advertisement

Unidade1ingles

50 %
50 %
advertisement
Information about Unidade1ingles

Published on January 31, 2009

Author: ecursocig

Source: slideshare.net

advertisement

Educación secundaria para persoas adultas Ámbito da comunicación: lingua inglesa Unidade didáctica 1 Hello...? Hi? Páxina 1 de 28

Índice 1. Programación da unidade ......................................................................................3 1.1 Encadramento da unidade no ámbito da comunicación.......................................3 1.2 Descrición da unidade didáctica ..........................................................................3 1.3 Obxectivos didácticos ..........................................................................................4 1.4 Contidos da unidade............................................................................................4 1.5 Actividades e temporalización .............................................................................6 1.6 Recursos materiais..............................................................................................9 1.7 Avaliación ............................................................................................................9 2. Secuencia de actividades.....................................................................................10 3. Language Review..................................................................................................26 4. Portfolio .................................................................................................................28 2

1. Programación da unidade 1.1 Encadramento da unidade no ámbito da comunicación Unidade 1: Hello?... Hi? Bloque 1 Unidade 2: Ready to go? MÓDULO 1 Unidade 3: English online Bloque 2 Unidade 4: Let’s learn more (surfing the net) Unidade 5: Let me tell you about Bloque 1 Unidade 6: English in mind MÓDULO 2 Unidade 7: Let’s read Bloque 2 Unidade 8: The way we live Unidade 9: The media Bloque 1 Unidade 10: Publicity MÓDULO 3 Unidade 11: Audiovisual technology Bloque 2 Unidade 12: English alive Unidade 13: Getting to know you Bloque 1 Unidade 14: Professional English MÓDULO 4 Unidade 15: Let’s learn Bloque 2 Unidade 16: Learn more 1.2 Descrición da unidade didáctica Esta unidade está dentro do bloque “Somos iguais, somos diferentes” e denomínase “HELLO?... HI?”. Cos contidos que se detallan máis adiante, preténdese que as persoas adultas dispoñan dun modelo de ensinanza aprendizaxe da lingua, cunha concepción práctica da competencia comunicativa, entendida como a capacidade de uso do idioma. O aprendiz de linguas pon a lingua en uso empregando as estratexias e habilidades axeitadas para o seu fin, habilidades que o alumnado debe adquirir e aprender a través das experiencias de aprendizaxe. A unidade didáctica desenvolverase en oito períodos lectivos distribuídos en catro semanas. Ten como finalidade traballar as distintas competencias, partindo dun nivel básico e elemental do uso da lingua co fin de coñecerse e entrar en contacto con outras persoas. 3

1.3 Obxectivos didácticos 1 Comprender fórmulas básicas de contacto social, como saúdos e despedidas, (Hello, hi, bye bye, good morning, afternoon, evening, night), presentacións, dirixirse a alguén, agradecer e disculparse; identificando a intención de comunicación e a relación de formalidade entre os interlocutores falantes. 2 Comprender instrucións básicas para a resolución de actividades presentadas por escrito. 3 Identificar grafía, pronunciación, fonema e significado, a partir de modelos escritos, de imaxes, con palabras coñecidas e relacionadas con temas próximos ao alumnado, en situacións contextualizadas, empregando diferentes recursos visuais e informáticos. 4 Diferenciar e ser quen de pronunciar as terminacións de plural. 5 Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais e uso dos coñecementos previos sobre a situación. 6 Participar en conversacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traballados na aula: saúdos, despedidas, presentacións, felicitacións. 7 Diferenciar os elementos morfolóxicos básicos e habituais no seu uso: verbo, substantivo, adxectivo, adverbio ou preposición e conectores básicos de adición, enumeración e ordenación. 8 Coñecer trazos importantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a información a través de diferentes medios: biblioteca, internet, etc. 9 Valorar o plurilingüismo como expresión de riqueza cultural da humanidade. 1.4 Contidos da unidade COMUNICACIÓN Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais e uso dos ORAL coñecementos previos sobre a situación. Produción de mensaxes orais curtas, con estrutura lóxica e con pronunciación que non impida a comunicación (saúdo, despedida, presentacións, felicitación ás persoas da aula nos seus aniversarios, etc.). COMUNICACIÓN Comprensión de instrucións básicas para a resolución de actividades presentadas por ESCRITA escrito. Identificación da grafía, pronuncia, fonema e significado, a partir de modelos escritos, de imaxes, con palabras coñecidas e relacionadas con temas próximos ao alumnado, en situacións contextualizadas, empregando diferentes recursos visuais e informáticos. COÑECEMENTO Na lingua estranxeira, identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no DA LINGUA seu uso, como o substantivo, verbo, adxectivo, adverbio ou preposición e conectores básicos de adición, enumeración e ordenación: and/ first/ then Uso de estruturas e funcións básicas relacionadas coas situacións cotiás máis predicibles na lingua estranxeira: saúdos e despedidas, presentacións, dirixirse a alguén, pedir desculpas, agradecer. Gramática e estruturas: presente simple. Presente continuo (non con referencias ao futuro) Can (peticións, permisos e capacidade); Have (got) para indicar posesión. Pronomes persoais, demostrativos e posesivos. Adxectivos posesivos, artigos. Pronomes interrogativos: who, what? 4

