Unidad5 1 Eso 301006 Grup Promotor

100 %
0 %
Information about Unidad5 1 Eso 301006 Grup Promotor

Published on November 11, 2008

Author: guest924cfc

Source: slideshare.net

Description

enters

5 Nombres enters La ballaruga té sis costats, i és semblant a una baldufa; la fem girar amb els dits cor i polze fins que s’atura. El jugador ha d’esperar fins que es pari per obeir la indicació de la cara que queda cap amunt: Posa’n 1 – 1 Posa’n 2 – 2 Tots en posen Agafa’n 1 +1 Agafa’n 2 +2 Agafa-ho TOT Ballaruga LECTURA INICIAL ESQUEMA INTERNET ACTIVITAT

El dècim Cerca al web Primera pàgina de «Nou capítols de l’art matemàtic», llibre clau de la matemàtica xinesa (segle I). Enllaça amb un resum. Enllaça amb quadres i cercles màgics xinesos

Esquema de continguts Nombres enters Definició Definició Valor absolut i ordre Sumes i restes de nombres enters Casos Multiplicació i divisió d’enters La regla dels signes Operacions combinades Diferents casos Potències de base entera Base positiva i negativa

Suma i resta de nombres enters Quan sumis o restis nombres enters, has de fixar-te que els parèntesis que apareguin s’eliminen tenint en compte el signe + o – que els antecedeix. Se segueix la regla dels signes: el signe + conserva el signe del nombre que segueix, mentre que el signe – el canvia . SEGÜENT

Suma i resta de nombres enters Simplifica les següents sumes i restes d’enters: Quan sumis o restis nombres enters, has de fixar-te que els parèntesis que apareguin s’eliminen tenint en compte el signe + o – que els antecedeix. Se segueix la regla dels signes: el signe + conserva el signe del nombre que segueix, mentre que el signe – el canvia . SEGÜENT

Suma i resta de nombres enters (+8) + (–3) = (+8) – (–3) = (+8) + (+3) = (+8) – (+3) = Simplifica les següents sumes i restes d’enters: Quan sumis o restis nombres enters, has de fixar-te que els parèntesis que apareguin s’eliminen tenint en compte el signe + o – que els antecedeix. Se segueix la regla dels signes: el signe + conserva el signe del nombre que segueix, mentre que el signe – el canvia . SEGÜENT

Suma i resta de nombres enters 8 + 3 = 11 8 – 3 = 5 (+8) + (–3) = (+8) – (–3) = (+8) + (+3) = (+8) – (+3) = Simplifica les següents sumes i restes d’enters: Quan sumis o restis nombres enters, has de fixar-te que els parèntesis que apareguin s’eliminen tenint en compte el signe + o – que els antecedeix. Se segueix la regla dels signes: el signe + conserva el signe del nombre que segueix, mentre que el signe – el canvia . SEGÜENT

Suma i resta de nombres enters 8 + 3 = 11 8 – 3 = 5 (+8) + (–3) = (+8) – (–3) = 8 – 3 = 5 8 + 3 = 11 (+8) + (+3) = (+8) – (+3) = Simplifica les següents sumes i restes d’enters: Quan sumis o restis nombres enters, has de fixar-te que els parèntesis que apareguin s’eliminen tenint en compte el signe + o – que els antecedeix. Se segueix la regla dels signes: el signe + conserva el signe del nombre que segueix, mentre que el signe – el canvia . SEGÜENT

Suma i resta de nombres enters 8 + 3 = 11 8 – 3 = 5 (+8) + (–3) = (+8) – (–3) = 8 – 3 = 5 8 + 3 = 11 (–7) + (–5) = (–7) – (–5) = (+8) + (+3) = (+8) – (+3) = (–7) + (+5) = (–7) – (+5) = Simplifica les següents sumes i restes d’enters: Quan sumis o restis nombres enters, has de fixar-te que els parèntesis que apareguin s’eliminen tenint en compte el signe + o – que els antecedeix. Se segueix la regla dels signes: el signe + conserva el signe del nombre que segueix, mentre que el signe – el canvia . SEGÜENT

