Unicharm (Thailand)

50 %
50 %
Information about Unicharm (Thailand)
Business & Mgmt

Published on November 17, 2008

Author: drdan

Source: slideshare.net

Strategic Management เสนอ โดย นางสาววรรษิดา อาศัยศาสน์ 4939317015 นายมานิตย์ แสนเกษม 4939317016 ดร . ดนัย เทียนพุฒ MBA 5 มหาวิทยาลัยธนบุรี

เสนอ

จึงถูกเลือก เป็น Case Study ทำไม ? บริษัท ยูนิ - ชาร์ม ( ประเทศไทย ) จำกัด

เหตุผลที่เลือก เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าแผ่นผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการบนพื้นฐานความต้องการของกลุ่มลูกค้าสตรีและผู้บริโภคทุกวัยตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย สามารถรองรับการใช้งานของผู้บริโภคในทุกช่วงอายุ ใช้ได้สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา

เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าแผ่นผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการบนพื้นฐานความต้องการของกลุ่มลูกค้าสตรีและผู้บริโภคทุกวัยตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย

สามารถรองรับการใช้งานของผู้บริโภคในทุกช่วงอายุ ใช้ได้สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา

ประวัติความเป็นมา เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างยูนิ - ชาร์ม คอร์ปอเรชั่น ของญี่ปุ่นกับบริษัท โอสถสภา จำกัดของไทย จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในวันที่ 22 กรกฎาคม 2530 ทุนจดทะเบียน 7,188,430,000.00 บาท บริษัทได้ย้ายสำนักงานและโรงงานมาตั้งที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เมื่อเดือนเมษายน พ . ศ . 2542

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างยูนิ - ชาร์ม คอร์ปอเรชั่น

ของญี่ปุ่นกับบริษัท โอสถสภา จำกัดของไทย

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในวันที่ 22 กรกฎาคม 2530

ทุนจดทะเบียน 7,188,430,000.00 บาท

บริษัทได้ย้ายสำนักงานและโรงงานมาตั้งที่

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เมื่อเดือนเมษายน พ . ศ . 2542

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจขององค์กร Nola & Dola (Nescessity of life with Activities & Dreams of life with Activities) คือปรัชญาในการทำงานโดยกิจการจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิต และพยายามทำให้ความฝันในชีวิตของคนทุกคนเป็นจริง

Nola & Dola

(Nescessity of life with Activities

& Dreams of life with Activities)

คือปรัชญาในการทำงานโดยกิจการจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิต และพยายามทำให้ความฝันในชีวิตของคนทุกคนเป็นจริง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ( Vision & Mission ) Vision : วิสัยทัศน์ “ เราเป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่สนับสนุนด้านการดำรงชีพ ” Mission : พันธกิจ “ เราจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วทุกมุมโลกดีขึ้น ตั้งแต่เด็กทารก ไปจนถึงคนชรา ทั้งในและนอกองค์กร ”

Vision : วิสัยทัศน์

“ เราเป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่สนับสนุนด้านการดำรงชีพ ”

Mission : พันธกิจ

“ เราจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วทุกมุมโลกดีขึ้น ตั้งแต่เด็กทารก ไปจนถึงคนชรา ทั้งในและนอกองค์กร ”

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ( Goal ) บริษัทได้สร้างการดำรงชีพสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคในการนำเสนอสินค้าและบริการ ทั้งผู้ใช้ตามบ้านและที่ต้องเดินทาง ” บริษัทมีความพยายามที่จะบริหารจัดการองค์ให้ลุล่วงทั้งการเติบโตและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุด

บริษัทได้สร้างการดำรงชีพสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคในการนำเสนอสินค้าและบริการ ทั้งผู้ใช้ตามบ้านและที่ต้องเดินทาง ”

บริษัทมีความพยายามที่จะบริหารจัดการองค์ให้ลุล่วงทั้งการเติบโตและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุด

การเข้าสู่ตลาดประเทศไทยของผ้าอนามัย บริษัท ดีทแฮล์ม เป็นผู้นำเข้าสินค้าผ้าอนามัยรายแรก คือ โกเต็กซ์ของคิมเบอร์ลี่ - คล๊าค บริษัทอนามัยภัณฑ์ผลิตผ้าอนามัยในตลาดประเทศไทยเป็นรายแรกด้วยผ้าอนามัยชื่อ “ เซลล๊อกซ์ ” แบบแถบปลาย

บริษัท ดีทแฮล์ม เป็นผู้นำเข้าสินค้าผ้าอนามัยรายแรก คือ โกเต็กซ์ของคิมเบอร์ลี่ - คล๊าค

บริษัทอนามัยภัณฑ์ผลิตผ้าอนามัยในตลาดประเทศไทยเป็นรายแรกด้วยผ้าอนามัยชื่อ “ เซลล๊อกซ์ ”

แบบแถบปลาย

แนวทางการพัฒนาผ้าอนามัย พัฒนาไปด้วยเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น “ ฟาสต์ ล็อก พ็อกเกต ” เป็นนวัตกรรมเร่งการดูดซับของเหลวที่ไหลมายังด้านข้างอย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันการซึมเปื้อนด้านข้างได้ พัฒนาเรื่องของขนาด ให้มีขนาดบางลงโดยมีการค้นพบสาร Polymer Gel