Léxico: Hello, hi, bye bye, good morning, afternoon, evening, night. How are you?, I’m fine/ very well thank you, Nice to meet you, Sorry?, See you again, What’s your name?. This is... Números do 1 ao 100. Telephone number, mobile phone number, email address, first name, surname, full name. Spelling. How do you spell...?, website; symbols @.dot.slash. Thank you/ thanks, I’m sorry /very sorry. Contidos fonolóxicos: terminacións dos nomes en singular e plural. LINGUA E Uso de fórmulas de cortesía axeitadas na lígoa estranxeira nos intercambios sociais. SOCIEDADE Coñecemento dalgúns dos trazos máis importantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación. 5

1.5 Actividades e temporalización Abreviaturas utilizadas nesta táboa: CO = Comprensión Oral; CL = Comprensión Lectora; EO = Expresión Oral; EE = Expresión Escrita; VB/PR = Vocabulario e pronunciación; PR = Pronunciación MÓDULO 1 BLOQUE 1 UNIDADE 1 TEMA: Hello? … Hi? SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN Presentación Presentación xeral do curso, incluídos os obxectivos, contidos. Comunicar onde está dispoñible a programación para o alumnado (enderezo web, etc.). Proporcionar bibliografía de consulta. A1 Cuestionario O alumnado deberá contestar ás preguntas que se lle fan en galego, sobre a súa experiencia e coñecementos como estudante de linguas estranxeiras, en concreto o inglés. Este é un documento puramente informativo, que debería servir ao profesor para situarse no contexto do seu alumnado. CO Comeza o curso con conversacións sinxelas presentadas a través dun exercicio de escoita. O alumnado deben tapar os A2 Benvida e presentacións diálogos que ten diante para concentrarse unicamente no texto oral. O vocabulario é moi básico, pero emprega rexistros formais e informais que os estudantes deberán practicar máis adiante. CL Agora o alumnado debe escoltar de novo os diálogos e lelos ao mesmo tempo. O profesor terá que sinalar as frases A2 textos das 1 audicións tales como “Nice to meet you”, etc. recomendando ao alumnado que non as traduza literalmente. Indicarlle que isto é moi importante cando se aprende un idioma novo. VB/PR Cómpre presentar o abecedario e practicalo. O alumnado vai escoltar as letras e logo volverá escoitar un dos diálogos A3 Abecedario do exercicio anterior no que unha muller lle deletrea o seu apelido á persoa que a recibe no aeroporto. O alumnado deberá escoitar as letras de corrido unha vez, e logo repetilas mentres volven a escoitalas. EO A4 Presentacións do O alumnado practica as conversacións do exercicio anterior e interactúa, presentándose ao resto dos compañeiros, alumnado primeiro aos do seu grupo e logo aos da clase (mingle). Gramática A4 Exercicios de Os exercicios de gramática referidos á forma afirmativa do verbo be poderanse facer tanto dentro, como fóra da aula, gramática co verbo be para o que cómpre facer a revisión pertinente. Quick Review/Warmer Abecedario. Pódense escribir algunhas siglas no encerado, para que o alumnado as repita. Explicar que en inglés case 2 sempre se leen as siglas unha a unha, por exemplo U-N, aínda que hai excepcións como NATO ou NASA. Repasar as preguntas do tipo “What’s your name?”, “How do you spell it?”, preguntando en alto a distintos alumnos. Presentamos algúns sons de vogais. PR A5 As vogais Para isto cómpre explicar o feito de que se utiliza o abecedario IPA (International Phonetics Association) e presentar o enderezo web desta asociación: http://www.arts.gla.ac.uk/ipa/ipa.html. Pódese mostrar como referencia a páxina do New English File, onde se resumen os sons dos fonemas ingleses. Por último, sería interesante, sempre que sexa posible, visitar a seguinte páxina: Phonetics Flash Animation Project: http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/#, un proxecto estupendo onde o alumnado poderá ver con todo detalle como se pronuncian os fonemas no inglés americano (e outras linguas). Se non se dispón de acceso a internet, é importante animar ao alumnado a visitala e, cando menos, amosarlle o aspecto da web. Tamén e interesante visitar as páxinas que a BBC on line dedica á 6