Suma i resta de nombres enters 8 + 3 = 11 8 – 3 = 5 (+8) + (–3) = (+8) – (–3) = 8 – 3 = 5 8 + 3 = 11 (–7) + (–5) = (–7) – (–5) = – 7 + 5 = –2 – 7 – 5 = –12 (+8) + (+3) = (+8) – (+3) = (–7) + (+5) = (–7) – (+5) = Simplifica les següents sumes i restes d’enters: Quan sumis o restis nombres enters, has de fixar-te que els parèntesis que apareguin s’eliminen tenint en compte el signe + o – que els antecedeix. Se segueix la regla dels signes: el signe + conserva el signe del nombre que segueix, mentre que el signe – el canvia . SEGÜENT

Suma i resta de nombres enters 8 + 3 = 11 8 – 3 = 5 (+8) + (–3) = (+8) – (–3) = 8 – 3 = 5 8 + 3 = 11 (–7) + (–5) = (–7) – (–5) = – 7 + 5 = –2 – 7 – 5 = –12 – 7 – 5 = –12 – 7 + 5 = –2 (+8) + (+3) = (+8) – (+3) = (–7) + (+5) = (–7) – (+5) = Simplifica les següents sumes i restes d’enters: Quan sumis o restis nombres enters, has de fixar-te que els parèntesis que apareguin s’eliminen tenint en compte el signe + o – que els antecedeix. Se segueix la regla dels signes: el signe + conserva el signe del nombre que segueix, mentre que el signe – el canvia .

La regla dels signes Una de les regles que més s’utilitza en matemàtiques és la regla dels signes del producte de dos nombres enters. Per entendre el fonament d’aquesta regla, segueix amb atenció els exemples següents: SEGÜENT

La regla dels signes En primer lloc, multipliquem (+5) per (+4). És el mateix que 5 per 4, és a dir, 20. (+5) · (+4) = +20 Una de les regles que més s’utilitza en matemàtiques és la regla dels signes del producte de dos nombres enters. Per entendre el fonament d’aquesta regla, segueix amb atenció els exemples següents: SEGÜENT

La regla dels signes En segon lloc, multipliquem (+5) per (– 4). Com abans, és 5 vegades – 4, és a dir, (– 4)+(– 4)+(– 4)+(– 4)+(– 4) = –20. (+5) · (– 4) = –20 (+5) · (+4) = +20 En primer lloc, multipliquem (+5) per (+4). És el mateix que 5 per 4, és a dir, 20. Una de les regles que més s’utilitza en matemàtiques és la regla dels signes del producte de dos nombres enters. Per entendre el fonament d’aquesta regla, segueix amb atenció els exemples següents: SEGÜENT

La regla dels signes (–5) · (+4) = –20 (+5) · (+4) = +20 (+5) · (– 4) = –20 Una de les regles que més s’utilitza en matemàtiques és la regla dels signes del producte de dos nombres enters. Per entendre el fonament d’aquesta regla, segueix amb atenció els exemples següents: En segon lloc, multipliquem (+5) per (–4). Com abans, és 5 vegades – 4, és a dir, (–4) + (–4) + (–4) + (–4) + (–4) = –20. En primer lloc, multipliquem (+5) per (+4). És el mateix que 5 per 4, és a dir, 20. Passaria el mateix amb el producte de (–5) per (+4). Tindríem (–5) + (–5) + (–5) + (–5) = –20. SEGÜENT

La regla dels signes En primer lloc, multipliquem (+5) per (+4). És el mateix que 5 per 4, és a dir, 20. ( + 5) · ( + 4) = + 20 En segon lloc, multipliquem (+5) per (–4). Com abans, és 5 vegades –4, és a dir, (–4) + (–4) + (–4) + (–4) + (–4) = –20. ( + 5) · ( – 4) = – 20 Passaria el mateix amb el producte de (–5) per (+4). Tindríem (–5)+(–5)+(–5)+(–5) = –20. ( – 5) · ( + 4) = – 20 Finalment, observa que (+5) · (–4) = –20, resultat oposat de (+5) · (+4) = + 20. Per tant, hi haurà un canvi de signe entre els resultats de (+5) · (–4) i (–5) · (–4). ( – 5) · ( – 4) = + 20 Una de les regles que més s’utilitza en matemàtiques és la regla dels signes del producte de dos nombres enters. Per entendre el fonament d’aquesta regla, segueix amb atenció els exemples següents:

