Unge spejdere 12-16 år og deres mediebrug

100 %
0 %
Information about Unge spejdere 12-16 år og deres mediebrug
Education

Published on December 16, 2008

Author: BlaaSpejder

Source: slideshare.net

Description

Præsentation af unge spejdere i forbindelse med en workshop om udvikling af en spejderdel til Blå Sommers webkommunikation.

!quot;#$%&'$()$*$%+,-.,/%0*1% 2#%)$*$&%3$)4$5*6#

7$$quot;8#$*$%$*%499$%:;<%3$quot;% 38quot;#$%&$#3$quot;;$*=> > ?$%$*%@2*&9$AA4#$%4%quot;6$;%2#%$*% &4;68;42quot;&5$&;$3;$%+)$%&'4AA$*% *2AA$&'4A%2#%58#$@;$*%#0*%)$> 2'%4%32)$;B(1=>

C;%DE*$%&'$()$*%$*%$;%'*2($9;% 5A8quot;);%38quot;#$%4%)$*$&%A4D=> > F$quot;%)$%$@;$*&'B*#$*%$quot;%4)$%23% 8;%DE*$%&'$()$*<%@2*)4%)$%D4A% 499$%DE*$%quot;2#$;%A4#$#GA)4#;=

?$%$*%H6*;4#$%;4A%8;%34&;$% 4quot;;$*$&&$%2#%$*%3$#$;% @2*9EA$)$=> > ?$%&B#$*%B($5A499$A4#% ;4A@*$)&&;4AA$A&$<% $AA$*&>%&36;;$*%)$=

?$%$9&4&;$*$*%4%quot;$;DE*9= ?$%$*%&$AD%4quot;)4D4)6$AA$%'6quot;9;$*<% 3$quot;%$9&4&;$*$*%96quot;%'0%#*6quot;)> 8@>%quot;$;DE*9$;=

?$%98quot;%#2);%A4)$%H632*%3$)> 98quot;;%8A8%IA2Dquot;=

?$;%D4&6$AA$%@Equot;#$*%H2&%)$3=

74quot;#$quot;$%30%499$%DE*$%@2*%'Equot;$%4> &4quot;%6);*G9&@2*3=

?$%&E;;$*%'*4&%'0%E*A4#H$)> 2#%05$quot;H$)=

J'$()$*quot;$%$*%$quot;%5$&;$3;%#*6''$= > ?$%$*%*$5$AA$*quot;$<%&23%$*%A4#$#A8)$% 2#%;B*%&4#$<%HD8)%)$*%*G99$*> @2*%)$3=

CAA$%H8*%$quot;%3254A%2#%8)#8quot;# ;4A%4quot;;$*quot;$;;$;=%

?$%5*6#$*%FJK%3$)%D$quot;quot;$*quot;$%2#% 384A&%3$)%&92A$quot;=

-%;$A$@2quot;4quot;;$*D4$L&%3$)%$quot;%'4#$% '0%quot;E&;$quot;%,-%@*8%K2*)(GAA8quot;)%2#% $quot;%'4#$%'0%,M%@*8%K2*)&(EAA8quot;)=

ND8)%5*6#$*%O%4quot;;$*quot;$;;$;%;4A> A4#$%quot;6P

Q8R$5229=> > ND$*8quot;)$quot;%)8#=% Jquot;899$*%3$)%D$quot;quot;$*<%&$*%54AA$)$*% 2#%9233$quot;;$*$*=

O%8A)$*$quot;%,S.,/%$*%)$*%--T=T/U%)8quot;&9$*quot;$%'0%Q8R$5229= Vquot;%'4#$<%&'$()$*<%'0%,W%0*X YZ$#%$*%quot;E*3$&;%5A$D$;%Q8R$5229%8@HEquot;#4#<%@2*%;Equot;9% HD4&%)$%8quot;)*$%quot;6%H8D)$%&9*$D$;%$;%$AA$*%8quot;)$;%D4#;4#;%+[Y% Y?$;%($#%&Gquot;$&%$*%@$);%D$)%Q8R$5229<%$*%quot;29%3$&;<%8;% )$%@A$&;$%($#%9$quot;)$*%5*6#$*%Q8R$5229<%'0%)$quot;%30)$% 98quot;%($#%H2A)$%92quot;;89;$quot;%3$)%)$3Y Vquot;%'4#$<%&'$()$*<%'0%,M%0*X YO%)$;%H$A$%;8#$;%$*%Q8R$5229%$;%#A43*$quot;)$%DE*9;B(%;4A% 6quot;)$*H2A)quot;4quot;#<%2#%($#%&Gquot;$&<%38quot;%$*%&833$quot;%3$)%&4quot;$% D$quot;quot;$*%'0%$quot;%H$A;%8quot;)$quot;%30)$=Y%