MÓDULO 1 BLOQUE 1 UNIDADE 1 TEMA: Hello? … Hi? SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN fonética (http://www.bbc.co.uk/learning/). Neste exercicio debe destacarse que, fronte aos 5 ou 7 sons vocálicos da lingua propia, na lingua inglesa haberá 12. O alumnado aprende os números do 1 ao 10, primeiro como actividade de comprensión oral, na que escoita e logo repite os números VB/PR A6 Números do 1-10 e posteriormente como actividade de expresión escrita. Este exercicio de ditado de números de teléfono serve para repasar os números do 0 ao 9. EO A6 Números de Primeiro, os alumnos escoitan e logo repiten uns números de teléfono. teléfono Logo, en parellas, os alumnos dítanse os seus números. É importante que se fixen en que o zero se di “oh” cando se trata de teléfonos, e os números dobres, “double 2”; aínda que neste último suposto, é importante saber que en EEUU, o “double 2” se diría “2, 2”. Este é un momento bo para comentar que non é obrigatorio dar sempre información veraz sobre un mesmo. Como se adoita dicir nas clases de lingua, se fai falla, minte, porque o importante é falar. Deste xeito evitamos que os alumnos se sintan ofendidos ou molestos por ter que proporcionar información persoal, como é o caso. Repasar os números do 1 ao 10, con énfase sobre a pronuncia. Pódense ensinar os símbolos para facer operacións matemáticas Quick Review/Warmer sinxelas: plus (+), minus, multiplied by/times (x), divided by (÷), is/equals (=). Pódese comezar cunha operación simple e logo continuar con diferentes alumnos, procurando elixir os que neste momento se sintan con máis confianza. Presentación dos números do 11 ao 20. Insistir na práctica da pronuncia como grupo e individualmente, pedíndolle ao grupo e a VB/PR A6 Números do 11- algúns alumnos en particular que repitan co profesor. Continúase cos números do 21 a 29 e logo múltiplos de 10 ata 100. 20; 21-29 e ata 100 3 Repasar os distintos saúdos que se aprenderon. EO A7 Celebrity greetings Na segunda parte da actividade (Celebrity greetings), os alumnos van ter o nome dun famoso. Deberán presentarse con ese nome. É pertinente que o alumando teña todas as referencias socioculturais necesarias para que comprenda que a lingua é preciso situala CL A8 Estatísticas de nun mundo e nun marco sociocultural concretos. Estúdase un mapa onde se ven os países de fala inglesa… para que o alumnado falantes de inglés no sitúe algúns deses países (incluídos países en África, Asia), fixándose nas cifras de falantes. Seguramente se sorprenderán dalgunha mundo. cifra e país. Repaso dos números do 1 ao 100, con exercicios orais de ditado de nº de teléfono. Repaso tamén do abecedario: o profesor pide que Quick Review/Warmer algúns alumnos lle deletreen o seu nome ou apelido. “Hello, Goodbye” dos Beatles (1967). Este exercicio é opcional, pero interesante, pois a canción é moi sinxela e fácil de entender e CO A9 Canción “Hello pode animar o alumnado con máis dificultades. 4 Goodbye” Presentación do presente continuo a través de vocabulario sobre actividades e táboas con exercicios sinxelos para axudar o VB/Gramática A10 Presentación do alumnado a identificar os compoñentes das interrogativas e negativas con este tempo verbal. Os exercicios poden facerse dentro ou presente continuo fóra da aula, e revisalos dentro da aula. O profesorado poderá presentar un exercicio de ocos (non máis de 5 preguntas) onde os alumnos teñan que inserir a forma correcta Quick ReviewWarmer 5 do presente continuo. VB/PR/Gram Preséntase vocabulario básico sobre a aula e a vida cotiá. O profesorado dará unha explicación sobre o artigo a/an, A11 This and That: common objects in ática formación dos plurais e this/that. the classroom -s final PR De maneira sinxela cómpre practicar a pronuncia dos plurais rematados en s, ao tempo que se fai a presentación gráfica. VB/PR/Gram Exercicios onde se traballa a forma de can, primeiro en contexto, a través dun exercicio de comprensión oral. A12 Presentación do modal “can” + ática Posteriormente, o alumnado completará as regras gramaticais. 7

