Unesco 2009 Year Kâtip Celebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe - Can Akin

33 %
67 %
Information about Unesco 2009 Year Kâtip Celebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe - Can...
Books

Published on January 28, 2009

Author: MRCANAKINN

Source: slideshare.net

Description

1608 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının adı Abdullah'tır. Babası, Osmanlı devlet ve siyâset adamlarının yetiştirildiği Enderûn kurumunda eğitim görerek yetişmiş bir askerdir. Mustafa bin Abdullah, ordu kâtipliğinde bulunduğu için ulema ve halk arasında Kâtip Çelebi diye tanındı. Hacca gittiği ve baş muhasebeci ikinci halifesi olduğu için Hacı Halîfe ismiyle meşhur oldu. Babası aydın bir kişi olduğu için daha beş-altı yaşlarında onu eğitmeye başladı. On dört yaşına kadar çeşitli hocalarından dini ve pozitif bilim eğitimi aldı.

On dört yaşında Anadolu muhasebesi kalemine kâtip oldu. 1624 yılında babasıyla birlikte Tercan, bir sene sonra da Bağdat Seferi'ne çıktı. Dönüşte babası bir müddet Diyarbakır'da kaldı. 1627-1628'de Erzurum kuşatmasına katıldıktan sonra İstanbul'a geldi ve yaklaşık iki yıl, Bağdat Seferi'ne katılana kadar, Kâdı zade'nin derslerine devâm etti. 1630 Bağdat kuşatmasında ordunun defterini tuttu. Seferden sonra tekrar İstanbul'a dönerek Kâdı zade'nin derslerine katıldı. 1633–1635 Halep Seferi'nde hacca gitme fırsatı buldu. Dönüşte bir kış Diyarbakır'da kalıp oradaki bilgin ve aydınlarla görüştü. 1635 senesinde Sultan Dördüncü Murat ile Revan Seferine katıldı. On yıl kadar çeşitli savaşlarda bulunduktan sonra İstanbul'a döndü ve hep i çeşitli alanlardaki bilimlerle uğraşır oldu.

A'rec Mustafa Efendi, Ayasofya dersiamı(öğretim görevlisi) Abdullah Efendi ile Süleymaniye dersiâmı (öğretim görevlisi) Mehmed Efendiden ders aldı ve A'rec Mustafa Efendiyi kendisine üstat edindi. Bir taraftan kendisi öğrenirken, diğer yandan birçok öğrenciye ders verdi.
1645'te Girit Seferi'ne katılması sayesinde haritaların nasıl yapıldığını inceleme fırsatını buldu ve bu konuyla ilgili eserlerde çizilen haritaları gördü. Bu arada görevinden ayrılarak, üç yıl devlette çalışmadı. Bu üç yıl içinde bazı öğrencilerine çeşitli konularda dersler verdi. Yine bu zaman içinde sık sık hastalandığı için, tedavi çareleri bulmak amacıyla, çeşitli tıp kitaplarını okudu. Pek çok eserini bu yıllarda yazmıştır.

Kâtib Çelebi 1656 yılında vefât etti. Mezarı, Vefa'dan Unkapanı'ndaki Mahmûdiye (Unkapanı) Köprüsüne inen büyük caddenin sağ kenarındadır.
Kâtip Çelebi çalışkan, iyi huylu, vakarlı, az konuşan, çok yazan biri olarak bilinir. Arapça, Farsça yanında Lâtinceyi de bilirdi. Osmanlı Devleti'nde Batı bilimleriyle fazla ilgilenen ve Doğu bilimleriyle karşılaştırıp sentezini yapan ilk Türk bilim adamlarından biridir.

1. Keşfü'z-Zünûn an Esâmi'l-Kütüb vel-Fünûn: Arabça, çok kıymetli bir eserdir. On beş bine yakın kitap ve on bine yakın müellifi tanıtan büyük bir bibliyografya ansiklopedisi mâhiyetindedir. Mısır'da, Almanya'da, İstanbul'da basıldı. Lâtinceye de çevrilmiştir.
2. Cihannümâ: En eski coğrafya kitabımızdır. Haritalarıyla birlikte İbrâhim Müteferrika matbaasında basılmıştır. Daha sonra yazılacak coğrafya kitaplarımıza kaynak teşkil edebilecek bu eser, Avrupa dillerine çevrilmiştir.
3. Tuhfet-ül Kibâr fî Esfâr-il Bihâr: Denizcilik târihi bakımından önemli bir eserdir. Osmanlı Devleti zamanındaki deniz savaşlarını ele almaktadır.
4. Takvîm-üt-Tevârîh: 1648 târihine kadar yaşanmış olayların kronolojik açıklamasını içerir. Arapça ve Farsça dillerinde basılmıştır.
5. Fezleket-üt-Tevârîh: Bir mukaddime, üç usûl ve bir son sözden ibâret olan bu eser, varlıkların başlangıcı, peygamberlerin ve hükümdârların târihi diye hülâsa edilebilecek bir târih kitâbıdır.
6. Fezleke: Fezleket-üt-Tevârih'in devamı niteliğindedir. 1591'den 1654 tarihine kadar yaşanmış olayları anlatır. 1879'da iki cilt olarak basılmıştır.
7. Kânûnnâme,

Unesco 2009 İSTANBUL CITY Hacı Halîfe Kâtip Çelebi Mustafa bin Abdullah CAN AKIN ŞAİR VE FOTOĞRAF SANATÇISI