Operacions combinades Les expressions combinades d’enters amb les operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir es poden calcular correctament si segueixes la jerarquia de signes que ja coneixes. SEGÜENT

Operacions combinades Calcula el valor simplificat de l’expressió: (+30) : [(–4) + (+9)] – (–5) · (+3) + (–4) = Les expressions combinades d’enters amb les operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir es poden calcular correctament si segueixes la jerarquia de signes que ja coneixes. SEGÜENT

Operacions combinades = (+30) : (+5) – (–5) · (+3) + (–4) = Calcula el valor simplificat de l’expressió: (+30) : [(–4) + (+9)] – (–5) · (+3) + (–4) = Les expressions combinades d’enters amb les operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir es poden calcular correctament si segueixes la jerarquia de signes que ja coneixes. SEGÜENT

= (+6) – (–15) + (–4) = (+30) : [(–4) + (+9)] – (–5) · (+3) + (–4) = = (+30) : (+5) – (–5) · (+3) + (–4) = Operacions combinades Calcula el valor simplificat de l’expressió: Les expressions combinades d’enters amb les operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir es poden calcular correctament si segueixes la jerarquia de signes que ja coneixes. SEGÜENT

Operacions combinades = 6 + 15 – 4 = = (+6) – (–15) + (–4) = (+30) : [(–4) + (+9)] – (–5) · (+3) + (–4) = = (+30) : (+5) – (–5) · (+3) + (–4) = Calcula el valor simplificat de l’expressió: Les expressions combinades d’enters amb les operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir es poden calcular correctament si segueixes la jerarquia de signes que ja coneixes. SEGÜENT

Operacions combinades 17 Calcula el valor simplificat de l’expressió: Les expressions combinades d’enters amb les operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir es poden calcular correctament si segueixes la jerarquia de signes que ja coneixes. = 6 + 15 – 4 = = (+6) – (–15) + (–4) = (+30) : [(–4) + (+9)] – (–5) · (+3) + (–4) = = (+30) : (+5) – (–5) · (+3) + (–4) = SEGÜENT

Operacions combinades També és important traduir a llenguatge matemàtic instruccions de càlcul com les següents: a) Restes –9 al producte de 3 per –5 i li sumes el triple de –2. b) Multipliques el resultat de dividir 10 entre –5 per la suma de –6 i 11. Les expressions combinades d’enters amb les operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir es poden calcular correctament si segueixes la jerarquia de signes que ja coneixes. SEGÜENT

Operacions combinades (–9) – 3 · (– 5) + 3 ·(–2) = a) Restes –9 al producte de 3 per –5 i li sumes el triple de –2. També és important traduir a llenguatge matemàtic instruccions de càlcul com les següents: b) Multipliques el resultat de dividir 10 entre –5 per la suma de –6 i 11. Les expressions combinades d’enters amb les operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir es poden calcular correctament si segueixes la jerarquia de signes que ja coneixes. SEGÜENT

Operacions combinades a) Restes –9 al producte de 3 per –5 i li sumes el triple de –2. També és important traduir a llenguatge matemàtic instruccions de càlcul com les següents: b) Multipliques el resultat de dividir 10 entre –5 per la suma de –6 i 11. Les expressions combinades d’enters amb les operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir es poden calcular correctament si segueixes la jerarquia de signes que ja coneixes. (–9) – 3 · (– 5) + 3 ·(–2) = (–9) – (–15) + 3 · (–2) = SEGÜENT

Operacions combinades a) Restes –9 al producte de 3 per –5 i li sumes el triple de –2. També és important traduir a llenguatge matemàtic instruccions de càlcul com les següents: b) Multipliques el resultat de dividir 10 entre –5 per la suma de –6 i 11. Les expressions combinades d’enters amb les operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir es poden calcular correctament si segueixes la jerarquia de signes que ja coneixes. – 9 + 15 – 6 = 0 (–9) – 3 · (–5) + 3 ·(–2) = (–9) – (–15) + 3 · (–2) = SEGÜENT