MÓDULO 1 BLOQUE 1 UNIDADE 1 TEMA: Hello? … Hi? SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN Despois do exercicio de comprensión oral, farase un exercicio de pronunciación de can en frases afirmativas, negativas, Verbos interrogativas e frases curtas, coa axuda do profesor. Os alumnos traballan en parellas para completar un cuestionario onde se lle fan preguntas sobre o que sabe ou non sabe facer, para EO A12 Cuestionario afianzar o aprendido sobre o modal can. con “can” (pairwork) Cando remate o exercicio, o profesor solicitará información sobre algúns alumnos a través das parellas coas que traballaron. Quick Review/Warmer Repaso das formas de can para falar de habilidades. Practicar de novo a pronuncia. O alumnado traballa adxectivos comúns. O profesorado deberá guiar o alumnado tanto no que se refire ao seu significado como á VB/PN A13 Technology súa pronunciación. Posteriormente, faralle fincapé nas regras que rexen na colocación do adxectivo na lingua inglesa e pediralle que geek: Adxectivos completen o exercicio gramatical sobre adxectivos, fóra da aula. Texto de comprensión lectora onde o alumando deberá comprender e extraer os adxectivos e recoñecer o uso de have got para CL Technology buff expresar posesión. Gramática Presentación do verbo have got para indicar posesión nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, facendo fincapé “Have got” 6 nas respostas breves correspondentes. En parellas, o alumnado pregunta e responde sobre o personaxe da CL, empregando as formas correctas de have got para indicar EO Preguntas sobre posesión. David Esta actividade destaca a importancia das novas tecnoloxías no eido da comunicación. Os alumnos escoitan enderezos www en Estratexias/ A14 Internet language inglés e logo ditan o seu aos compañeiros. VB Visitar algunha páxina con exercicios de inglés ou presentar os enderezos para que o alumnado interesado as visite. Tempos verbais Quick Review/Warmer O alumnado realiza unha actividade de comprensión oral sobre Evelyn e contesta a unhas preguntas. CO/CL A15 Evelyn Os alumnos escriben un pequeno parágrafo con datos persoais. EE About me. Formulario 7 de datos persoais Repaso das estratexias de aprendizaxe de linguas, por exemplo, aprender 5 palabras/expresións cada día, mediante un caderno de Estratexias clase, etc. (ver o apartado de estratexias na presentación). Revisión xeral da A “language review” debe entenderse como actividades illadas de reforzo e de coñecemento de lingua, necesarias para 8 unidade interiorizar os compoñentes lingüísticos e ser capaz por último de comprender e producir actividades comunicativas Portfolio Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 8