UNESCO 2009: 400th anniversary of the birth of Katip Çelebi, scholar (1609-1657) Katip Çelebi was a Turkish scholar. Among his chief works is the “Keşfü’z-zünûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn” which documents some 15,000 books. The best known of his encyclopaedic contributions is the “Keşfü’z-zünûn”, a bibliographical dictionary in the Arab language, with over 14,500 entries in alphabetical order. This work served as a basis for the “Bibliothèque Orientale” by Barthélemy d’Herbelot de Molainville. He was also the author of many works in the fields of geography, history and economics. Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Haji Khalifa or Kalfa, (1609, Istanbul - 1657 Istanbul) was an Ottoman scholar. Among his best-known works is the Kashf al-zunun'an asami al-kutub wa al-funun, ("The Removal of Doubt from the Names of Books and the Sciences"), a bibliographic encyclopedia, written in Arabic, which lists more than 14,500 books in alphabetic order. The son of a soldier, he himself was a soldier for ten years until a heritage made him turn to a more contemplative life. He performed his Hajj in 1635. He became a government official (ikindji khalif) while continuing to write his encyclopedic contributions. The best known being the "Kashf al-zunnun", a bibliographical dictionary in the Arab language with over 14.500 entries in alphabetical order. This work served as basis for the "Bibliothéque Orientale" of Barthélemy d'Herbelot de Molainville. Among his other works: -"Fadhlakat al-tawarikh" (1639), a chronology up till 1639, of which the list of 1300 sources was lost from the unique manuscript. -"Takwim al-tawarikh", a chronology from Adam up till 1648, translated in Italy by Rinaldi Carlo as "Cronologia historica..." Venice 1697. He also translated Latin texts in cooperation with a French convert to Islam known as shaykh Mehmed Iklāsī: -"Rawnak al-sultana", ="Historia rerum in Oriente gestarum" Francfurt 1587. -"Tariq-i-Firengi", ="Chronique de Jean Carrion" Paris 1548. Also to be noted is his study and partial translation of the "Atlas Minor" by Gerardus Mercator and Jodocus Hondius.

 

Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Kalib-Tchélébi, Haji Khalifa ou Kalfa, (1609, Constantinople - 1657, Constantinople), savant turc. Parmi ses travaux les plus connus : le Kashf al-zunun'an asami al-kutub wa al-funun qui documente environ 15 000 livres. Fils d'un soldat, il a été lui-même un soldat pendant dix années jusqu'à ce qu'un héritage l'amène à une vie plus contemplative. Il a exécuté son Hajj en 1635. Il est devenu un fonctionnaire de gouvernement (ikindji khalif) tout en continuant à écrire ses contributions encyclopédiques. Le plus connu est le «Kashf al-zunnun», un dictionnaire bibliographique en langue arabe avec plus de 14 500 entrées dans l'ordre alphabétique. Ce travail a servi de base à la «Bibliothéque Orientale» de Barthélemy d'Herbelot de Molainville. Il fut premier secrétaire et grand trésorier du sultan Murad IV. Parmi ses autres travaux :     * «Fadhlakat al-tawarikh» (1639), une chronologie jusqu'à 1639, dont la liste des 1 300 sources a été perdue du manuscrit original.     * «Takwim al-tawarikh», une chronologie d'Adam jusqu'en 1648, traduit en italien par Rinaldi Carlo en «Cronologia historica...» Venise, 1697, traduit en latin par Koehler, et traduit en français, par Antoine Galland.     * Découverte des pensées touchant les livres et les genres, précieux traité de bibliographie, publié à Leipzig par Gustave Leberecht Flügel, turc-latin, 7 volumes in-4, 1843-1858;     * Géographie, en arabe ;     * Histoire de Constantinople, etc., 1732 (traduite en français par Armain, 1743). Il a également traduit des textes latins en coopération avec un converti français à l'Islam connu sous le nom de shaykh Mehmed Iklāsī :     * «Rawnak al-sultana», «Historia rerum in Oriente gestarum», Francfort, 1587,     * «Tariq-i-Firengi», «Chronique de Jean Carrion» Paris 1548. On peut noter en outre est son étude et sa traduction partielle de l'«Atlas Minor» de Gerardus Mercator et Jodocus Hondius. Pour une complère référence, voir l' Encyclopédie de l'Islam, le tome IV, 1978, s.v. Katib Celebi (pg.791-792).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can AKIN ŞAİR VE FOTOĞRAF SANATÇISI Mr _ canakin @ yahoo . co . uk Mr _ canakin @ hotmail .com KADERİMİZ YILDIZLARDADIR… TIKLAYINIZ… http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=11980&ItemIndex=0

Add a comment

Related presentations

Related pages

Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah ...

... aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=11980&ItemIndex=0 Unesco 2009 Year Kâtip ... Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe K ... Mr Can AKIN ...
Read more

Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah ...

Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah ...
Read more

Unesco 2009 Year Kâtip Celebi - Mustafa bin Abdullah ...

Please select the category that most closely reflects your concern about the presentation, so that we can review it and determine whether it violates our ...
Read more

Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa Bin Abdullah ...

unesco 2009 year kâtip çelebi mustafa bin abdullah hacı halîfe can akin video izle izlesem video arama motoru
Read more

King Abdullah - Video | izlesem.org

Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe - CAN AKIN 08:15; Hasan bin Abdullah Al Awadh new ... 2008-2009 İzlese.org Tüm ...
Read more

Learn and talk about evliya à elebi way - Digplanet

Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin ... 11980&ItemIndex=0 Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı ... you can completely ...
Read more

CAN AKIN Gözüyle - turklider.org

Can Akın - Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe 28.01.2009 CAN AKIN: ... Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı ...
Read more

Mustafa özcan mp3 indir dinle

... Original | 2009 ... Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı ... algerie cote d ivoire avec mustafa bila houdoude can ...
Read more

evliya çelebi - YouTube

Kütahya 2006 Turkey Evliya Celebi Kudis ... Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe - CAN AKIN ... belgesel evliya çelebi belgeseli ...
Read more