgos...  Ciutats petites: últim esglaó subregional, nuclis de població entre 10.000 i 50.000 habitants, amb equipaments i infraestructures bàsiques: Soria, Teruel... La majoria però no són capitals de província. Almeria 192.697 Sant Sebastià 186.995 Castelló de la P. 180.185 Burgos 179.097 Santander 177.123 Ciutats mitjanes

Eixos del sistema urbà espanyol. El sistema urbà espanyol es basa en un nucli central i diversos eixos perifèrics. Aquesta distribució coincideix amb la localització de les principals xarxes de transport i activitats econòmiques.

L'àrea de Madrid constitueix el nucli central. Exerceix una forta influència a Espanya i es troba ben connectada amb la resta d'Europa. L'Eix mediterrani és el principal eix perifèric, incloent grans ciutats com B a r c e l o n a o València.

L'eix atlàntic gallec, entre Ferrol i Vigo, passant per A Coruña i Pontevedra. A l'eix cantàbric destaquen Oviedo, Gijón, Bilbao i Vitòria. L'eix de vall de l'Ebre uneix l'eix mediterrani i el cantàbric. D e s t a q u e n L o g r o n y o i Saragossa.

L'eix andalús es divideix en dos. Un segueix la vall del Guadalquivir (Sevilla, Còrdova). L'altre la costa (Màlaga, Granada) Per últim, cal esmentar els arxipèlags balear i canari.

CATALUNYA presenta una xarxa urbana dominada per BCN i la seva àrea metropolitana. Des de fa dècades experimentem un procés d’acceleració d’extensió de la xarxa urbana i de rururbanització (ciutat difusa). Cal destacar sobretot les urbanitzacions dels 60 i també el creixement urbà dels 80 (de baixa densitat).

L’evolució de la població de les grans ciutats (Barcelona) ha experimentat diverses fases. Urbanització: Creixement destacadíssim de la població. Suburbanització: Creixement urbà acompanyat d’un increment de la població dels nuclis inmediats. Desurbanització: De 1975 a 1996 Barcelona perd 242.331 habitants. La població es desplaça a la perifèria (com la indústria). Reurbanització: Des de fa uns 15 anys es recupera lentament població.

Urbanització Suburbanització Desurbanització Reurbanització Pèrdua poblacional Recupera població Creixement accelerat Creix la ciutat i els nuclis propers

Diversos factors hi i n f l u e i x e n e n l a pèrdua de població de Barcelona: - Alt preu del sòl, que incrementa el preu de l’habitatge i provoca l'expulsió de joves i rendes baixes. - Nou model de vida, basat en urbanitzacions de cases unifamiliars (rururbanització). - Millora de les comunicacions i increment del nivell de motorització. Diversos factors hi i n f l u e i x e n e n l a recuperació de població de Barcelona: - Nous valors “urbanites”. - Arribada massiva d’immigrants

A partir dels 80’s amb la sortida de la crisi econòmica s'intentà controlar el creixement ràpid i caòtic. Malgrat tot, el boom de la construcció dels últims anys presentà importants deficiències. Ara la tendència és a la remodelació interna de les ciutats, amb els PGOU. La Generalitat,, ha creat (2004) un pla per a rehabilitar barris degradats.

Les ciutats de Catalunya tenen un gran dinamisme. Aquest però, també genera problemes, que cal corregir. Cal frenar el consum de sòl, protegir el patrimoni urbanístic, millorar la cohesió social, el transport, la connexió amb altres territoris... Per evitar la segregació social en alguns barris cal millora la política d'habitatge (moltes ciutats presenten perifèries degradades).

ACTUAL XARXA URBANA DE CATALUNYA Diversos nivells: a) Àrea metropolitana de Barcelona. Amb més del 60% de la població catalana. Exerceix funcions de centralitat administrativa, econòmica i de serveis. És constituïda per una conurbació central (Barcelona i municipis més propers, com Badalona, Hospitalet, Sant Adrià, Sta.Coloma...) i dues corones de poblacions en les comarques veïnes. La segona corona inclou Mataró, Granollers, Terrassa, Sabadell, Martorell, Sitges... (ciutats industrials i capitals de comarca).

b) Capitals de província (Tarragona, Lleida, Girona) i poblacions dels voltants. c) Ciutats mitjanes capitals comarcals, amb f o r t a i n f l u è n c i a (supracomarcal) en el seu entorn: Tortosa, Manresa, Vic, Figueres, O l o t , I g u a l a d a , Puigcerdà, Vilafranca del Penedès... d) Capitals de comarca més petites o nuclis s u b c o m a r c a l s importants (turisme, indústria), la Seu d'Urgell, Berga, Roses, Palamós, Amposta, Cambrils...

Add a comment

Related pages

Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i ...

Unitat 12 el fenomen urbà a espanya i a catalunya 1. UNITAT 12. LA FENOMEN URBÀA ESPANYA I A CATALUNYA 2. Espanya, al llarg del segleXIX i sobretot del ...
Read more

Geografia i HMC Batxillerat : Geo - POBLACIÓ I SISTEMA URBÀ

El fenomen urbà a Espanya i Catalunya. Unitat 12 2013-14 - el fenomen urbà a espanya i a catalunya from jordimanero. Pàgina d'inici. Subscriure's a: ...
Read more

Unitat 5. industrialització i societat a catalunya i a ...

Les classes populars urbanes ... Unitat 12 2013-14 - el fenomen urbà a espanya i a catalunya 1. UNITAT 12. LA FENOMEN URBÀ A ESPANYA I A CATALUNYA ...
Read more

Ciències Socials CFA Rafael Farré : +25 Geografia

Unitat 1 2013-14 - medi físic d'espanya i catalunya from jordimanero. Unitat 2 2013-14 ... Unitat 12 el fenomen urbà a espanya i a catalunya from ...
Read more

Ciències Socials: TEMA 10: ELS FLUXOS MIGRATORIS

12. El fenomen urbà a Espanya (nou) 13. Un món globalitzat ... Unitat 12.- Els diners i els bancs; ... Sobre la pervivència de restes urbanes del ...
Read more

colegiolapurisima.org

AMPLIACIÓ UNITAT 12.- ... Pel que fa al Principat de Catalunya el 22 de setembre ... Fenomen sociolingüístic consistent en el fet que la realitat ...
Read more

Ciències Socials: TEMA 6: LA REESTRUCTURACIÓ DELS ESPAIS ...

... (Catalunya), el refinatge de petroli ... Unitat 6 2013-14 - el sector secundari from jordimanero ... 12. El fenomen urbà a Espanya (nou) 13.
Read more

Intercanvi a Barcelona: reivindiquem el consum col ...

Urban Mirrors Exposició de pintura a l'oli de José Miguel ... Museu Nacional d'Art de Catalunya El Palau Nacional, ... Dijous 12 desembre 2013, 14:23h
Read more