1.6 Recursos materiais Textos da unidade. Internet. Bibliotecas da contorna. 1.7 Avaliación Ao comezo do curso o profesorado fará unha avaliación de diagnóstico (cuestionario incluído). As primeiras actividades orais e escritas servirán tamén para coñecer o punto de partida do alumnado no dominio da lingua estranxeira. A avaliación debe entenderse como un instrumento que valore o uso axeitado do idioma fronte ao coñecemento do seu sistema teórico ou da simple corrección formal. O erro é un elemento inevitable, produto da interlingua de transición, que ofrece ao profesor información sobre a evolución e o estadio lingüístico do alumnado, e que non se debe ter en conta sempre que non imposibilite ou dificulte enormemente a comunicación. Isto non exclúe, de xeito ningún, unha análise dos erros co fin de que o alumnado reflexione sobre a súa actuación e a mellore. A avaliación continua ou formativa farase a través da observación (cadernos, diarios de clase, traballos presentados, intervencións), e da participación nas actividades de aula. Farase unha proba final de progreso co fin de comprobar que o alumnado adquiriu os obxectivos establecidos para a unidade. 9

2. Secuencia de actividades A1 CUESTIONARIO DO ALUMNADO Nome e apelidos: __________________________________________________ 1. Por que é importante para vostede (se o é) coñecer outras linguas. Para que lle sería útil? 2. Considera que o inglés é máis ou menos importante que outras linguas? 3. Viaxou vostede a algún país de fala inglesa? Cal ou cales? 4. Ten algunha anécdota desas viaxes relacionada co uso do inglés que queira compartir? 5. Que é máis difícil para vostede, falar, escribir ou entender? 6. Que espera obter deste curso? Que cre que é o máis importante que se debe traballar neste curso? 10

A2 Hi!... Hello!... presentations Listen and read. A. Hello. What’s your name, please? B. My name’s Jaime García. A. I’m Nancy Tyler. A. Hello, my name’s Paulo. B. Hi, I’m Gerry. A. Nice to meet you. B. Nice to meet you too. A. Hello, Rahul. How are you? B. I’m fine, thanks. And you? A. Very well, thank you. A. Hi, Patrick. This is Maria. B. Hi Maria. Nice to meet you. C. Nice to meet you. A. Excuse me, I’m Alice Bally. B. Oh hello, Ms. Bailey. A. No. My name’s Alice Bally. B. Sorry? What’s your surname? A. It’s Bally. B. How do you spell that? A. B-A-L-L-Y. B. Thank you. I’m Mateo Lopez. A. Nice to meet you, Mr. Lopez. B. Nice to meet you too. A. Good evening. What’s your name? B. My name’s Richard Gere. A. Sorry? B. Richard Gere. A. Thank you, Mr. Gere. You’re in room 6. 11

A3 The Alphabet Listen and repeat the alphabet. Aa Aa Bb Bb Cc Dd EeEe Cc Dd Ee Dd Aa Bb FfFf GgGg Hh Ii Ii Jj Jj Hh Ii Jj Ff Gg Kk Ll Mm Nn Oo Kk Kk Ll Ll Mm Nn Oo Nn Oo Pp Qq Rr SsSs TtTt Rr PpPp QqQq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Ww Xx Yy Uu Uu Vv Vv Ww Xx Yy Zz Zz Zz A4 Speaking Choose a partner. Practice the conversations. Ask other students in your group. Then meet other students in your class. Hello. I’m Hi. My name’s Alicia. Carlos. Nice to Nice to meet you. meet you. Formal and informal greetings. Complete the chart. Hello Very well Thank you My name is Grammar verb be affirmative (+) I’m Jamie. I _______ Jamie. My name’s Richard Gere. My name ________ Richard Gere. You’re in room 6. You _______ in room 6. 12

A5 Pronunciation vowel sounds Look at the vowel sounds in English. Listen and practise the sounds /æ/ and /ʌ/ Write the words under the correct sound. am up cat hut /æ/ /ʌ/ What other words do you know with these sounds? A6 Vocabulary numbers Listen and say the numbers from 1 to 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Write the numbers. _____ one ______ six _____ two ______ seven _____ three ______ eight _____ four ______ nine _____ five ______ ten 13