Operacions combinades [(10) : (–5)] · [(–6) + 11] = a) Restes el –9 el producte de 3 per –5 i li sumes el triple de –2. També és important traduir a llenguatge matemàtic instruccions de càlcul com les següents: b) Multipliques el resultat de dividir 10 entre –5 per la suma de –6 i 11. Les expressions combinades d’enters amb les operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir es poden calcular correctament si segueixes la jerarquia de signes que ja coneixes. – 9 + 15 – 6 = 0 (–9) – 3 · (– 5) + 3 ·(–2) = (–9) – (–15) + 3 · (–2) = SEGÜENT

Operacions combinades [(10) : (–5)] · [(–6) + 11] = (–2) · (+5) a) Restes – 9 al producte de 3 per –5 i li sumes el triple de –2. També és important traduir a llenguatge matemàtic instruccions de càlcul com les següents: b) Multipliques el resultat de dividir 10 entre –5 per la suma de –6 i 11. Les expressions combinades d’enters amb les operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir es poden calcular correctament si segueixes la jerarquia de signes que ja coneixes. – 9 + 15 – 6 = 0 (–9) – 3 · (– 5) + 3 ·(–2) = (–9) – (–15) + 3 · (–2) = SEGÜENT

Operacions combinades [(10) : (–5)] · [(–6) + 11] = (–2) · (+ 5) = –10 a) Restes – 9 al producte de 3 per –5 i li sumes el triple de –2. També és important traduir a llenguatge matemàtic instruccions de càlcul com les següents: b) Multipliques al resultat de dividir 10 entre –5 per la suma de –6 i 11. Les expressions combinades d’enters amb les operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir es poden calcular correctament si segueixes la jerarquia de signes que ja coneixes. – 9 + 15 – 6 = 0 (–9) – 3 · (– 5) + 3 ·(–2) = (–9) – (–15) + 3 · (–2) =

Potències de base entera Si a n és una potència que té com a base un nombre enter, positiu o negatiu, pot ocórrer que el seu resultat també sigui positiu o negatiu. — és negatiu si la base és negativa i l’ exponent és imparell . — és positiu en tots els altres casos . Vigila!: no confonguis (–2) 4 amb –2 4 , ja que (–2) 4 és: (–2) · (–2) · (–2) · (–2)= + 16 , i, en canvi, –2 4 és: –2 · 2 · 2 · 2 = –16 . SEGÜENT

Potències de base entera Relaciona els valors de la primera filera amb els que són iguals de la segona (fes-ho començant per l’esquerra): – 81 – 32 – 1 1 32 81 5 – 5 – 2 5 (–2) 5 – 3 4 (–3) 4 – 1 44 (–1) 44 (–5) 0 – 5 0 Si a n és una potència que té com a base un nombre enter, positiu o negatiu, pot ocórrer que el seu resultat també sigui positiu o negatiu. — és negatiu si la base és negativa i l’ exponent és imparell . — és positiu en tots els altres casos . Vigila!: no confonguis (–2) 4 amb –2 4 , ja que (–2) 4 és: (–2) · (–2) · (–2) · (–2)= + 16 , i, en canvi, –2 4 és: – 2 · 2 · 2 · 2 = –16 . SEGÜENT

Potències de base entera – 2 5 (–2) 5 – 3 4 (–3) 4 – 1 44 (–1) 44 – 81 – 32 1 32 81 (–5) 0 – 5 0 5 – 5 – 1 Relaciona els valors de la primera filera amb els que són iguals de la segona (fes-ho començant per l’esquerra): Si a n és una potència que té com a base un nombre enter, positiu o negatiu, pot ocórrer que el seu resultat també sigui positiu o negatiu. — és negatiu si la base és negativa i l’ exponent és imparell . — és positiu en tots els altres casos . Vigila!: no confonguis (–2) 4 amb –2 4 , ja que (–2) 4 és: (–2) · (–2) · (–2) · (–2)= + 16 , i, en canvi, –2 4 és: –2 · 2 · 2 · 2 = –16 . SEGÜENT