พัฒนาไปด้วยเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น

“ ฟาสต์ ล็อก พ็อกเกต ” เป็นนวัตกรรมเร่งการดูดซับของเหลวที่ไหลมายังด้านข้างอย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันการซึมเปื้อนด้านข้างได้

พัฒนาเรื่องของขนาด ให้มีขนาดบางลงโดยมีการค้นพบสาร Polymer Gel

บริษัท ยูนิ - ชาร์ม การพัฒนาผ้าอนามัย ได้ผลิตแผ่นอนามัยโซฟี ดีโอเฟรช ที่มีส่วนผสมของสาร คาเตซินจากชาเขียวมีคุณสมบัติในการลดการเกิดกลิ่น ออกแบบสินค้าใหม่เป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกง รุ่นระงับกลิ่น ระบายอากาศ เพิ่ม

ได้ผลิตแผ่นอนามัยโซฟี ดีโอเฟรช ที่มีส่วนผสมของสาร

คาเตซินจากชาเขียวมีคุณสมบัติในการลดการเกิดกลิ่น

ออกแบบสินค้าใหม่เป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกง

รุ่นระงับกลิ่น ระบายอากาศ เพิ่ม

การวิเคราะห์ธุรกิจ (1) วิเคราะห์ตามสภาพแวดล้อมด้วย PEST เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม

(1) วิเคราะห์ตามสภาพแวดล้อมด้วย PEST

การวิเคราะห์ธุรกิจ ( ต่อ ) (2) การวิเคราะห์ทัศนภาพ ( Scenario Matrix ) * การจัดกลุ่มตามแกน - Cluster into Axes - Scenario 2 X 2 Matrix

(2) การวิเคราะห์ทัศนภาพ ( Scenario Matrix )

การวิเคราะห์ธุรกิจ ( ต่อ ) (3) ข้อสรุปในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ * วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม : Five Force Model * วิเคราะห์ภาพรวมของบริษัท : 3C’s Analysis ( Company ,Consumer , Competitor )

(3) ข้อสรุปในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์

บทสรุปที่ได้จาก Case Study ความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ การเติบโตของตลาดผ้าอ้อมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของสินค้า ทัศนคติของผู้บริโภค STP : Segment การแบ่งส่วนตลาด , Target เป้าหมาย , Positioning การกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์

ความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ

การเติบโตของตลาดผ้าอ้อมผ้าอ้อมผู้ใหญ่

เทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของสินค้า

ทัศนคติของผู้บริโภค

STP : Segment การแบ่งส่วนตลาด , Target เป้าหมาย ,

Positioning การกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอที่ได้จาก Case Study ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ * กลยุทธ์ทางการตลาด : Marketing Strategy - ลักษณะกลยุทธ์ที่ดี 10 ประการ - ส่วนประสมทางการตลาด : Marketing Mix 4P’s

ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์

แนวทางการนำเสนอโซลูชั่นใหม่ Sales Promotion : การส่งเสริมการขาย - Product Sampling : แจกสินค้าตัวอย่าง - แลกซอง PRODUCT - Premium : รับฟรีของสมนาคุณ - Outlets : ร้านค้า - Product Consult : พนักงานขายประจำร้านค้า

Sales Promotion : การส่งเสริมการขาย

สรุป โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมผ้าอนามัยในช่วงปี พ . ศ .2541-2543 มีปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะโครงสร้างตลาด 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ - จำนวนผู้ผลิตโดยการวัดอำนาจทางการตลาด - การกีดกันหรืออุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ที่จะเข้าแข่งขัน - ความแตกต่างของสินค้า

โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมผ้าอนามัยในช่วงปี พ . ศ .2541-2543 มีปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะโครงสร้างตลาด 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ

The End

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Unicharm Company Information

Unicharm and Fameccanica. Data SpA (Italy) amicably settle a patent dispute: ... Thailand; Indonesia; Malaysia; Taiwan; Australia; Saudi Arabia; India ...
Read more

Unicharm

กิจกรรมวิ่งการกุศล Unicharm Run for Blood Bag 2016 ... Unicharm (Thailand) Bike for Mom ปั่นเพื่อ ...
Read more

Unicharm - Wikipedia, the free encyclopedia

Unicharm Corporation ... Unicharm Indonesia; Unicharm Thailand Co, Ltd. Unicharm Singapore Pte Ltd. Unicharm Malaysia Sdn Bhd; Unicharm Philippines, Inc.
Read more

Overseas Operations | Company Information | Unicharm

The overseas operations of Unicharm began with the establishment ... Our overseas operations are growing rapidly with products ... Thailand. Indonesia.
Read more

Global Operations | Company Information | Unicharm

Unicharm Corporation provides comfortable lifestyles for consumers around the world. ... Global Operations. ... Thailand. Indonesia. Vietnam. South Asia
Read more

Unicharm

Welcome to Unicharm's Website! We offer useful information on products offered by the company. We hope to offer products and information to support our ...
Read more

About Us | Unicharm Company Information

About Us. Message from the TopGreetings from Takahisa Takahara, ... Corporate HistoryIntroducing the history of Unicharm from its foundation to the present;
Read more

ข้อมูลบริษัท | Unicharm

แนะนำบริษัท ยูนิชาร์ม คอร์ปอเรชั่น ข้อมูลบริษัท ...
Read more

Unicharm on the Forbes World’s Most Innovative Companies List

Unicharm #43 on the Forbes World’s Most Innovative Companies List
Read more

Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.: Private Company ...

Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd. company research & investing information. Find executives and the latest company news.
Read more