Listening telephone numbers Saying telephone numbers Look at the numbers in the box. How do we say them? Remember! In phone numbers 0 = oh and 55 = double five Speaking What’s your number? Work with a partner. Practice telling each other your phone numbers. It’s … What’s your phone number? What’s your mobile number? Vocabulary Can you say these numbers? Listen and repeat. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Write the numbers from 11 to 20. _____ eleven _____ sixteen _____ twelve _____ seventeen _____ thirteen _____ eighteen _____ fourteen _____ nineteen _____ fifteen _____ twenty Listen and say the numbers from 21 to 29. Underline the stress. 21 22 23 twenty-one twenty-two twenty-three 24 25 26 twenty-four twenty-five twenty-six 27 28 29 twenty-seven twenty-eight twenty-nine Now look at these numbers. Listen and practice. 30 thirty 40 forty 50 fifty 60 sixty 70 seventy 80 eighty 90 ninety 100 a hundred Write the numbers from 31 to 39. Check with your teacher. 31 ______________ 32 ______________ … 14

A7 Speaking Optional mingling activity to practice greetings. DAVID BECKHAM MICHAEL JORDAN PRINCE CHARLES GEORGE BUSH STEPHEN KING JENNIFER LOPEZ CLINT EASTWOOD MADONNA BILL GATES BRITNEY SPEARS NICOLE KIDMAN HARRISON FORD EMINEM TIGER WOODS NADAL WOODY ALLEN MARGARET PAUL McCARTNEY HILLARY CLINTON JULIA ROBERTS THATCHER 15

A8 Number of English speakers in countries around the world. United States ...............280,000,000 India .............................100,000,000 United Kingdom .............. 55,000,000 Canada .......................... 17,100,000 Australia ........................ 15,682,000 South Africa ..................... 3,500,000 New Zealand .................... 3,213,000 Ireland ............................. 2,600,000 Zimbabwe ............................375,490 Singapore ............................227,000 Israel ...................................100,000 Sri Lanka .............................. 97,000 Puerto Rico ........................... 82,000 Philippines ............................ 32,802 Barbados .............................. 13,000 Namibia ................................ 10,941 Cayman Islands ....................... 9,200 Honduras ................................ 9,000 Brunei ..................................... 8,000 Gibraltar .................................. 3,300 Ethiopia .................................. 1,986 Total: ...........................478,367,213 Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_where_English_is_an_official_language http://www.nationmaster.com/graph/lan_eng_spe-language-english-speakers A9 Listening SONG “Hello, Goodbye” by The Beatles 16

A10 WHAT ARE THEY DOING? reading cooking doing yoga arguing jogging listening to music watching tv crying dancing Grammar present continuous Subject Auxiliary (be) V (present participle) She ‘s (= is) reading (a book). Subject Auxiliary (be) V (present participle) She isn’t (= is not) reading (a book). Question word Auxiliary (be) Subject V (present participle) Is she reading (a book)? What is she reading? Yes/No Subject V (present participle) Yes, she is. No, she isn’t. Make questions. What are the answers? a. They’re watching TV. Are they ________________ TV? What are they ____________? b. She’s crying. _________ _________ crying? Why _________ _________ crying? c. She’s reading. ___________ ___________ __________? What _____________________ __________? 17

THIS AND THAT… A11 Vocabulary thingamajig Common objects in the classroom. a table a light a desk a coat rack a board a picture a TV a video a CD player walls a window chairs a door chalk What’s in the picture? coins keys a map an identity card stamps a purse a watch a wallet a ticket a lighter mints glasses a mobile (phone) matches Grammar a/an, plurals and this/that/these/those Write a or an 1. _________ watch 2. _________ key a/an + a singular noun 3. _________ identity card a bag a + noun beginning with a consonant 4. _________ umbrella a pen It’s an identity card an + noun beginning with vowel sound 5. _________ tissue an umbrella Write the plural 1. stamp _____________ Plural nouns 2. watch _____________ Singular Plural Spelling 3. key _______________ a book books add –s a key keys add –es after ch, sh, s, x a watch watches a box boxes consonant + y a country countries change the y to i and add -es a dictionary dictionaries 18