Potències de base entera – 81 – 32 1 32 81 5 – 5 – 2 5 (–2) 5 – 3 4 (–3) 4 – 1 44 (–1) 44 (–5) 0 – 5 0 – 1 Relaciona els valors de la primera filera amb els que són iguals de la segona (fes-ho començant per l’esquerra): Si a n és una potència que té com a base un nombre enter, positiu o negatiu, pot ocórrer que el seu resultat també sigui positiu o negatiu. — és negatiu si la base és negativa i l’ exponent és imparell . — és positiu en tots els altres casos . Vigila!: no confonguis (–2) 4 amb –2 4 , ja que (–2) 4 és: (–2) · (–2) · (–2) · (–2)= + 16 , i, en canvi, –2 4 és: –2 · 2 · 2 · 2 = –16 . SEGÜENT

Potències de base entera – 81 – 32 – 1 1 32 81 5 – 5 – 2 5 (–2) 5 – 3 4 (–3) 4 – 1 44 (–1) 44 (–5) 0 – 5 0 Relaciona els valors de la primera filera amb els que són iguals de la segona (fes-ho començant per l’esquerra): Si a n és una potència que té com a base un nombre enter, positiu o negatiu, pot ocórrer que el seu resultat també sigui positiu o negatiu. — és negatiu si la base és negativa i l’ exponent és imparell . — és positiu en tots els altres casos . Vigila!: no confonguis (–2) 4 amb –2 4 , ja que (–2) 4 és: (–2) · (–2) · (–2) · (–2)= +16 , i, en canvi, –2 4 és: –2 · 2 · 2 · 2 = –16 . SEGÜENT

Potències de base entera – 81 – 32 – 1 1 32 81 5 – 5 – 2 5 (–2) 5 – 3 4 (–3) 4 – 1 44 (–1) 44 (–5) 0 – 5 0 Relaciona els valors de la primera filera amb els que són iguals de la segona (fes-ho començant per l’esquerra): Si a n és una potència que té com a base un nombre enter, positiu o negatiu, pot ocórrer que el seu resultat també sigui positiu o negatiu. — és negatiu si la base és negativa i l’ exponent és imparell . — és positiu en tots els altres casos . Vigila!: no confonguis (–2) 4 amb –2 4 , ja que (–2) 4 és: (–2) · (–2) · (–2) · (–2)= +16 , i, en canvi, –2 4 és: –2 · 2 · 2 · 2 = –16 . SEGÜENT

Potències de base entera – 81 – 32 – 1 1 32 81 5 – 5 – 2 5 (–2) 5 – 3 4 (–3) 4 – 1 44 (–1) 44 (–5) 0 – 5 0 Relaciona els valors de la primera filera amb els que són iguals a ells a la segona filera (fes-lo començant per l’esquerra): Si a n és una potència que té com a base un nombre enter, positiu o negatiu, pot ocórrer que el seu resultat també sigui positiu o negatiu. — és negatiu si la base és negativa i l’ exponent és imparell . — és positiu en tots els altres casos . Vigila!: no confonguis (–2) 4 amb –2 4 , ja que (–2) 4 és: (–2) · (–2) · (–2) · (–2)= +16 , i, en canvi, –2 4 és: –2 · 2 · 2 · 2 = –16 . SEGÜENT

Potències de base entera – 81 – 32 – 1 1 32 81 5 – 5 – 2 5 (– 2) 5 – 3 4 (– 3) 4 – 1 44 (–1) 44 (–5) 0 – 5 0 Relaciona els valors de la primera filera amb els que són iguals de la segona (fes-ho començant per l’esquerra): Si a n és una potència que té com a base un nombre enter, positiu o negatiu, pot ocórrer que el seu resultat també sigui positiu o negatiu. — és negatiu si la base és negativa i l’ exponent és imparell . — és positiu en tots els altres casos . Vigila!: no confonguis (–2) 4 amb –2 4 , ja que (–2) 4 és: (–2) · (–2) · (–2) · (–2)= +16 , i, en canvi, –2 4 és: –2 · 2 · 2 · 2 = –16 . SEGÜENT