J'4A= J4quot;#A$%&23%36A;4'A8G$*= >

J92A$quot;&%H($33$&4)$=

F6&49%@*8%26;65$%3$)%D$quot;quot;$*> 4%9A655$quot;=

JH2''4quot;#H($33$&4)$*=

]A0%J233$*=%

?$%#AE)$*%&4#=

Y?$;%$*%)$%&;2*$%2'A$D$A&$*<%)$*% &E;;$*%&4#%@8&;%4%&'$()$*quot;$&% $*4quot;)*4quot;#$*Y> > ?$;%$*%@2*)4<%)$%@0*%quot;G$%D$quot;quot;$*<% quot;G$%6)@2*)*4quot;#$*<%&833$quot;H2A)%4% '8;*6A($quot;%2#%5A4D$*%5$)*$%D$quot;quot;$*% 3$)%)$3<%)$%9$quot;)$*%4%@2*D$($quot;%3= 3=

^2)$%*0)%@*8%]8G%2#%d8A6quot;) ,= ?$%&98A%3$)%)$;%&833$%96quot;quot;$%&$%@2*)$A$quot;%8@% '*2)69;$;% -= 78A%;4A%A$)$*quot;$%.%)$%&'*$)$*%56)&985$; S= ^4D%)$3%D8A#<%499$%;2;8A%@*4H$) M= _8D%&$AD%4quot;)H2A)$;%.%&833$quot;%3$)%'65A4963 W= `E*%4quot;;43a;E;%'0%2#%E*A4# /= ]*6#%quot;$;DE*9&@6quot;9;42quot;$AA$%;4quot;#%&23%quot;$;2'%98quot;% )$A$&%2#%&'*$)$&= b= ?$%$*%3254A$<%'0%@8*;$quot;%2#%499$%&;8;42quot;E*$= T= ND8)%)$*%@Equot;#$*%$*%;4quot;#<%&23%#B*%)$;<%)$% @2*$;8#$*%&4#%A$;;$*$=%Oquot;#$quot;%5$&DE*A4#H$)$*c

Cquot;D$quot;);%38;$*48A$X > 7$$quot;&'2;%-UUb `Oe%6quot;)$*&B#$A&$<%$quot;%@2A)$*<% J'B*#$&9$386quot;)$*&B#$A&$%8@%-UUb 72%'4#$*&%&9*4D%23%J'$()$*%2#% Q8R$5229 ^$quot;$*8;42quot;%quot;$;DE*9%.%]8G%2#%d8A6quot;)% -UU/ 72%;$A$@2quot;4quot;;$*D4$L&

Add a comment

Related presentations

Related pages

Brugerorienteret webdesign - Hvorfor og hvordan. - Education

Brugerorienteret webdesign - Hvorfor og hvordan. ...
Read more

Analyse - Upload og Del dine PowerPoint-præsentationer

Aldersgruppen 12-16 år er ... styrke > Bevidst om deres valg og deres omverden > Brug for perspektiv ... de unge foretog sig. Genkendelighed og ikke ...
Read more

Kontrafaktisk formidling på Danmarks Tekniske Museum

Aldersgruppen 12-16 år er formidlingsmæssigt svær, ... Hvordan vil de unge ... engagement i udstillingen og tekniske kvalifikationer i opbygningen af ...
Read more

Nyheder - Danmark - Net Nyheder

173.000 unge under 30 år er ikke i gang med noget og har ofte en ... at de fandt spor efter et køretøj ved deres hoveddør og at ... 12:16 mandag d . 14 ...
Read more

Kontrafaktisk formidling på Danmarks Tekniske Museum ...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and ...
Read more

Shobde shobde al_quran_06 (12-16) - Education

Download Shobde shobde al_quran_06 (12-16) Transcript. 1. www.amarboi.org . 2. www.amarboi.org . 3. www.amarboi.org . 4. www.amarboi.org . 5. www.amarboi.org .
Read more

for danske - Danske Kirkers Råd - spotidoc.com

No category; for danske - Danske Kirkers Råd +
Read more

1216 - Education - documents.tips

1. ‫ﺩ. ﻴﺎﺴﺭ ﺍﻟﻌﺩل‬ ‫ﺭﺤﻼﺕ٠٠ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻔﹼﺱ!!‬‫ﻠ‬‫) ﺍﻟﻜﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭل ...
Read more