Complete with this, that, these or those What’s _______________ ? What’s _______________ ? This/that These/those Singular Plural What are ______________ ? This is a lighter. These are watches. What are ______________ ? What’s this? It’s a lighter. What are these? They’re watches. That’s a book. Those are glasses. What’s that? It’s a book. What are those? They’re glasses. Use this/these for things near you. Use that/those for things far away. Pronunciation consonant sounds Listen and practise the sounds /s/ and /z/. /s/ /z/ /Iz/ stamp keys watches matches 19

A12 Show me whatt you can do!! Can you dance? Show me wha you can do Can you dance? The audition Julie, Lynn and Gabriel are all auditioning for the part of a TV presenter for a talent show. Here are the questions they asked Julie. A Can you sing? B Yes, I can sing very well. A Can you play a musical instrument? B Yes, I can. A What can you play? B I can play the tuba. A Can you dance? B Yes, I can. I can dance jazz. A Can you act? B No, I can’t. I can’t act. A Then you can leave. Thank you. Pronunciation Stressing can in sentences Listen to your teacher. Mark the phrases with a tick ( ) = can is stressed or a cross ( ) = can is not stressed. in affirmative sentences I can play the tuba. in negative sentences I can’t act. in Wh- questions What can you play? in short answers Yes, I can./No, I can’t. Speaking & Vocabulary the interview Work with a partner. Interview him or her and complete the survey. Vocabulary verb phrases Tell me. Can you dance? Circle yes or no. If the answer is yes, write 1 = not well, 2 = quite well and 3 = very well play a sport yes ____ no swim yes ____ no drive yes ____ no dance yes ____ no take photos yes ____ no draw or paint yes ____ no cook yes ____ no play a musical instrument yes ____ no read a map yes ____ no programme the DVD player yes ____ no use a computer yes ____ no 20

Grammar can positive negative I I You You He/She/It He/She/It can dance can’t dance. We We You You They They questions short answers (+) Short answers (-) I I I you you you he/she/it he/she/it he/she/it Yes, can. No, can’t. Can dance? we we we you you you they they they 21

Technology geek A13 Vocabulary Adjectives new old big small good bad long short cheap expensive fast slow beautiful ugly young old easy difficult right wrong nice important pretty great favourite good-looking Grammar Adjectives Look at the sentences. Choose the right word and complete the rules. She’s beautiful He’s a very good boy. It’s cheap. That’s my new laptop. Adjectives go before/after the verb be. Adjectives go before/after the noun. Very goes before/after adjectives. Adjectives are/aren’t plural with plural nouns. Make sentences with these words. 1. fast/It/is It’s fast. 2. computer/old/my/’s/very 3. long/’s/long/It/a 4. our/They/new/’re/CDs Reading Are you a technology buff? Hi, my name is David. Am I a technology buff? I think so. I have many gadgets. I’ve got a great DVD player and a big plasma TV set. I love old films. I’ve got a computer and a laptop. What else? Well, I love playing computer games, so I’ve got 2 handheld game consoles and a video game console. Music is very important to me. I’ve got a stereo, a CD player, and an expensive MP3 player. Oh, and I’ve got a new mobile phone—it’s got all my friend’s phone numbers and pictures in it! I’ve also got an expensive digital camera. It’s very small, but the photos are very good. I haven’t got a lot of CDs. My dad’s got a PDA, but I haven’t. Read the text and underline the adjectives. Grammar Have got: positive and negative Look at the text again. Can you find all the examples of have got (positive and negative)? 22