Potències de base entera – 81 – 32 – 1 1 32 81 5 – 5 – 2 5 (–2) 5 – 3 4 (–3) 4 – 1 44 (–1) 44 (–5) 0 – 5 0 Relaciona els valors de la primera filera amb els que són iguals de la segona (fes-ho començant per l’esquerra): Si a n és una potència que té com a base un nombre enter, positiu o negatiu, pot ocórrer que el seu resultat també sigui positiu o negatiu. — és negatiu si la base és negativa i l’ exponent és imparell . — és positiu en tots els altres casos . Vigila!: no confonguis (–2) 4 amb –2 4 , ja que (–2) 4 és: (–2) · (–2) · (–2) · (–2)= +16 , i, en canvi, –2 4 és: –2 · 2 · 2 · 2 = –16 . SEGÜENT

Potències de base entera – 81 – 32 – 1 1 32 81 5 – 5 – 2 5 (–2) 5 – 3 4 (–3) 4 – 1 44 (–1) 44 (–5) 0 – 5 0 Relaciona els valors de la primera filera amb els que són iguals de la segona (fes-ho començant per l’esquerra): Si a n és una potència que té com a base un nombre enter, positiu o negatiu, pot ocórrer que el seu resultat també sigui positiu o negatiu. — és negatiu si la base és negativa i l’ exponent és imparell . — és positiu en tots els altres casos . Vigila!: no confonguis (–2) 4 amb –2 4 , ja que (–2) 4 és: (–2) · (–2) · (–2) · (–2)= +16 , i, en canvi, –2 4 és: –2 · 2 · 2 · 2 = –16 .

IR A ESTA WEB Enllaços interessants Todos los aspectos Tots els aspectes Moltes activitats VÉS A AQUEST WEB VÉS A AQUEST WEB

Activitat: Els nombres enters Dins de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya tenim una bona quantitat de recursos matemàtics. Aquesta adreça de D. Castells té activitats atractives que fan referència als conjunts numèrics. En català. Per conèixer-lo, segueix aquest enllaç . Adreça: http://www.xtec.es/~dcastell/webnumeros/index.htm INICI

Add a comment

Related pages

Unitat 1. Operacions amb enters

Unitat 1. Operacions amb enters ... Unidad5 1 Eso 301006 Grup Promotor. View SlideShare presentation or Upload your own. Publicado por evela No hay ...
Read more

Musica 1 Secundaria Grup Promotor PDF - Documents

Unidad5 1 Eso 301006 Grup Promotor enters Mutacions i ingenieria (grup promotor santillana) 1. INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Les mutacions, els ...
Read more

Ciències Socials: Test, activitats, BIBLIOGRAFIA...

... Oropesa,F.: GEOGRAFÍA (2 Bachillerato). Grupo Promotor ... La societat feudal europea va anar consolidant-se cap a l'any 1 ... (2on.ESO) 1 . Islam i ...
Read more

Matemàtiques - Santillana España. Libros de texto ...

ES0000000004042509529_Matematicas_1_ESO_GRUP_20944 ESO ESO Matemàtiques SÈRIE AVANÇA Matemàtiques SÈRIE RESOL Matemàtiques ...
Read more

Grup Promotor - santillana.es - Santillana España. Libros ...

... Grup Promotor llegó a un acuerdo con Santillana para coeditar libros de texto en catalán: así, en 1979 aparecen los primeros libros con el sello ...
Read more

LLISTA DE LLIBRES DE TEXT PER A 1r CURS D’EDUCACIÓ ...

Socials 1r ESO (llibre i quadern ... 3155-1 CIÈNCIES EXPERIMENTALS Ciències de la naturalesa 1 eso Grup promotor ... Grup promotor Santillana 978-84 ...
Read more

matesap.wikispaces.com

matesap.wikispaces.com
Read more

Departament de Ciències - Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica ...

1r eso: Ciències de la naturalesa ED. SANTILLANA . ... TEMA 5 (1 del llibre) EL MANTENIMENT DE LA VIDA . Exercicis interactius1; TEMA 6 (2 del llibre) ...
Read more

Esquemes PRIMÀRIA de Llengua catalana - Inici. XTEC ...

© 2009 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. 2 1 Accentuació i dièresi Accent gràfic Separació sil·làbica Síl·laba: conjunt de sons que ...
Read more