Fill in the gaps with ‘ve, ‘s, haven’t and hasn’t Positive I/you/we/they’ _________ got (= have got) He/she/it’ _____________ got (= has got) Negative I/you/we/they’ __________ got (=have not got) He/she/it’ _____________ got (= has not got) Check with your teacher. Fill in the gaps with the correct form of have got. 1. I’haven’t got an expensive flat in New York but I’ ________ a nice house in Santiago. 2. You’ _____________ a beautiful dress! 3. He’ _________________ a new job. It’s great. 4. We’ _______________ three bathrooms in our house. 5. They’ ____________ a DVD player, but they ______________ a lot of DVDs Grammar Have got: questions and short answers Fill in the gaps with have, has, haven’t or hasn’t. Questions Short answers _________ you got a PDA? Yes, I _________./No, I _________. _________ he/she got a computer? Yes, he/she ________./No, she/she ________ . _________ they got any cheap games? Yes, they _________./No, they___________ . Fill in the gaps with the correct form of have and got. 1. ____________ the house ____________ a garden? 2. ____________ his father ____________ a new car? 3. ____________ your living-room ____________ a piano? 4. ____________ Bill and Mary _________ a new table? Speaking Have got Work in pairs. Take turns asking and answering questions about David. Has David got a CD player? No, he hasn’t. 23

A14 Vocabulary Internet Language Work with a partner. Say these e-mail and website addresses. Use the language in the box to help you. Then listen and check your answers. cnn.com/weather josh.robins@hotmail.com www.london.co.uk/leisure xan@edu.xunta.es your e-mail address / website Saying e-mail and website addresses = dot / = forward slash @ = at = backward slash = underscore – = hyphen _ TOMMY is written in upper case/capital letters marysmith (all one word) is written in lower case/small letters A15 Listening Listen and fill in the gaps. A. Hello. ___________ I’m late. B That’s ok. What’s your name? A Evelyn. B Is that your ___________ name? A Er, yes. B How do you ___________ that, please? A _______________ B And what’s your last name, Evelyn? A Randall. B ___________? A Randall. B OK… and how do you spell your last name? A R-A-N-D-A-L-L B R-A-N-D-A-L-L. Thanks. ___________ have a seat. Welcome to the class. Thank you. 24

Writing forms Please complete the form with information about you or a friend. First name Surname Address Day Telephone Mobile Telephone E-mail address Web page or blog 25

3. Language Review Match the following questions with the correct answers R1 1. Hi, what’s your name? I’m very well, thank you 2. How are you? My name is Gill 3. Where are you from? I’m from Bristol, England 4. What’s your surname? P-U-L-L-E-N 5. How do you spell it? Bye bye 6. Goodbye Pullen There is one word missing in each dialogue. Insert it correctly. R2 1. What is surname? It is Pérez. 2. How you spell it? P-E-R-E-Z. 3. Is this your new car? No, isn´t. 4. Mary, this Juan. Nice to meet. Write the following numbers in words R3 10, 13, 5, 15, 35, 72, 12, 51, 100, 43. Match the words and phrases to the correct possessive adjectives. R4 1. Claire our 2. The books their 3. He her 4. I his 5. My brother and me my Circle the correct form of personal pronouns or possessive adjectives. R5 1. His website address is www.thebest.com/. What is his/he email address? 2. Hello, my/I name’s Jack Meadows. 3. Her/she name is Miss Smith. 4. I/my live in Galicia. 5. What is you/your phone number? Use the correct verb form in the following conversation. R6 Carla: Hello, my name …......... Carla. What ............ your name? Alexander: Hi, I ….......... Alexander Carla: …......... you Alexander Phillips Alexander: No, my name …......... Alexander Kelly. Carla: Oh, hello Alexander, this …......... Phil. 26

Alexander: Nice to meet you! How many questions can you make? R7 I children you have sisters she How many? got? has brothers he babies we they Pronunciation plural endings R8 Think about the sounds of the following words. Is there one/two or three syllables? 1. Menu 2. Telephone 3. Class 4. Box 5. Fish Pronunciation the alphabet R9 Think about the following sounds of the alphabet and say them. B – D- F- G- M – N – L- A- C – S- Z- K- H- Q – J - V A – E – O – I- U Now pronounce Ss – tt – ll – oo- uu 27

4. Portfolio With a lot of With some I CAN DO (TICK= ) On my own Very easily help help I can introduce myself I can say my telephone number I can say sorry I can say hello/goodbye I can spell words I can say an e-mail address 28

Add a comment